Додаток Г Договір № Добровільне страхування наземного транспорту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

м. Київ «         »          р.

BAT «СК «Мир» в особі Директора Київської філії Бабка Володи-

S л c=S.TX"^r Дору™№ 02 шд 03Ш-2003 р-

(назва підприємства або ім'я та по батькові, дата народження)

нщал, «С_„„к», що з„_ (прож„вае) за адресок,:

, що

діє на шдстав!            з

=^^^    засо"

ТЕРМІНИ:

Страхова премія (внесок, платіж) — плата за страхування (може складатися з декількох внесків).

с^У=""»кГмза"к„з™кп„ейм:^Zr^=z^^zrbc" «ЖЇЇІ ™„к„™ ,^г™ркГЛ™ГкТ;т„вїїаТ„Гн^

ти виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальни-ку, застрахованій або іншій третій особі.

Страхове відшкодування — страхова виплата, яка здійснюється

падку.

Франшиза — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Період страхування — період часу, протягом якого Страховик несе вщповідальшсть за вщшкодування збитюв по прийнятих на страхуван-ня ризиках.

Застрахована особа — особа, що може набувати всіх прав та обов'язків Страхувальника згідно з договорос.

Вигодонабувач — особа, що призначається Страхувальником для отримання відшкодування.

Предмет договору

Предметом цього Договору є взяття Страховиком на себе зо-

вати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови до-

Г°ВЗастрахованаособа:       

(назва шдприємства або ім'я та по батькові, дата народження)

Вигодонабувач:        

(назва шдприємства або ім'я та по батькові, дата народження)

1. Об’єкт страхування

1.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать за-конодавству України, пов'язані: з володінням, користуванням і розпо-рядженням автотранспортним засобом.

 

Автотранспортний засіб      Автомобіль    Причіп

Марка (модель)                    

Державний номер               

Номер двигуна                     

Об'єм двигуна (см. куб)                  

Рік випуску               

Номер кузова (шасі)             

Колір             

Кількість місць                     

Протиугонні пристрої (тип, наявшсть)                 

Дійсна (ринкова) вартість.             

Балансова вартість              

Перелік додаткового обладнання з заявленою залишковою вартістю, що входить до страхової суми:

 

п/н      Найменування додаткового обладнання   Залишкова вартість

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

1.2. Транспортний засіб належить:

(прізвище, ім я, по оатькові аоо назва підприємства —дшсного власника)

1.3. Додатковий список застрахованих осіб (водіїв), крм Страхува-льника, що набувають права та обов’язки Страхувальника, крім отри-мання відшкодування:

 

п/н      Прізвище, ім’я та по батькові          Документ, що надає дозвіл на керування (крім водійського свідоцтва)

1.                    

2.                    

3.                    

2. Перелік страхових випадків. Розмір страхових сум

2.1. Страхові випадки в разі настання яких Страховик бере на себе зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування (потрібне помітити « " «):

 

                        Франшиза (безумовна)

Страховий випадок  Страхо-ва сума         (страховий

випадок з ви-

ни водія)        (страховий випадок без вини водія)

2.1.1. Пошкодження внаслідок ДТПП                              

2.1.2. Незаконне заволодіння т/з □                        

2.1.3. Пошкодження внаслідок протиправних дій. Крадіжка скла-довихчастинт/з.П                        

2.1.4. Безпосере’ня дія природних сил, а також повязанізцим пере-міщення та падіння предметів. По-жежа, вибух □                                 

Франшиза використовується для кожного окремого застрахованого ^„cVorx. зас„Р6у та сїраховош .„падку.

„£££££. ^Z„=^LZ™Tyд,ї

3. Страховий тариф. Розмір страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати

3.1.

 

п/н      Страхові випадки     **%£!£.**      Страхові внески

1.         Згіднозп. 2.1.1.                     

