Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ : Страхування : Бібліотека для студентів

4.5. СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Рік       Особливості

 

середина 90-х pp.      Ha страховому ринку почали з'являтися професійні страхо^ посер^ик/в ооой схрахових броЦв, Що працювали в штересах страховиюв, забезпечуючи їм

хових брокерських фірм склали колишш пращвники страхових компашй середньої і вищої ланки.

друга половина 90-х pp.      З'являються професійні страхові посередники, які під-грунтям своєї діяльності роблять захист інтересів стра-хувальниківнастраховомуринку.

 

            вересень 1997 р.       Дев'ять професійних страхових по-середників заснували Асоціацію професшних страхових посередників України (АПСПУ), що розпочала

EH—°—:

 

            травень 1998 р.         АПСПУ отримала визнання, як в

у^ГГуд^ж^пр^ГроГ^ ку підприємництва на 1999 -2000 pp.

 

            серпень 1998 р.         Стала учасником спшьної програми СВІТОВОГО банку й уряду України EDAL-1 у компоненті «Технічна під-тримка професійних асоціацій на фі-нансовому ринку».

 

            жовтень 1998 р.        АПСПУ на Генеральній асамблеї Міжнародної федерації страхових і перестїахувальних посередників (BIPAR) в Афінах прийняли в члени федерації як єдиного учасника від країн СНД і Балтії.

2000 p.            посередницького ринку в Україні.

СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ — це посередники, які можуть робити

послуги і виконувати роботи, котрі безпосередньо пов'язані з продажем

страхових продуктів і обслуговуванням

договорівстрахування

Прямі страхові посередники

(страховіагенти

прямоберуть

S.

продукту.

 

Непрямі

(побічні)

страхові

посередники

диспашери сюрвейєрт

воргашзащї

.25,

не в її продажі.

Посередники, що виконують роботи другого

напрямку, називаються нестраховими. До них

належать посередники, що надають

консультаційні, інформаційні, рекламні,

кредитно-банківські, фінансові, валютні,

аудиторські, нотаріальні, юридичні, біржові

й інші послуги, без яких неможливе функціонування вільного страхового ринку.

СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

Страхові агенти — це громадяни або юр„„„оСо6и,„ідію„.Ілі««ніта»

виплатами страхових сум і страхового

відшкодування). Страхові агенти є

представниками страховика і діють в його

інтересах за комісійну винагороду на

підставі договору зі страховиком

Страховіброкери (обов'язкова

здшснюють посередницьку

діяльність на страховому ринку від

свого імені на підставі доручень

страхувальника або страховика

 

юридичиі особи — суб'єкти підприємищької діяльиості, для яких

посередищька діяльиість иа

страховому риику— виключиий вид

діяльності (страхові агеитства)

юридичні особи, суб'єкти

підприємищької діяльності,

офіційио зареєстроваиі в

державиому реєстрі страхових

брокерів Україии

 

юридичиі особи — суб 'єкти підприєм-иицької діяльності, дляяких посеред-

иицька діяльність иа страховому

ринку — не виключиий вид діяльиості

(туристичиі агеитства, коисалтииго-

ві фірми, траиспортиі й експедитор-

ські оргаиізації, юридичиі коитори)

громадяии-підприємці, офіційио

зареєстроваиі в державиому

реєстрі страхових брокерів

Україии

 

громадяии-підприємці, що працюють иа підставі агеитськоїугоди зі страховою

компашєю

фізичиі особи, які працюють страховими агеитами за коитрактом

представищтва іноземнш

страхових брокерів,

зареєстроваиі в Україиі як

платиики податку та в

державиому реєстрі страхових

брокерів Україии

страхові компаиії—резидеити, що продають страхові послуги іноземнш страховиків иаумовах агеитськоїугоди

спеціалізоваиі об'єдиаиия страховиків із правомреалізаціїстрахових послуг учасииків об 'єдиаиия

