Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. ПОРЯДОКУКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ : Страхування : Бібліотека для студентів

4.4. ПОРЯДОКУКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ — це письмова угода між

страхувальник зобов'язується сплачувати страхов! платеж! у визначені строки та виконувати інші умови договору (Додаток Г).

СКЛАДОВІ

•          назва документа: .назвахааїесас'храховика;

•          прізвище, ім'я, по батькові або назва страхувальника та застрахованої

Tl^^l^^Z^o^ або назва вигодонабувача ха

.зазначенняоб'єкта страхування;

•          розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхуванняжиття;

•          розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхуванняжиття;

. страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);

І^Д^з^-^ипиненнядИдоговору;

•          умови здійснення страхової виплати;

. причини відмови у страховш виплаті:

. права та обов'язки сторш і відповідальшсть за невиконання або неналежне виконання умов договору;

•          інші умови за згодою сторін;

•          підписи сторін.

Страховики, якіздійснюють страхування життя, зобов'язані вести

персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя

в порядку та наумовах, визначених Уповноваженим органом.

ЕТАПИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

По„™ с,»?=,к»™нГ „Ри,н,™

Вирішення страховиком питання щодо прийняття даного об'єкта на страхування (андеррайтинг)

Укладання договору страхування (видача страхового полісу)

Відшкодування збитків за договором страхування (закінчення строку дії договору; дострокове розірвання договору)

АНДЕРРАЙТИНГ — процес оцінювання та прийняття ризиків на

ЕТАПИ

Оцінювання ризиків, властивих об'єкту, що пропонується взяти на страхування.

Вирішення страхування об'єкта або відмова у страхуванні.

тарВо""™™.РоГ„„?р°™.

Р2Ї=£3У

Підготовка та подання пропозицій відповідним службам страховика за схемою перестрахування.

ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ

УКЛАДАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО

ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЯКІ

МІСТЯТЬ

 

: п5^^^^ГУ™р1В страхових сум та (або) розміріВ страхових виплат; . страховіризики:

•          виключення із страхових випадків і обмеження страхування:

. права та обов'язки сторін;

•          дії страхувальника у разі настання страхового випадку:

. перелік документів, що тдтверджуіть настання страхового випадку

•          порядок і умов'и здійснення страхових виплат:

•          строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат:

•          причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового

•          умови припинення договору страхування:

•          порядок вирішення спорів;

. страхов! тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори

•          страхові тарифи'та методика їх розрахунку за договорами страхування

™обливіумови.

Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. У разі якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинєн подати ці нові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.

Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії та реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам.

УКЛАДАННЯ I ПОЧАТОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

1.         Для укладання договору страхування страхувальникі подає страховику гшсьмову заяву за формою, [ встановленою страховиком, або іншим чином заявляєі про свій намір укласти договір страхування.

2.         При укладанні договору страхування страховик має I право запросити у страхувальника баланс або довідкуі про фінансовий стан, підтверджені аудиторомі (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідніі для оцінки страховиком страхового ризику.

3.         Факт укладання договору страхування може\

посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, [

сертифікатом), що є формою договору страхування.

4.         Договір страхування набирає чинності з моменту\ внесення першого страхового платежу, якщо інше не\ передбачено договором страхування.

5.         Договір страхування життя може бути укладений\ як шляхом складання одного документа (договоруі страхування), підгшсаного сторонами, так і шляхомі обміну листами, документами, підписаними стороною, [ яка їх надсилає.

6.         У разі подання страхувальником гшсьмової заяви за\ формою, встановленою страховиком, що виражаєі намір укласти договір страхування, такий договірі може бути укладений шляхом надіслання\ страхувальнику копії правил страхування та видачіі страхувальнику страхового свідоцтва (полісу), який не\ містить розбіжностей з поданою заявою.

7.         Заява складається у двох примірниках, копія заяви\ надсилається страхувальнику з відміткою страховикаі або його уповноваженого представника про прийняття I запропонованих умов страхування.

СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ

Відкриття страховиком валютного або поточного рахунка в конкретному банку.

Відкриття страховиком банківського депозитного рахунка.

П™==="

Встановлення умовної та безумовної франшизи.

Придбання страховиком цінних паперів конкретних суб'єктів господарювання або держави.

проведення аудиту у визначеній аудиторській фірмі.

Передача страхувальником страховику права вимоги до осіб, винних у

Надання страховиком фінансової допомоги страхувальнику,

Для прийому перший раз об’єкта

(життя та здоров’я, майна, відповідальності)

на страхування страховик або за його дорученням

страховий посередник виконує такі дії:

Самостійно або за допомогою аварійного комісара оглядає і дає оцінку відповідного ризику, який приймається на страхування. При цьому при визначенш страхових ризиків з добровшьних видів особистого страхування майна або відповідальності юридичних осіб всіх форм власності та громадян, на підставі ст. 5 Закону України «Про страхування» самостійно визначає загальні умови і порядок проведення такого страхування, відповідно до правил страхування, затверджених Державною комісієі з регулювання ринків фшансових послуг України.

