Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. КОРИСНО ТА ЦІКАВО : Страхування : Бібліотека для студентів

4.6. КОРИСНО ТА ЦІКАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

 

Українські громадяни практично нічого не знають про страху-вання; страховим компаніям не довіряють і майже не сїрахують-ся. За даними дослідження ринку страхових послуг для фізичних

2007 р. частка користувачів страхових послуг серед фізичних осіб в Україні складала тільки 12 %.

Основним критерієм вибору страхової компанії для українщв є довіра до страхової компанії: цей критерій обрали 57 % ниніш-ніх і потенційних клієнтів страхової компанії. Це вказує на зага-льний низький рівень довіри до страхових компаній. На другому

місці також характеристика, пов'язана з довірою до страхової компанії — гарантованість допомоги у разі настання страхового випадку. її вибрали 51 % ниншшіх і потенщйних кшєнтів СК. Дещо нижче рівень щодо значущості таких чинників: великий

вень знання хоча б однієї із страхових послуг не перевищує 55 %. Ще нижче рівень знань про нагромаджувальне страхування (на рівні 22—27 %).

^д„еІс„„гРо випадку (2,4 %), Гт/кож стрдхуввккя L^W (2,6 %) і домашнього майна (2,1 %). Одними з найменш популяр-них є нагромаджувальні види страхування (0,2 о/о опитаних).

 

При купівлі в агента страхового продукту необхідно отримати докази того, що даний агент дійсно є 5фщійним представником страхової компанії і продає продукти, що належать їй.

Всі страхові агенти діють на шдставі договору доручення, ви-моги до якого встановлені статтями 1000—1010 Цивільного ко-дексу України.

Тому, перед придбанням страхових продуктів необхідно озна-йомихися з орипналом договору доручення або шшого докумен-та, що шдтверджують повноваження агента, а також переконати-ся у відповідності повноважень реальній діяльності агента.

Але, навіть, за відсутності сумнівів, необхідно додати ксеро-копію вказаного документа, завірену агентом, до страхового продукту.

 

У межах дослідження експерти Lloyd’s проаналізували мо-жливост, 11 страхових ринків к'раїн Це'нтра/ьної і Сх'ідної Єв-ропи. Серед них ринки Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви,

Польщі Румунії, Словаччини, Словенії, Чехії і Естонії, а також ринок Австрії, яку автори дослідження зарахували до країн W. В резу^ьта/анашзу хрьох чинник.в: ^рлового іре-довища, стан ринку страхування в щлому і операщйні показ-ники Lloyd’s на кожному з ринків, конгломерат визначив п'ять найбільш перспективних для своєї діяльності країн. Ними ста-ли в порядку зменшення показників: Австрія, Польща, Чехія,

Стан'страхового ринку Lloyd’s оцінював, у першу чергу, від„„від„„Рдо п„каз„Р„ківУд„„аУ„1К„ премИ, a Loi з'рів'н/м конкуренції на ринку, прибутковістю, частотою настання „р„рУ„Рд„„х катастРроф,Умф„Рю рс,звитку спешашзованих кдасів страхування. За цими показниками найбільш сприятливими Lloyd's вважає умови на страховому ринку Австрії, Словач-чини і Болгарії, тоді як страховий ринок Естонії посів останнє місце.

допомогою брокерів. Частка премії, що підписується за допо-могою брокерів на ринках Австрії, Угорщини, Литві, Румунії, Словаччині і Естонії, достатньо висока — від 32 % в Австрії до 24 % в Румунії. На решті п'яти досліджених ринках цей показ-ник на даний момент залишається на рівні, що не перевищує 18 %.

Перспективи синдикатів Lloyd’s на кожному з 11 ринків ощ-нюються за таких параметрами: обсяг і динаміка премії, яку син-дикати підписують в кожній з країн, а також кшькість класів

днїї Європи в коротко- і середньостроковій перспективі. Най-менші перспективи конгломерат бачить для себе на словацькому ринку страхування. Lloyd’s має лщензію на здійснення всіх кла-сів перестрахування і всіх класів страхування, окрім ОСАГО (в АвстрЕ-'всГх кдасів, у Сдовенії-'- Z» raac1BP за BHHHJM обов'язкових видів страхування автотранспорту, страхування во-діїв від нещасних випадків і нешвестищйних класів страхування життя).

forINSURER.com

 

Страхові премії за 2007 р. складуть близько 17,6 млрд грн, страхові виплати за 2007 р. близько 4,5 млрд грн, сформовані страхові резерви близько 8 млрд грн, осяг сплачених статутних ф„Р„д,в -Р9,5 млрд. грн., баланс'овРактиви - 30 млрд гр„, іастка страхування ВВП — близько 2,5 %. На кінець року страхові пре-ми з розрахунку на одного громадянина складуть близько 380 грн, а рівень страхових виплат — близько 26—27 %.

 

При укладанні договору страхування особливу увагу слід звернути на те:

•          як трактуються страхові ризики, чи є вони для Вас зрозумі-

•          який факт (подія) визнається за договором страховим випа-дком;

•          в якому випадку страховик не визнає подію як страхову;

. які „ерУедбаченГ об^еженкя за договором і в JLy в/падку страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування;

Р. ,„ влашговус вас розм.р фра„ш„зР„ у договор, (фран'шиза -частина збитків, що не відшкодовується страховиком відповідно

•          які права мають сторони та які обов'язки покладені на них за договором;

•          в яких випадках договір припиняє свою дію.

3 будь-якого питання, що стосується договору, страховик зо-бов'язаний надати вичерпні роз'яснення.