8.3. СТРАХУВАННЯ МАЙНАГРОМАДЯН: БУДІВЕЛЬ I СПОРУД, ДОМАШНЬОГО ТА ІНШОГО МАЙНА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

Найдавнішою і традиційно розвиненою галуззю страхування є майнове

ЕГНОШ™51' призначення полягає в компенсащї шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. Мова йде як про матеріальні, так і про фінансові збитки.

Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цшностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок страхових випадюв, обумовлених договором

РварТ1сТьстраховиРхо^екТ1в. У разі страхування майна не на повну вартість збитки при

, також не

Розмір відшкодування залежить від системи страхового

забезпечення, передбаченої конкретним

договором страхування.

c т p

A X У B A H H Я

Б

У

д

I

B

E Л

ь

Г

p o

M

A

Д я

H

Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви страх’вальника терміном від одного до 11 місяців чи від одного до п'яти років включно.

Договір страхування укладається як на всі будівлі, що знаходять-ся на відведеній страхувальникові земельній ділянці, так і на де-які з них і навіть на окремі їхні конструктивні елементи, як пра-вило, з оглядом будівель або на підставі документів, що підтверджують наявність будівель. При переході у встановленому порядку будівлі у власність інших осіб вона вважається застрахо-ваною до кінця строку, встановленого договором, без переоформ-лення страхового свідоцтва. Страхувальникові, який ^отягом трьох і більше календарних років підряд укладав договори, нада-ється пільговий місячний строк для поновлення договору. Такий договір незалежно від дня сАлати страхових платежів вважається поновленим і набирає чинності з дня закінчення дїі попереднього договору.

При укладанні договору страхування будівель насамперед важли-

во визначити їх вартість, тобто дати відповідну cmpJoey оцінку.

На підставі страхової оцінки визначають розмір страхової суми,

слрахового платежу, а в разі знищення або пошкодження вуй-

вель - розмір збитку та с-Ірахового відшкодування.

Страхова сума не може перевищувати дійсної вартості будівель

(4аховаоцінка).

Для визначення вартості будівель страховики користуються по-

^лугами експертш а'бо в^дними ^нними докумеГми бюро

технічної інвентаризації, органів комунального господарства, що

їхмаєкожнийвласникбудівель.

В оцінних документах зазначається первісна та дійсна вартість

будівель. Первісна вартість - це вартість нової будівлі, обчис-

лена згідно з оцінними нормами. Дійсна вартість обчислюється

нихдокументів.

При оцінюванні міри знищення або пошкодження будівлі відріз-

няють тотальний та частковий збиток.

Розмір тотального збитку визначається:

ЧГІІ мат^в (Гз сумо^ зносу) з ^ахув)ння^ їх знецінення внаслідок страхового випадку.

Частковий збиток характеризується частковим пошкодження бу-дівель громадян.

5s РТТІ"=Г™ тг„"Рг;^=г",

фізичними особами, яким на території України належить квартира на правах приватної спільної власності. До складу квартири входять: житлові кімнати, передпокій, коридори, кухня, ванна та туалетна кімната, внутрішньоквартирні сходи, балкони, лоджі'і, вбудовані шафи й антресолі.

c т p

A X У B A H H Я

Конкретний розмір страхового внеску залежить:

♦          по-перше,відслраховихтарифів;

♦          по-друге, від вартості майна, яке хоче застрахувати клієнт.

При страхуванні житла розмір тарифу визначається багатьма фГкторами: роком будівництва будинку, матеріалами стін і перекриття, величиною зносу будинку, станом інженерних комунікацій,наявністю систем безпекиіт.п., при цьому наявність одних факторів обумовлює збільшення, а інших — зменшення тарифу Тарифи залежать і від конструктивних особливостей житла

 

Б

У

д

I

B

E Л

ь

ПРИКЛАД

Наявність у квартирі надійних металевих дверей зменшить тариф при страхуванні від протиправних дій третіх осіб, але ніяк не вплине на тариф з ризику «від

затоплення водою».

 

Г

p o

M

A

Д я

H

Чим більше ризиків буде включено до договору страхування, тим вищою буде вартість послуг страхових компаній. Страхування квартири з оздобленням згідно зі стандартним пакетом ризиків (від пожежі, заливання та протиправних дій третіх осіб) обійдеться в середньому в 0,8—1,7 % від її реальної вартості. Ось чому раніше, ніж купити страховий поліс, доцільно, по-перше. вирішити, який саме страховий захист необхідний квартирі, а по-друге, оцінити свої фінансові можливості.

При страхуванні квартири від пожежі корисно передбачити мо'жливГсть^дшкодув^я збиТК1в, яК1 січинеш Рне Т1ЛЬКИ самим вогнем, а й викликаних застосуванням засобів пожежогасіння, оскільки при гасінні «середньої» пожежі в звичайній міській квартирі, як правило, водою пошкоджуються ще З^ сусідніх помешкання.

Страхувальниками домашнього майна можуть бути фізичні

особи — власники домашнього майна.

Страхування

домашньо-

го майна, що належить громадянам, здійснюється тільки у доб-ровільному порядку.

