Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. ОРГАНИ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТАЇХ ФУНКЦІЇ : Страхування : Бібліотека для студентів

6.2. ОРГАНИ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТАЇХ ФУНКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Страховий нагляд — це контроль за

д^льшсхюсхраховихусханоїякий

здійснюється державними органами.

Органи страхового нагляду здійснюють

перевірку страхових організацій за їх

платоспроможністю, надають рекомендації

щодо використання вільних коштів та

страховихрезервів, видають ліцензіїна

здійснення певних видів страхування,

затверджують тарифи, преміїтощо.

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬШСТЮ

Ліцензійна

Забезпечує формування інституту страховиків, який відповідає встановленому законодавством України стандарту підприємницької діяльності.

 

Спрямована на дотримання інтересів суб'єктів

пов'язаних з формуванням страхових резервів,

розміщенням активів, забезпечення наявності

вільних активів в розмірах, не менше

встановленого нормативу, атакож відповідність

діяльності виданій ліцензії.

 

Здійснюється на основі перевірки фінансової

звітності, що надається страховиком. Склад і

формибухгалхерськоїзвГхносх.принципи

бухгалтерського обліку та план рахунків

затверджується відповідними нормативними

документами.Страховикизобов'язаш

оприлюднювати річну звітність про свою

дшпьЬсгь, бухгалх/рсь/ий баланс ха'фшансов:

результати діяльності за підсумком фінансового

року

ОРГАНИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ 3 РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО НАГЛЯДУ

Відділ аналізу звітності страховиків

Відділ ліцензування страховиків

Відділ інспектування страховиків

Відділ роботи з територіальними управліннями з нагляду за страховиками

ДАПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО НАГЛЯДУ

ЗАВДАННЯ

забезпечення проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері стра-ховоїдіяльності; . участь у ршробці і реалізації гаратега розвижу ринків фінансових послуг в Україні;

•          забезпечення державного регулювання та нагляду за наданням послуг у сфері страхування та додержанням законодавства у цій сфері;

•          захист прав споживачів послуг у сфері страхування шляхом застосування у межах своїх повноважень заходів впливу з меіою запобігання і припинення порушень за-конодавства страховиками (перестраховиками), страховими та перестраховими бро-керами;

•          узагальнення практики страхової і посередницької діяльності на страховому рин-ку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність та перестрахування.

ФУНКЦІЇ

ї

C4^s ^=s^— ™ за я——(пере-

переофо'рмлення та'анулювання'виданих с^ахо^ам св1ДоцТвУпро реес^ фшансової установи та довщок про внесення шформащї про відокремлеш шд-роздши до Державного реєсіру фшансових установ;

-          приймає рплення про видачу, тимчасове зупинення дп, поновлення дц, ану-

—^^=Х^Г^^2=^^0,0 виду СТраху-вання правила страхування для такого виду, прийняті страховиком, а також зміни та/або доповнення до цих правил; -здшснюе кон^оль за платоспроможшстю сраховиків вЩпов1Дно до взятих

*?Z^^T%%g£Z%^Z*> надаоься сраховиками

^івНБ^Ь^—в г^==Р—виїзні

-надсилае с^овикам і сам^регулювальни^ оргашзащі с^аховик, обов'язков! до виконання розпорядження щодо усунення порушень законодав-ства про фінансові послуги та вимагає надання необхідних документів;

—        аналізує стан дотримання законодавства страховиками, об'єднаннями стра-ховикш і етрахових посередникш та надає відповідш пропозищї;

—        здійснює моніторинг реалізації саморегулювальними організаціями страхо-вик1В функщй, деле^х їм ДержфшгГосТуг;

-          бере участь у реашзації державної ПОЛІТИКИ стосовно охорони державної та

професшної таємнищ, здшснює кошроль за її зберіганням;

-шд час здшснення нагляду за страховою дшльшстю перевцшє виконання вимог актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відми-ванню) доходів і фінансування тероризму, вживає в установленому законодав-ством іїорядку за1Д1в^ередбачХ Заьсоном Украши «Про зап'об— протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

ФУНКЦІЇ

-у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, у межах компетенції здійснює прова-дження у справах про застосування заходів впливу;

