Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_bb9884c2c015ef348b0bbccd1f270fd5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник основних термінів : Страхування : Бібліотека для студентів

Словник основних термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

тифікат. Аварійний сертифікат — документ, що складається аварійним комі-саром і фіксує розмір і причини збитків та містить інші відомості, які характеризують обсїавини, пов'язаш з минулим страховим

Аварія — раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатащї тдприємс-тва (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя і здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами.

Агентська діяльність діяльність суб'єктів підприємницької дія-льності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручен-ня одного або більше страховик.в щодо рекламування, консу-

говор1В страхування (шдготовка і укладення договор1В страху-

виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат. Агентська (страхова) угода (договір про надання страхових агентсь-ких послуг) — письмова угода між страховиком і страховим аген-

неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за зго-дою сторін. Агентство страховика — організація, що виконує всі функції предста-вництва і певні страхов! операції (укладання й обслуговування договорів страхування тощо) в межах агентської угоди зі страхо-виком.

Аджастер (оцінювач страхових збитків) — фізична або юридична

із страх—вим випадком.

говорів страхування. Аквізиційні витрати — витрати, пов’язані з укладанням страхових до-говорів. До них відносять як прямі витрати, такі як комісії щодо

обчислення базових страхових тарифів страховика і проведення робіт із формування й оптимізації страхового портфеля, у тому чисш за рахунок перестрахувальної дшльност!. Актуарні розрах,нки — система математичних і статистичних ,ако-

ється частка участі кожного страхувальника у створенні страхово-

А„дерГРа^рУ: ( 1)ТиТк)оквал1ф1кований фахівець у сфер, страхового бізнесу, що має владні повноваження від керівництва страхо-вика приймати на страхування запропоноваш ризики, визнача-ти тарифні ставки и конкретні умови договору страхування цих ризиків, виходячи з норм страхового права й економшної доці-льності. Андеррайтер може виконувати функщї сюрвейєра. Можливе обмеження сфери дкльносгі андеррайтера виключно перестрахуванням; 2) член страхової корпоращї «Ллойд», що самостшно або в межах окремого синдикату шдписує страхові поліси «Ллойда»; 3) фізична або юридична особа, що займаєть-ся продажем страхових ПОЛІСІВ потенщйним клієнтам або здій-снює професійний консалтинг у сфері страхування для зацікав-леної сторони.

Андеррайтинг — процес оцінювання та прийняття ризиків на страху-

Аномальна подія - відхилення від нормального режиму експлуатації, викликане виходом із ладу обладнання, помилкою або іншими недоліками роботи персоналу.

Ануїтет: 1) договір страхування пенсій або ренти, згідно з яким страховик в ’бмш на сплату, як правило, одноразову, страхової премії зобовязується виплачувати застрахованому визначену річну суму доходу протягом його життя; 2) сучасна вірогідна

Асистанс — перелік послуг (у рамках договору страхування), які на-даються в'потрШи/момент через медич'/у, тех/чну і фінансову допомогу здебільшого туристам у закордонних поїздках (у разі хвороби, нещасного випадку).

нюється за межами України.

Бордеро — перелік ризиків із зазначенням частини страхової суми та

відповідної страхової премії. Бордеро-премії перелік ризиків, які підпадають під дію облігатор-

Бордеро-збитки — перелік обсягів збитків, котрі повинні бути відшко-

БоржГк™убЄ'Хвд™мницької діяльноегі, не спроможний вико-

жів), протягом трьох місяців після настання встановленого термі-нуіїсІлати. Брокерська діяльність професшна діяльність суб’єктів шдприєм-ницької діяльності на користь страхувальника або перестрахува-льника (цедента) (даш - страхувальник), спрямована на визна-чення иого потреби в отриманні страхових послуг, консуль-туванні, наданні допомоги у розробленні умов договору страху-вання, пошуку страховиюв, яю відповідають вимогам страхуваль-ника, веденні переговорів та укладенні договорів страхування за

брокером, в якш визічаються пра'ва 4 обов'язки сторш, поря-

сення страРхових п'латеж.в та ш'формуван/я стр'ахувал'ьника про набуття чинност! договору страхування, умови здійснення вза-єморозрахунків між ними, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін.

