Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. ДОБРОВІЛЬНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ Й КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

7.4. ДОБРОВІЛЬНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ Й КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Основна мета добровільного страхування від нещасних випадків —

обов’язковими видами особистого страхування від нещасних випадків.

(8) (X) (X) (X) (X) (X)

Добровільне індивідуальне страхування

здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.

Страхувальниками можуть бути як юридичш особи, так і дієздатш громадяни ( .ізичні особи), які уклали зі страховиками договори страхування Страхувальники можуть укладати зі страховиками договори про сіхування від нещасних випадків третіх осіб. Од-ночасно страхувальники мають право призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум, a також замінювати їх до настання страхового випадку.

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 

Якщо страхувальник — юридична особа, то дого-вір страхування оформля-ють уVox примірниках. До кожного договору до-дається список осіб, які приймаються на страху-вання із зазначенням роз-міру страхової суми для кожної особи. За згодою між страхувальником і страховиком кожному за-

Укладання до-говору посвід-

доцтвом.

Якщо страхувальник- фі-зична особа, то, на підставі заяви про страхування, після сплати страхового платежу страхувальникові видається страховий пол1С, котя якого зберігається у страховика. Страхувальникам, яким не проводилися виплати за страховими випадками, при /ладанш новог, дошво'ру

пла-з^^сГ—

Добровільне страхування громадян від нещасних випадків здійсню-1 ється на підставі умов та правил, що враховують особливості як ін-

підприємств і відповідно чинного законодавства в Україні. Особли-ві умови можуть застосовуватися в разі страхування дітей шкільно-го в1Ку та учшв спещашзованих навчальних закладов на випадок травми внасшдок нещасного випадку, а також вшськовослужбов-ців. Ці умови відображають особливості ризику цих категорій за-1

ВАЖЛИВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

обмеження терміну страхування

обмеження віку страхувальників

обмеження обсягу страхової відповідальності,

обумовленої наслідками нещасних випадків, які сталися із за-

страхованим у період дії договору

йастання нещасного випадку в період дії договору страхуванняТ"

змшт якого обумовлений дшчими правилами страхування (ви-

плати здійснюються за його наслідки, а не за фактом нещасного

випадку)

ЯЯюрщйний розмір виплати страхової суми залежно ид^ втрати здоров'я, працездатності або часу лікування

обумовлений перелік документів, що підтверджують настання

обумовлений термін виплати страхової суми

Виз^чення трирічного строку давності з дня приЙ!^

страховиком рішення про страхову виплату або відмову у випла-

ті для звернення страхувальника з приводу виплати с^рахової

внаГд™Єїїс^оТипадКу

При встановленні інвалідності виплата здійснюється у відсотках, залежно від групи інвалідності.

При тимчасовш втраті працездатності внаслідок нещасного випадку виплата проводиться залежно від умов лікування й терміну перебування на лікуванш з розрахунку від 0,5 % до 1 % страхової cjL за кожний день

 

випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками

укуси тварин, отруйних комах, змій

 

Кожна страхова компанія визначає свій перелік страхових подій.

В одних він може бути піиршим, в інших, навпаки, — порівняно

обмеженим.

 

                                              

                        ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ   

                       

           

 

                                                          

 

                        г          особи,визнаш в установленому порядку недієздатними

\ J                               

 

                        інваліди I та непрацюючі інваліди II групи          

^ч                   

л                      хворінатяжкінервовітапсихічш захворювання і СНІД     

 

                                  

 

            ^          вікові обмеження     

                                                          

 

                                  

            ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ         

1         

           

 

\                      

1 F * 5                       

 

            <          г          травмування застрахованого у зв'язку із вчиненням       

 

           

                                  

 

           

                        травмування застрахованого, причиною якого стали

йог^дп, пові з керуванн'ям хранспорхним

засобом у стані алкогольного, наркотичного або

токсичного сп'яніння          

 

           

                                  

 

           

            ^          травми або смерть, пов'язаш з умисним заподіянням собі тілесних пошкоджень, та інші     

                                              

c

ГРУПИ РИЗИКУ СТРАХУВАННЯ

Професія npu визначенні групи ризику є вирішальною.