—        взаємодіє з шшими структурними шдрозділами центрального апарату Держфі-нпослуг та п територіальними управлшнями;

—        веде реєсч, договорів пересірахування з нерезидентами:

—        бере у^астТу заходГх Дер'жф^луг з навча^я, П1дготовки та перешдготовки ка-дрів, організації нарад, семшарів, конференщй з питань надання фшансових послуг;

—        розглядає запити громадян та запити юридичних осіб у порядку, визначеному ГоловоюДержфшпослуг;

готуе та подае на розгляд Комісії проеісти рішень щодо:

—        затвердження порядку та умов внесення та ВИЮЇЮЧЄННЯ шформащї про страхо-

викш з ДРержавногоРре4,у фІ„их установ, видачу, анул2аРння та ^^.

лення виданих сіраховикам свідоцтв про реєс^ащю фшансової установи та довідок

про внесення інформації про відокремлені підрозділи до Державного реєстру фінан-

сових установ, порядку кон^олю за іх ^иманням;

-затвердженнялщензійних умов здійсненнястраховоїдіяльності, порядку кон-тролю за їх дотриманням;

об'єднанням учасників страхового ринку;

—        схвалення рішень директора Департаменту про включення фінансових установ

ДО Державного реєстру фшансових установ або виключення з нього, a також ви-

дачу, зупинення (об^еження) дії або анулювання (відкликання) лщензій на на-

дання фінансових послуг, поновлення дії ліцензій;

-встановлення критеріїв та нормативів щодо ліквідності, капіталу та плато-спроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховиків, якості систем управшння та управлшського персоналу, дотримання ними правил надання фшансових послуг;

—        визначення у передбачених законом випадках порядку створення, формування

-=^иГ„=Г„і™^"2—.W Фо.,и;

—        встановлення правил підготовки, надання та опрацювання даних щодо діяль-ності страховиків;

—        встановлення порядку складання звітності учасниками страхового ринку від-повідно до законодавства України;

—        затвердження за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України зразків типових полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

—        виконання функцій Координаційної ради Моторного (транспортного) страхо-вого бюро України у разі, якщо повноважне засідання Координацшноі ради не скликається протягом 120 днів або Координащйна рада неспроможна прийняти рішення з певного питання у вказаний термін;

—        призначення проведення примусової санації страховика у випадках та порядку,

—        застосування до страховиків заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва вщ управшння фшансовою установою та призначення тимчасової адмшіст^ащї; -затвердження шших нормативно-правових актів у сфері регулювання с^аху-

-в^сення змін до положення про Департамент; подае Голові Держфінпослуг за його наказом (дорученням) або за власною ініціативою пропозиції щодо:

—        направлення матеріалів в правоохоронні органи стосовно фактів, які містять

ознаки правопорушень та застосування заходів впливу;

ФУНКЦІЇ

- направлення матеріалів в органи Антимонопольного комітету України у разі ви-л явлення порушень антимонопольного законодавства;

—        звернення до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства

нених та афілійованих осіб;

—        проведення спільних перевірок з іншими уповноваженими органами; -заснування друкованих засобів масової шформащї, а також висвітлення питань розвитку та функцюнування ринків фшансових послуг в шших засобах шформащї;

—        визначення вимог до документів, що надаються до Держфінпослуг фізичними та юридичними особами для реєстращї;

—        встановлення додаткових вимог до договорів про надання послуг у сфері стра-хування фізичним особам, якщо це не врегульовано законом;

—        надання висновків про віднесення операцій до фінансових послуг:

—        встановлення плати за реєстращю документів і видачу лщензій;

—        встановлення обмежень на суміщення надання певних видів фінансових послуг:

—        визначення професійних вимог до керівників, головних бухгалтерів фінансових установ;

-встановленняквашфікаційнихвимогдоосіб,якіЩ,оваддасЧ,аховудіяльніс^; -всгановленняпф^купосеред™^

^^^^Г^^^^^^Г^ ЦШНИМИ ПаПЄРа-

—        встановлення обсягів орахових зобов'язань залежно від видів договорів орахування житія, а також мшшальних с^оків дії договорів с^ахування житія;

