ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Страхування в Україні має значні перспективи розвитку. Ін-формація про стан страхового ринку за період 2000-2005рр. пере-конливо свідчить про позитивний розвиток даного економічного сектора. Кількість страхових компаній на 31.12.2005р. становила 398 (станом на 31.12.2004р. - 387). Сума страхових премій, отри-маних від страхувальників фізичних осіб, склала 1616,2 млн. грн., що перевищує аналогічний показник за 2004р. у 1,6 раза. У порі-внянні з 2004р. статутний капітал страховиків збільшився у 1,2 раза. Згідно з індексом Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) спостері-гається позитивна тенденція до зростання рівня конкуренції на всьому страховому ринку.

Але за оцінкою фахівців сьогодні в Україні застраховано не більш ніж 10% потенційних ризиків. Частка страхового ринку України в європейському складає лише 0,07%, тоді як в Україні проживає 7% населення Європи. На вітчизняному страховому ринку існує багато проблем, серед яких, насамперед, низький рі-вень довіри населення до страхових компаній, недостатня капіта-лізація страховиків, ще й досі великі обсяги сектора страхування фінансових ризиків, недостатній розвиток інфраструктури, труд-нощі з впровадженням обов'язкових видів страхування.

Активізація страхових відносин потребує спеціальних знань. У 2005 - 2010рр. прогнозується значне зростання потреб страхо-вого ринку у кваліфікованих кадрах. В Україні підготовку еконо-містів за фаховим напрямком „Страхування" вже 15 років здійс-нює Тернопільська академія народного господарства (ТАНГ). Ки-ївський національний університет (КНЕУ) здійснює випуск магі-стрів за кваліфікацією „Страховий менеджмент".

Структуру даного навчально-методичного посібника визна-чила типова програма навчального курсу страхування, запропо-нована Київським національним університетом. Дисципліна „Страхування" є однією з базових при підготовці фахівців в галу-зі економіки, бухгалтерського обліку, фінансів. Ця дисципліна вивчається студентами після ознайомлення з такими дисципліна-ми, як "Статистика", „Економіка підприємства", „Макроекономі-ка", „Мікроекономіка", "Інвестування", "Громадське право”, що дає змогу закріпити отримані знання і розпочати підготовку бакалаврів. Одночасно вона забезпечує вивчення таких дисциплін, як: „Страхові послуги”, "Соціальне страхування", „Фінансовий ринок", "Банківська справа".

Метою дисципліни "Страхування" є послідовне формування у студентів знання основних положень, теорії і практики страху-вання фізичних і юридичних осіб.

Вивчення дисципліни „Страхування" має озброїти студентів знаннями економічних відносин, що виникають у процесі захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настан-ня страхових подій, визначених договором страхування або чин-ним законодавством, за рахунок грошових фондів, що створю-ються сплатою страхових внесків.

Дисципліна „Страхування" має навчити студентів умінню:

-          з'ясувати об'єктивну необхідність, сутність і роль страху-вання в умовах економіки ринкового типу;

-          висвітлювати організацію і шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

-          розглядати умови особистого страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

-          вивчати особливості фінансової діяльності страховиків.

Перший рекомендований Міністерством освіти і науки

України підручник зі страхування був розроблений на базі КНЕУ у 1998р. колективом авторів під загальною редакцією доктора економічних наук, професора Осадця С.С. У підручнику було ви-світлено широке коло питань з методології страхування, наведені статистичні дані щодо формування страхового ринку, розглянута методика проведення багатьох видів страхування в Україні та за кордоном.

Даний навчально методичний посібник складається із 12 тем, до яких ввійшли: сутність, основні функції і класифікація страхування, страхові ризики та їх оцінка, страховий ринок та державне регулювання страхової діяльності, основні види стра-хування (майна, відповідальності та особисте), перестрахування та співстрахування, грошовий обіг страховика (доходи, витрати, формування прибутку), фінансова надійність страхової компанії.

У посібнику наведені сучасні статистичні дані та тенденції формування страхового ринку України та Європейських країн,

висвітлені питання щодо страхового законодавства та державного регулювання страхової діяльності, розглянуті закордонний досвід та проблеми щодо впровадження того чи іншого виду страхуван-ня в Україні. Також значна увага приділяється особливостям грошового обігу страхової компанії. Розкривається сутність ме-ханізмів перестрахування та співстрахування. Розглянута класи-фікація доходів та витрат страховика, законодавча база, що обу-мовлює особливості інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні. У темі „Фінансова надійність страховика" розглянуті чинники, що забезпечують платоспроможність, показники фінан-сового стану страхових компаній, наведена пропозиція держав-них органів страхового нагляду щодо тестів раннього попере-дження банкрутства, розглянута процедура присвоєння рейтингу страховим компаніям.

3 метою покращення засвоєння теоретичного матеріалу, до кожної теми надається термінологічний словник та завдання для перевірки знань. Додані також теми рефератів для самостійної роботи студентів. Кожна тема супроводжується переліком літера-тури, що також може використовуватися для самостійної роботи з метою поглибленого вивчення теми.

При висвітленні питань, пов'язаних з методикою проведен-ня основних видів страхування, автором був використаний мате-ріал окремих параграфів підручника „Страхування" за загальною редакцією професора Осадця С.С. та підручника „Страховое де-ло", що був підготовлений у 1992р. колективом російських спеці-алістів Науково-дослідницького фінансового інституту під зага-льним керівництвом професора Рейтмана Л.І. Дані посібники ав-тор вважає базовими з методології страхових відносин.

При розгляданні питань щодо визначення фінансової стій-кості страхових операцій автор наводить деякі пропозиції колек-тиву авторів навчально-методичного посібника „Основи актуар-них розрахунків" за загальним керівництвом члена Українського Товариства актуаріїв Ковтуна І.О.

Для підготовки навчально-методичного посібника викорис-товувався статистичний матеріал аналітичних звітів Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Розумкова, звітів НБУ, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Автор виражає подяку колективу та дирекції страхової ком-панії „Аско Донбас Швнічний", зокрема Матушевському Є.Л., Іваненко О.М., Малахатке М.В., Бойко Н.Л., за відкритість стра-хового бізнесу, багаторічну співпрацю, , високий рівень корпора-тивної культури, сприяння підвищенню якості викладання дис-ципліни „Страхування" у Донбаськії державнії машинобудівної академії.

Автор вдячний за будь-які зауваження та побажання щодо цього видання.