Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Термінологічний словник : Страхування : Бібліотека для студентів

5.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Аварійний комісар - фахівець, який за дорученням страхо-вика визначає причину та обставини страхового випадку, харак-тер і остаточний розмір збитків. А.к. складає документ, на підста-ві якого буде визначатися сума страхової виплати.

Аквізиція - 1) процес реалізації страхової послуги, розпо-всюдження страхових полісів; 2) збутова діяльність страховика.

Актуарій - висококваліфікований фахівець, який залучаєть-ся страховиком для розрахунку тарифних ставок за новими вида-ми страхування та уточнення тарифних ставок за діючими вида-ми страхування. Розрахунок тарифних ставок здійснюється за до-помогою методів математичної статистики та теорії вірогідності (актуарні розрахунки). Від точності розрахунку тарифних ставок залежить фінансова стійкість страхових операцій.

Андерайтер (у страхуванні) - експерт, уповноважений страховиком для розгляду страхового ризику з точки зору мож-ливості прийняття на страхування (в перестрахування) залежно

від основних характеристик ризику (імовірності настання можли-вих збитків та ін.).

Диспашер (аджастер) - фахівець у галузі морського права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат від настання стра-хового випадку між заінтересованими сторонами (власником су-дна, власником вантажу та ін.).

Іпотечне кредитування - застава нерухомого майна (землі, будівель) для отримання у банку чи в іншій фінансовій установі довгострокового кредиту. Іпотечне майно у цьому разі залиша-ється у розпорядженні боржника. У разі неплатоспроможності боржника вимоги кредитора задовольняються за рахунок коштів, отриманих від реалізації іпотечного майна.

Корпорація - форма міжнародних господарських зв'язків у галузі виробництва, комерції, науки та ін.; заснування різними суб'єктами господарювання компанії для сумісної комерційної діяльності та науково-технічної співпраці.

Нерезидент - юридична особа, що зареєстрована в країні, іншій за ту, в якій вона здійснює господарську діяльність. Для нерезидентів може бути встановлений особливий порядок опода-ткування.

Перестрахування - від договірних економічних відносин з передачі частини зобов'язань страховика за укладеними догово-рами на платній основі іншому страховику (страховикам) з метою підвищення фінансової стійкості.

Синдикат - об'єднання компаній, що виробляють однорід-ну продукцію чи послуги, яке створене з метою колективного збуту через єдину торговельну мережу. Учасники синдикату у значній мері зберігають виробничу та правову самостійність, але позбавлені самостійності у комерційній діяльності.

Страхова послуга - комплекс зобов'язань страховика, пов'язаний з укладанням та обслуговуванням договору страху-вання на усіх його стадіях.

Страхування життя - галузь особистого страхування. Об'єктом є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з неви-значеністю терміну життя людини.

COT (Світова організація торгівлі) - міжнародна органі-зація, що створена з метою нагляду та підтримки міжнародної то-ргівлі. Заснована в 1995р. для забезпечення умов безперервного міжнародного торговельного обміну, ліквідації торговельних об-межень. Діяльність COT сприяла відміні торговельних квот та зменшенню імпортних тарифів на багату кількість товарів. Чле-нами COT є більшість країн світу.

Фінансова група - група фінансових установ, що об'єднують фінансові ресурси у суспільних інтересах. Об'єднання може відбуватися з метою здійснення інвестицій, пі-двищення мобільності використання ресурсів або з метою досяг-нення монопольного становища.

Фінансовий ріізик - втрата прибутку чи неотримання до-ходу суб'єктом господарювання внаслідок незалежних від нього обставин, неповернення кредиту, непередбачені судові чи інші витрати, збиток унаслідок невиконання або неналежного вико-нання контрагентами зобов'язань та ін.

Фондовий ринок - організований ринок торгівлі цінними паперамщмеханізм, що поєднує осіб, які мають вільні кошти, з особами, які мають потребу у вільних коштах.