^рГГи^

V

Укладає зі страхувальником договір страхування та/або видає йому страхове свідоцтво (страховий поліс, страховий сертифікат), нараховує і отримує належні страхові платежі.

Формує і розміщує страхові резерви з урахуванням безпечності,

При настанні страхового випадку складає страховий акт із зазначенням обРсхавин і пр^ичин, визначае розмф зйгків і суму схрахового відшкодування (страхової виплати) у межах страхової суми, здійснює виплату належних сум, стягує в судовому порядку сппачете страхове відшкодування з винних осіб, вирішує питання прт відмову у страховій виплаті.

ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

1.         Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент — у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошових одинщях України у випадках, передбачених чинним законодавством Українипри укладанні договорів страхування життя.

2.         Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до уюшдених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.

3.         Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка\ передбачена договором страхування, якгцо інгие не\ передбачено законодавством Украіни.

4.         Грошові зобов’язання сторін no договорах страхування життя, за їх згодою, можуть бути визначені як у національній валюті України, так і у вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов’язань страх’вика на дату виникнення або виконання цих зобов 'язань.

Ознайомити страхувальника з умовами та правилами

Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про

настання страхового випадку, вжити заходи щодо

оформлення всіх необхідних документів для вчасного

 

майнову відповідальність за невчасне здшснення

страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом

сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пеш),

розмір якої визначається умовами договору

страхування або законом.

Відшкодувати витрати, понесені страхувальником при зменшення збитків, якщо це передбачено договором.

За заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів,

що зменшил'и іховий риУзРик, або збшьшення вархосх:

майна переукласти з ним договір страхування.

He розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

]

Вчасно вносити страхові платежі.

 

ггнГо=^^г,ТоГцТоТдхг„=рр;

Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку.

]

 

Повідомкп, схра—s^^ ^oB^^cy » схрок,

]

у—- договглгГи™^и,пгд6а'еш так™

У разі смерті страхувальника — фізичної особи, який

яТР^ГтГсЕ£=ГсГГоа

правонаступники, права та обов'язки страхувальника

У раз, визнТнГІГ ^а^ГнГа^омадяни^ недаєздатнимйого права і обов'язки за договором

зипиняється з моменту визнання особи недієздатною/

Здшснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування

проводиться на підставі заяви страхувальника (його правонаступника

або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта

(аваршного сертифіката), який складається страховиком або

уповноваженою ним особою (аваршним комшаром) у формі, що

[ страховиком.

визначається і

 

Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комшара до розшпдування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в пртведенш ртзслідування і повинен ознайомити ав^ного KoLap'a з усша' обсхав'инами схрахового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи.

У разі необхідності страховик або Моторне (транспортне)

медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, a також можуть самостшно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

Шдприємства, установи та оргашзащї зобов'язані надсилати відповіді страховикам та Моторному (транспортному) страховому бюро на запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому чисш й даш, що є комерщйною таємницею. При цьо^у страховик та Моторне (транспортне) страхове бюро несуть вїїпов^альшсхь за "їх р^голош'енн/ в 'будь-якш Рфорю> винятком випадків, передбачених законодавством України.

СТАДІЇ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Пропозиція однієї сторони іншій еступити в договірні відносини (оферта).

Достатньо визначеною пропозиція є, коли:

♦          у ній зазначені достатні умови договору чи порядок їх визначення;

♦          якщо вона є дійсною на момент, коли інша особа має намір її прийняти.

Одержання і прийняття пропозицй

іншою стороною (акцепт), що вказує на згоду укласти договір

наумовах, викладених у пропозиції.

У міжнародній практиці акцепт може бути виражений такими способами:

♦ видання відповідного полісу;

X «^^SSS^» (KSSeHTHi дії) страховика. Відповідно ДО законодавства України договір страхування набуває чинності:

а)         при сплаті страхової премії готівкою — з моменту підписання договору

пііхавником cVxoBoi- 'компанп й страхувальником;

б)         при безготівковому розрахунку— з моменту, що вказаний у пошсі (але

не раніше 24 годин від дня списання коштів із поточного рахунка

страхувальника для зарахування їх на рахунок страхової компанії).

Дія договору страхування закінчується о 24 годині того ж дня, що вказаний у полісі, як

страхування.

