Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. СКЛАД I СТРУКТУРА СТРАХОВИХ ТАРИФІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

3.5. СКЛАД I СТРУКТУРА СТРАХОВИХ ТАРИФІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Розмір

оплати за

різні послу-

ги, ціна по-

слуг

СТРАХОВИЙ ТАРИФ — ставка

Система стаеок

плати за різно-

манітні виробни-

чі та невиробничі

послуги

 

Страхова сума — це грошова сума, у межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового

Страхова премія — ціна страхової послуги: Страхова премія = Страхова сума • Страховий тариф

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ

 

Розмір премії пови-нен бути достатнім, щоб:

-          відповісти за дого-

претензш; -створити страхові

-^„„ .„Р™

страховоїкомпанії;

—        забезпечити пев-

ний розмір прибутку.

Ціна страхової послуги варіюється в певному інтервалі, нижня межа якого визначається рів-ністю між надходженнями платежів від страху-вальників і виплатами страхового відшкодуван-ня за договорами плюс витрати страхової компанії. Верхня межа ціни страхової послуги визначається розміром попиту на неї і величи-ною банківського мдсотка. Вартість страхової послуги також визначається потребою в ній. Якщо попит високий, то ростуть ціни на стра-хові послуги, внасшдок цього з'являється безшч страхових фірм — конкурентів, після чого стра-хові тарифи приходять до певного рівня (вирів-

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

закономірностей, які є основою для встановлення стосунків між страховиком і

страхувальником. Ьазуються на математичних формулах, що визначаютьмеханізм

формування та використання страхового фонду в довготермінових страхових

угодах.

- система математичних та статистичних

Засади

страхові події мають ймовірний характер, що мусить впливати на величину

загальна закономірність проявляється через сукупність відокремлених

страхових випадк1ВР Що зу^овлюс необх^стГр^зрахунку coLapxocT,

страхової послуги стосовно всіє'і страхової сукупності

нерівномірний характер страхових подій зумовлюють необхідність формування спеціальних резервів та визначення 'іх оптимального розміру

необхідність прогнозування сторнування (зменшення страхового портфеля) договорів та експертного оцінювання 'іхньої величини

необхідність дослідження норми позичкового процента впродовж певного проміжку часу та виявлення тенденції його руху

наявність збитку, зумовлює необхідність вимірювання і розподілу його в просторі та в часі за допомогою спеціальних таблиць

необхідність дотримання еквівалентності між страховими внесками страхувальника та страховим забезпеченням з боку страховика

потреба у виділенні групи ризику в межах дано'і страхової сукупності

Завдання

дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності

визначення математичної ймовірності настання страхового випадку, обчислення частоти і міри складності наслідків спричинених збитків

математичне обгрунтування необхідних витрат на ведення страхової справи та прогнозування тенденції 'іх розвитку

математичне обірунтування необхідних резервних страхових фондів страховика, а також джерел та способів 'іх формування

дослідження норми дохідності капіталу при інвестуванні страховиком зібраних страхових внесків, а також тенденцій ії зміни

визначення залежності між величиною процентної ставки та брутто—ставки

ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ

1 етап — розрахунок максимального страхового тарифу (брутто-ставки) за галузями (сферах управлшня, видах виробництв на підставі статистичних даних). Максимальний страховий тариф розраховується з метою визначення та подальшого затвердження нормативів платежів обов'язкового страхування, що відносяться на собівартість продукщї. Розрахунок максимальних страхових тарифів можливо здійснювати на підставі даних збитковості за попередні роки, наданих підприємствами.

2          етап — розрахунок страхових тарифів для кожного об'єкта страхування

3          урахуванням міри ризику.

ПРИПУЩЕННЯ

1.         Усі підприємства галузі (сфери управління, види виробництва), що

підлягають обов'язковому ст^ахуванню, являють собою секцію

страхування.

2.         Вартість основних фондів кожного підприємства, що підлягає обов'язковому страхуванню, є його страховою сумою S.

3.         Кожна аварія, що відбувається на окремих об'єктах секції схрахування.ес'хр^вимвипаїком.

4.         Величина страхового відшкодування при кожній аварії є рівною величині збитку.

або

СТРАХОВИИ ТАРИФ

естаноелюється на 100 грн страхової суми

у відсотках до есієї страхової суми

Методологія актщрних розрахунків в страхуванні — не

сукупшсть прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів.

