10.6. КОРИСНО ТА ЦІКАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ЗАКОНОДАВСТВО ІНШИХ КРАІН СТОСОВНО НАГЛЯДУ ЗА ПЕРЕСТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Країна

Німеччина

Німецьким перестраховикам не потрібно одержувати дозволу наздійснення перестрахування. Є дві категорії перестраховиків: перша категорія — страховики, які займаються страхуванням і пе-рестрахуванням. Ця категорія підлягає повному нагляду з боку регулятора. Причиною цього є наявність угод прямого сграхування поряд із перестрахуванням. Друга категорія — це так звані професійні пере-сграховики, виключним ввдом діяльності яких є пересграхування. Друга категорія, на відміну від пер-шої, не є такою однорідною та ії можна поділити на 3 підгрупи. Перша: німецькі професійні пересгра-ховики, які мають організаційно-правову форму товариства взаємної допомоги, підлягають такому ж нагляду як і первинні сграховики. Друга: німецькі професійні перестраховики, які мають іншу організа-ційно-правову форму, є об'єктом обмеженого нагляду. Третя: іноземні професійні пересграховики, які взагалі не є об'єктом нагляду, незалежно від того, чи вони мають філіал в Німеччині. Система страхового нагляду Німеччини виділяє прямий та опосередкований нагляд. Опосе-редкований нагляд означає, що нагляд здійснюється не за перестраховиком, а за перестраховою діяльністю. Прямий (безпосередній) нагляд за перестраховиком. Прямий нагляд містить дві процедури: реєстрація та постійний нагляд. Кожен професійний перестраховик повинен бути заре-єстрований в реєстрі німецького регулятора. Зареєстровані перестраховики після цього стають об'єктом постійного нагляду. Постійний нагляд означає, що за перестраховиком здійснюється на-гляд на постійній основі. Перестраховик повинен надавати наглядовому органу звіти, а також на запит регулятора повинен надавати додаткову інформацію. Первинним контролем за перестрахо-виком є аналіз «зовнішньої» фінансової звітності. «Зовнішня» звітність означає звітність, яка є за-гальнодоступною і друкується в певних виданнях.

Іноземні професійні пересграховики не є суб'єктами прямого нагляду. Абсолютно всі перестраховики, які здійснюють діяльність з німецькими страховиками, підпадають під нагляд німецького регулятора. Історія пересграхового бізнесу в Німеччині не знає фактів неплатоспроможності пересграховиків. При-чиною цього є вирішення проблем на ранній стадії, що дозволяє оперативно вирішити ці проблеми.

Литва Страхова діяльність в Литві регулюється Законом «Про страхування» від 18 вересня 2003 р. На-

гляд за страховиками є повним, а за професійними перестраховиками є обмеженим. Перестрахуванням в Литві можуть займатися як страховики, так і професійні перестраховики. Страховики, які отримали ліцензії на страхування, можуть здійснювати перестрахування за тими видами страхування, на які є ліценція. Компанія, яка займається виключно перестрахуванням, не повинна отримувати жодних ліцензій. Для того, щоб здійснювати перестрахову діяльність в Литві, не обов'язково реєструвати філіал, тобто можна укладати угоди з литовськими страховиками на основі транскордонних операцій. Але в цьому випадку діють вимоги, які затверджені Литовським регулятором. Ці вимоги встановлюють обмеження для страховика, який бажає перекласти частину своїх ризиків на перестраховика. Перестраховики умовно поділяються на декілька груп залеж-но від їх фінансового стану. Чим вище показники фінансової стабільності перестраховика (основ-ним критерієм є рейтинг певно-визначених міжнародних агентств), тим більшу частку від своїх ри-зиків можна передавати такому перестраховику. Якщо перестрахування здійснює страховик, він є об'єктом повного нагляду. Якщо перестрахування здійснює професійний перестраховик, він є об'єктом обмеженого нагляду. Професійні перестраховики Литви зобов'язані публікувати фінансо-ві звіти в порядку, затвердженому регулятором Литви. Литовський регулятор може заборонити ли-товським страховикам укладати угоду з певним професійним перестраховиком.