Брутто-ставка — тарифна ставка, що становить основу страхового внеску. Вона склщаеться з н™-ста«ки ■ на«антаження.

отримати за рахунок продажу акцій прибуток, який виправдає ри-

слуги в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридич-ною — 1)ою і не є юридично; 2) собо, .

ностями і яка встановлюється у вигляді річної відсоткової ставки від основної суми позики.

Відсоткова ставка (може бути кредитна та депозитна) — розмір від-сотка за кредит або депозит; відносна величина відсоткової плати, сплаченої позичальником кредитору за певний перюд часу.

Вшьш резерви страховика— це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою додаткового забезпечення платоспро-можності страховика відповідно до прийнятої методики здійснен-ня страхової діяльності.

Виділення — створення страховика або більше страховиків, до яких за роздшьним актом (балансом) у идповідних частинах переходять майно, права та обов’язки страховика — юридичної особи, що ре-оргашзовується.

Вищий орган страховика — загальні збори акціонерів для страховика, створеного у форм! акцюнерного товариства, або збори учасниюв для страховика, створеного у форм! товариства з додатковою від-повідальніепо, повного або командитного товариства.

Втрати — частина понесених витрат матеріально-технічних ресурсів, яка не виконує незалежної функції і не споживається у процесі виробництва товару, що експортується (наприклад, через неефек-тившсть), і не вщновлюється, не використовуєтьс^ або не прода-ється одним і тим же виробником.

Галузевий страховий фонд документації — це банк документів СФД, який створюється вщповщними мшістерствами та шшими орга-нами виконавчої влади і є складовою частиною СФД України.

Дисконтування витрат — приведення майбутніх витрат до теперіш-

жить від норми банківського відсотка та строку, періоду дискон-тування.

Диспашер — фахівець у галузі морського права, який здійснює розра-хунки з розподілу витрат за загальною авар.єю між судном ван-тажем і фрахтом.

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і ixoL/oM, зпдно з »кою с^хові бере _ сеіе зГбо»’яза„™ у

Закон про страхування — н7рмативн1 -п96авовий акт, прийнятий Вер-

льне страхування. Збитки — витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його

майна, а також не одержаш кредитором доходи, яю вш одержав

би, якби зобов’язання було виконано боржником. Збитковість страхової суми — економічний показник діяльності стра-

ховика, який характеризує співвідношення між страховими ви-

плаТамиТастрахРовоЮРсумУою. Злиття — припинення діяльності двох або більше страховиків як юри-

дичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна,

прав і обов’язків до страховика-правонаступника, що створюється

в результаті реорганізації.

Інвестиції — 1) капіталовкладення підприємців на відновлення зноше-ного основного капіталу та його розширення з метою отримання прибутку; 2) сукупність витрат, що реалізуються у формі довго-

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отри-

мання прибутку від цієї діяльності (у вигляді відсотків, роялті,

дивідендів та орендних доходів чи приросту капіталу) або досяг-

нення соціальної вигоди. Інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання основ-

них фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав і цінних

папервво’мшнакоштиабомайно. Інвестор— субєкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення

про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та ште-

лектуальних цінностей в об’єкти інвестування.

Класифікація страхування — наукова система розпо,ілу страхування

E=E»S=F"-

Комісія — це узгоджена частина понесених цедентом витрат з укла-дання договорів страхування.

шення розрахунків фінансових тарифів, резервів внесків щодо рі-зних ви^стріхуваія життя. Веїичин/цих'чисел визначають'за відповідними показниками таблиці смертності, яка використову-ється для побудови тарифів страхування життя, а також за нор-мою дохідності. Кредит— позичковий каштал у грошовій форм, Що передаеться в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, ви-дача —убпшпів лщензш, ведення лщензшних справ.