представищтва іиоземиих страхових агеитів — юридичних осіб, зареєстроваиі в Україиі як платиики податку

представиики іиоземиих страхових агеитів фізичиих осіб — суб 'єктів підприємищької діяльиості

АВАРІИШ КОМІСАРИ — особи, які займаються визначенням причин на-

стання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до

яких встановлюються актами чинн0;о законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЙШ ВИМОГИ

—        наявність вищої освіти: бакалавр, спеціаліст або магістр відпо-відно до напрямів діяльності;

—        наявність спеціальної кваліфікації (знання для з 'ясування обста-вин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків), підтвердженої свідоцтвом (сертифікатом) навчального закладу, який здійснює підготовку аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міносвіти;

—        наявність стажу практичної діяльності за спеціальністю не ме-нше ніж три роки.

МАЄ ПРАВО:

—        визначати форми і методи виконання зо-

бов'язань на підставі законодавства і умов

договору;

-з дозволу особи або органу, які прово-дять ртзслідування, знайомитися з матеріа-лам/сшдсхвї бухи присухшм шд час їІро-ведення слідчих дій і порушувати клопотання стосовно обставин і причин страхового випадку;

—        отримувати пояснення в письмовій чи

\/ ЗОБОВ'ЯЗАНИИ:

кваліфіковано, не-

упереджено, об'єктивно і в зазначе-ний строк виконувати свої зобов'язання; -не розголошувати будь-яку шформацш прооб'єктстрахування

V ст;

На підстаеі проведеного дослідження і зібраних документіе аеарійний

комісар складає аварійний сертифікат, в якому зазначаються достовір-

ні дані, які підтверджують інформацію про обставини і причини на-

стання страхового випадку тарозмір заподіяної шкоди.

п

'

ЛІДЕРИ АВАРІИНОГО КОМІСАРСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:

тжежа та іксогія - Агентство неіілежноі експеЬтизи «ЕІоо Агент-

Східноєвропейський підрозділ компанії

ство експертизи «Егіда»; вантажі та багаж

«Crawford».

АДЖАСТЕР — фізична або юридична особа, що представляє інтереси

страховика при вирішенні питань щодо врегулювання заявлених претензш

страхувальника у зв'язку із страховим випадком.

 

Здійснює оцінку ризику після страхового випадку

(реалізацй' ризику) і прагне дійти згоди зі

страхувальником про суму страхового відшкодування,

що підлягає виплаті, виходячи із зобов 'язань страховика,

узятих no укладеному ним договору страхування.

 

ФУНКЦІЇ:

- аналізує факти й ризикові обставини страхового випадку: -складаєекспертний висновок для страховиказаматеріалами цього аналізу;

= ZZye^Sr^^^^T^cLnepa.

Діяльність аджастера може здійснюватися врамках структурного

підрозділу страхової компанії або спеціалізованої організації (агента)

страховика, що працює на підставі відповідноїугоди no експертизі й

ліквідації збитків.

АКВІЗИТОР - страховий агент або шший страховий пращвник, що

займається укладанням нових або поновленням раніше діючих

договорів страхування.

випадків для обчислення базових страхових тарифів страховика і

Г

Актуарій повинен мати кваліфікацію, що відповідає вимогам органу

державного нагляду за страховою діяльністю (ДКРРФПУ) та

підтверджена посвідченням встановленого зразка.

 

висококваліфікований фахівець у сфері страхового

бізнесу, що має власш повноваження

від керівництва страховика приймати на

страхування запропоновані ризики, визначати

тарифні ставки й конкретні умови договору

член страхової корпорації «Ллойд», що самостійно

або в межах окремого синдикату підписує

страховіпошси«Ллойда>>;

будь-яка фізична або юридична особа, що ^^-изаймається продажем страхових пошсів потенщйним

клієнтам або здійснює

^^п

ДИСПАШЕР — фахівець з морського права, що виконує розрахунки

щодо розподшу витрат по загальшй аварії між судном, вантажемі

фрахтом, тобто диспашу.

