ДОХОДИ, ВИТРАТИ I ПРИБУТКИ СТРАХОВИКА 11.1. ФІНАНСИ СТРАХОВИХОРГАНІЗАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ФІНАНСИ СТРАХОВИКА — засоби, які забезпечують діяльність з надання страхо-вого захисту та дозволяють відшкодовувати страхувальнику

заподіяну шкоду.

т

АКТИВИ

Основні засоби — матеріальні цінності, що використовуються страховиком при його гос-

подарській діяльності протягом періоду, що

перевищуе р1к з дати & введення в експлуата-

щю, 1 вартість яких поступово зменшується у

зв'язку з фізичним і моральним зносом.

Оборотні засоби — це обсроші фонди (сирови-

ПАСИВИ

Статутний капітал — створю-ється за рахунок вкладень влас-никіввмайнопідприємствазме-

тою забезпечення його        U

діяльності. Повинен бути сплачений в гро-шовій формі. Допускаються цін-

■ зг^Го^Г 25 % Й0Г° ,

 

Нематеріальні активи -

лектуальноївласності,якіь._ р.алГноїформиСвихрахинадосдницьк, розробки, спещальні види реклами, права користування чи володіння землею, неру-хомістю, гудвіл й ін.), вигода від яких бу-де отримана у майбутніх періодах.

Капіталь-

дбання спо-

буд^ль,

інших

об'єктів не-

фондів і не-матеріальних

Інвестиції

Фінансові — придбання

деривативів і інших фінан-сових інструментів

Прямі — внесення коштів

абомайнавстаіутний

фонд іншого підприємства

вобміннакорпоративні

права.

- об'єкти інте-

[ не мають мате-

Поріфельні — придбання нафовдовомуринкуцінних паперів,деривативів тощо.

Додатковий капітал — створю-на та ін.

Резервний капітал — частина

Нерозподілений прибуток — сума

ЧИ^ГОГО прибугку, що залишається в господарському обііу підприємс-твапіслясплатидобюджеіутау К позабюджетні фонди податків і

ч                      J

Кредиторська заборгованість

цесумазаборгованості, льникаміпідрядчикам за отрима-ні матеріальні цінності і надані послуги.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА — діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням

]

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАШЗАЦІЙ

 

НАДІЙШСТЬ

ПРИБУТКОВІСТЬ

Pss=;==

законодавствомнапрямкахіз мшшальнимиризиками.

CTpaS^p==^ZH™

додатковогоприбутку.окрш

гарантованоїз^онодавством

мінімальної ставки.

Ч         J

 

ВІДПОВІ-ДАЛЬШСТЬ

Кошти громадян не є власністю

страхової компанії і відокремлені від її

майна. Ці кошти не можуть

використовуватися компанією для

погашення будь-яких зобов'язань.крш

прийнятих за договорами страхування.

 

ПРОЗОРІСТЬ

Запобігання неплатоспроможності

страхової компанії та захист інтересів

застрахованих осіб відповідно з

вимогами законодавства.

 

ПЕРСОШФІКО-ВАНІСТЬ

Проведення персоніфікованого обліку

надходжень страхових внесків.

Формування страхових резервів окремо

покожшйособі

 

КОНФІДЕНЦІЙ-НІСТЬ

Нерозголошення відомостей щодо

вигодонабувачів та застрахованих осіб,

страхових сум і страхових платежів та

іншої подібної інформації.

ФШАНСОВИЙ МЕХАШЗМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ — це сукупність форм і методів, за допомогою яких забезпечується здійснення розподілу, п^ерозподшу/контролю фшансів; створенн1 мобіл1заЩя і ВИ^рШПанЬ децентралізованих і централізованих грошових доходів, фондів і резервів.

ЕТАПИ

Надходження страхових премій до страховикаяк безпосередньо від

 

2

Перестрахування - передача частини страхової відповідальності та

т™=^р=^

мдповідальності оподатковуються за ставкою 3 %.

 

3

Формування технічних резервів із страхових премій.

 

4

Проведення страхового відшкодування страхувальникам і перес^рахувальникам із резервів збитюв.

 

5

Р03М1—^х^Г^

 

6

Визначення суми нерозподіленого прибутку і формування з неї вшьних резервів, яю розмпцуються з урахуванням прибутковості.

 

7

Формування нерозподіленого прибутку страхової компанії, який

утворюється тсля оподаткування за ставкою 30% прибушу,

отриманого від розміщення вільних резервів.

 

8

Розміщення резервів незароблених премій в активи та пасиви