 

f

Перша група — службовці, інженерно-технічні працівники та інші категорії іромадян, що безпосередньо не зайняті у процесі виробництва, уіви праці яких не пов'язані з підвищеним ри-зиком щодо одержання травми; артисти драматичних та музи-чних театрів, артисти е4ади, баііету та танцювальних ансам-блів; працівники банків (крім осіб, які зайняті інкасуванням та перевез'енням грошей); п^щвники побутового та ко^унально-го господарства; педагогічний персонал позашкільних дитячих закладів, викладачі та студенти інститутів, технікумів; домого-

бібліотек; персонал готелів; двірники; кіоскери; працівники преси.

 

2

St

■^

«2 ■^ U:

Друга група решта категорій працюючих безпосередньо зайнятих у процесі виробництва; особовий склад аеродромного обслуговування; інкасатори та касири; працівники ветеринар-них лікарень; га^оелеюрозварники; слюсарі; робітники оброб-ної промисловості; кустарі; робітники харчовй промисловості; поліграфічних підприємств; пожежна охорона; військовослуж-бовц^пращвникиТргашв вну^ішніх спр'ав (крш пращвнГв

=^иРцГГе^дицГТ^

 

V

Третя група- особи, праця яких пов'язана з особливим ри-зиком щодо настання нещасного випадку: працівники карного розшуку, ДАІ, цивільної авіації; випробувачі автомашин і літа-

в підземних умовах, бурильники нафтових і газових свердло-

нах, верхолазними, покрівельними роботами; монтажники бе-тонних, залізобетонних конструкцій; кранівники; рятувальники гірничих і воднорятувальних станцій).

ТАРИФНІ СТАВКИ СТРАХУВАННЯ

 

Тарифи при страхуванні громадян від нещасних випад-ків, що сталися як під час виконання застрахованим своїх службових обов'язків, так і поза роботою, засто-совуються залежно від групи ризику, до якої належить застрахований, та виду страху^ання повний страховий захиРсТ> чи захисх липГе на' ви^бниЦТВ1). ТарДи всха-новлюються на підставі актуарних розрахунків і коли-ваються в основному від 0,5 до 1,5 %.

При страхуванні від нещасних випадків працівників страхувальника — юридичної особи — може надавати-ся групова знижка обчисленого страхового платежу за-лежно від кількості застрахованих.

V

У разі страхування дітей віком до 16 років може засто-совуватися спещальний тариф. Коли йдеться про стра-хування туристів і осіб, котрі їх супроводжують, а та-Гж спор^смешв, доГОвориР можуТь уклада^я на термш до 1 року з відповідними коригуваннями тари-

%£££& £5££l£ggS°ться як падви"

Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видах ро-біт) залежно від класу професшного ризику виробництва, встановлюються законом.

до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та ор-гашзащй на загальнообов'язкове соцшльне страхування від нещасного ви-падку на виробництві та професійного захворювання, що затверджується КабшетомМішстрівУкраїни.

(відповідно do cm. 47 Закону України «Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробнщтві та професій-ного захворювання, які спричинили втрату працездатності»).

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ри-зику в'ироіицхва, до яіго в1ДнЄсено тдпріем^о, знижкиРдо нього (за низью рівні травматизму, професійної захворюванос-ті та належний стан охорони пращ) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці), занять спортом застрахованого, часу і місця

порядку сплати внесків тощо.

Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати

50 % страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі

економіки(видуробіт).

Страхова сума виплачується страховиком у таких випадках:

•          загибеш або смерт! страхувальника (застрахованої особи) I внаслідок нещасного випадку вигодонабувачу або спадкоєм-1 цю — у розмірі 100% страхової суми;

•          отДання15 страхДьником^равми внасшдок нещасного і випадку і встановлення інвалідності I групи— 100 % страхової суми, II групи — 75% страхової суми, III групи — 50 % страхо-1

^'Хчасової втрати страхувальником працездатност! йому I виплачується за кожну добу 0,5% страхової суми, але не більше 50% страхової суми.

Закожнудобузатримки

.альХТ^ХуеТся^доїмка (шхраф^йяГ розмфякоївизначаєтьсяу

договорі страхування

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Страхувальникам, яким протягом дії договору страхування, укладеного на термш один рік, не проводилися виплати за страховими випадками, при ^сладанні нового договору на та-Z самий хермш сТраховРий^лаТЖ може зменшувати^ь. Така пільга стимулює безперервний страховий захист.

