12.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

 

ОСНОВНІ

ПОКАЗНИКИ,

ЯКІВИЗНА ЧАЮТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ

ДІЯЛЬНОСТІ

СТРАХОВОЇ

КОМПАНІЇ

фінансова стійкість

рентабельність

здійснення

господарських

операцій

)           V

ФІНАНСОВА СТІИКІСТЬ —

це постійна перевага doxodie над витратами в межах розрахунків

за страховим фондом, яка забезпечується платоспроможністю

страховика.

Фшансова стшкість страховика є основною гарантією, яка пов'язана з

його тарифною, фінансовою, інвестиційною та перестрахувальною

А_

J

 

О

показники фінансової стійкості страховиків на кількісному рівні оцінки стійкості страхової компанії

розмір статутного капіталу

наявність гарантійного фонду

розмір власних коштів

 

розмір створених страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат

співвідношення активів та зобов'язань

 

в"он»"%ГоГТе3п;ггщен"ю

рентабельність страхових операцій

показники збитковості страхової суми

Критерії визначення фінансової сіійкосіі та платоспроможності страховика:

1. Наявність достатнього обсягу страхових операцій — вплив обсягу страхових операцій на стійкість страхової компанії пов'язана з дією закону великих чисел. Чим більше кількість за-страхованих об'єктів, тим менша ймовірність відхилення фактич-ного розміру страхових виплат від середньої очікуваної величини страхових виплат за певний період часу.

2. Наявність розвиненої практики перестрахування — практика

3. Забезпечення збалансованого страхового портфеля — збалан-сованим страховим портфелем можна назвати розподш відповіда-льності страховика за видами страхування, при якому обсяг відпо-відальності за ризиками одного виду, врівноважений обсягом відповідальності заризиками інших видів страхування.

4. Обмеження відповідальності за ризиками — обмеження від-повідальності за окремими ризиками означає, що в структурі стра-хового портфеля страховика повинні бути відсутш великі одиночш ризики, можливізбиткивід яких за своїм розміром не зіставні із за-гальним розміром власних коштів страховика.

5. Розумне (оптимальне) розміщення страхових резервів — оп-

тимальне розміщення страхових резервів в дохідні активи має за-безпечувати умови безперебшних виплат страхових відшкодувань тастраховогозабезпечення.

6. Раціональна тарифна політика — раціональна тарифна політи-ка має забезпечити еквівалентність інтересів страху^альника й страховика, вибирається за конкретним ризиком. Заниження розмь ру страхової премії є ознакою безвихідного стану страховика, її не-стійкого фінансового становища.

7. Диверсифікація діяльності.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА:

л

1. Показник ділової активності. Показує відношення надходжень страхових премій на певну дату поточного року до валюти балансу на цю ж дату за попере-дній рік. Цей показник показує скіпьки оборотів зробив капітал страховика за певниРй пр^жок часу (швр^'чи рж). Кожн'ий об^рот кашталу мож'е приноси-

-=^^^z 5ГвИтГцей коефщієнт —ує ефектив"

2. Зіставлення обсягів власного капіталу і статутного капіталу. Якщо обсяг власного кап1Талу перевищус обсяг статутіого каггіталу, то таке сїгіввідношення характеризує прибуткову діяльність страховика. Якщо обсяг статутного капіталу перевищує обсяг власного капіталу, то це свідчить про збиткову діяльність стра-ховика, про заборгованість засновників стосовно сплати статутного капіталу.

3. Рівень сплаченого статутного капіталу. Чим він вищий, тим вищий рівень зацікавленості власників капіталу в розвиток страхової компанії.

4. Показники структури активів, які визначають рівень платоспроможності страховика:

Відношення суми інвестиційних вкладень і грошових коштів до зага-льної суми активів. Цей показник має наближатися до одиниці.

Відношення інвестиційних вкладень і грошових коштів до розміру страхо-вих резервів. Цей показник має бути рівним або більшим від одиниці.

5. Темп зростання страхових премій. Визначається як відношення надходжень страхових премій у поточному році до надходжень страхових премій у попере-дньому році Різке збільшення темпів зростання страхових премій означає зрос-тання зобов'язань страхової компанії, що потребує зростання власного кашталу. лначне зменшення темпів зростання страхових премій свідчить про порушення збалансованості страхової діяльності, що загрожує фінансовій стабільності стра-

ховика.

6. Показник забезпечення страховика власними засобами. Визначається як відношення обсягу власного капіталу до технічних резервів. Достатній обсяг вла-сних засобів страховика, вільних від зобов'язань, є надійним чинником фінансо-во'і надійності страхової компанії.

7. Рівень покриття інвестиційними активами страхових резервів. Визнача-ється як відношення обсягу інвестиційних активів та грошових коштів до страхо-вих резервів. Якщо обсяг страхових резервів перевищує інвестиційні активи і ко-шти, то це свідчить про розміщення засобів у високоризикові або неліквідні

8. Показники, що характеризують участь перестраховика у забезпеченні фі-нансової надійності страхової компанії:

 

v:

У<

Частка страхових платежів показує за-лежність здатності страхової компані'і до виконання сво'іх зобов'язань від на-дійності партнерів по страхуванню.

Участь перестрахувальників у страховій премі'і визначається як відношення обся-гу страхових премій за ризиками, що пе-редаються у перестрахування до загаль-ного обсягу страхових премій.