Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. СТРАХОВИЙ РИНОКУКРАЇНИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА : Страхування : Бібліотека для студентів

4.3. СТРАХОВИЙ РИНОКУКРАЇНИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

 

Період Особливості

1891—1918 рр.         З’явилися перші нацюнальні страхові товариства. УЛЬВОВІ створено товариство взаємного страхування «Дністер». У Че»нівцях було створено страхову організа-цію «Карпатця, яка здшснювала страхування життя та пенсій.

1918—1991 pp.         Ліквідащя усіх приватних страховиків компанш і това-риств. Прийняття Декрету Раднаркому «Про організацію страхової справи в Російськш Федерації» від 28.11.1918 p., згТдно з яки^ здшснення страхуван'ня в уС1х його видах^ формах оголошувалося монополією держави.

1991—1996 рр.         Поява перших законодавчих актів щодо регулювання дія-льності на 4.т19ах2в.му ринку незалежної України. Ство-

ня» та 07.1993 р. Постанови КМУ «Про ліцензування страхової діяльності», створення відповідного органу ви-конавчої влади — у справах нагляду за страхо-вою діяльністю.

1996—2001 pp.         Перехідний період від планової до ринкової економіки, домшуючою частиною якої стали недержавні страхов! компак що функцшнуюхь на комерїшних за^адах. Прийняття 7.03.1996 р. Закону України «Про страху-

нин001 .й—ас           Затвердження Програми розвитку страхового ринку на 2001 — 2004 pp. Прагнення України вступити до Світової Організащї Торпвлі спонукало до прийняття нової редак-ції Закону України «Про страх.вання», в основу якого покладеноміжнародністандарти

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СТРАХОВОГО РИНКУ

 

Показники     Період

 

            2005    2006    9 міс. 2006      9 міс. 2007

Кількість зареєстрованих страховиків,       398      411      407      442

з них: компанії зі страхування життя          45        55        55        64

Включено до Державного реєстру 36        33        24        48

Виключено з Державного реєстру 21        20        15        17

Кількість компаній з іноземним капіталом            58        66        66        —

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі страховиків, %          13,5     13,0     13,7     —

Активи по балансу, млн грн           20 920,1          23 994,6          22 498,8          29 650,0

Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування», млн грн            12 346,5          17 488,2          16 402,6   17 533,4

Обсяг сплачених статутних фондів, млн грн        6 641,0            8 391,2            7 812,0            10 133,3

Сформовані страхові резерви, млн грн      5 045,8            6 014,1            5 317,3            7 077,2

Валові страхові премії, млн грн, з них:       12 853,5          13 830,0          9 752,0            12 341,2

від страхувальників-фізичних осіб; 1 616,2            2 945,8            2 059,6            3 438,7

Закінчення табл.

 

Показники     Період

 

            2005    2006    9 міс. 2006      9 міс. 2007

від перестрахувальників,     3 398,1            4 962,9            3 588,0            3 324,1

у т. ч. від перестрахувальників-нерезидентів        20,8     21,5     16,8     102,0

Валові страхові виплати, млн грн, з них:   1 894,2            2 599,6            1 556,2            2 850,2

страхувальникам-фізичним особам            616,6   1 012,8            679,5   1 199,3

перестрахувальникам           —        231,6   -          511,4

у т. ч. перестрахувальникам-нерезидентам          —        13,5     11,2     269,3

Рівень валових виплат, %   14,7     18,8     16,0     23,1

Частка валових страхових премій, належна пер-шим трьом страховикам, %  12,2     11,8     13,1     12,6

Частка валових страхових премій, належна пер-шим 50 страховикам, %        73,7     72,3     73,6     73,2

Чисті страхові премії, млн грн         7 482,8            8 769,4            6 180,7            10 132,2

Чисті страхові виплати, млн грн    1 546,7            2 326,2            1 396,7            2 586,3

Рівень чистих виплат, %     20,7     26,5     22,6     25,5

Обсяг страхових платежів, сплачених перестрахо-викам, млн грн,      6 050,0            5 697,6            3 992,3            4 367,6

з них: перестраховикам-нерезидентам      676,3   576,1   421,1   579,7

ОБ’ЄДНАННЯ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ

Ліга страхових організацій України

•          забезпечує своїх членів кваліфікованими методичними, методоло-

гічними та інформаційно-консультаційними послугами та допомогою у

підготовки та перепідготовки кадрів;

•          співпрацює з засобами масової інформації, готує інформаційні бю-летені та інші матеріали;

•          координує дшльшсть учасників ринку страхових послуг у сфері спільних інтересів членів Ліги;

•          залучає представників членів Ліги до участі у заходах, що про-водяться органами державної влади та управлшня з метою подальшого

Авіаційне страхове бюро

•          координація діяльності національних страховиків у галузі

страхування авіаційних ризиків;

. дослідженнятапрогнозування нацюнального ринку страхових послуг

Горт^н1защя11сп1вробітництва з тдприємствами, їх об'єднаннями та шшими оргашзаціями, які експлуатують або обслуговують засоби авіащйноготранспорту

=д=™ ^^м=хИаКГГ^^в^ авіаційного страхування, розроблення рекомендацій з методології здшснення відповідних видів авіащйного страхування;

•          сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов

кваліфікації, організація конференцій, семінарів.