2.         Згіднозп. 2.1.2                      

3.         Згіднозп. 2.1.3                      

4.         Згіднозп. 2.1.4                      

Всього (страхова премія):    

3.2. Страховапремія сплачується (шгрібне ПОМІТИТИ « " »): □ одно-

разово впродовж      днів після підписання, П в розстрочку з покварта-

льними (помісячними)

внесками:

 

п/н      Квартал (місяць)       Строк внеску до День/Місяць/Рік   Страховий внесок

(сума)

1.         1-й                 

2.         2-й                 

3.         3-й                 

4.         4-й                 

3.2.1.   У випадку не своєчасної сплати страхової премії частками

(потрібнепомітити«"»):

— страхове відшкодування сплачується пропорційно внесеній стра-ховій премії на момент страхової події □

-страхове відшкодування сплачується з вирахуванням франшизи та несплаченої частки страхової премії □

3.2.2.   По страхових подіях, що відбулися після моменту затримання

платежу обумовленої частки страхової преми (у випадку сплати стра-

хової премії в розстрочку п. 3.2до моменту погашення заборгованості

страхов! відшкодування сплачуються пропорщйно внесенш частщ

страхової премії. Якщо заборгованість не сплачено впродовж 10 днів,

Страховик діє згідно з п. 5) договору.

4. Строк дії договору

4.3.      Договір страхування набирає чинності з:

до 24 годин ГЮ ПП ПП

дєнь місяць рік          дєнь місяць рік

4.4.      Внесенням першого платежу вважається або момент зарахуван-

srs^ss^ss^sssr^craai,)' аб°отри'

4.5.      Страховик залишає за собою право відмовити у сплаті відшко-

дування, якщо страховий випадок настане до внесення першого страхо-

вого платежу, крім випадку, коли відстрочення платежу було окремо

обумовленоудошвор!.

5. Порядок зміни і припинення договору

5.1.      Якщо за період дії договору страхування Страхувальник поба-жав змшити його умови, то у цьому випадку здшснюється перерахунок страхової премії і до договору складається Додаток про зміну умов до-говору, завірений підписами і печатками Сторін.

5.2.      Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а та-

 

—        виконання страхових зобов'язань перед Страхувальником у пов-

—        неспл'ати Страхувальником страхових платежів у встановлені до-говором терміни. При цьому Страховий договір може вважатися дост-роково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений протягом 10 робочих днів з дня, що визначе-

ІИ-вТнших'випадках, передбачених законодавством України.

5.2.1. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика;

Про намф достроково припинити дпо Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до да-ти припинення дії Договору страхування.

5.2.2 У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою СтраховикаСтрахувальнику повертаються повністю сплачені ним страхов! платеж!. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконан-

розмірі страхового тарифу (40 % від страхового тарифу), виплат стра-хових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим До-

5.2.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за

період, що залишився до закінчення дії договору страхування за вира-хуванням нормативних витрат на ведення справи(40 %), обчислених

вання. Якщо вимога Страхувальника обумовлена невиконанням Стра-

6. Умови здійснення страхових виплат

6.1.      Страховик відшкодує тільки прямий збиток в межах вартості автомобіля або його часток на дату страхового випадку. Прямий мате-Р1альний збиток це вартюне значення реальних витрат, яю несе Страху-вальник при пошкодженш транспортного засобу.

6.2.      Втрата товарної вартості не відшкодовується.

6.3.      Розрахункова знижка за знос шин — 60 % від вартості нових.

6.4.      Розмір прямих збитків визначається на підставі (потрібне помі-тити«"»):

—        акта незалежної товарно-дослідної експертизи або рахунків СТО

= 3nZ з ST„™ ™ГеЗ™ (зТ^ок Сзрахової ком-панії) без урахування зносу П,

—        зпдно з рахунком СТО без урахування зносу □.

РОЗРАХУНОК ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ ПО РИЗИКАХ «ЗБИТОК» п. 2.1.1, п. 2.1.3, п. 2.1.4 по рахунках СТО з урахуванням зносу

В = (ВРРМ + ВЗД - 3) - Ф, де

= ^r-TatXrZ=?HoC,T;=rM'B;

—        3 — знос"

-Ф-франшиза.

Розрахунки виконуються згідно з п. 5.2.2.

6.6. У випадку відшкодування no рахунках СТО рішення про заміну або ремонт пошкоджених деталей приймає Страховик за погодженням зі СТО.

