Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВИКІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

6.4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВИКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

ПРИНЦИПИ РЕОРГАШЗАЦІЇ СТРАХОВИКІВ

Неухильне дотримання чинного законодавства України.

Забезпечення безперервної роботи страховиків при здійсненні

Пріоритетність інтересів страхувальників.

Збереження таємниці страхування.

ДІЇ УЧАСНИКІВ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЗА УКЛАДЕНИМИ ДОГОВОРАМИ

СТРАХУВАННЯ

a^^^s^,ss^srszs^s^s^

„P„S=™ZTP"p=„,-,

Отримання страховиками-правонаступниками ліцензій, необхідних для

 

Учасникиреорганізаціїзобов'язані після при-йняттярішень прореорганізацію вищими ор-ганами всіх страховиків, що реорганізовують-

ся, негайно повідомити Держфінпослуг про

початок процесу реорганізації, його шляхи та

про вчинені щодо реорганізаціїдії.

Протягом 10 робочих днів

з дня надання повідомлення

до Держфінпослуг до нього

має бути додана така інформація:

 

-засвідчені в установленому законодавством порядку копії протоколів засідань вищих органів страховиків, що реорганізовуються, про погоджен-ня шляхів та умов проведення реорганізащї, визначення страховиків-

юридичних осіб (за винятком видшення);

—        засвідчені в установленому законодавством порядку копії протоколів

засідань вищих органів страховиків-правонаступників про погодження

шляХ1в ха умов ^роведешГя реоргашз'ацп, пр'ийнятхя м'айна, прав ха

"""^^Т^^^-^^^ порядку К0П1Ї у.ановчих

документів учасників реорганізащї;

-засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих

-          повідомлення про членство учасників реорганізації в об'єднаннях стра-

ховиків;

-повідомлення про укладеш учасниками реорганізащї та дшчі договори страхування із зазначенням загального розміру зобов'язань за такими до-говорами та кількості договорів за кожним з видів страхування.

Учасники реорганізаціїзобов'язані не пішіше

20робочих днів після прийняття рішень про

реорганізацію вищими органами всіх

страховиків, щореорганізовуються,

повідомити прореорганізацію страхувальників

шляхом публікації повідомлення в друкованих

засобах масової інформації.

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕШ В ПУБЛІКАЦІЇ

Шлях реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення,

Найменування, місцезнаходження страховиків, що реоргашзовуються, .кодзаСДРПОУ^заЄ—^а^ЄСТр0м СТра_в

Найменування, місцезнаходження страховиків-правонаступників, їх

^0Р^^^^^^=^=^^Г-

 

Строк звернення та адреса, за якою можна звернутися до учасників реорганізації в разі потреби.

Уразі, якщо страхувальники не бажають

отримувати послуги зі страхування від

страховиків-правонаступників, до моменту

підписання передавальних актів або

роздільних актів (балансів), страхувальники

мають право на припинення договорів

страхування зі страховиками, що

реорганізовуються, а після підписання

передавальних актів або роздільних актів

(балансів) — зі страховиками-

правонаступниками.

Страховики, що реорганізовуються та припиняють свою діяльність як

іридичніособи.зобов'язаш вжити заходів щодо анулювання всіх

наявних у них та чинних лщензш на право здшснення виД1в

страхування в порядку, визначеному Лщензшними умовами

проведення страхової діяльності.

Уразі необхідності здійснення видів страхування, якими займалися

страхоеики, щореорганізовуються, та відсутності відповідних

ліцензій страховики-правонаступники зобое'язані отримати такі

ліцензіїдо припинення діяльності страховиків, що реорганізовуються.

Уразі неотримання відповідних ліцензій страховикам-

правонаступникам заборонено укладати договори страхування щодо

mux видів страхування, на які в них відсутніліцензії, а також

переукладати, продовжувати строк діїта отримувати страхові

платежі за договорами страхування, прийнятими ними від

страховиків, що реорганізувалися.

Виконання страховиками-правонаступниками зобое'язань за договорами страхування, прийнятими ними від страхоеикіе, що

реорганізувалися, здійснюється незалежно від

отримання ліцензій до повного виконання

зобое'язань за договорами страхування.

