Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА 12.1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА : Страхування : Бібліотека для студентів

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА 12.1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

ФІНАНСОВА НАДІИШСТЬ СТРАХОВИКА —

несприятливихчинників.

Тому сгійка фінансова надійність страхових операцій дає змоіу страховикові

 

виконатиуш зобов^язання за будь-яких несприятливих обставин.

КРИТЕРІІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОІ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА

*          розмір власних коштів:

*          величина страхових резервів, адекватних сумі взятих страховиком на себезобов'язань;

*          ефективність розміщення страхових резервів:

*          перестрахувальні операції.

^                      г

Статутний фонд — головний елемент

законодавчі

вимоги до

власних

коштів

страховика,

ЯКІ мають

сформГашза рахунок вкладів

засновників і прибутку

функціонування будь-якого суб'єкта господарської

діяльності незалежно від форми власность Він є

сумою вкладів засновників для забезпечення життєдіяльності компанії. Порядок формування

ФГОТИН"^^

Вільні резерви — це частка власних коштів

страховика, яка резервується з метою додаткового

забезпечення фінансової надійності.

Фінансова надійність страховика залежить від правильного розрахунку тариф-них ставок, які є ціною за страхову послугу.

Цей розрахунок не може бути зроблений без урахування збитковості страхової суми

Тарифна сгпавка розраховуєіпься виходачи з обсягу та рівномірності розподілу ри-зику, частоти настання страхових випадків, обсягу доходу компанії на основі статис-тичних даних за кілька років страховиком.

Але не завжди об'єктивні виміри доступні страховику хоча б з тієї причини, що він

не володіє потрібною інформацією. Тоді йому не залишається нічого іншого, як тіль-

ки покладатися на свій суб'єктивний погляд щодо вірогідності настання негативних

подій і можливих збитків.   

Існує розвинуша система знижок до базових тарифів, яка застосовується для по-новлення договору страхування при закінченні його ді'і, та для корпоративних клієн-

тів.

Відхшеиия страхового тарифу від об 'єктивних обгрунтувань може призвести до

зиижеиия фіиаисової иадійиості страховика та иевикоиаиия страховиком своїхзо-

бов 'язаиь перед страхувальииками.

Р*

Вимоги до

=*':

дійності

страхови-

ка — до-

статність

страхових

™£;

зХ™"ь

за укладени-ми догово-

бов'язань в першу чергу має здійснюватися за рахунок

коштів страхових резервів, а їх достатність обумовлено

правильно визначеною тарифною ставкою.

Акумульовані у страхові резерви премії деякий час пере-

бувають у розпорядженні страховика і можуть бути інвес-

товані з метою одержання додаткового доходу. Проте

тимчасово вільні кошти страхових резервів, інвестовані

страховиком, підлягають регулюванню з боку держави.

бо вони є коштами страху^альників і мають бути повер^

нуті 'ім при настанні страхової поді'і.

Активи страховика, сформовані за рахунок страхових ре-

зервів, є гарантією виконання його зобов'язань та мають

розміщуватися з метою забезпечення ліквідності, дивер-

сифікації, надійності та прибутковості.

Такі вимоги дають змогу забезпечити своєчасні і в повному обсязі страхові ви-плати. Крім того, при розміщенні тимчасово вільних коштів страхових резервів

НЄ°бХ1Да^^

Фінансова надійність страховика забезпечується і таким інструментом, як перестрахування

Причина

Висока вартість об'єктів, які можуть бути прийняті на страхування, незба-лансовани'й страховий портфель, Голив^ння'резульха™ ^яліност: 'страхо-вика можуть негативно вплинути на його фінансову надійність.

Необхідність застосування

При перестрахуванні страховик, приймаючи на страхування крупний ри-

вик має правильно визначити розмір власного уіримання зобов'язань. Якщо розмір зобов'язань буде надто високим, то в разі настання страхо-вого випадку в страховика може бути недостатньо коштів для покриття збитювстрахувальниюв.

Слід пам’ятати

Розмір власного утримання має бути залежним від галузі страхування, a також від характеру та ймовірності ризику, ступеня схильності до яьото, можливого максимального розміру збитку, обсягу власних коштів стра: хової компанії.

Одним із найважливіших моментів визначення розміру власного утримання є залежність від обсягу власних коштів: чим більше роз-мір власних коштпів страховика, тим надійніше виконання його страхо-вих зобов 'язань.

Страховики, яю взяли на себе страхов! зобов'язання в обсягах, що пере-

вищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні

застрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестрахови-

V ків.   J

які в обмін на сплачені гроші отримують від страховика запевнення щодо страхового захисту.

\^