7. Причини відмови у страховій виплаті

7.1. Ст:аховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування

Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням грома-дянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без пе-ревищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та

. вчинення Страхувальником- громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

•          подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про

°6’ЄЛ^2ГсЯіаху,аль„ик„м віднпсодува;ня зб„тк,в за майновим

•          корозії, гниття й інших природних властивостей матеріалів, вико-ристовуваних у транспортному засобі і причепі до нього, через збере-ження в несприятливих умовах, природних хімічннх процесах і т. д.;

•          використання транспортного засобу і причепів до нього в аварій-

7.2 Ораховик „е ,JUOB£ збитку, якіо в.дбуїися:

•          тільки ушкодження (знишення) шин транспортного засобу і при-

. вшськових дій, цивільних хвилювань;

•          захоплення, конфіскації, арешту, зроблених цивільною або війсь-

•          радіоактивного зараження транспортного засобу і причепів до нього;

7.4. Рішення про відмову у виплаті страхових сум приймається Страховиком протягом 5-ти робочих днів після отримання успх необ-

8. Права та обов'язки сторін і відповідальність

за невиконання або неналежне

виконання умов договору

8.1.      Страховик зобов’язаний:

=^s=^=~факту шнай™ с™ь-

—        протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання

—        здійснити виплату страхового відшкодування протягом 5-ти ро-бочих ди1В шсля отри/аииї всіх иеобх.диих'документ., що шдгвРер-

Страхувальнику пені, розмір якої 0,05 % від суми боргу за кожний день

a^-M^Za™ в таємниці відомості про Страхувальника і його майно-вий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

8.2.      Страхувальник зобов’язаний:

—        впродовж дй Договору шформувати Страховика „ро будь-як, об-

Н"КЙРЖ7ТГНЇЇГЖЖ0ГО,ИВИПАДКУ:

- вживати усі можливі заходи щодо запобігання та зменшення зби-тків, завданих настанням страхового випадку:

-негайно (впродовж 2-х годин) заявити про под.к, у відповідиі

ні їм органи цих країн;

-у випадку ДТП вимагати від представника ДАІ підтвердити (в довідці ДАІ) тверезий стан особи, що керувала застрахованим транспо-ртним засобом;

У будь-якому випадку при пошкодженні автомобіля не встановле-ною особою Страхувальник повинен терміново (впродовж 2-х годин) заявити в органи внутрпшпх справ. Якщо подая відбулася за межами міста— в найближчий відділ органів внутрішніх справ, найближчий КП ДАІ або інший підрозділ міліції.

—        повідомити Страховика про настання страхового випадку протя-гом 24 годин (не враховуючи вихщних і святкових днів) з моменту на-стання страхового випадку;

—        узгоджувати всі свої дії, що пов’язані зі страховою подією, зі Страховиком.

—        пред’явити (вказати місце, час огляду та забезпечити його здійс-нення) Страховику або його представнику пошкоджений транспортний засіб до його ремонту або залишки від нього.

Для підтвердження факту настання страхової події та визначен-ня розміру страхового відшкодування Страхувальник повинен на-дати:

—        заяву про виплату відшкодування;

—        довідку органів внутрішніх справ про обставини ДТП або угон;

—        копію посвідчення водія та доручення на право керування транс-по—им засобом;

 

—        Г^„Т—То?лХ^=7иГ„0=Г=ї„Г„ _ (за —р^о™Т.^ЗгТрГд™™™,- експер™, „еза„еж„ого

—        рах);нки за евакуацію транспортного засобу (якщо евакуація була

^ЯкщГвдовідці ДАІ (з місця ДТП) не вказано стан водія - Страху-вальника (тверезий / нетверезий) Страховик напрвляє запит в ДАІ про-тягом 2-х діб після отримання довідки ДАІ з місця ДТП. У зв’язку з цим прийняття рішення про відшкодування може бути відкладено до отримання Страховиком відповіді ДАІ або копії постанови суду.

За вимогою Страховика Сторони складають акт огляду транспорт-ного засобу після пошкодження.

На підставі вище зазначених документів Страховик складає страхо-вий акт за формою, що встановлена Страховиком, який шдтверджує розмір прямих збитюв і визначає розмір страхового відшкодування. У випадку коли може бути встановлено вину іншого учасника ДТП, Страховик має право запросити його телеграмою для прийняття участі в складанні акта огляду.

8.3.      По ризику 2.1.1. — у випадку якщо збиток не перевищує 1000 грн і неможливо встановити вину, довідка від органів внутрішніх справ може не надаватись (за згодою Страховика);

8.4.      По ризику 2.1.4. — у випадку якщо збиток не перевищує 1000 грн і неможливо встановити вину, довідка від органів внутрішніх справ не надається.