В індустріальнорозвинених країнах функції диспашера виконують, як

праеило, спеціальні фірми (аджастери). При виконанні сеоїх функцій

диспашер керується Кодексом торговельного мореплавства,

Повітряним Кодексом, а також нормами міжнародного морського або

повітряного праеа. Як праеило, диспашер призначається

судновласником.

СЮРВЕИЄР — експерт, що оглядає транспортний засіб і вантажі та

робить висновок щодо його стану, ушкодженнях при аварії,

експлуатаційних характеристиках і т. д.

Залучається дороботи власником засобу, фрахтувальником,

тнтажовласником, страхоеиком, класифікаційним товариством.

Оформляє акт огляду відповідного об'єкта чи складає аварійний

сертифікат про заподіяну шкоду як основний документ для

розв'язання суперечки й оплати збитків. Повинен мати відповідну

кеаліфікацію.

ВИДИ ВИПЛАТ ЗА ПОСЕРЕДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Провізія

плата страховому агенту за посередни-

 

*='

Г„",\ТГ,ÄÄ°Іх?д„Т!Го-,

для виконання страховими агентами своїх функцій

 

Компенсації

кошти, що надає страховик своєму are-

Д„„и;^""иР™Єо™нього

на пенсію

 

Безпосередній зв'язок най-

більш проста форма, яка спи-раєтьсянакон-

N4

т

1 S "

 

Система генеральних страхових агеніів — тип відносин, який створю-ється за територіально-адмшістратив-ною ознакоРЮ. /енеральний схріовий агент, дшчий безпосередньо від шені та за дорученням страховика, приймає на роботу страхових агентів, прово-дить їх шстру^таж і визначає зону об-слуговування

Перееага системи генеральних страхових агентств в їх мобільності та гнучкості. Відпадає також необхід-ність утримувати великий штат пра-цшниГро^та будуехься на кон^а-ктній основі з залученням експертів і спеціалістів для оцінки ризиків.

ГРУПИ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ

за географічним поширенням

республіканські (АППБ «Аваль»,

Державний Ощадбанк, Правекс-банк,

Київстар, МТС, Укрпошта)

регіональні (станцїі

за видами страхування

займаються особистим страхуванням, крім страхування життя (туристичні фірми, медичні установи)

i^^e^lZ^^Z^lu^

займаються майновим страхуванням (автосалони, банки, кредитні спілки, лізингові компанії)

займаються страхуванням відповідальності (перевізники вантажів)

за участю в процесі страхування

JT

 

sgs

за організаційно-правовою формою

слрахові агенти, створені на підставі договірних відносин між агентом і страховою компанією

страхові агенти через спільне створення окремої юридичної особи

д™ре™ГГ™

страхові компанії, створені посередником, наприклад. банком

Страховим посередникам в Україні заборонено працювати на користь іноземних страхови-кіе, іноземним страховим посередникам до-

зволяється працювати на українському стра-ховомуринку тільки через представництво,

яке є платником податку, або через створене ними дочірнє підприємство.

ВІДМІННОСТІ МІЖ СТРАХОВИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ

 

страховика і діє згі-дно з агентською угодою на визначе-

%£?•£-*„

сграхового агента від сграхової оргашзащї, відіменіякоївіндіє.

є Y • Страховий брокер є уповноваженим страхуЛ вальника або страхової компанії, що бажає пе-рестрахувати ризики за взятими на себе зо-бов'язаннями. Клієнт доручає брокерові здійснювати всі необхідні дії, пов'язані з управлінням своїми договорами страхування (перестрахування) і розміщенням їх у страхо-вій компанії на вибір брокера. • Незалежність брокера від страховика або пе-рестраховика (тобто від другої сторони угоди).

UV