Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 5. СТРАХОВИЙ РИНОК 5.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

TEMA 5. СТРАХОВИЙ РИНОК 5.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Страховий ринок - це особливе соціально-економічне се-редовище, сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страхова послуга, формуються попит та про-позиції на неї.

Страховий ринок може бути охарактеризований за територі-альною і галузевою ознакою:

1.         За територіальною:

а)         внутрішній (регіональний) - представлений страховими

компаніями, що визначають попит та пропозицію на страхову по-

слугу в межах регіону;

б)         зовнішній (національний) - представлений страховими

компаніями, що визначають попит та пропозицію на страхову по-

слугу як на регіональному ринку, так і за його межами;

в)         світовий (міжнародний) - представлений страховими

компаніями, що визначають попит та пропозицію на страхову по-

слугу в масштабах світового господарства.

2.         За галузевою:

а)         ринок страхування життя та здоров'я і ринок страху-

вання майна і відповідальності (США);

б)         ринок страхування життя та страхування видів, інших

ніж страхування життя (країни, інші ніж США);

в)         ринок перестрахування.

Сучасний страховий ринок формується в умовах економіч-ної стабільності і поступового поліпшення базових макроеконо-мічних показників, зокрема, росту валового внутрішнього проду-кту, низьких темпів інфляції, стабільності національних валют, що дає можливість забезпечити динамічний його розвиток.

Можна виділити таки основні тенденції розвитку світового ринку страхових послуг:

1. Інтернаціоналізація і глобалізація страхового бізнесу. Ознаками глобалізації страхового ринку є прискорення концент-рації страхового капіталу, зменшення кількості страховиків і пе-рестраховиків на національних страхових ринках, а також актив-ний процес купівлі акцій і злиття страхових компаній різних кра-їн. У сучасній страховій діяльності беруть участь численні міжнародні страхові і перестрахові організації, що володіють розви-нутою мережею філій, дочірніх компаній і представництв у різ-них країнах світу. Саме ці організації є визнаними лідерами сьо-годнішнього ринку.

2.         Уніфікація регулювання страхового б