—        встановлення вимог щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання страховиків, пов'язаних з наданням фінансових послуг:

—        визначення порядку та умов ведення персоніфікованого (індивідуального) облі-

-встановленн™огодженням з Національним банком України розмірів креди-тів, порядку та умов їх видачі страхувальникам, які уклали договори страхування

—        встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними

характеристик та класифікаційних ознак видів добровільного стра-

-ршробки вщповідно до нащональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичних рекомендацій щодо іх застосування під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітнооі у фінансових установах;

—        встановлення порядку розкритія інформації учасниками ринків фінансових по-слуг відповідно до законодавства України;

—        встановлення порядку та умов застосування заходів впливу згідно з законом;

—        встановлення методики визначення звичайної ціни страхового тарифу; -встановлення вимог до рейтингу фшансової надійності (стійкості) с^аховиків та перестраховиків - нерезидентів;

—        затвердження за пропозищєю Моторного (транспортного) страхового бюро

України розміру базового страхового платежу та коригуючих коефіцієнтів при

здійсненні обов'язкового с^ахування цивільно-правової шдповідальності власни-

ків наземних транспортних засобів;

-перегляду розмірів лшітів відповідальності страховика при обов'язковому СЧ,а-хуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за-собів відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін;

-за^ердження за погодженням із Моіорним (^анспоршим) с^аховим бюро Украіни положення про едину цешралізовану базу даних щодо обов'язкового орахування цивільно-правової відповідальносгі власників наземних транспортних засобів;

ФУНКЦІЇ

- погодження статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України: -встановлення вимог та порядку надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами; -встановлення за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконав-чої влади з питань фінансового моніторингу особливостей організації проведення внутрішнього фінансового моніторингу фінансовими установами та юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають право на надання фінансових послуг відповідно до законів та нормативно-правових актів Держфінпослуг;

—        одержання в установленому порядкувщорганш статистики, центральних та місце-вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, докумен-тів та матеріалів, необхідних для виконання покладених завдань;

—        залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їхніми керівника-ми) консультативних та експертних організацій до розгляду питань, що належать до іх компетенції, а також зовнішніх експертів, які мають відповідну кваліфікацію, до про-ведення перевірок (шспекіування) с^ахових компаній;

—        утворення за погодженням Національним банком України, Державною комісі-єю з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, мшютерствами та шшими заштересованими центральними органами виконавчої влади комісій та робочих груп;

—        проведення з метою співпраці та координації своєї діяльності спільно з Націо-нальним банком України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку оперативних нарад не рідше одного разу на квартал або частіше на вимогу одного з керівників з цих органів, здійснення інших заходів згідно з законодавст-вом та укладених зазначеними органами угод.

за наказом (дорученням) Голови Держфінпослуг:

—        готує пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забез-печуєїїреалізацію;

—        бере участь у розробці проекіів Державної програми економічного та соціального розвитку України, закону про Державний бюджет на відповідний рік;

—        бере учасіь у проведенні аналізу стану та тенденцій розвижу ринків фінансових по-слуг в Україні, здійсненні моніторингу руху капіталу в Україну та за ії межі через ринки фінансових послуг, розробці пропозщій щодо вдосконалення законодавстаа;

—        бере участь у здійсненні співробітництва з міжнародними організаціями, дер-жавними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань регу-лювання ринків фінансових послуг, вивченні, узагальненні та поширенні світово-го досвіду з цих питань;

—        забезпечує своєчасний розгляд лиоів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та кошролю, а також вирішення порушених у них питань та вжитія заходів для усунення виявлених недоліків;

—        бере участь у підготовці і проведенні спільно з Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку оперативних нарад з метою співпраці та координації своєї діяльності;

—        бере учасіь у формуванні планів роботи та звпів про діяльнісіь Держфінпослуг:

—        бере участь у підготовці щорічного звіту роботи Держфінпослуг;

—        бере участь у вивченні, узагальненні, поширенні світового досвіду у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, орга-нізації виконання міжнародних договорів України з цих питань;

—        сприяє в межах своїх повноважень інтеграції ринків фінансових послуг Украї-ни в європейський та світовий ринки фінансових послуг;

—        виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.