Ліцензія документ державного зразка, який засвідчує право фінан-сової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного ви-ду страхування п.отягом визначеного строку за умови виконання

Ллой %^^^^Z^Zo SSTc^SS

к)жниРй зРяких (амостшно )риімае на страхування риїки, вих0, дячи зі своїх фінансових можливостей. Кожний член Л. на забез-печення своєї діяльності має внести вагому суму у вигляді депо-зиту. Члени Л. об’єднані в синдикати, які очолюють андеррайтери. Останш приймають на страхування ризики ид ме-m членів синдикату. Заснований в 1734 році. Нині є великим

== ^^=^^^вм^р™, .™=

бувних ризиків.

МотТздХ=^

транспортних за’оШв. Мета об’єднання - координащя дшльності членів цього обєднання з питань оформлення страхування і по-криття шкоди, завданої третім особам внаслідок дорожньоНадзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяль-носТ1 лЮдейУна об’ект, Z територ^ спричиі авар1ЄЮ, катаст-рофою, стихшним лихом чи шшою небезпечною подаєю, яка при-звела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матері-альних втрат.

Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльно-сті, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, яю створеш та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Розташовані на території України дипломатичні пред-ставництва, консульсью установи та інші офщшш представництва шоземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичн! привілеї та імунітег, а також представни-цтва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють під-приємницької діяльності відповідно до законодавства України.

Нетто-ставка — тарифна ставка, яка призначена для формування стра-

хових резервів, їх основної частини, що використовується для ви-

гшат

с^аховоговвдпкодування.

Нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслі-док яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.

Об’єкт страхування від нещасного випадку — життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

Обовї^=?asr^s: зак== syEfs

====Й=^^^^^Гз^ печенням технолопчного процесу при виконанш авіаційних робіт, та пасажир1В, яю перевозяться за заявкою замовника без придбан-ня квитюв; страхування відповідальносгі повітряного переввника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, завда-них пасажирам, багажу, пошті, вантажу; страхування відповіда-льност! експлуатанта пов1Тряного судна за збитки, яю можуть бу-ти завдані ним при виконанні авіаційних робіт; страхування авіаційних суден.

Передавальний акт — це баланс страховика, що реорганізовується шляхом злиття, приєднання або перетворення на день припинення його діяльності, за яким усе його майно, права та обов'язки перета, який має статус страховика або перестраховика, згідно з зако-но'давством краї/и, в^кШ він зареестро'ваі. Перестрахувальна комісія — узгоджена частина понесених цедентом витрат з укладання договор.в страхування.

Платоспроможність — здатність споживача своєчасно і в повному об-сязі здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань.

Позичковий відсоток — ціна, що сплачується власниками капіта-лу за використання позикових коштів протягом певного пе-

ПоділРЮДприпинення діяльності одного страховика як юридичної особи

ників, створених у результаті реорганізації Правила страхування — опрацьовуються страховиком на кожний вид cxpaxyLl і погоджую'ться з'державн^о ком.с.ею з регулюван-ня ринків фінансових послуг України. П. с. мають містити: пере-

що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термРн /рийняття р1Шення їро випГту або в.дмо^у щодо відшкодування, умови припинення дії договору і порядок вирі-шення суперечок. До П. с. додаються страхові тарифи. Якщо П. с. не відповідають цим вимогам, Укрстрахнагляд може відмовити страховикові у видачі ліцензії.

Представництво страховика - це відокремлений підрозділ страхови-ка, який не є юридичною особою, дає зпдно з Положенням про представництво, не маючи права безпосередньо займатися стра-хївою Д1яльН1сТЮ, продавати'страхов, полк а також здШснюїа-ти будь-яку підприємницьку діяльність. Представництво виконує функції і завдання, яю сприяють оргашзащї та здійсненню стату-тної діяльності страховика, виступає від імені страховика і фінан-сується ним.

Приєднання — припинення діяльності одного або більше страховиків

Пул перестраховувальний — об'єднання декількох страховиків, які

сурсами. П. п. діє як посередник, котрий розподіляє ризики, що передаютьсянаперестрахування.

Рекапітуляція — документ, що містить перелік висланих перестраху-

вальником перестраховику бордеро протягом кварталу. Ретроцесія — подальша передача цесіонарієм (частково або цілком)

Ретроцедент - сторона, що передає третьо^у учаснику ризик у насту-пне перестрахування.