ґТ

<          >

Договір страхування набирає чинності з 0.00 годин дня, зазна-ченого як початок дії договору страхування, але не раніше над-ходження страхового платежу на розрахун^овий рахунок стра-ховика або не раніше наступного дня після сплати платежу готівкою страховому агентові (інспекторові), і закінч(ється о 24.00 годинТдня, зазначеного і договор^ахування W--вому полісі), як закінчення дії договору страхування.

<          =^

У разі дострокового припинення дії договору страхування за виігою с?рахувальниРка страховик поверх^ й^страхов: платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фак-тичних страхових виплат, що були здійснені за договором

<          =^

При достроковому припиненні дії договору страхування за ви-могою страховика страхувальникові повертаються повністю сплачеш ним страхов: платежь Якщо вимога страховика зумо-

жі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фак-тичних страхових виплат, що були здшснеш за договором

 

                                              

                        ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ     

                       

           

 

                                  

 

                        f           вика, тільки-но це стане можливим, але не пізніше одно-го року від дня настання страхового випадку.

X                    

 

                        Термш виплати страхової суми обумовлюється правила-ми (умовами) страхування. В більшості це — шестиден-нийабосемиденнийстрок.

 

                       

 

                        Страхова виплата в разі смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку здійснюється в розмірі 100 % страхо-вої суми.

 

                       

 

                        У разі травмування застрахованої особи внаслідок неща-сного випадку виплата проводиться у відсотковому від-ношенш відповідно до таблиці розмцяв страхових виплат у зв'язку із страховими випадк'ами'страхова виплаха в розмірі 100 %, відповідно до зазначеної таблищ, прово-диться у деяких випадках при ушкодженні нервової сис-теми, спинного мозку, очей, органів травлення, що при-звело до тяжких насшдків та при ампутації верхньої кінцівки чи кисті або єдиної нижньої кінцівки.

 

                       

 

            V         Страховик може відмовити у виплаті страхової суми у випадках навмисних дій страхувальника або застрахова-ного, спрямованих на настання страхового випадку; по-дання страхувальником свідомо неправдивих відомостей,

Гл^нГсхрГувГьГГм ^ХаХ^ГоГо^:

рення страхувальником перешкод у визначенш обставин, характерунещасноговипадку.

                                  

PjHa таких же умовах здійснюється добровільне страхування від <1>НЄщасних випадків дітей шкшьного віку та учнів спещальних навчальних закладів і вшськовослужбовщв, але з урахуванням певних особливостей, їх особливості полягаю^ь ось у чому

Уразі страхування дітей шкільного віку та учнів

спеціальнш навчальних закладів застрахованими

можуть бути діти віком від 6 до 17років, a

страхувальниками — як батьки, так іродичі дитини, з

якими вона проживає, або її опікуни (піклувальники).

Можуть укладатися й договори колективного

страхування учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,

гімназій, професійно-технічних училищ, середніх

спеціальних навчальних закладів.

Розмір тарифної ставки для страхування дітей

залежить від строку страхування. Може надаватись

також знижка розміру страхового тарифу.

£>

ш

У разі страхування вшськовослужбовщв застрахованою особою може бути будь-яка фізична особа, котру призвано на строкову службу до Збройних сил України, їнишхвшськових формувань, щоУ neWem чинним з^давсхвом України' I 'хакож фізична особа, яка навчається у військовому навчальному закладі системи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України або у вищому навчальному Jml, який має військовий підрозділ.

Також може бути застрахованою інша особа, яка входить до офщерського складу Збройних сил України або шших військових формувань і проходить строкову службу чи понадстрокову абозаконтрактом. Розмір страхової ставки залежить від програми страхового

 

кУ

h,

ш

Особливістю страхування власників кредитних карток є те, що застрахованою особою може бути будь-яка фізична особа — власник пластикової банківської картки, незалежно від громадянства та віку, а розмір страхової суми та платежу залежить

■£»=,„=« 2Sp ££^Г™ —' —

Різновидом добровшьного страхування громадян від нещасних випадків, що виіжджають за кордон, є страхування на умовах «Річний поліс». Договір страхування укладається на один рік на необмежену кшькість поїздок за кордон, але за умови, що кожна з поїздок триватиме не більше як один місяць, з визначенням певного розмірустрахової суми на кожну поїздку.

КУ