ЕТАПИ

Визначення тарифу-нетто (нетто-премії, ставки-нетто).

Розрахунок ризикової надбавки (дельта-надбавки, гарантійної надбавки).

Обчислення навантаження.

Розрахунок розміру страхової премії.

МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ

регресивний метод

з використанням методів математичної статистики та розрахунку дохідності

при використанні методів аналогій з іншими об’єктами чи компаніями

на базі методів експертних оцінок

на базі теорії ймовірності та методів математичної статистики з використанням часових рядів

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНИХ МЕТОДІВ

За кожним І-тим роком розраховується фактична збитковість страхової суми із розрахунку на 100 грн страхової суми.

На основі отриманого ряду у вихідних даних розраховується прогнозний

Р1вень збитковост! страхової суми, для чого використовується модель

лінійного тренду, згідно з якою фактичні значення збитковості страхової

суми вирівнюються на основі лінійного тренду.

Тариф-нетто основний визначається як прогноз очікуваної збитковості

на(и + 1)рік.

Ризикова надбавка являє собою довірчий штервал прогнозу очікуваної

збитковості на (и + 1) рік, розраховується помноженням

середньоквадратичного відхилення фактичних значень збитковості від

вирівняних на вибране значення коефіцієнта розподілу Стьюдента.

Визначається навантаження звичайними розрахунковими методами.

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ 3 ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ

МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

ТА РОЗРАХУНКУ ДОХІДНОСТІ

Вивчення статистики втрат на даному або аналогічному виробництві -при рішенш про допустимість та доцільшсть підприємницького ризику

Встановлення ймовірності віддачі за допомогою розрахунку показника варіації можливих інвестиційних рішень (віддачі).

Визначення дисперсії - міри відхилення ознаки від середнього значення.

Встановлення величини ризику та можливого значення дохідності проекту, що розглядається.

Розрахунок страхового тарифу на основі оцшки ймовірності страхового

випадку — отримання віддачі нижче встановленої межі, але до

беззбиткового рівня.

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ 3 ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ АНАЛОГІЙ 3 ІНШИМИ ОБ'ЄКТАМИ ЧИ КОМПАШЯМИ

Вибір економічних показників для оцінки зіставлення об'єктів, що розглядаються.

Розрахунок відносних показників для оцінки середніх значень. Вибір бази розрахунку тарифу.

pT,xs;o.»»=rr*y

ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА БАЗІ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Формування цілі.

Постановка завдання.

Створення групи управління.

°=™tS"^—"

Вибір методів отримання результатів.

Підбір експертної групи (можлива оцшка компетентності експертів).

Складання анкет опитування.

Опитування експертів.

Опрацювання (методом надання переваг, методом рангів) та аналіз результатів.

Складання звіту.

Встановлення страхового тарифу та страхових платежів.

ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА БАЗІ ТЕОРІЇ ИМОВІРНОСТІ

ТА МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

3 ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Визначення ймовірності настання страхового випадку: на основі теорії статистики та ймовірності розраховують вірогідність настання

Розрахунок тарифу-нетто основного зі 100 грн страхової суми.

Розрахунок ризикової надбавки з використання стійких статистичних рядів: у зв'язку з можливими коливаннями за рахунок ризикової

надбавки створюється резервний фонд, який розраховується на основі показника середнього квадратичного відхилення (чи 2-сигмового

Визначення можливого інтервалу зміни показника з певною мірою

ймовірності: перевіряють ряд на стійкість, використовуючи теорію

помилок. Якщо ряд стійкий, то медіана наближається до середнього

значення ряду якщо нестшкий, то необхідно збільпшти тарифний

період або взяти 3-сигмовий інтервал. Статистикою встановлено, що

одиничне квадратичне відхилення гарантує 68 % впевненості, що

виплати не вийдутьзамежітарифу.подвійне середнє квадратичне

відхилення підвищує цю впевненість до 95 %, а потрійне — до

97,9 %.

Розрахунок навантаження, виходячи із витрат на ведення страхової видом бізнесу й підприємницької діяльності.

Розрахунок тарифу-брутто: підсумовуємо всі елементи тарифу.