Роздільний акт (баланс) — це баланс страховика, що реорганізовуєть-ся шляхом поділу або виділення на день припинення його діяль-ності, за яким його майно, права та обов'язки у відповідних час-тинах переходять до страховика-правонаступника або страхови-

зику, страхову суму, умови страхування, ставку премп, власне

Співстрахування — страхування кількома страховиками (співстраху-вання). При цьому в договор! повинш МІСТИТИСЬ умови, що визна-чають права і обов'язки кожного страховика. За наявност! В1дпо-вщної угоди між сшвстраховиками і страхувальником один із сшвстраховиюв може представляти ВСІХ шших у взашовідноси-нах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лишеурозмірісвоєїчастки.

Спільне підприемство - юридична особа, діяльність якої базується на

г^=^г ™= =- ^™

інших іноземних держав. Ставка дисконту — норма доходу на вкладений капітал, який застосо-

вується для визначення поточної вартості грошових потоків, що

очікуються в майбутньому. Страхова вартість — вартість, що її встановлює страхувальник, оці-

нюючи об'єкт страхування, критерій оцінки страхового ризику. Страхова відповідальність (страхове покриття) — зобов'язання

страховика сплатити страхове відшкодування або страхову суму в

разі настання обумовлених наслідків страхового випадку.

Страхова виплата — грошова сума, що виплачується страховиком в1Дпов1Дно до умов Рдоговору їри'наспшні страУхового віадку.

Страхова компанія це юридична особа (страховик), засновниками та акцюнерами якої можуть бути виключно страховики. С. к. створюється з метою концентращї кашталів страховиюв-учасників компанія, підвищення їх загальної ліквідності та плато-спроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх-

Страхова оцінка — критерії оцінки страхового ризику.

Страхова подія подія, що передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або випла-тити страхове забезпечення страхувальнику.

Страхова премія - щна страхової послуги.

Страхова сума — грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов ^рахува^ня зобс/в'язаний провестЛиплату при настанш страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим сі^ахуванням.

Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується

ми страхування. Страхове забезпечення — рівень страхової оцінки щодо вартості май-

на, яке прийняте для цілей страхування. Страхові агенти - громадяни або юридичш особи, яю дпоть ид меш

вих платежї, виконання робіт, ncXaLx з виплаїами страТових сум і страхового ввдикодування). Страхов! агенти є представни-ками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.

му ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика. Страхові посередники — це посередники, які можуть здійснювати

Страховий акт — документ, що складається за наслідками огляду за-страхованого об'єкта, який постраждав в результаті настання страховоїподії.

третій особі. Страховий договір — письмова угода між страхувальником і страхо-виком, яка п^редбачае зобов'язання стріовика в раз, насТання страхового випадку здшснити виплату страхувальнику або інпгій

Гк^бГяТ^^

Страховий експерт з охорони праці — особа з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної ро-боти на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвід-чення, яке видається спещально уповноваженим центральним ор-ганом виконавчої влади.

Страховий захист сукупність специфічних економічних інтересів, пов'язаних з подоланням або відшкодуванням втрат від страхових ризиків.

Страховий збір — плата, встановлена чинним законодавством Украї-

Страховий інтерес — міра матеріальної зацікавленості фізичної або

Страховий нагляд це контроль за' дшльшстю страхових установ,

який здшснюється державними органами. Страховий об'єкт - життя, здоров'я, працездатшсть громадян, майно,

матеріальні цінності, майнові інтереси громадян та юридичних

осіб. Страховий портфель — кількість діючих угод страхування (для даної

страхової компанії). Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — плата за

хГо^рУ%г;уаГник зо6ов'язаний внести стр"овику

Страховий пул— добровільне об’єднання страхових компаній для спільного страхування певних ризиків. С. п. не є юридичною осо-бою. Він створюється на підставі угоди між зазначеними компані-ями з метою забезпечення фшансової стійкосгі страхових опера-щй на умовах сошдарної в.дпов.дальност, за виконання

CW^^Z^ZrcZZ:^~^ громадяни ха/або чле-ни їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до

існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним сощальним страху-

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному сощальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством. Особливості обчислення страхового стажу з окремих видів загальнообов'язкового держав-ного соціального страхування визначаються відповідними зако-нами України.