8.5.      Страховик має право:

-ввдмовити у виплаті страхового відшкодування частково або по-вністю у випадках не виконання Страхувальником вимог п. 8.2. та п. 8.6. цього Договору. У цьому випадку частка відшкодування визнача-ється Страховиком;

— достроково припинити дію Договору страхування відповідно до

8.6.      Страхувальник має право:

— достроково припинити Договір страхування:

та. 3 моменту надання дубліката втрачений поліс вважається недійс-ним.

8.7.      Страховик та Страхувальник також мають права, зазначені в

інших розділах відповідних Правил страхування.

9. Інші умови за згодою сторін

9.1.      Територія страхування:

9.2.      При сплаТ1 страхового відшкодуваннн (по окремому або кшькох

^^s^^t^s^sr" -% страхової

9.3.      Пожежа, вибух на застрахованому транспортному засобі, що виникли з вини Страхувальника (перевезення ПММ або вибухонебез-печних матеріалів з порушенням вимог чинного законодавства України, виконання робіт Страхувальником на т/з або поряд з т/з з використан-ням вщкритого вогню), страховим випадком не вважаються. Для під-твердження факту пожежі і обставин надається довідка з Державного

9.4.      Пошкодження шин відшкодовується тільки тоді, коли вони ви-никають внаслідок події, що призвела за собою і інші збитки, які нале-житьвідшкодувати.

9.5.      До страховика, який сплатив страхове відшкодування, перехо-дить у межах виплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник чи ін-ша особа, що отримала страхове відшкодування, має до особи, винноїу скоєнш збитку.

9.6.      Якщо протягом 3-х місяців після повідомлення про збиток вкра-дені предмети будуть знайдені, Страхувальник зобов'язаний прийняти їх у володіння як власність.

9.7.      У випадку угону транспортного засобу - відшкодування. спла-чується через 2 місяці після угону, за умови закінчення терміну попере-днього розслідування органами МВС (призупинення кримінальної справи), про що надається відповідна довідка.

9.8.      Якщо шсля сплати страхового відшкодування буде встановлено, що Страхувальник не мав права на його отримання (згідно з Договором

страхування) або певної його частки, то він повинен повернути відпові-дну суму Страховик. впродовж 15 діб після отримання письмової ви-

від м1Сця ДТП СТО, що має відпошдний сертифжат, але не більше 300 грн — для легкових автомобілів і 600 грн — всіх інших та попере-дньому погодженні умов евакуащї зі Страховиком.

9.10.    Поняття «нічний час» — період часу від 23 годин 00 хвилин до 06 годин.00 хвилин.

9.11.    Заява на страхування є невід’ємною частиною договору стра-хування..

9.12.    Спори, шо виникають з вимог про виплати за Договором стра-

'9.13Х^—=Äà Гя S- у раз,:

—        коли його укладено після страхового випадку;

—        коли об’єктом Договору страхування є майно, яке підлягає кон-фіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної

Договір страхування визначається недійсним у судовому порядку.

Підписи сторін

 

Страховик КФ BAT «СК «МИР»

т51л.: (044) 251-46-06, (044) 201-14-

^р( 26506 ) 301000674вП»,Ш1йки-ївськшфшиАКБШршМФО

322852, код 26189453          Страхувальник

Директор

            Бабко В.Л.     

 

ЗАКРИТЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО — КЛАСИК»

факс: /044/ 238-63-12

E-mail: property@credo.kiev.ua

Р/р №265090031100 в АБ «Брокбізнесбанк»

міста Києва, МФО 300249, код ЄДРПОУ

20033ДОГОВІР №

від «    »          20        року

добровільного експрес-страхування будівель фізичних осіб

Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Кредо-Класик»

в особі           

який (а) діє на підставі

(далі — Страховик), та        

Паспорт серія            номер видании

адресареєстрації:

адреса проживання:

(далі — Страхувальник), уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      За Договором страхування майна Страховик зобов'язується за обумовлену в Договорі плату при настанні страхового випадку відшко-дувати заподіяні внаслідок цієї події збитки в межах обумовленої Дого-вором страхової суми.

