Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f4fb93a85a01831d48600648a7746218, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. СТРАХОВІ РИНКИ КРАЇН ЄВРОПИ : Страхування : Бібліотека для студентів

4.2. СТРАХОВІ РИНКИ КРАЇН ЄВРОПИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

 

ВИМОГИ ДО КАШТАЛУ

                       

 

            Японія 7,69   

 

                       

 

            Південна Корея 18,75         

 

                       

 

            Тайвань 57,3 

 

                       

 

            Гонконг 1,28 чи 2,561         

 

                       

 

            Сінгапур 14,53         

 

                       

 

            Китай 60,4    

 

                       

 

            Індія 50% отрима-

них премій    

 

                       

 

            Україна 1 чи 1,52     

 

                       

 

            Німеччина      1,5—2

 

                       

 

ПРИМІТКИ:

1.         1,28 млн дол — для страхової компанії, що займається страхуванням жит-

тя та ризиковим стртхуванням; 2,56 млн дол - для компаній, що займають-

ся обома групами таобов’язковими видами страхування.

2.         1,5 млн євро— для страхової компанії по страхуванню життя;

1млн євро — для страховиків, які займаються видами страхування шшими,

ніж страхування життя.

МІЖНАРОДНІ СТРАХОВІАСОЦІАЦІЇ I СПІЛКИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ

MACK yi.o*ZTC"G?^""SrxZr™ Кр5»« „,„»■

голосів. Засоби MACK складаються зі вступних і щорічних членських внесків. Члени асоціації зобов'язані подати в секретаріат організації зведення по сво'іх кра'і-нах про обсяг валової продукції, експорт і імпорт, індекси промислового виробниц-тва і цін, чисельність робітників, інші економічні показники. Крім того, секретар MACK на запит зацікавленої кра'іни—учасниці MACK — може доручити членові асоціації з'ясувати фінансове становище окремих фірм в країні, що користуються кредитом. Мета MACK, згідно зі статутом, - вивчення актуальних питань страху-вання кредитів, захист інтересів членів асоціації і розвиток взаємин між ними.

експортних кредитів (на термін від 3 місяців до 1 року).

Міжнародна спілка страховиків кредитів (МССК).

МССК займається страхуванням довгострокових кредитів. МССК (Спілка Бер-на) — неофіційне об'єднання державних урядів страхових суспільств і установ, що знаходяться під контролем, а також приватних страхових компаній розвинених країн, що гарашують платежі за експортними кредитами і прямими іноземними ін-вестиціями. Створений в 1934 р. в Берні. Найвищий орган - загальні збори, в ком-петенції яких — ухвалення нових членів і встановлення розмірів членських внес-ків, перегляд статуту, затвердження річного звіту. До союзу входять близько 40 орга^защй з 28 ^їн. Ме'га сшлк/- застосув^^одж/них умов кредшу-вання міжнародної торгівлі, гарантування експортних кредитів, обмін досвідом і інформацією щодо страхування експортних кредитів, що надаються, як правило, на термін від 1 до 5 років.

Міжнародна спілка з морського страхування (МСМС).

МСМС — об'єднання національних асоціацій страхових компаній, що проводять страхування морських судів, вантажів і фрахту. Заснована в 1874 р. в Берліні при активній участі страхових компаній Росії. Членами союзу є асоціації більшості кра'ін світу. Мета МСМС — захист інтересів компаній-членів і сприяння розвитку їх операцій.

Міжнародна спілка авіаційних страховиків (МСАС).

МСАС - об'єднання страхових компаній, що страхують літаки, вантажі, екіпаж і пасажирів, а також цивільну відповідальність, пов'язану з експлуатацією засобів авіатранспорту. Заснована в 1934 р. в Лондоні з метою сприяння створенню єдино'і м.жн'ародшГистеми авїащйного ^рахування, встановлен'ня контакт^ шж с^ахо-вими компаніями. Найвищий орган — загальні збори, що проводяться 1 раз на рік.

