Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.2. ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА : Страхування : Бібліотека для студентів

12.2. ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ПЛАТОСПРОМОЖШСТЬ —

можливість своєчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто означає здатність у

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТРАХОВИКА СКЛАДАЮТЬСЯ 3 ДВОХ ГРУП:

Зовнішні — це зобов'язання перед страхувальниками, бюджетом, по-забюджетнимицшьовимифонда-ми, контрагентами, своїми партне-

Внутрішні — це зобов'язання

перед засновниками, акціонера-

ми.представництвамитафшш-

ми, працівниками.

 

Обсяг зовнішніх зобов'язань є основним показником для визначення платоспроможності страховика.

 

власних вільних

коштів (статутний фонд,

ВЗЯТИМ 30-

бов'язанням

■=£й

резерви, які не пов'язаниззо-

 

УМОВИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВІДПОВІДНИИ РІВЕНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАШЇ:

           

наявність сплаченого статутного фонду   

                                  

            наявність гарантійного фонду        

                                              

            створення страхових резервів, достатніх для майбутніх стра-хових виплат   

                       

МАРЖА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ — перевищення фактичного I

0,30, відповідно взятих від надходжень страхових премій за звітний період та від страхових відшкодувань за той самий період.

Зміст методики визначення платоспроможності страховика полягае в порівнянні обсягу зобов’язань страховика перед страхувальниками з обсягом власних коштів, які можуть бути використані на покриття зо-

бов'язань

бов'язаннях;

*на будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика пови-

нен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.

Фактичний запас платоспроможності страховика

вюшчаеться відніманням від вартості майна страховика суми

Нормативний запас платоспроможності страховика

дорівнює більшій з двох визначених величин:

 

першої, яка визначається V ДР помноженням суми надхо-джень страхових премій про-тягом звітного перюду на 0,18. При цьому сума надхо-джень страхових премш зме-

другої, яка визначається по-множенням суми здійснених страхових виплат протягом зві-тного періоду за договорами страхування на 0,26. При цьому cjL здшснених страхових ви-

=ТИ="^„;ІГХ

ХмГд=7амГп-^;:

вання.

УК

 

(2

)

Вимоги do маржі платоспроможності

Маржа платоспроможності встановлює деякий рівень, вихід за який викликає регулювальні дії зі сторони страхового нагля-ду. Цей рівень повинен бути достатньо високим, щоб дати мож-ливість здійснити втручання в справи компанії на першій стадії виникнення фшансових труднощів чи з метою виправлення ста-новища, або з метою мінімізації втрат для страховиків. Маржа платоспроможності має бути такою, щоб забезпечити високий рівень ймовірності того, що компанія здатна виконува-ти свої зобов'язання протягом певного проміжку часу. Гарантом платоспроможності стртховиків є адекватш зобов'язанням стра-хові резерви і власний капітал.

Абсолютна величина статутного капіталу,

оскільки вимоги про достатність капіталу щодо прийнятих зобов'язань перекривають ^xcxJaxoBHKy^KHMHeBHKOHa^LroHO-рмативу, можливість виходу на ринок стра-

критерш плато

спроможності

страховика

            I

Страховий тариф, який дає можливість сфо-рмувати страховий фонд у достатніх розмірах

елемент платос-

проможності страховика

> збшьшенн, ™^,„г„ „к _ фонд,,, Дс

/

створюються за рахунок прибутку в процесі розподшу, або опосередковано шляхом залу-^ення коУшТ1в ЮридичРних і ф13ичних осіб> яУк: зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал.

умова

забезпечення

платоспромож-

ності страховика

Гарантійний фонд, до якого належать дода-тковий тарезервний капітал, що створюється за рахунок прибутку страховшса, а також су-ма нерозподіленого прибутку. Величина га-ранТ1йРного фонду uAnLL на прийняххя обсягів страхових зобов'язань і на рейтинг страхової компанії з погляду на їх плато-спроможшсть. Страховики за рахунок не-розподшеного прибутку можуть створювати вільні резерви.

Платоспроможність залежить також від розміру ресурсів страховика і

зобов'язань, які бере на себе страховик. Якщо страховик бере

страхові зобов'язання, які не відповідають його фінансовим

можливостям, то частина зобов'язань лишається не покритою

ресурсами, за рахунок яких страховик мав би змогу їх виконати.

 

У визначенні надійності страхової компанії та її

можливості ефективного функціонування

розраховують показник лікеідності.

 

ЛІКВІДШСТЬ означає можливість страховика здійснювати поточні виплахи з ш^^^д^^^^^™™ негайно за

Забезпечення платоспроможності страховиків

України контролюється згідно із Законом України

«Про страхування», яким передбачено:

-Q

* наявність сплаченого статутного фонду та наявність гарантійного *ЗрСе™аяХ°страхових резервів, достатніх для майбутшх виплат