1.2.      Страхування здійснюється на умовах «Правил страхування майна громадян від вогню та інших небезпек» «ЗАТ «СК «КРЕДО-КЛАСИК» (далі Правила).

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ

2.1. Об'ектом срахування е майнов, штереси Страхувальника, шо

(шіасник, орєндар, наймач; рєквізити докумєнтів, що підтвєрджують право Страхувальника на майно)

2.2.Тер1т,р„сІраховогопокр„„,        

3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВІРИЗИКИ

 

Об'єкт страхування   Страхова су-ма,?рн(цифра-ми/прописом)            Стра-ховий

Та-риф, %      Страховий платіж,грн

~^^,                0,4 %  

2. Господарські будівлі:

літнякухня,площа (кв. м.)

гараж, площа (кв. м.)

сарай,площа (кв. м.)

шша будівля, площа  (кв. м.)                        0,4 %  

 

                       

           

 

                       

           

 

                       

           

З.Дачнийбудинок РплКо3щаабУД°ВИ (кв.мР)                0,4 %  

Всього            0,4 %  

3.1.      Страховий платіж повинен бути сплачений протягом 2-х робо-чих днів з дати підписання Договору.

3.2.      Безумовна франшиза складає 50 грн по кожному окремому страховому випадку.

3.3.      Відповідно до цього Договору страхуванням покривають-ся загибель і/або ушкодження застрахованого майна внаслідок

лу, зсуву, просідання грунту, удару блискавки, незвичайної для даної місцевості дії підгрунтових вод, смерчу, урагану, вихору, шторму),

падіння пілотованих літальних апаратів (їх частин), протиправних дій третіх осіб (к).адіжки зі зломом, навмисного знищення або по-

4. ВИКЛЮЧЕННЯ13 СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

4.1.      Страховик не відшкодовує збитки, завдані внаслідок:

4.1.1.   Проникнення в помешкання дощу, снігу, граду через від-криті вікна і двері, а також отвори, що зроблені навмисно або що виникли внаслідок будівельних дефектів або старості будівлі.

4.1.2.   Заливання, що сталося внаслідок ’озриву гнучких сантех-нічних шлангів як самих, так і в місцях їх зєднань з комунальними системами.

4.1.3.   Підвищеного рівня вологості в помешканні (цвіль, грибок то4.1 ).

H0B^S^^

цій групи зловми'сни/в або осіб, які дпоть за д^енням пол.тичних оргашзащй чи взаємодпоть з ними, змови, конфіскацїї, арешту, рекві-зиції, знищення або пошкодження майна за розпорядженням існуючого юридично чи фактично органу військової або цившьної влади.

4.1.5.   Невиконання Страхувальником вимог і правил пожежної без-пеки та/або правил експлуатації житлового фонду.

4.1.6.   Дефектів, що були відомі Страхувальнику і приховані ним від Страховика.

4.1.7.   Обробки застрахованого приміщення вогнем, теплом або ін-шим термічним та/або хімічним способом.

4.1.8.   У разі використання застрахованого будинку не за прямим призначенням, тобто не для проживання.

4.2.      He відшкодовуються також:

4.2.1.   Непрямі збитки Страхувальника (моральна шкода, упущена вигодатощо).

4.2.2.   Збитки при настанні страхового випадку, якщо безпосеред-ньою причиною стало порушеннявстановлених законом чи шши-ми нормативними актами правил і норм безпеки чи інших аналогічних норм.

4.2.3.   Збиток, спричинений продуктами горіння та заходами гасіння пожеж!, якщо пожежа виникла поза межами територи страхування.

4.2.4.   Збиток завданий майну, що знаходиться в застрахованих при-міщеннях, в тому чисш внутрішньому обладнанню (обігрівачам, елект-ричним пристроям, газовим колонкам тощо).

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.      Договір набуває чинності через 5 днів з дня сплати страхового платежуідієодинрік.

5.2.      Дія даного Договору припиняється та втрачає чинність за зго-доюСторін,атакожуразі:

 

5.2.1.   Закінчення терміну дії.

5.2.2.   Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником

^■^^^===;^:

ни «Про страхування».

5.2.5. Прийняття судового рішення про визнання даного Договору

Ф5Тб™^шихИвСипадках, передбачених законодавством України.