 

\                      

            1)         виконання клієнтом своїх зобов’язань з додержанням

норм безпеки, вчасне виявлення та усунення передумов

до страхов0;о випадку або прийняття ним інших

шдповіднихрпнень;

2)         вчасне виявлення можливих тенденцій у характері

ризику і заміна перевізника чи маршруту

Іранспортування застрахованого вантажу; заняття

екстремальними видами спорту застрахованою особою;

3)         систематичне отримання інформації— наприклад,

щодо проходження чи причин затримки застрахованого

вантажоперевезення, при страхуванні фшансових

планом заходів з погашення кредиту, чи надійності заставних зобов’язань для консультування клієнта в порядку його сервісного обслуговування та прийняття СПІЛЬНИХВІДПОВІДНИХРІШЄНЬ;

4)         вивчення стану та якості послуг, що надаються

клієнтові третьою стороною за дорученням страховика

(асистанс чи служба технічної допомоги на автошляхах,

медичні заклади при медичному страхуванні і т. ін.) з

метою максимального задоволення потреб

страхувальника та підтримання ділової репутації

страховика. Викладений у таблиці процес значно

спрощується в разі використання автоматизованої

системи даних. Проте з різних причин такі системи у

в1Тчизнян1й пракТиРЦ1 знач^ого пош'ирення Ще не набули,

зокрема, через недостатній рівень забезпечення

інформаційними технологіями та їх значну вартість.      

/                      

ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ I ПРОХОДЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

♦          фіксація, аналіз та попереднє встановлення збитку при отриманні

♦          прийом заяви і організація розслідування, при потребі — робота служб аварійного комюартту;

♦          в окремих випадках винесення даного питання на розгляд Ради з урегулювання збитюв - позаштатний орган страховика у складі спеціалістів, що відіграють роль експертів чи відстоюють у суді інтереси страховика (абокшєнтаперед третьою стороною);

♦          попереднє повідомлення перестраховиків:

♦          розрахунки з клієнтом і страховиками:

тому числі й за договорами страхування, підлягають вирішенню в суді.

■ ■

ШДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ СТРАХОВИКА У ЗДІИСНЕННІ

СТРАХОВИХ ВИПЛАТ АБО СТРАХОВОГО

ВІДШКОДУВАННЯ

ґ          >

Навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено

договір страхування, спрямовані на насіання страхового випадку.

Зазначеі н^рмГне пошир^ехься на дп, пов'язаш'з виконанням німи

громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони

(без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі,

пдності та дшової репутащї. Квашфікащя дій страхувальника або особи,

-—isss ™=™"™

к          ,

Вчинення страхувальником — фізичною або іншою

Подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового

випадку

>ч_

Отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні.

Невчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

Інші випадки, передбачені законом.

Рішення про відмову у страхоеій еиплаті приймається страховиком у

строк, не більший передбаченого правилами страхування та

повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням

причин відмови.

Відмову страховика у страховій виплаті може бути оскаржено

страхувальником у судовому порядку.

Негаттний фінансовий стан страхоеика не є підставою для відмови у

еиплаті страхових сум (іх частин) або страхового відшкодування

страхувальнику.

ПРИЧИНИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

1)закшченнястрокудії;

2) виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повно-

випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплаче-ний за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих дшв з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передба-

4)шкмдацТстріх^ника- юридичної особи або смерт! страхува-льника — фізичної особи чи втрати ним дієздатності;

5)         лікві;ація страховика у порядку, встановленому законодавством

6)         прийняття судового рішення про визнання договору страхування не-

7)         в інших випадках, передбачених законодавством України.

За вимогою страхуваль-ника страховиЛсГверхас йому страхові платежі за період, що залишився до за-кшченнядпдоговору,звід-

та страхового відшкод.ван-що вимога страхувальника

£=»=

тежі повністю.

 

д5

5ри

CU ЗДРч

оо

ОО

но

О:-

 

За вимогою страховика

=-

ZT™L

ним страхові платежі. Якщо

ГаОГнаЄвТо=м°сбТГах;-вальником умов договору страхування, то страховик п^аейомустрах^пла-тежізаперюд,щозалишив-ся ,о закінчення дії догово-

с„р„и, Z_,x „Р»

страхових сум та страхово-го відшкодування, що були здійснешзацимдотовором.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторо-на зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до даУразі дострокового припинення дії договору страхування життя

страховик виплачує страхувальнику еикупну суму, яка є майновим

правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сум!

ВИКУПНА СУМА — це сума, яка виплачується страховиком у разі

життя залежно від перюду, протягом якого діяв договір страхування

життя,зпднозметодикою,яка проходить ’кспертизу в Уповноваженому

оргаш, здшснена акТуар1Єм, і е тев1Д'Ємною частиною правил

страхування життя. Уповноважении орган може встановити вимоги до

методики розрахунку викупної суми.

He допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було

здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення

договору страхування.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ВИЗНАЄТЬСЯ

НЕДІЙСНИМ I HE ПІДЛЯГАЄ

ВИКОНАННЮ, ЯКЩО:

1)         його укладено після страхового випадку;

2)         предм^хом договору сТрахування е ма/но, яке« підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло чинності.