Визначення структури тарифу-брутто та питомої ваги кожного його

елемента: для спрощення подальших розрахунків страхових тарифів

встановлюється питома вага кожного з його елементів.

СТРУКГУРА СТРАХОВОГО ТАРИФУ

БРУТТО-СТАВКА

НЕТТО-СТАВКА Т

С

НАВАНТАЖЕННЯ

N

)

ВИТРАТИ НА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

ОСНОВНА ЧАСТИНА

РИЗИКОВА НАДБАВКА

Аг

ВИТРАТИ НА ФІНАНСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ

ЗАХОДІВ

N„r

 

СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ

НОРМА ПРИБУТКОВОСТІ N,

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня

1994 року за № 358 «Про удосконалення механізму державного

регулювання тарифів у сфері страхування» норматив в’трат на

ведення страхової справи при розрахунку тарифів з обов'язкового

страхування не повинен перевищувати:

•          з обов'язкового державного страхування -

•          з обов'язкового особистого страхування -

•          з обов'язкового страхування майна т;

розмірутарифу.

"і=*„

%

ВИДИ СТРАХУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБСЯГУ КОШТІВ,

ЯКІ СТРАХОВИК ВИТРАЧАЄ НА УКЛАДАННЯ

ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ I ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

S

«Дорогі» види страхування

хартктеризуютьсявищою

часткоювитрат на ведення

справи у структурі страхового

У вітчизняній практщі

більших витрат потребує

надання страхових послуг

населенню.

«Дешеві» види страхування

характеризуютьсямалою часткоювшрат на ведення

Страхування юридичних

осіб, корпоративних

клієнтів.

 

ВИДИ СТРАХУВАННЯ

3 ПОГЛЯДУ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРАХУНКУ

НЕТТО-СТАВКИ

 

~\

РИЗИКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

не передбачають зобов'язань сіраховика по

Н«о„„,ЄнР„Уя7сІрГхо.оІс>>,„„роІяГомД,ї

нетто-ставки.

Т

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

передбачає

допомогою

-™-

смертності і норм тимчасово

Масові ризикові види страхування

охоплюють значне число страхових

врозмір.хстр.хо.их

Страхування рідкісних подій і

поХГнТз^низТкою

частотою настання

страховоїподіїі

високою вартістю

збитку.Число

об'єктів обмежене, a

розкид страхових сум

™"У

РОЗРАХУНОК ТАРИФНИХ СТАВОК 3 РИЗИКОВИХ видів С5ТРАХУВАННЯ

ТАРИФ-НЕТТО (Тп)

ТАРИФ-НЕТТО ОСНОВНИЙ — Т„

 

РИЗИКОВА НАДБАВКА — A г

 

„дз™;™^

'ІФ™

 

m — кількість несприятливих для страхової подіївипадюв

X

X

нетто-ставки

п — загальна кількість

випадків з однаковими

можливостями настання

X

 

коефіцієнт збитковості (відношення середньої виплати на

один договір страхування до

середньоїстраховоїсуми на один

договір) — к

U — квантиль рівня у ' нормального

X

 

середнястраховавшшата (відшкодування) на один

договір страхування — Q

середня страхова сума на один

договір страхування

S

-^        '

X

 

Тп =    m п      у. Q х S           • 100 +            1,2       Т„0      V        

 

           

           

           

           

           

           

            \l- р(а) 1 п ■ р(а)

ЗА МЕТОДИКОЮ ВІДНОШЕННЯ Я_ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

ПРИИМАТИ

He нижче

0,3

При страхуванні від нещасних випадків і медичному страхуванні

 

0,4

При страхуванні засобів наземного транспорту

 

0,5

При страхуванні вантажів і майна

 

0,6

При страхуванні повітряного і водного транспорту

 

0,7

При страхуванні відповідальності і фінансових ризиків

ТАРИФ-БРУТТО Ть

(зі 100 грн страхової суми)

Якщо елементи (статті) навантаження встановлені в абсолютному розмірі, то використовують формулу:

Tb = Tn + Ns + Npr + Nr

Якщо одна частина статей навантаження визначається в абсолютних

числах, а інша — у відносних — відсотках до тарифу-брутто, то

застосовують формулу:

Ть:

Тп +NS

100-ЛГ (%)

 

J

Якщо всі статті навантаження представлені у відсотках до тарифу-брутто,тозастосовуютьформулу:

