Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. МЕТОДИ ТАСИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ : Страхування : Бібліотека для студентів

2.4. МЕТОДИ ТАСИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

Повне

страхування

покриваєвесь

конкретнийризик,

тобтомаксимально

можливий збиток

Д=£р™™.

передбачає

використання

системи

відповідальності.

^

^

УЧАСТЬ СТРАХОВИКА

В ПОКРИТТІЗБИТКІВ

ВИЗНАЧАЮТЬ СИСТЕМИ

СТРАХУВАННЯ

Система страхової відповідальності встановлюється не за бажанням

страхувальника, ау відповідності до страхового законодавства та

встановлених правил страхування.

СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ — це взаємозв'язок між страховою тичних розрахунків за певним алгоритмом.

 

Системи повного страхування — передбачають повне покриття збитків

страхувальниказарахунок фінансових ресурсів страховика. Забезпечують

повний страховий захист штересів страхувальника.

           

                        Зазначена система страхування враховує знос майна на день укладання договору страхування. Прийняті наступні межі оцінки вартості май-на:

•          для необоротних активів — балансова вартість

майна, не більше відновленої вартості на день їх

•          для оборотних активів — фактична собівартість

за середніми ринковими цшами, відпускними щ-

нами'цшамив'ласноговиробниціва;

вих ресурсів на момент настання страхового ви-падку.

За дійсною вартістю май-

на, яка визна-чається як фак-

тична на день

підписання до-

говору страху-

вання  )          

 

                       

 

За відновленою

(відновною) вартістю май- '

на, яка визнача-                   

 

            >          Зазначена система передбачає, що відшкодування збитків за знищений об'єкт буде здійснено в роз-шрі, що ДОР1ВНЮЄ вархосх: н'ового аналогіо майна відповідного виду. Знос майна при цьому не враховується.

Системи часткового страхування — передбачають часткове покриття збитків страхувальника.

ПРОПОРЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Система пропорційної відповідальності

 

\                      

            В основі системи лежить математична ознака — пропор-ція: страхове відшкодування так відноситься до збитку, як страхова сума — до вартості застрахованого майна.

Q s

Т W Страхове відшкодування розраховується за формулою:

_ Т ■ S

Q =      '

W

де Q — страхове відшкодування;

Г-страховийзбиток;

5-ст£аховасума;

Г-вартіснаоцпжамайна.

Страхове відшкодування можна ще визначити за допо-

могою процентних розрахунків: страхове відшкодування

повинно складати стільки відсотків від суми страхового

збитку, скільки страхова сума від майнової оцінки за-

страхованогомайна.

ло, в заниженій оцінці майна проти реальної вартості об'єкта страхування або максимаіьно можливого збитку підприємства в результаті настання обумовлених страхо-вих випадків.

За даною системою страхування, відповідно до змен-шення розміру страхового відшкодування, розмір стра-хової премії також зменшується пропорщйно зменшен-нЮ стрГхової суми. Таки/ чином 'схра'хувальник може сам регулювати частину ризику, яка залишається на його утриманні, а відтак, і підібрати для себе оптимальний

/                      

НЕПРОПОРЦІИНЕ СТРАХУВАННЯ

першого ризику

Н

Збиток при шстанні страхового випмку вілшко-

Q = Т < S

сам страхувальник. Різниця між страховою вартіс-тю і страховою сумою називається «другим ризи-ком».

 

дрібної частки (дробової частини)

Я

Встановлення двох страхових сум, одна з яких на-зивається показаною вартістю. Страхове відшко-дування встановлюється в розмірі дробу чи відсо-тка від показаної вартості об'єкта. Відповідальність страховика обмежується встано-вленим дробом або відсотком. Можливі два варіа-нти встановлення показаної вартості об'єкта:

-          показана вартість дорівнює дійсній вартості;

—        показана вартість менша від дійсної вартості.

 

граничного

страхового

забезпечення

a

Встановлення певної межі відповідальності стра-ховика у сумі страхового відшкодування у вигляді

множенням встановленої межі на різницю між за-

 

страхування

і punпчIIп\

ризиків

W

Встановлення певної величини, зафіксованої в до-говорі страхування як граничний розмір збитку,

ких збитків.

 

страхування з франшизою

a

Звільнення страховика від покриття збитків, яке передбачене договором страхування.