Міжнародна спілка страховиків технічнихризиків (МССТР).

МССТР - міжнародна організація, що має на меті обмін інформацією і досвідом між страховими компаніями, що проводять страхування технічних ризиків: машин від поломок, гарантійних зобов'язань, страхування будівельно-монтажних ризиків і т. п. Заснована в Німеччині, в Мюнхені.

ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ РИНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАІН

 

Країна Особливості

1          2

США   Страхування отримало значний розвиток через необхідність зниження економічних ризиків. Його здійснюють приватні страхові компанії, страхові кооперативи, уряд. Приватні страхові компанії — од-на з найбільш потужних ланок американської фінансово-кредитної системи. На сьогодні кількість страхових компаній і послуг, що надаються ними, в СІПА просто величезна, до великих відносяться тільки ті фірми, капітал яких перевищує мільярд: Prudential Ins. Co. of America, Equitable Life Assurance Soc. US, Teachers Ins.& Annuity Assoc. America, Metropolitan Life Ins. Co., Aetna Life Ins. Co., New York Life Ins. Co., John Hancock Mutural Life Ins. Co. Northwestern Mutural Life Ins. Co.

У СПІА немає єдиної для держави системи страхування. Кожний штат має власне страхове законодав-ство. При цьому страхові організації мають широкі повноваження в розробці власної страхової політи-ки, визначенні розмірів платежів, практики їх відрахування і відшкодування збитків, що є специфіч-ною особливістю американського страхового ринку.

Франція          Страховий ринок орієнтований на страхування життя і автомобільне страхування. Тут виключно силь-но розвинене страхування автомобілів і цивільної відповідальності власників автотранспорту. Францу-зький ринок практично не має збитків у автомобільному страхуванні.

У Франції дуже велика роль соціального страхування. Держава вжила ряд заходів по стимулюванню страхування життя, і за 10—15 років Франція наздогнала і обігнала в цьому відношенні своїх сусідів. Основна причина — впровадження серйозних податкових пільг зі страхування життя. На сьогодні їх дві. Перша: відсотки, що нараховуються за договором страхування на суму сплачених премій, не оподаткову-ються. Це означає, що договір страхування вигідніший, ніж банківський внесок. Ця пільга діє при терміні дії договору протягом 8 років. Друга: з капіталу, отриманого за договором страхування, у разі смерті страхува-льника не потрібно сплачувати податок на спадок (він може складати від 5 до 60 %). Крім того, страховка не входить до скпаду успадкованого майна, тобто не підлягає розділу між іншими спадкоємцями. Таким чи-ном, страхування життя — це найкращий законний спосіб передачі грошей своїм спадкоємцям без оподат-кування на спадок.

Страховий ринок не має лідера з надання страхових послуг і тому залежить від роботи брокерських об'єднань (7 % страхування життя і 18 % інших видів страхування) і невеличких агентств (17 % стра-хування життя), за допомогою яких відбувається його розширення. Особлива увага приділяється маркетингу, що значно розширює можливості розповсюдження послуг.

Продовження табл.

 

Країна Особливості

1          2

Австрія           3 1966 р. функціонує національний фонд катастроф, кошти якого використовуються на відшкодування народному господарству збитків від природних катастроф (зливи, зсуви). Крім того, на державному і регіональному рівнях компенсується частина страхових внесків.

Ізраїль Закони спрямовані на запобігання зловживанню при обігу досить великих коштів, тому чітко окрес-люють не тільки сферу діяльності, але й обмежують свободу використання грошей застрахованих. На-приклад, кошти, зібрані на страхування життя, можуть бути використані тільки з цією метою. Перека-зати їх на інші види страхування суворо заборонено, і це жорстко контролюється фінансовими службами держави. Страхові компанії мають право вкладати кошти, отримані від населення у вигляді страхових внесків, тільки в державні облігації, і то не більше 50 %. При цьому компанії отримують га-рантовані 4,5 % річних, тому в збитку страхові компанії не залишаються. He менш суворі і правила ре-єстрації компаній. Крім обов'язкової застави в 25 мільйонів доларів, претендент на цей вид діяльності зобов'язаний довести, що за ним не тягнеться «кримінальний хвіст». Перевірки проводяться досить суворо.