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України

. гарантування платоспроможності страховиків (страхових оргашза-цій) — членів Моторного (транспортного) страхового бюро щодо страхо-вихзобов'язань;

шкодування шкоди та забезпечення виплати страхового відшкодування

жави, або власником транспортного засобу, застрахованим в Україні від-повідно до зазначених угод;

•          управління централізованими страховими резервними фондами:

. ЖроЄтницгво'з відповідним^оргашзац^ шших'держав у галуз: страхування цившьної відповідальності, координащя обов'язкового стра-хування цивільної відповідальності нерезидентів — власників (водіїв) транспортних засобів у разі в’їзду їх на територш України та резиден-тів — власників (водіїв) транспортних засобів у разі їх виїзду за межі

ЛстГновлення розмірів страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності в межах, установ-лених Кабінетом Міністрів України;

•          виплати компенсацій, передбачених Положенням про Моторне (транс-

портне) страхове бюро та страхового відшкодування зпдно з Положен-

ням про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивіль-

ної відповідальності власників транспортних засобів.

Ядерний страховий пул

•          розробка єдиних для всіх членів пулу правил страхування, зразків до-

говРоРГв схрахування ха шших докумітГв;

. організащя перестрахування ядерних ризиків та координащя взаєморо-зрахунюв із зарубіжними ядерними пулами по страхових виплатах;

•          організація проведення експертиз з оцінки безпеки ядерних об'єктів і

розмірів заподіяної ядерної шкоди;

. сприяння в реалізащї міжнародних договорів, конвенщй і домовленос-тей у сфері страхування ядерних ризиків, членом яких є Україна.

 

Морське страхове бюро України

 

•          координація діяльності національних страховиків у галузі страхуван-

ня на морському транспорті;

. дослідження та прогнозування нацюнального ринку страхових послуг у галузі торпвельного мореплавства;

. оргашзащя сшвробітництва з шдприємствами, їх об'єднаннями та ш-шими оргашзащями, які експлуатують або обслуговують засоби морсь-кого транспорту;

•          підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій сто-совно законодавчих та шших нормативних актів з морського страху-

•          розробка рекомендацій з методології здійснення відповідних видів

•          розробка програм та'методів страхування морських ризиків, заходів щодо запобігання страховим випадкам;

. організація та проведення консультащй з технічних, економічних і юридичних питань, пов'язаних з класифжащєю страхових випадюв, ви-значенням розміру збитків та страхового відшкодування; . оргашзацш та проведення нау^сово-практичних заходів з питань стра-хування на морському транспорті, забезпечення методичними матеріа-лаі, шформац^не за'беТпеченн'я страхови.в ха схрахувальнишв;

•          видання бюлетенів і довідників, проведення навчання, підвищення

кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо;

. представнщтво штересів с^аховжів-члешв Бюро у міжнародних

Українське медичне страхове бюро

•          представлення інтересів своїх членів у відносинах з державними ор-

ганами України, міжнародними оргашзащями;

. розробка методолопї медичного страхування, стратепї і тактики його

•          сприяння формуванню розвиненої інфраструктури медичного страхо-вого ринку;

•          аналіз чинного законодавства України з питань страхової діяльності

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ

Встановлення єдиних вимог і стандартів ведення бізнесу, створення

ефективного механізму державного регулювання шляхом розробки

Фуніфі_го кодекУсу з'акошв про'с^ахування з урахув^ям

міжнародного досв1Ду - грошов! кошти громадян, витрачеш на

страхування життєво важливих майнових інтересів, пов'язаних з їх

включатися в

життям, здоров'ям, майном, відповідальшстю, не повинні включ

сукупний валовий дохід (як це прийнято у всьому світі).

Впровадження обов'язково^Тртхув^^цившьної відповідальності виробничих об'єктів стратепчного значення від аварій техногенного характеру; впровадження обов'язкового страхування майна громадян.

П1дви^Г==^^

 

Створення гарантшного фонду для забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками на випадок банкрутства страхової компанії.

Встановлення нової форми статистичної і бухгалтерської звітності у

від^вдносгі з м1ЖнароїниРми стандартами, зок^ма з іхою п спрощ/ння,

створення сучасної національної інформаційної бази страхового ринку

саморегульованих організацій ринку (наприклад, Українського союзу