7.2. ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ПЕНСІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

 

Індивідуальні договори СТРАХУВАННЯДОДАТКОВОЇ

ПЕНСІЇ укладаються з дієздатними громадянами добровільно з урахуванням віку, статі і незалежно від

 

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ здійснюється на підставі договору між

страхувальником і страховиком. Умови й порядок проведення

страхування визначаються правилами, які встановлюються

страховиком самосіійно.

£Х

Умовами договору страхування може бути передбачено, що за життя застрахованого вш особисто отримує додаткову пенсію, a у випадку

смерті — користонабувач, який визначений застрахованим, у

повному обсязі додаткової пенсії, передбаченої для застрахованого,

або в її частині пожиттєво.

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ може бути здійснене шляхом придбання індивідуальних страхових полісів у страховій компанії. Цей вид добровшьного страхування сприяє підвищенню державних пенсій Йям кахего^ям громаїян^тсля ісхання пенсшно^о вжу. Тим страхувальникам, що досягли його, сплачується довічна додаткова пенсія.

 

Страхувальниками при здійсненні страхування додаткової пенсії є всі категорії пра,юючих, у хому чисш й вшськовослужбсі а хакож^ домогосподарки, якщо вони виховують двох і більше дітей у віці до 16 років. Застрахуватись можуть чоловіки від 25 до 65 років, а жінки — від 20 до 60 років.

 

СТРАХУВАННЯ РЕНТИ характеризується тим, що з настанням обумовленого часу, компашя регулярно здшснює страхов! виплати протягом певного часу в тому числі можуть бути й довічні виплати

(тобто ДОДАТКОВЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ).

СТРАХУВАННЯ РЕНТИ передбачає, що страхувальник вносить до страхової компанії за один раз або розстроченими платежами певну суму, яку вона використовує для цілей інвестування. Після визначеного в договорі часу (віку) страхувальник отримує певні виплати сам (якщо живий) або їх отримує особа, на користь якої був укладений договір страхування (чи спадкоємці).

До основних видів страхування ренти відноситься ПЕНСІЙНЕ

СТРАХУВАННЯ, призначене для охорони матеріальних інтересів громадян,

для стабілізації рівня життя.

При страх’ванні ренти (ануїтету) страхова компанія пов’язує виконання свРоїх оіовїигів 13Рдожии стр^альника (застрахованого') до певного віку або строку, визначеного в договорі страхування.

._: i „S:~S=^ осіб.

Договори сїрахування ренти відрізняються від шших договорів тим,

що страхова сума являє собою суму, яку виплачуватиме страховик

стрГхувальнику (застТа—му) чаГхково

Можливі випадки, коли застрахований не дожив до моменту виплати пєнсії абоі одержував їїлише протягом дуже малогоі періоду. У цих випадках відповідно до умов страхування страхова компанія або\ ттлачує вигодонабувачу (спадкоємцям)

певну кількість пенсій (визначається під^ ас укладення договору страхування), або різнщю між обумовленою кількістю пенсій і сумою, яка вже була сплачєна застрахованому за його життя.

й періодично після настання певного часу (віку).

Час початку виплати додаткової пенсії може бути: пов'язаний із настанням пенсійного віку; визначений за домовленістю сторін.

тттттттт

Страхова сума обумовлюється при укладанні договору страхування. При її визначенш у договорі страхувІння враховується-

розмір поточних виплат, що їх має здшснити страхова компашя: додаткові виплати, які являють собою наслідок участі страхувальника у прибутку страхової компанії.

тттттттт

Страхувальникові надається право сплатити страхові платежі за один раз або періодичними внесками. Розмір страхових внесків залежить від:

При укладанні договору страхування встановлюється порядок виплати пенсій (щомісячно, за кожен рік та інше).

(g)(g>(g>(g>(g>(g>(g>(g)

Умови проведення страхування додаткової пенсії можуть передбачати надання шльг страхувальникам. Так'після визначеного строку страховик може надати страхувальнику можлившть одержати позикутд заставу накопиченого до часу звертання за позикою резерву.