Договори укладаються з громадянами України та іноземними громадянами (які постійно мешкають в нашій кра'іні) і діють тільки на території нашої держави. Страхова компанія бере на страхування майно громадян за місцем постійного проживання

c т p

A X У B A H H Я

д o

M

A Ш H

ь o

Г

o

M

A Й H

A

Обєктами страхування є майнові інтереси, пов'язані із воло-дшням, корис?ув1нням і використанням'предметш домашньої обстановки, побуту, які використовуються у власному госпо-дарстві, належать страхувальнику та членам його родини і при-значені для задоволення побутових і культурних потреб цієї ро-дини. Страхуванням охоплюється майно, що належить на праві приватної власності страхувальникові і членам його родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарство. Зокре-ма, це таке майно: меблі, радіо-, відео- і телеапаратура, еле-ктроприлади, килимові вироби, одяг, взуття, предмети до-машнього господарства і вжитку, книги, предмети образотворчого мистецтва, а також будівельні матеріали, корми, паливо.

На страхування може прийматися все домашнє майно, яке є в rocJapU окрем, групи предмет.в або предмети (.ажімо, лише персональний комп'ютер або телевізор). Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, кошто-вне, напівкоштовні камені, картини, колекції, унікальні та анти-кварні речі тощо) може прийматися на страхування за спеціаль-ним договором і страхуватися за спеціальним тарифом.

He беруться на страхування предмети, вартість встановлення яких надто ускладнена та факт загибелі яких (від пожежі, кра-діжки чи іншо'і причини) важко встановити.

 

ПРИКЛАД

релігійного культу, креслення тощо

Особлива умова даного виду страхування:

майно страхується тільки за умови

страхування будівлі

С Т Р

A X

У

в

A

н н я

д о м

A

ш н ь о г о

м

A

й н

A

Домашнє майно може бути застраховане за загальним

абоспещальнимдоговором.

У першому випадку застрахованими вважаються всі

предмети домашнього майна, що є власністю страхува-

Сп~ ьний договір може бути укладений як на стра-

хування всіх предметів, які належать до тієї чи шшої

групи, так і на окремі предмети. У другому на страху-

вання беруться:

• вироби з дорогоцінних металів, коштовного, напів-

,о„т!;,н„г„,к„Рльоро,„г„,амен„;'

r™*^To=zroP™rr'„;r='y

їхньої вартості;

об'єктів страхування зумовлює наявність великої кількості подій, у разі яких виплачується від-шкодування.

Страховик відповідає за збитки, що виникли внаслідок та^хподш:

♦          стихшне лихо: повшь, буря, ураган, злива, град, об-вал, зсув, вихід підгрунтових вод, осідання грунту, па-водок, тезвичш для даної місцевості тривалі дощі та великі снігопади, блискавка, землетрус.

♦          нещасний випадок: пожежа, вибух, авар1Я опалюва-льної системи, водопровідної або каналізащйної мере-жі, проникнення води із сусіднього приміщення, викид газу, раптове зруйнування основних конструкцій жит-ловихабопідсобнихприміщень;

♦          викрадення або неправомірні дії третіх осіб. Усі зазначен! події є страховими випадками.

Іноді такий розповсюджений страховий випадок, як пожежа, не є випадковою подією, тому при встанов-

c т p

A X У B A H H Я

д o

M

A Ш H

ь o

Г

o

M

A Й H

A

Страхова сума кожного застрахованого предмета домаш-нього майна має відповідати страховій оцінці. Страховою оцшкою може бути дійсна або первісна вартість майна з урахуванням витрат, пов'язаних з його урятуванням

Домашнє майно може бути застраховано на повну дійсну (первісну) вартість або на певну частку від цієї вартості. У розрахунку розміру збитку є такі особливості:

♦          розмфзбиткувизначається окремо за кожним предме-том домашнього майна;

♦          збиток визначається окремо за кожним ризиком зни-щення або пошкодження домашнього майна;

♦          у разі викрадення — це дійсна або первісна вартість майна:

♦          Гра* Хжодження майна- вх^ачена в%Т1сТь, Що визначається як різниця між дійсною вартістю та вартіс-тю з урахуванням знецінення, тобто втрати якості та цін-ності майна через страховий випадок;

♦          у разі знищення або пошкодження елементів оздоб-лення чи обладнання житлових і господарських примі-щень — вартість ремонту (відновлення) квартири за роз-

послуг населенню.

До обсягу страхової відповідальності не вкпючаються збит-

ки, які виникпи внаслідок ведення військових дій, введення

^— = ^у^л^^=™^ навмисних дій сірахуІальника або члена його родини. Страхування домапшього майна здійснюється за принципом першого ризику. Це означає, що страхове відшкодування виплачується за знищене (викрадене або пошкоджене) май-но в розмірі суми збитку, але не вищої за сграхову суму. Страховик виплачує слрахове відшкодування на івдставі отриманої заяви страхувальника про сі^аховий випадок, пе-Дку знищених^дених або'поТкоджених предмег, домапшього майна, акга про знищення (пошкодження) май-на, довідки компетентних органів, яка підтверджує факг та обставини страхового випадку. Страховик, який виплатив схрахове вХодування, мае'пра- вимаг'ахи компенсацп від особи, винної за спричинені збитки.