СТРАХУВАННЯ МАЙНА 8.1. СТРАХУВАННЯ МАЙНАЮРИДИЧНИХОСІБ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

МАИНОВЕ СТРАХУВАННЯ — це галузь страхування, де об'єктами є майно-ві інтереси страхувальника, пов'язані із володінням, користуванням та розпоря-

дженням майном.

Перші договори стосувалися морського страхування (1347 p.).

До революції в Росії майнове шрахування було досить розвинушм, особливо шрахування

сільського господарстаа. Після 1917 р. до 1922 р. страхування зовсім не проводилося, a

погім його розвиток стосувався здебільшого майна громадян, оскільки з 1931 р. майно

підприємств страхуванню не підлягало і будь-які збитки підприємста покривалися за ра-

хунок коппів бюджету (90 % економіки становив державний сектор).

Починаючи з 90-х pp., з появою підприємств іншої форми власності, почало реально

ОБ’ЄКТИ МАИБУТНЬОГО СТРАХУВАННЯ

Майно в різних його видах.

Гухош.нерухомГ. матеріальні вднності.

Грошові кошти. Доходи.

"■SEss^s^zssssssssssssss-

ЕЛЕМЕНТИ МАИБУТНЬОГО СТРАХУВАННЯ

Страхування ттеріальнихоб'єьсгів,

'вини, готової щюдущії, домапшього майш,

Страхування

^вІд^Г^Г

 

Орахуваннясльськогосподарських

тварин у4=г~:хх::

Страхування засобівтранспортувід

Зазначеним елементам майнового страхування за видами небезпек влас-тиві відмінності в обсязі страхової відповідальності при страхуванні конкретних об'єктів, що має велике значення для встановлення:

 

X

X

• величини збитку:

^ с^-вГвіїодування.

 

Цержавні підприємства, акціонерні підприємства і корпорацй, що еиникли на їх основі, можуть укладати різного виду договори стра-хування.

 

sz        

                                  

 

            /За основним договором\

страхуванню підлягає все

"с^ " -

• ^їльшпрвсірої;

^силові, робочі та інші машини;

V • інше майно.                     /За додатковим договоромЛ

' страхуванню підлягає:

:Р„=„иТГн™;дог

та населення 

 

                                  

 

Z_       

ШДГАЛУЗІ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

 

О^

Л

(           \

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН

^

Об'єкти майнового

страхування

громадян

♦          власні житлові і дачні будинки:

♦          домашнє майно:

♦          домашш і сшьськогосподарські тварини.

 

Г

СТРАХУВАННЯ МАИНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Об’єкти майнового

страхування

юридичних осіб

♦          будівшіспоруди;

♦          машини          і           технологічне устаткування:

ir;Sc0p,~„™, P„„K„

 

Види страхування

Види страхування

 

-страхуванняавтомобішв:

-с^ахування майна на -сїхування домашшх

х^вання зал13ничного

-страхув^ння наземного

xpaHcLpS       (окрім

^="»

-с™°хР5н„. ,,„™„ та

тощо.

 

СТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ СУДЕН

Законодавством України передбачені лише два види обов’язкового страхування майна

 

СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА БАГАТОРІЧНИХ

НАСАДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ШДПРИЄМСТВАХ

 

дорогоцінні метали

на умовах

добровільного

страхування

не приймаються

 

ію

В Україні страхові компанії можуть отримати ліцензію на проведення таких видів майнового страхування

1.Страхування від вогневих ризиків і стихійних явищ.

Жг—™

^=?™омтряного

5. Страхування вантажів і багажу.

6. Страхування водного транспорту.

7. Страхування майна іншого, ніж передбачено пунктами 1—6.

8. Страхування кредитів.

9. Страхування інвестицій.

10. Страхування фінансових ризиків.

11. Страхування судових витрат.

12.Й5ЙГ5їїаГ"™

 

' Страхувальнику відшкодовується не вся сума збитку, а лише стільки відсотків, на скільки було

застраховано майно

(якщо майно було застраховано на 60 %, то сума

збитку підлягає відшкодуванню

лише у межах 60 %).

'С™ЕІГ

J

система граничного

^

J

Відшкодовується збиток, що визначається як різниця між заздалегідь визначеною межею (границею) та досягнутим (фактичним) рівнем

доходу Як правило, ця система використовується при

££S2L

збитку не більше страховоїсуми, встановленоїза

бажанням

страхувальника в

межах повної

вартості майна.

Якщосума

страхову суму,

торізницяне

відпіодовуєгься.

страховоїсуми

називається

першим

(відшкодТву-

ється),апонад

страховусуму-

ється).

Якщо майно

застраховано у

"Т™

різниця між вказаними системами

забГпечГя:

відбувається

повне

вад™ува„„я

СТРАХОВІ ВИПАДКИ

ш

 

ш

Страхування: від вогню;

вщударублискавки: від вибуху.

Комплексне або розширене страхування

вщвогнютаіншихвипадюв.яке

включає такі страхові події:

■          землетрус;

■буря;

■          ураган:

■          повшь;

■          град;

■          злива:

■          шторм:

■          цунамі

■          пошкодження майна ВОДОЮ 3 водопровідних, каналізаційних, опалю-вальни'хсистем;

■          крадіжки зі зломом (пограбування).

У випадку страхування майна (основних фондів підприємства) для їх

оцшювання застосовується повна балансова вартшть цих фондов за

вирахуванням величини зносу.