Японія            Страхування здійснюється приватними страховими компаніями, державними організаціями і коопера-тивами. При цьому приватні компанії і державні організації зайняті пошуком найбільш прибуткових сфер для вкладання коштів, нагромаджених від страхових внесків. Вони діють на національному і міжнародному рівнях, і їхньою метою є зростання власних доходів. Тому вони страхують тільки «на-дійних» партнерів.

Кооперативні ж організації взаємного страхування зорієнтовані не на збільшення власного прибутку, a на задоволення потреб членів кооперативу. Кооперативні страхові організації приймають всіх ферме-рів без винятку, гарантуючи кожному компенсацію в обумовлених контрактом випадках. Кооператив-не страхування контролюється всіма членами кооперативу і тому розвивається раціонально. Малі вне-ски роблять кооперативні страхові організації більш привабливими для страхувальників, що посилює їх конкурентні позиції на національному ринку страхування.

 

Велико-британія

Історично склалося так, що страховий ринок Британії розділився на дві самостійні частини: Лондонсь-кий та ін. Найбільший Лондонський міжнародний страховий ринок обслуговує фінансові потоки ряду країн і компаній. Авторитет Лондонського міжнародного страхового ринку спирається на значний ка-дровий потенціал фахівців страхового ринку, високорозвинену інфраструктуру та присутність широко відомої страхової корпорації «Ллойд». У Лондоні розташовані дочірні структури найбільших страхо-вих компаній світу, а також деякі структури національного страхового ринку (інститут Лондонських страховиків, інститут дипломованих страховиків і ін.). Тут сконцентровані також центральні офіси всіх найбільших міжнародних страхових і перестрахувальних брокерів. Працюють найстарші (засновані в 1760 р.) і найбільш авторитетні класифікаційні товариства, одним з яких є— Регістр судноплавства «Ллойд». Форми страхових компаній: приватні, спільні.

Страховики не мають права займатися яким-небудь іншим видом бізнесу, окрім страхування. Базова структура Лондонського міжнародного страхового ринку — корпорація «Ллойд» представлена 400 страховими синдикатами, що поєднують фізичних осіб — андеррайтерів, які безпосередньо здійс-нюють страховий бізнес корпорації. Андеррайтери несуть відповідальність по зобов'язаннях згідно з договорами страхування в рамках синдикату. Динамічні і рухливі структури синдикатів утворюють економічне середовище міжнародного страхового ринку в системі корпорації «Ллойд». Кожен синди-кат представлений на цьому ринку через лідируючого андеррайтера, який безпосередньо приймає ри-зики на страхування в синдикаті від посередника — брокера «Ллойда». Членство корпоративної струк-тури «Ллойда» відкрито для всіх громадян (резидентів) Великобританії та іноземців.

Страхова справа має дві головні ознаки:

—        поширення довгострокового страхування життя:

—        короткостроковий характер загального страхування.

Найліберальніша система страхування. Тут немає спеціальних органів нагляду за страховими компані-ями. Нагляд здійснюється промисловим департаментом.

Страхові компанії сплачують податок на прибуток від страхової діяльності, а також податок на майно. У деяких випадках страхові операції обкладаються гербовим збором, однак обсяг цих операцій дуже обмежений.

Закінчення табл.

Країна

Особливості

Польща           Більше 40 років Держстрах Польщі «PZU» — Panstwowe Zaktady Ubez. pieczeniowe мав монополію на

внутрішньому ринку, у той час як страхування зовнішньоторговельних операцій і громадян, що виїж-джають за кордон, було монополізовано AT «Варта» («TU Warta S.A.»). Обидва державних страховики не мали дозволу на інвестування своїх коштів. Усі страхові фонди і резерви виплачувалися з держбю-джету.