5.3.      Змши, яю вносяться в Договф, повинш бути оформлеш у вигля-ді додаткової угоди, підписаної Страхувальником і Страховиком, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

5.4.      Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою СтраховикаабоСтрахувальника.

5.4.1. У разі дострокового припинення дії даного Договору за вимо-гою Страхувальника Страховик повертає йому страховий платіж за пе-рюд, що залишився до закшчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи в розмірі 25 % від річного страхового платежу, фак-т„ч„„х виплат сдрахового в,дшкодува„„я, що 6у„„ здшснен, за данич

£р=омЯуГв '=^Г~пГ"а™%~ нику сплачений ним сдраховий плат.ж повшстю.

„„м сддіовий плаГ 3U віга,(U- зумовлена порушен-

6. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.      Страхувальник має право:

ду^ вГоГо-до'уГ ГГо°дГоГрУу ." ™ МДШК<>-

6.2.      Страхувальник зобов'язаний:

6.2.1. Своєчасно внести страховий платіж.

6.2.2.   Впродовж дії Договору страхування надавати інформацію

Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення

для ощнки страхового ризику і про будь-яку зм1Ну страхового ризику.

6.2.3.   Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування

сто6.2вн4. даного об’єкта, а також про ті, що укладаються в цей час.

3Be^S^

а) не ігізніше 48 годин (не враховуючи офщшно визначених вихід-них та святкових ’нів) після страхового випадку будь-яким документо-ваним засобом зв W (телегрТф, факсимшьне ^омпеннн, іредача кур’єром, повідомпення в «контакт-центр» «СК «КРЕДО-КЛАСИК» тел. 8(044)230-97-97, який працю. щлодобово) повщомити Страховика

^Я^ЇЯЗЕІЇ^^Ш орГаНИ, виходячи з ЇХ компе-

^^^^s^^ss^s;^службу,аварійн1

в)         зберігати застраховане майно (якщо це не суперечить інтересам

безхіи аРбо змени^нню збипгів) до огляду його п^ставником'стра-

ховика у тому вигляді, в якому майно опинилось після настання стра-

хового випадку;

г)         вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завда-

них внаслідок настання страхового випадку;

д)         надавати представнику Страховика МОЖЛИВІСТЬ безперешкодно

оглядати та обстежувати пошкоджене майно, встановлювати причину,

розмір збитку та інші обставини настання страхового випадк, ;

с) вчинити необхідні дії для забезпечення реалізації права Стра-ховика на регрес, а саме — після одержання страхового відшкоду-вання надати Страховику:

копію претензії, заявленої Страхувальником особі, відповіда-льній за завданий збиток, а також копії всього наступного листу-вання з цією особою;

- копії матеріалів розслідування чи довідку компетентних органів, до повноваження яких входить встановлення обставин події, що при-звела до страхового випадку, а також встановлення винних осіб;

злочиннідіїт,етіхосіб.

6.2.5.дГр^:™^^™ „„ експлуахацй ж„т„„»„г„ фовду та пожежної безпеки.

6.3.Страховикмаєправо:

дом6.3т2.й про застраховане майно.

можуть розгля.атися як визнання його обов’язку виплатити страхове 6.3.3. Вносити зміни в умови Договору страхування та припинити

6.4.1.   Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страху-вання.

6.4.2.   Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про на-стання страхового випадку, вжити захоД1в щодо оформлення всіх необ-хідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування

6.4.3.   Виплатити страхов. відшкодування з урахуванням конкретних

УМ06.4.4.ГГзТявГХС™вальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна пере-укласти з ним Договір страхування.

6.4.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майно-вий сган, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

7. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ

АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

7.1.      У раз! настання страх,вого випадку Страховик виплачу, стра-

в будь-якому випадку в межах страхової суми за вирахуванням фран-шизи.

7.2.      Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з умовами цього Договору та Правил на підставі таких докумен-тів: заяви Страхувальника, акта огляду місця страхової події, ава-рійного сертифіката, складеного Страховиком або акта незалежної експертизи щодо оцінки розміру збитку, документів з компетентних органів (що підтверджують факт настання страхового випадку), страхового акта.

7.3.      Страховий акт складається Страховиком.