Ть:

Тп -100 100 - N(%)

ОДНОРАЗОВА НЕТТО-ПРЕМІЯ ВИРАЖАЄ

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СТРАХОВИКА

ТА СТРАХУВАЛЬНИКІВ:

-/V п 1 п

БРУТТО-ПРЕМІЯ АБО ПРОСТО СТРАХОВА ПРЕМІЯ, ПРОПОРЦІЙНА НЕТТО-ПРЕМІЇ:

B=a-N

коефіцієнти пропорційності a (a > 1 ) містять частку

а=

і

Гк

РОЗРАХУнок ТАРИФНИХ СТАВОК 31 СТРАХУВАННЯ >КИТ~ГЯ

Об'єктом договору є

=™

характеризують тривашстьжиттяі

==■

збираютьсяі

опрацьовуютьсяв

нацюнальних!

регіональних органах

статистики.Напідставі

подібних даних

складаються таблиці

за страхування життя.

Договори страхування

життя,якправило,

укладаютьсянатрившшй

^агвГ^Г

моментом виплат досягає

декількох років. У

прибутку від інвестування тимчасововільнихкоштів, вартість страхових внесків

змшюється. Щоб

врахувати подібні зміни,

застосовуютьсяметоди

фшансових числень

(дисконтування).

ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ

абстрактної сукупності людей. (додаток Б).

Сума виплат - величина випадкова, оскшьки

невідомо, за якими договорами доводиться

відшкодовувати збиток. Тому в актуарних розрахунках

застосовують її найбільш вірогідне значення (Sp).

 

E+I>Sp

 

E+I>S  ПРИНЦИПИ

РОЗРАХУНКУ

ТАРИФНИХ

СТАВОК        У

 

           

            E>Sp-I

                       

 

Ep-IE>Sp-I

 

Порівняння вірогідної вартості виплат відбувається не з

реальними сумами нетто-премії, а з їх найбільш віропдним

значенням (математичним очжуванням). Сучасна мропдна

вартість нетто-премії, сплачена в розстрочку, повинна бути

меншою, шж сучасна вартість виплат.

ИМОВІРНОСТІ В СТРАХУВАНШ життя

Ймовірність дожити до віку х + 1 років для особи у віці х:

Р =1 — Q = 1 =         

іх         іх

Ймовірність прожити не менше ніж t років для особи у віці х років:

=

lx+t

р

/

x

t і х

Кшькістьосібувщіх

років, які не доживуть до

вікух+ірік:

dx=lx~lx+l

Ймовірність смерті протягом року для особи у віці х років:

a - 1- р

Іх~1х Іх

Ймовірність смерті протягом t років для особи у віці х років: q =і_ р =LzL±L

fix        t L X

lx

р +а =

 

tAc

Одноразова нетто-ставка страхування на дожиття:

,£,-J41^-ioo; v'~

Іх

[Х + І)

l

і±І

'x+t

,EXZ

lx

Одноразова нетто-ставка із страхування на випадок смерті:

dx' V +dx+i' V + • • -+dx+t-i' V

■ 100;

lx

=

(l + i)

Fi

КОМУТАЦІЙШ ЧИСЛА (ФУНКЦІЇ) — допоміжні розрахункові величини, які використовуються для спрощення математичних фор-мул і полегшення розрахунюв фшансових тарифів, резервів внесюв

=ГВ™^^^^

^s^ssssss^-страхування життя'а також за но"

г

У

 

Dz-lx' Vx

МХ = СХ + СХ+1 + --- + С,

 

Nx = Dx + Dx+i + --- + DK

Cx - dx ■ V

Rx - Mx + Mx+i + ■■■ + Mn

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ HETTO-CTABOK ПРИ СТРАХУВАНШ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ КОМУТАЦІЙНІ ЧИСЛА

 

Одноразові    Річні

 

Ha випадок смерті:

— при страхуванні на визначений

строк:

Навипадоксмерті:      Ун

- при страхуванні на визначений

х 1V1 х+І

tAx-

Мх - Мх

Dx

•100;

<ах-

МХ~М.

х 1 V х+ї

Nx~N.

•ІОО;

 

■ для довічного страхування:

:Жі.100.

Dx

Ах'

■ для довічного страхування:

ах~

Nx

А_