До підписання передавальних актів або роздільних актів

(балансів) та завершення реорганізаціїучасники реорганізації

зобов'язані подати до Держфінпослуг такі документи:

аудиторські висновки щодо фінансово-господарської діяльності страховиків, що реорганізовуються;

баланси та розрахунки економічних нормативів на останню звітну дату учасників реорганізації;

фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України акціонерів або учасників страховиків, які реорганізовуються, на останню звітну дату, якщо не повшстю сплачеш їх частки в статутнк капіталах

з^а^фігїг^ — — —

Майно, права та обов'язки (зобов'язання) за договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються, у

повному обсязі абоу відповідних частинах переходять до

страховиків-правонаступників з дати підписання передавальних

актів або роздільних актів (балансів).

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) мають містити облікові дані щодо договорів страхування, які приймаються страховиками-правонаступниками, та вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхових сум або страхових відшкодувань у формі, яка забезпечує от^имання інформації; необхідної для врахування при формуванш

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) скпадаються не раніше, ніж через два місяці з дня публікації повідомлення про реорганізацію. При р'еоргашзацп страхов^в шляхом злитхя с^рю'ехься новий страховик, який відповідно до передавальних актів є правонаступником усього майна, прав та обов'язків страховиків, що злилися.

3 метою недопущення змін, зафіксованих у передавальних актах

або роздільних актах (балансах) даних до дати їх підписання

учасникам реорганізації необхідно здійснити заходи щодо:

припинення дії всіх депозитних договорів та закриття депозитних

рахунків

внесення залишків коштів у касі на поточний рахунок

блокування всіх поточних рахунків

„о„д_ „нген™_„рд«™ „„„„,„, р,х>™

перерахування в день підписання передавальних актів або роздільних

Щбвлавеів) кошТ1в з похочн'их рахуншв схраховД яК1 реорганізовуються, на поточні рахунки страховиків-правонаступників

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховиків, що

злилися, за їх заявами анулюються. Страховики, що злилися,

виклЮчаЮТься з^^^-o^W -pa"

Реорганізація шляхом злиття здійснюється з

урахуванням особливостей щодо

затвердження страховиком-

правонаступником згідно з чинним

законодавством України нового

найменування та нових установчих

документів, у яких має бути враховано, що

страховик створюється шляхом злиття і

приймає усе майно, права та обов’язки

(зобов'язання) страховиків, що зливаються.

РЕОРГАШЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ 3 УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЩОДО:

]

а) можливостей прийняття вищим органом страховика-правонаступника

При реорганізації страховика шляхом поділу все його майно, права та обое'язки передаються зароздільним актом (балансом) стра-ховикам-правонаступникам, які створюються врезультатіреор-

ганізації.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ МАЄ ПРОВОДИТИСЯ 3 УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЩОДО:

а)         прийняття вищим органом страховика, що реорганізовується шляхом по-

ділу! Р™ про poLwn м1ЖР сТраховикамРи-пРравонасТУупниками схахух-

ного капіталу (фонду) страховика, що реорганізовується шляхом поділу;

б)         затвердження кожним із створених у результаті подшу страховиків-

правонаступників найменування та установчих документів, у яких має бути

вр'аховано^що страховиГправона/хупник схворк^ься шіяхом под^ і

При проведенні реорганізації страховика шляхом виділення час-

тина майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується

шляхом виділення, передається страховику-правонаступнику або

страховикам-правонаступникам, що створюються в результаті

виділення, у частинах, визначених у роздільному акті (балансі).

Вищий орган страховика, що реорганізовуєть-ся шляхом виділення, може прийняти рішення

про створення страховика-правонаступника або страховиків-правонаступників на базі сво-

го відокремленого підрозділу або своїх відо-кремлених підрозділів.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ВИДІЛЕННЯ ЗДІИСНЮЄТЬ СЯ 3 УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЩОДО:

а) прийняття вищим органом страховика, що реорганізовується шляхом ви-д1леРння, р1Шення ЩОРдо визГчення п^ку іайна, 'часхини прав ха

страховик-правонаступник створюється шляхом видшення і відповідно до

Учасн ики реорганізації зобов 'язані протягом Юробочих днів з дати підписання передаваль-них актів або роздільних актів (балансів) зеер-нутись до Держфінпослуг з письмовими заява-

ми про внесення відповідних змін до Єдиного

державного реєстру страховиків (перестрахо-

еикіе) України.