Страховик здійснює виплату страхового відшкодування не піз-Н1ше 10 дн1В з дати прийняття ввдповщного рішення способом, зазначе-ним у заяві на страхову виплату: готівкою через касу Страховика, шляхом безготівкового переказу на поточний/особистий рахунок Страху-

S=^SS=4 «А™пержи

7.5. Рішення про виплату чи вщмову у виплаті страхов15 відшко-

фо7мі з обгрунтуванням причин відмови.

7.6.1. До 30 днів — за необхідності проведення додаткової перевір-~7.6™ ==~&ваННя, якЩ0 K0MneTeH™ ,р.анами

довиникн'еннязбитку.

7.7. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних затрат, переходить право вимоги до особи, відповідальної за

3а7.8ЯНВИ1дмовІаСтраховика у виплат! страхового ввдикодування може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку.

8. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

8.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового від-шкодування є:

8.1.1.   Навмисні дії Страхувальника або осіб, що проживають разом з

Страхувальником, спрям’ваш на настання страхового випадку, крш

випадків, коли ці дії повязані з виконанням ними громадянського чи

службового обов’язку, в сташ необхідн,ї обо,они (без перевищення и

^ta^S^^ чинного законодавства України.

8.1.2.   Вчинення Страхувальником або особами, що проживають ра-зом зі Страхувальником, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.

8.1.3.   Подання Страхувальником свідомо неправдивих відом.стей

за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні.

8.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про настання страхового випадку або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

8.1.6.   Невиконання або неналежне виконання Страхувальником

своїх обов'язків за Договором та Правилами страхування.

8.1.7.   Інші випадки, передбачені законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

9.1.      Зпдно з цим Договором Страховик виплачує страхове відшко-дування в межах прямих збитків, понесених Страхувальником. Сума страхового відшкодування по усьому майну і по кожнш складовш час-тині не може перевищувати їх страхової суми.

9.2.      Сума 4axowo в.дшкодування їри частковому пошкодженш визначається в розмірі, необхідному для відновлення пошкодженого майна шляхом ремонту, здійсненого найбільш економічним способом, але не більше граничного розміру встановленого в таблиці пункту 9.3. по кожній частині об'єкта страхування.

до страхової суми, а саме:

 

За пошкодження (знищення):          % від страхової суми

фундаменту    до 10 %

покрівлі (даху)           до 20 %

стін     до 20 %

стелі    до 20 %

підлоги           до 10 %

дверей            до 5 %

вікон   до 5 %

веранди, лоджії (балкону) (якщо вони відсутні, то 10 % відносять по 5 % для стін та покрівлі)        до 10 %

9.4.      При частковому пошкодженні частини об'єкта страхування,

вказаного в таблиці пункту 9.3, сума страхового відшкодування визна-

чається пропорційно пошкодженій площі, кількості тощо.

9.5.      При повному знищенш застрахованого майна Страховик випла-

чуе страхове вщпкодування в розмірі страхової суми в1Дпов1Дно до

У%В6Д0Бу°дВь0РяУка 7^~:,XZ^^ou в1Д хрех.х осіб . ра-хунок оішати збитку, повинна вираховуватись із суми страхового від9.7.     Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовлятися

від майна, яке залиіилося шсля с^рахового випадку" Залишкова вар-

тісгь такого майна шдлягає вирахуванню з суми збитку.

9.8.      Із суми страхового відшкодування вираховується безумовна

франшиза, встановлена Договором страхування.

9.9.      До витрат на відновлення пошкодженого майна не відносяться:

9.9.1.   Додаткові витрати, викликані конструктивними змінами або підвищенням якості застрахованого майна.

9.9.2.   Інші витрати, що перевищують межу необхідних.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків по цьому Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним зако-

^ТоГспори^пГ'язані зі страхуванням, розв'язуються шляхом пере-говорів, а при недосягненні згоди, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. У випадку несвоєчасної виплати страхового відшкодування Страховик сплачує Страхувальнику пеню в розмірі 0,01 %, від неспла-ченої суми за кожний день несплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, від суми заборгованості, що діяла у відповідний період.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Договір складено і підписано у 2-х примірниках, які мають од-накову юридичну силу.

3 правилами страхування ознайомлений та згодний

СТРАХОВИК                       С ТР АХУ В А Л ЬНИК

~

м. п. підпис    (прізвище) ПІДПИС

Страховий платіж сплачено           .           .           року.

 

Й=       3                                 р-        по                               р.