Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СТРАХОВИЙ РИНОК 4.1. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РИНКУ : Страхування : Бібліотека для студентів

СТРАХОВИЙ РИНОК 4.1. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РИНКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

ОБОВ'ЯЗКОВИМИ УМОВАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ Є НАЯВНІСТЬ:

об'єктів страхування, що мають споживну

потреби у страхових продуктах, послугах

можливість прийняття рішення про участь устраховійугоді

суб'єктів страхових відносин — страхувальників, страховиків та J шших суб'єктів, що здатш задовольнити зазначеш потреби або їх

споживати

ОСНОВНІ ФУНКЦІІ СТРАХОВОГО РИНКУ

 

Організація

^—

допомогою

продажу

страховихполісів.

Акумулювання

значнГфшансових

ресурсів 3 їх

подальшим

інвестуванням за

певними напрямами.

Забезпечення

зустрічі

страхувальника

тастраховика.

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

за територіальною ознакою

місцевии (регіональний)

нацшнальнии (внутрішній)

світовии (зовнішній)

за місцем споживання страхових послуг

внутрішній

зовнішній

міжнародний

 

за видами, галузями страхування

змішаний

поєднує два

зазначених

підходи

авторитарний (жорсткий)

 

насичений

ненасичений

за напрямком розвитку

екстенсивний, передбачає швидке

зростання КІЛЬКОСТІ страхових

компашй з невисоким рівнем

платоспроможності та звуженим

асортиментом.

інтенсивний, передбачає

укрупнення страхових компаній,

збільшеннявласногокатталу,

покращення фінансового стану,

розширення асортименту.

 

ОСНОВНІ ЗАКОНИ СТРАХОВОГО РИНКУ

ВнуТрІШНЯ СТруктурна будова страхОБОГО рИНКу

 

елементи інфраструктури

страхового ринку

уповноважений

дерГного наглядуза

структурні елементи

ПЕРШИИ СЕКТОР — ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА РИНКІВ МІШСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

]

 

Управління

кредитних

і небанківських

їінансових установ

 

Прямі посередники — страхові агенти, що діють

від шені страхової компанії; страхові бракери, що

діють від свого шені на підставі брокерської угоди з

особою.якамаепотребуустрахуваншяк

страхувальник; перестрахові орокери, що також

ДШТ^ВІД свого імені та на підстам брокерської угоди

Непрямі посередники — професійно оцінюють

 

УЧАСНИКИ ДРУГОГО СЕКТОРУ

Страховики

Страхувальники

Перестраховики

Об’єднання страховиків

 

Моторне (транспортне) страхове бюро — об’єднання страхо-виюв котрі здшснюють страхування цившьної вцщовідальності власників транспортних засобів. Мета об’єднання— координа-

Гція діяльності членів цього об’єднання з питань оформлення страхування і покриття шкоди, завданої третш особам внаслідок

 

1994 році. Нині об’єднує понад 70 страховиків.

Страховий пул — добровільне об’єднання страхових компаній

>У для спшьного страхування певних ризиків. Страховий пул не є

S юридичною особою. Вш створюється на шдставі угоди між за-

N. значеними компаніями з метою забезпечення фінансової стійко-

 

l%S%5^;£Z5£?£%iSrmmi"

Пе,естраховувальний пул — об’єднання декількох страхови-ків які проводять страхування самостійно і передають у пул

вання.

К

Спілки (ліга страхових організацій україни), асоціації (асо-У\\ ціація «страховий бізнес») — об’єднання страховиків на доб-

■ S ровільних засадах з метою захисту інтересів своїх членів та ^vi-іздійснення соціальних програм; не можуть займатися страховою 1 діяльністю.

к

Товариство взаємного страхування — форма організації стра-хуван'ня на основ: схворі с'храхових Ц& піхом пайо^ої участі членів товариства. Страхувальникам належать усі активи

ЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Прискорення мобілізації капіталу та Mo¬re ефективне інвестування через фінан-сові ринки.

Стабілізація економіки.

Зменшення рівня ризику та втрат.

Збільшення обізнаності людей про ризик.

Покращення якості життя.

Забезпечення соціального захисту.

Сприяння комерційній діяльності та підпри-ємництву.

 

ЗОВШШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАХОВОГО РИНКУ — це сис-

 

ринковий попит: . конкуренщя; ' .ноу-хаустраховихпослуг:

та аудиторсжа мережа, нау-кове обслуговування, ^адри, сисхема о^зацп'проїе: сійної освіти, наукове обслу-говування, професшна етика і мова).

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СУБ'ЄКТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ

Продавці

Посередники

Покупці

 

s=

СГ„Т

Ю=Г

 

Цесіонарії

Йїїї

Фізичні особи

Товариства

взаємного

страхування

Свобода вибору для страхувальників умов

надання страхових послуг, форм і об 'єктів

страхового захисту.

 

г

a; a     

           

й~ a    

           

ч u      

О :«    

К С    

о so    

а с      

о й      

3 Й-    

           

>■       4

ПРИНЦИПИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

СТРАХОВОГО РИНКУ

 

            >

«         

а,         a

           

            a

           

Й         a

50

            a

д          H

'S         a

            ^

r

fc         o

s          J

Конкуренція страхових організацій щодо надання страхових послуг, залучення страхувальників і мобілізації грошових коштів у страхові фонди.