Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

4.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Необхідність забезпечення високого ступеня відповідально-сті страховика за соціально-економічні наслідки своєї діяльності обумовлює необхідність організації державного страхового на-гляду.

У загальній формі цей нагляд виражається у вивченні фінан-сового стану страховика і його платоспроможності. Відсутність засобів у страховика для розрахунку із зобов'язань підриває дові-ру не тільки до конкретного страховика, але і взагалі до ідеї стра-хування і до державних інститутів.

Державне регулювання страхування здійснюється за допомо-гою спеціальної податкової політики, прийняття законів за окреми-ми галузями підприємницької діяльності, окремих нормативних ак-тів, що відбивають порядок висновку договорів страхування і врегу-лювання виникаючих суперечок. Держава встановлює також, вихо-дячи з суспільних інтересів, обов'язкові види страхування.

Світова практика виробила два принципових підходи до державного регулювання страхового ринку. Кожний з підходів реалізується в рамках визначеної системи права - континенталь-ної й англо-американської.

Система континентального права, що існує в Німеччині, Фран-ції, Італії, Іспанії, Японії й інших країнах, заснована на точній зако-нодавчій регламентації діяльності суб'єктів ринку, при цьому основ-ними джерелами права є закони і кодекси. У рамках континенталь-ної системи права діє модель твердого регулювання страхової спра-ви, що характеризується детальною регламентацією всіх сторін дія-льності страховиків і систематичним контролем за дотриманням за-конодавства при проведенні страхових операцій.

Для континентальної моделі регулювання страхування, осо-бливо для ранніх етапів її розвитку, були характерні такі форми регулювання, як затвердження органами страхового нагляду страхових тарифів, або встановлення рамок коливання тарифів, затвердження змісту типових форм договорів страхування, пере-вірка виконання бізнес-планів, нагляд за поточними операціями, регулярні перевірки страхових компаній і т.п.

Основну рису англо-американської системи права, що діє в США, Великобританії, Австралії, Канаді і в інших країнах, юристи бачать у тім, що в ній закон не є єдиним переважним джерелом права, поряд з ним важливу роль відіграє судовий пре-цедент. Законодавство визначає найбільш загальні умови, правові рамки економічної діяльності без детальної регламентації. У рам-ках даної правової системи будується ліберальна модель регу-лювання страхування, у якій основна увага приділяє