Сучасним етапом розвитку стало прийняття Сеймом нового Закону «Про страхування» в 1990 році. Для узгодження його положень з діючими в Європейському союзі у жовтні 1995 року до нього були прийняті відповідні зміни та виправлення. Послуги зі страхування і перестрахування можуть здійсню-ватися на основі дозволу міністра фінансів, який видає відповідну ліцензію і який має повноваження щодо її анулювання. Страхові товариства в обов'язковому порядку повинні розділяти послуги зі стра-хуванню життя та інших видах страхування.

Обов'язкове страхування в Польщі включає: страхування цивільної відповідальності власників авто-транспорту, страхування сільськогосподарських будівель від пожеж та інших стихійних лих, страху-вання цивільної відповідальності працівників села в сільському виробництві. Всі інші види страхуван-ня — добровільні. Єдиною дозволеною формою для здійснення страхової діяльності є акціонерні товариства і товариства взаємного страхування.

За прогнозами фахівців: розвиток страхового сектору Польщі у найближчі роки буде знаходитися під істотним впливом ряду факторів, серед яких: рух іноземного капіталу, приватизація «PZU S A.» і «PZU Life S А.», зростання пайової участі капіталу найважливіших страхових товариств, а також їхня консо-лідація і придбання учасниками ринку. Більш міцні зв'язки банківського і страхового секторів зможуть допомогти банкам і страховикам вижити в умовах зростаючої конкуренції. Таким чином, урахування світового досвіду може стати вирішальним у процесі становлення цивілізованого ринкового господар-ства в нашій країні, вихід на ринки розвинутих країн світу, здійснення більш радикальних адміністра-тивних та структурних реформ, прискорення інтеграції у світові та європейські економічні і політичні структури.

Німеччина

Страховий ринок знаходиться під жорстким контролем держави. Його характерна особливість полягає

в тісному зв'язку страхового бізнесу з крупним промисловим капіталом. Досить поширена взаємна

участь у капіталі і управлінні. Конкуренція існує в основному на рівні збутових мереж.

Страхові послуги традиційні, німецькі страхові компанії не схильні до ризикованих експериментів.

Наприклад, Німеччина — єдина країна в Європі, окрім Росії, де до цих пір продають змішані договори

страхування життя, що гарантують 100 % отримання страхової суми на випадок смерті клієнта і на ви-

падок його доживання до встановленого терміну.

Надзвичайно сильно розвинене перестрахування. Це світовий цент перестрахування.

Федеративний пристрій є важливим чинником у розвитку каналів просування страхових послуг безпо-

середнім споживачам. Регіональні страховики підтримують свою фізичну присутність у всіх федера-

льних землях Німеччини.

Усі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові компанії підлягають обов'язковому державному

нагляду з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній.

Відсутній спеціальний централізований фонд для відшкодування збитків страхувальників через непер-

бачуване банкрутство страховиків. Єдиним винятком є гарантійний фонд страхування цивільної відпо-

відальності власників автотранспортних засобів.

До обов'язкових видів страхування відносять: страхування роботодавців за збиток найманим праців-

никам, страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування буді-

вель від вогню незалежно від форм їх власності.

Важлива особливість німецького ринку — банкострахування, коли страхова компанія у своїх торгове-

льних точках займається не тільки страхуванням, але і наданням банківських послуг.

Всі іноземні страхові компанії, які мають намір здійснювати операції прямого страхування в Німеччи-

ні, повинні пройти процедуру ліцензування.

Доходи від страхової діяльності є об'єктом оподаткування. У цілому застосовується 50 %-на ставка

оподаткування прибутку від страхової діяльності. Податком 80 % обкладаються страхові премії по всіх

укладених договорах страхування, крім страхування життя. Податок на додану вартість щодо сум

страхових премій, що надходять на банківський рахунок страховика, не застосовується.

 

Висновок

Страхування в різних країнах демонструє значну різноманітність форм і пристосовується до соціаль-них і економічних умов життя населення.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f4fb93a85a01831d48600648a7746218, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0