Товарно-матеріальні цінності — в розмірі фактичної собівартості або в

цшах, що діяли на день укладання договору з вирахуванням зносу.

Договір може укладатися на засадах: ♦ на певну частку (відсоток) вартості.

 

пошкодження застрахованого майна в результаті аварії водопроводу,

каналізаційної та опалювальної системи, систем гасіння пожежі,

аварії електричної мережі та впливу електричного струму

ЗА КОЖНИМ ЗАСТРАХОВАНИМ ОБ'ЄКТОМ СТРАХОВА СУМА МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЙОГО ДІЙСНІЙ ВАРТОСТІ

СТРАХОВА СУМА визначається страховиком за погодженням із страхувальником з урахуванням особливостей конкретного об'єкта

Основою для визначення СТРАХОВОЇ СУМИ є дійсна вартість застрахованого майна на момент підписання договору, яка визначається за балансовою вартістю та вартістю придбання за вилученням зносу.

Майно може бути застраховане і за відновлюваною вартістю, яка визначається для:

♦          устаткування, машин, інвентаря — відповідно до суми, необхідноГдля придбання аналопчн/х предмЄТ1в;

♦          товарів власного виробництва— на основі витрат виробництва, але не вище від ціни їх реалізації.

РОЗМІР ЗБИТКУ у разі загибеш (руйнування) будівель, споруд _ іншого майна визначається на підставі повної балансової або договірної вартості, за якою вони застраховані, а в разі пошкодження згаданих будівель, споруд тощо — на основі вартості відновлення (ремонту) і в

До СУМИЗБИТКУ входять

етрати від пошкодження майна

внаслідок заходів, що вживалися

для його рятування.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ виплачується: у ВИПАДКУ повної ЗАГИБЕЛІ МАЙНА — в розмірі дійсної (відновної) вартості з вирахуванням зносу та вартості залишків майна, придатного для подальшого використання, але в межах страхової суми;

у РАЗІ ЧАСТКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА — в розмірі різниці між заявленою страховою сумою та вартістю залишків майна, придатних для подальшого використання, а при страхуванні за відновною вартістю - в розмірі витрат на його відновлення, але не більше страхової суми.

            Р^

СТРАХОВІ ВІДШКОДУВАННЯ 3

МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ ТА

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ В ОДНІЙ13

ЧОТИРЬОХ ФОРМ

 

Виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо страхувальнику відшкодовують збитки третьої особи.

Страховик зобов'язаний виплатити відшкодування в розмірі різнищ між сумою збитків та сумою, відшкодованою третіми особами.

 

протиправні дії третіх осіб (в

тому числі крадіжка зі зламом,

грабіж, розбій, акти вандалізму

та навмисне пошкодження або

знищення майна третіми

особами)

пошкодження водою або іншими рідинами з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння та проникнення води чи інших рідин із сусідніх приміщень

стихійні лиха

падіння пілотованих повітряних

суден і апаратів, їх частин або

вантажу

 

наізд транспортних засобів

бій скла , вітрин, вітражів, скляних стін, віконних та дверних рам

витрати, що пов язані з гасінням

пожежі та іншими заходами по

ліквідації страхового випадку,

спрямовані на зменшення наслідків

страхового випадку

витрати по розчищенню територи,

зламу і розбору руїн, вивезенню

сміття, утилізації залишків майна

та інше

пошкодження або знищення

предметів, закріплених на зовнішній

стороні застрахованої будівлі

(антени, світлові рекламні

установки, плакатні щити, навіси,

навіси вітрин і ін.)

перерва у виробництві (поточні витрати, які Ви продовжуєте нести, незважаючи на те, що підприємство

не функціонує, втрата прибутку)

A

J

вибух

удар блискавки

Основні ризики можуть бути застраховані у будь-якій комбінації.

 

Додаткове страхове покриття надається за умови страхування від основних ризиків.

Перешкзастрахованогомайна

Jo"оМмУ SSZ? ВИПаДКУ ВЮНаЧаЄТЬСЯ Застрахованим може бути як все майно, так і його частина.

I

Застрахованою може бути власність третьої особи, якщо вона за видом належить до застрахованого майна і була передана застрахованому для обробки, використання або зберігання, a також для продажу та її власник не заперечує проти страхування цієї власності.

HE ПРИЙМАЮТЬСЯ НА СТРАХУВАННЯ

 

будівлі і в них

™„Гне

не є

власністю

страхувальника

і не отримане ним

.НІШШДО,

™,1

якого у

страховикає

вагомі

=»=

або вартості

            I

Страховою сумою є вартість майна (заявлена, відновлювальна, балансова та ін.), що передається на страхування або може становити певний відсоток вартості майна.

 

Тариф по страхуванню майна залежить від вибраних ризиків, розміру страхової суми, характеристик майна і т. д. та становить по основних ризиках 0,02 %—0,5 % від страхової суми для пересічних об'єктів рухомого та нерухомого майна.

Певний розмір страхового тарифу визначається спещалістами компанії після розгляду заповненої заяви на страхування.

 

м«™Г"™Г.ТнТ.™™ФхРо"-:о"%

варт™г„б^™~у

У деяких випадках

може знадобитися огляд і фотографування майна

(як правило, стосується об'єктів, вартшть яких

перевищує 1 млн грн) та/або експертна оцінка

вартості майна.