Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.3. ПРОВАДЖЕННЯ ТАЛІЦЕНЗУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : Страхування : Бібліотека для студентів

6.3. ПРОВАДЖЕННЯ ТАЛІЦЕНЗУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

Ліцензування — видача, переоформлення та

Ліцензія — документ державного зразка, який

засвідчує право фінансової установи

здшснювати сіхову діяльшсть з

визГенГо вс;г;Гу^ГвиГн™

ліцензійних умов.

Ліцензування страхової діяльності здійснюється Державною комісією з регулювання ринюв фшансових послуг України (Держфшпослуг).

I

СТРАХОВИК МАЄ ПРАВО РОЗПОЧАТИ СТРАХОВУ ДІЯЛЬШСТЬ

У РАЗІ, ЯКЩО:

 

—        облікова і реєструюча система відповідає вимогам, встановленим

нормативно-правовимактам;

-внутрішш правила страховика відповідають вимогам законів України та нормативно-правовим актам державних оргашв, що здшснюють регулювання і нагляд за ринками фінансових послуг;

-          професшні якості та ділова репутащя персоналу відповідають вимогам,

установленим нормативно-правовими актами;

У кервник ха го'ловний 6yxLTep відповідають Професшним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

ВИМОГИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.         Ораховик створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товаристаа або товаристаа з додатковою відповідальністю.

2.         Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

3.         Страховик реєшрується в місцевому органі виконавчої влади як суб’єкт підприємницької діяльності та заноситься до Реєиру.

4.         Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається вида-ми страхування іншими ніж страхування життя, установлюється в сумі, ек-вівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням жит-тя, - 1,5 млн свро за ^алютни'м обмшним курсом валюти V^paL.

5.         Вартість нетто-активів (чистих активів) страховика на будь-яку дату після закінчення другого фінансового року з дати внесення інформації про заявни-ка до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою встанов-леного мінімального розміру статутного фонду страховика.

6.         Статутний фонд страховика повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного фонду страховика цінними па-перами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Держфінпослуг, але не більше 25 відсотків загального розміру

7.         зТо^іЗикористовува™ для формування статугного фонду вексел,, ко-ппи сірахових резервів, бюджеші копгш, а також копгш, одержані в кредит, по-зику та під заставу, і вносити нематеріальні акгиви.

8.         Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевишувати 30 відсотків його власного статутного фонду, у тому числі розмір внеску до статутного фонду окремого шраховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на шраховика, який здійснює види страхування, інші ніж ст,ахування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика який здійснює страхування життя.

9.         Підприємстаа, установи та організації не можуть стати страховиками пшяхом внесен™ змін до установчих документів за умови, що вони попередньо займали-ся інпшм видом діяльносгі, навіть у разі виконання вимог законодавсіБа.

 

10.       Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя, не має права займатися іншими видами страхування.

11.       Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише стра-хування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

12.       Ліцензія видається на здійснення окремого виду страхування та дає од-ночасно право на проведення перестрахування за цим видом страхування.

13.       Ораховик зобов’язаний зареєсірува™ в Держфінпослуг правила шрахування.

14.       Ліцензія на конкретний вид обов’язкового страхування видається, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під досвідом не менше ніж два роки слід розуміти наявність протягом усього зазначеного періоду чинно'і ліцензії і чинних договорів страхування). Для підтвердження нада-ються відповідні копі'і договорів страхування.

 

15.       Страховик зобов’язаний на підставі ведення журналу реєстрації страхо-вих вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхо-вого відшкодування формувати резерв збитків (резерв заявлених, але не ви-плачених збитків) та забезпечувати його ліквідне розміщення.

Якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10 відсоДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ СТРАХОВИК ПОВИНЕН ПОДАТИ:

заяву

копії установчих документів

копію свідоцтва про реєстрацію

довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду)

довідку про фшансовий стан засновників страховика, товариства або товариства з додатковою відповідальністю

правила (умови) страхування

економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності

інформацію про учасників страховика

інформацію про голову виконавчого органу та його заступників, копію диплома керівника про вищу освіту

інформацію про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених затвердженими в установленому порядку правила проведення внутрішнього фінансового

проведення фшансового мошторингу

Нова лщензія видається не раніше, ніж в останнш.

робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

Ліцензія на кожен вид страхування

оформляється на окремому бланку.

He пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі

виявленнянедостовірних даних у документах,

поданих про видачулщензії,заявник може

подати до Держфшпослуг нову заяву про видачу

ліцензії не раніше, ніж через три місяці з дати

прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі прийняття Держфінпослуг позитивного рішення про видачу лщензії Держфшпослуг оформляє ліцензію не пізніше, ніж за п'ять

ШДСТАВАМИ ДЛЯ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ Є:

— заява страховика про анулювання ліцензії;

—=^^аннязаходувпливу;

—неможливість страховика забезпечити виконання лщензшних умов,

установлених для страхової діяльності, зокрема початок відп;відно до

—S=Hc^= ™ =їя=^=Г^ видан0Ї ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі.

У РАЗІАНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗП ЗА ЗАЯВОЮ СТРАХОВИКА ДО НЕЇ НЕОБХІДНО ДОДАТИ:

- копію повідомлення в засобах масової інформації про прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо анулювання ліцензії;

—        копш документа відпомдного органу управлшня фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Держфшпослуг щодоанулюванняліцензії;

—        висновок аудиторської перевірки;

- баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх угод (зобов’язань) перед кшєнтами при провадженні страхової діяльност? тдписан! керівником і головним бухгалтером та засвідчеш печаткою

—]1Гшценз1ї(ориг1нал).

прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що шдтверджує внесення плати за

скасувати рішення про видачу такої ліцензії.