Страховий тариф - брутто-ставка у варт1Сному вираз! або у вщсотках з одинищ страхової суми. До складу брутто-ставки входять: нет-то-ставка та навантаження (надбавка), яка передбачається для по-криття витрат та ведення справи, запобіжних заходів, отримання

Страховий фонд — фонд, призначений для погашення платіжною ор-ганізацією заборгованості банку—члена платіжної системи в разі його фшансової неспроможності.

Страховик - особа, створена у форм! аквдонерного, повного, ко-мандитного товариства або товариства з додатковою відповіда-льшстю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стархування», а також що одержала у встановле-ному порядку ліцензію на здшснення страхової дкпьносгі. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками-резидентами України.

Страховик від нещасного випадку — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю-вань України.

Страховик-правонаступник — страховик, до якого в результаті реор-гашзащї переходить усе або відповідна частина майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується, або страховиків, що

Страховик, що реорганізовується — страховик, який внаслідок реор-

ком видшення).

Страхові виплати — грошові суми, які Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які м^ь _ „е „ра.0, у раз, „аста„У™ сД„»ого віку.

Страхові резерви — грошові кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення майбутшх виплат страхових сум і страхового відшкодування страхувальником залежно від видав страхування (перестрахування), шляхом відрахувань від страхових платежів з

цих видів страхування та доходів, одержаних від розміщення тимчасово вільних коштів.

ням та здійснюють інші функції згідно з затвердженими статутами. Страхувальник юридична особа та дієздатний громадянин, який

=™== 55ST а6°с —■

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту май-

хових платежт (сграхових внескш, страхових премш). Страхування від нещасного випадку — самостійний вид загально-

обов'язкового державного соціального страхування, за допомо-

гою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здо-

ров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. Страхування житгя це вид особистого страхування, який передбачає

право ш шрима™ .лрахової вжшати зпдно з чинним зіонодавст-вом, „р„ „астжт подш, що вшначет умовами договору сграхува™,.

Таблиця смертності— числова модель процесу вимирання за віком

деякої абстрактної сукупност! людей. Тантьема - ком1С1я з отриманого прибутку, який перестраховик може

мати за результатами проходження перестрахувального договору.

ї~ Г.Г Г„РГовжес„Т" ™син "е Е"

Технічні резерви — обсяг зобов'язань страховика в грошовій формі для здійснення майбутшх виплат страхових сум і страхового від-шкодування.

Товариство взаємного страхування — форма організації страхування на основ! створення страхових фондав шляхом пайової участ! чле-нів товариства. Страхувальникам належать усі активи товариства.

Учасники реорганізації— страховики, що реорганізовуються, та страховикї-правонаступники.

Філія страховика — це відокремлений підрозділ страховика, який не є юридичною особою, може мати власну назву, яка повинна вико-ристовуватися зпдно з Положенням про філію, має відокремпе-ний баланс та здійснює страхову діяльність за видами, на які страховик одержав ліцензії Комітету у справах нагляду за страхо-вою діяльністю і право на проведення яких було надане філії за-гальними зборами учасників страховика в повному обсязі або з

ку заподіяну шкоду Фінансовий механізм страхової компанії — це сукупність форм і ме-

ристання децентралізованих і цен^рашзованих грошових доходав, фондів і резервів. Франшиза частина збитків, що не відшкодовується страховиком зпдно з договором страхування. Якщо майно застраховане у кшь-кох страховиків і загальна страхова сума перевищує дшсну вар-

страхової суми за укладеним ним договоромс^ахування.

Цесія — процес, пов'язаний з передачею ризику.

(транспортного) страхового бюро України під час взаєморозраху-їїів з уїовноважТними оргаХщям'и 31 страхування іі/ої идговідальносгі власниюв транспортних засобів шших держав, з якими Моторне (транспортне) страхове бюро України уклало уго-

^ZT^^ZZZZI^Z^ZZTта взаємнеWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_bb9884c2c015ef348b0bbccd1f270fd5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0