Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

7.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         За полісом страхування загальної цивільної відповіда-

льності відшкодовуються:

а)         усі збитки за ризиками, що перелічені в договорі;

б)         збитки за всіма ризиками, за винятком перелічених в до-

говорі;

в)         виключно збитки, заподіяні майну страхувальника;

г)         виключно збитки, заподіяні життю та здоров'ю страхува-

льника.

2.         Які з нижче перелічених видів страхування відповіда-

льності є обов'язковими на території України?

а)         страхування загальної цивільної відповідальності;

б)         страхування відповідальності авіаперевізника;

в)         страхування відповідальності виробника за якість проду-

кції;

г)         страхування цивільної відповідальності власників транс-

портних засобів.

3.         Страхова сума і страхові платежі із страхування циві-

льної відповідальності власників транспортних засобів за-

тверджуються:

а)         Уповноваженим державним органом;

б)         страховиком на підставі актуарних розрахунків з ураху-

ванням попиту і пропозиції на страхову послугу;

в)         Моторним (Транспортним) страховим бюро України;

г відповідно до міжнародної угоди «Зелена карта».

4.         Страхове відшкодування за полісом страхування ци-

вільної відповідальності власників транспортних засобів не

буде виплачено, якщо:

а)         ДТП відбулася в результаті стихійного лиха;

б)         транспортний засіб не був встановлений;

в)         у транспортному засобі знаходилося більше ніж 5 осіб;

г власник транспортного засобу виявився неплатоспромож-ним.

5.         Основними напрямками діяльності Моторного (Тран-

спортного) страхового бюро є:

а)         забезпечення платоспроможності страховиків за догово-

рами страхування відповідальності власників транспортних засо-

бів;

б)         проведення експертизи транспортних засобів перед укла-

данням договору страхування;

в)         координація діяльності й інформаційне забезпечення

страховиків;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Страхування відповідальності перевізника вантажів

на Ук)аїні проводиться:

а)         винятково в добровільній формі;

б)         винятково в обов'язковій формі;

в)         в обов'язковій формі тільки для залізничних перевезень;

г)         в обов'язковій формі тільки для авіаційних і морських пе-

ревезень.

7.         Угода про Зелену карту передбачає:

а)         установлення єдиного ліміту відповідальності страховиків

на території країн-учасниць угоди;

б)         формування єдиного страхового фонду страхових компа-

ній країн-учасниць угоди;

в)         надання фінансової підтримки страховим компаніям краї-

нам-учасницям угоди;

г)         визнання полісів страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів дійсними на території всіх країн-

учасниць угоди.

8.         Моторне (Транспортне) бюро України виплачує стра-

хове відшкодування :

а)         за збиток життю і здоров'ю третіх осіб у випадку, якщо

власник транспортного засобу не встановлений;

б)         за шкоду майну третіх осіб;

в)         у випадку, якщо ДТП відбулося через форс-мажорні об-

ставини;

г)         усі відповіді правильні.

9.         При страхуванні відповідальності товаровиробника за

якість продукції страхувальником може бути:

а)         безпосередній виробник (підприємство);

б)         постачальник (оптовик);

в)         продавець (магазин);

г)         усі відповіді вірні.

10.       Об'єктом при страхуванні відповідальності товаро-

виробника за якість продукції є:

а)         збиток, заподіяний життя і здоров'ю споживача продукції;

б)         збиток, заподіяний майну споживача продукції;

в)         усі відповіді вірні.

11.       Термін подачі позову у випадку відповідальності то-

варовиробника за якість продукції:

а)         обмежується роком;

б)         обмежується терміном давності позову, передбаченим но-

рмами національного права;

в)         обмежується гарантійним терміном експлуатації продук-

ції.

12.Задача

Використовуючи дані таблиці 16 та дані, наведені у додатку А, розрахувати страховий платіж за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, якщо базова премія складає 241,49 грн.

Таблиця 16

 

Умови страхування  Договори

 

            1тип    2 тип   3 тип

Тип договору 1 водій, 1 т/з  1 водій, 2 т/з  2 водія, 1 т/з

Тип транспортного засобу

(т/з)     Легковий

автомобіль

(до 1600 см )  Легковий автом.

(2000см ) з

причепом,

легковий автом.

(до 1600 см )  Автобус (більше 20 місць)

Територія переважного ви-користання т/з           м. Львів          м. Київ           м. Крама-торськ

Сфера використання т/з       Страхуваль-

ник-

фіз. особа        Страхувальник -фіз. особа   Страхувальник -фіз. особа

Стаж водія     2 роки 5 років            2 роки; 7 років

Термін дії договору   12 міс. 6 міс.   10 міс.

Особливі умови договору    Страху-вальник -пенсіонер