Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙШ ВИДИ СТРАХУВАННЯ - : Страхування : Бібліотека для студентів

2.3. НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙШ ВИДИ СТРАХУВАННЯ -


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

види страхування, які ще не отримали

 

Кептивне страхування

 

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ КІНО- ВІДЕОВИРОБНИЦТВА

«Кінопакет» охоплює всі стадії зйомок: від написання сценарію до створення готової картини.

!

 

Пов'язанізізбит-

ти™им

ров’ю-нещасш

випадки, включаю-

чи смерть акторсь-

кого і виконавчого

складутатретіх

Vi

Покривають

ся дві групи

ризиків

гУ

Пов'язанізмате-ріальним збитком майну —негати-

вам, апаратурі, дЄкоращям,рекві-

Відшкодуеання доріенює:

•          додатковим витратам у зв'язку з тимчасовою перервою кшовироб-

•          витратам на зйомку, якщо кіновиробництво не може бути продовжено.

HE ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ЗБИТОК, ВИКЛИКАНИЙ:

природним зносом устаткування та матеріалів: внуІрішнши властивостями та дефектами матеріалів: пору^пенням страхувальником законодавчих та нормативних актів:

впливом радюактивного або іншого юнізуючого випромшювання: війною, включаючи цивільними або вшськовими діями, повстанням, х колотом, діями збройних формувань або терористів.

СЕКЦІЇ СТАНДАРТНОГО «КІНОПАКЕТА»:

•          страхування негатива та брак при проявленні:

.рЄквізит,дЄкоращї,костюми;

.апаратура,устатку;ання; '

. відповідальність за майно третіх осіб;

•          основнийабовиконавчийсклад;

•          відповідальність за помилки і недогляди.

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІАУДИТО-

РІВ охоплює інтереси, пов'язані з обов'язковим відшкодуванням збит-

ків, завданих треіім особам при здійсненні аудиторської діяльносіі.

 

Власний ризик

не„е,ні„ьу»™»-

шніх. Пов'язанийз підприємницькою діяльністю клієнта.

Ризик контролю непе-

РИЗИК ВИЯВЛЕННЯ— можливість виявлення суттєвих помилок при проведенні аудиторської перевірки у випадку неефективного тестового ко-нтролю й аналітичного огляду.

ПОМИЛКИ АУДИТОРА ПОДІЛЯЮТЬ НА:

•          випадкові помилки вибірки, причиною яких є механічна або технічна не-

•          систематичні (девіаційні), що є навмисним порушенням самої перевірки.

ОЦІНКА АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ

Вид відповідальності

Форма вартісного виразу

 

2

Відповідальність за некваліфіковане проведення аудиту

^="е'РГР"

 

Відповідальність за негативні для клі-єнта наслідки виконання рекомендацій аудитора

Відповідальність за невчасне вико-^^яз^-^них4^^0'

Відповідальність за стан бухгалтерсь-

кого обліку і звітності, якщо аудитор

сам веде облік замовника

Ї=|=Г

ВИШ,=,„Н,^»

^=™Г"

 

Відповідальність за збиток, заподія-ний несанкціонованим розголошенням

S=™S"

Кептивна компанія — страхова або перестрахувальна компанія, I створена промисловим або комерційним підприємством із метою покриттявласнихризиків.

 

ПЕРЕВАГИ:

1.         Покриття специфічних ризиків.

2.         Зменшення витрат

^еннКяСспРрТави. Та 3.Низькіставки. 4. Тісний

взаємозв’язок            із

клієнтом.

НЕДОЛІКИ:

1.         Обмежений

спектр послуг,

=Г™

2.         Вузьке коло клі-

єнтів знижує при-

б.ткикептиву.

3 Реальш фінансові

с^оГвГа™

 

СТРАХУВАННЯ ВНЕСКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

]

Основне завдання: гарантія виплати депозитів у випадку втрати банком платоспроможності.

СТРАХУВАННЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ

НА ВИПАДОК НАКЛАДАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОГО ШТРАФУ

Основне завдання: захист професійної відповідальності головних бухгалтерів та керівників підприємств і оргашзащй від адмшістративних штрафів у разі порушення правил податкового і бухгалтерського обліку, у випадках, коли норми різноманітних законів припускають неоднозначне трактування прав платниюв податюв або контролюючих органів.

СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІИНИХ РИЗИКІВ

охоплює майнові інтереси, пов’язані з:

-володінням, використанням і розпорядженням інвестицій, де страхувальником виступає як сам швестор, так і одержувач

— відшкодуванням страхувальником у випадку нанесення ним матеріальних збитків при реалізащї застрахованої швестищйної діяльності або іншої шкоди інвестору чи життю, здоров'ю і майну третіх осіб, де страхувальником виступає одержувач такої

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

Процентний \П Виникає під час зміни процентних ставок.

Валютний

"^JВиникає під час зміни обмінних курсів валют.

 

Комерційний

 

-Зпередбача проектом.

^ діяльність суб'єкта господарювання стала гіршою, J> шж була раніше або передбачалась швестиційним

 

Ринковий

Визначається зміною цін на дорогоцінні метали та

нерухомість, біржовою спекуляцією, результатом

виборів у країні, дивідендною політикою та

розміром процентної ставки.

^.         Шв'язаний із проявом стихшних сил природ

Катастрофічний

и>       діяльністю людей у процесі виробництва та

^          викошстання матепіальних благ.

СТРАХОВІ ВИПАДКИ:

. часткова або повна втрата швестищй;

•          неотримання запланованого прибутку від інвестицій:

. шквідащя юридичної особи - одержувача швестищй:

.банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - одержувача

•          додатков'і витрати при реалізації застрахованої інвестиційної діяльності.

IHTEPHET — СТРАХУВАННЯ — це всі елементи взаємодії між

страховою компанією й клієнтом, що виникають у разі продажу страхо-

вого продукту і його обслуговуванш, але виготовлеш за допомогою ме-

режіінтернет  '

Можливості:

^ надання клієнтові повної інформації про загальний і фінансовий стан компанії;

•          надання клієнтові інформації про послуги компанії й можливості детального ознайомлення з ними;

•          розрахунок величини страхової премії й визначення умов її виплати для кожного виду страхування й залежно від конкретних параметрів: ■S заповнення форми заяви на страхування;

•          замовлення й оплата (у вигляді однораз^вої виплати або перюдич-них виплат) пошса страхування безпосер'едньо через Інтернет;

•          передача поліса, завіреного електронно-цифровим підписом страхо-вика, клієнтові безпосередньо по мережі Інтернет;

•          можливість шформащйного обмшу між с^рах^вальником і страхо-виком під час дії договору (для одержання кшєнтом різних звітів від

•          інформаційний об'мін між сторонами при настанні страхового випадку:

^Ї^ГХГГЙЕ „ослуг і інфоршшї: к0„„л-

тинг, словник страхових термінів.

Напрями

Система on-line виконує практично           V Система off-line поширює ін-

повний цикл продажів у віртуаль- формацію про запропоновані

ному режимк р^зрахунок вГртості,            страхош пртдукти, умови

заповнення заяви на страхування, укладання договору, розмф

С^ХО.0, „ре„,Г ,„,„_).

Страхувальник може направи-

вальником можук віч-на-віч і не побачитися.

поштою.

* маиже у всіх компашях клієнт все-таки одержує з кур 'єром стра-ховий поліс— документ на паперо-вому носіг.

ПЕРЕВАГИ:

Для компанії:

. низькі витрати на утримуван-

Г^^^вихрахиза угодами;

ність страхових продуктів ком-

•          збільшення можливостей про-

сування послуг компанії на ринку.

Для клієнта:

•          скорочення терміну оформ-

поліса;

' ™Ь    інтерактивного

калькулятора та можпивість

ГМ^^ГТИ^ОРГЇРМИ оплати.

Для компанії:

складність доставки страхового поліса:

низький відсоток корпоративних клієн-

дизайні призводять

гошн;ГиТносстиСТделм

сайтів багатьох стра-хових компаній

неможливість стан-

Для клієнта:

обмеженість видів страхування.