Латвія Страхова діяльність в цій країні регулюється Законом «Про страхові компанії та нагляд за сграхови-

ми компаніями» від 1 вересня 1998 р. Останні зміни були внесені 27 березня 2003 р. Закон Латвії, як і Литви, був цілком змінений у зв'язку зі входженням до Європейського Союзу. Страхові компанії, що зареєстровані в країнах ЄС, можуть вільно здійснювати страхову діяльність на території Латвії без ре-єстрації. Інші країни повинні пройти всі необхідні процедури, які існують для національних компаній (зареєструвати філіали, отримати ліцензію тощо). Страховики можуть укладати угоди перестраху-вання лише з наступними перестраховиками: страхові компанії, що зареєстровані в Латвії, Литві, Ес-тонії та мають ліцензію на здійснення відповідного ввду страхування; сграхові компанії, що зареєсгро-вані в країнах-членах ЄС та мають ліцензію на відповідний вид сграхування в країні реєстрації: пересграхові компанії (професійні), які зареєсгровані в країнах, інвестиційний рейтинг яких є високим за даними міжнародно-рейтингових агентств. Перестрахова діяльність є об'єктом нагляду, але такий на-гляд є однобокий. Латвійський регулятор захищає інтереси лише страхувальників Латвії. Пересграхови-ки Латвії, які займаються викпючно перестрахуванням, взагалі не підпадають під нагляд. Вони не отримують ліцензії, не реєструються, не опубліковують звітів, не можуть перевірятися. Тобто нагляд з боку держави за перестраховими компаніями в Латвії не здійснюється.

Закінчення табл.

 

Країна

Росія   Страхова та перестрахова діяльність в Росії регулюється Законом Російської Федерації «06 органи-зации сграхового дела в Российской Федерации» від 27 листопада 1992 р. У цей закон було внесено останні зміни в грудні 2003 р. Згідно з російським законом страхова та перестрахова діяльність € об'єктом повного, прямого нагляду. Страхові компанії, які займаються виключно перестрахуванням, є об'єктом такого ж нагляду, як і сграховики, які займаються страхуванням і перестрахуванням. На відмі-ну від Німеччини та Литви російській компанії для провадження пересграхування замало реєстрації і слід огримати ліцензію. Для отримання ліцензії компанія повинна подати такі ж документи регулятору, що і сграхова компанія, за винятком даних про страхового актуарія, правил сграхування та страхових тарифів. Строк, протягом якого має бути ввдана (або відхилена заява) ліцензія, становить 60 днів. Росій-ські пересграховики повинні публікувати та надавати регулятору річні звіти, висновки актуаріїв, сфор-мувати необхідний статутний фонд (30 млн рублів — 6 млн грн).

У Росії існує повний та прямий нагляд за перестрахуванням, який має такий же характер, як і нагляд за страхуванням.

Білорусія         Страхова та перестрахова діяльність в Білорусі регулюється Законом від 3 червня 1993 р. «О страховании». Останні зміни в цей закон були внесені 31 січня 2000 р. Державним регулятором є Комісія страхового нагляду при Міністерстві фінансів. У законодавстві Білорусі, як і більшості країн, передбачено можливість існування страхових організацій та професійних перестраховиків, виключним видом діяльності яких є перестрахування. Цікавою особливістю законодавства Біло-русі є те, що для перестраховиків статутний розмір мінімального статутного фонду втричі більший за статутний фонд, який повинні мати страховики (для страховиків — 5 тис, а для перестрахови-ків — 15 тис. мінім. зарплат і тільки в грошовій формі).

Страховики та перестраховики публікують річний звіт за формою, встановленою регулятором. Та-кий звіт повинен бути перевірений аудитором. Ліценції повинні отримати як страхові, так і пере-страхові компанії. Ліцензії видаються протягом 30 днів, але можна видати не пізніше 60 днів, якщо необхідний експертний висновок. Повноваження регулятора Білорусі є дуже широкими і включа-ють: надання/відкликання ліцензій, проведення перевірок, прийняття нормативних актів у сфері страхової діяльності, видача приписів, застосування заходів впливу, аналіз фінансової звітності, тощо. Страхові компанії та перестрахові товариства є об'єктом повного та безпосереднього нагляду з боку регулятора.

 

Завдання українського ринку перестрахування

1.         Удосконалення законодавчої бази щодо визначення пере-страхування як виду діяльності. Ця норма дозволить забезпечити перестраховий захист на українському ринку не тільки страхови-Z, алРе . професійним ^аїнським^ере/трахо.им ком^аніям. Через реалізацію такої норми вітчизняний ринок отримає доступ ДО СВІТОВИХ законодавчих процесів у сфері перестрахування:

2.         Затвердження в українському бізнес-товаристві позитивно-го сприйняття перестрахування як механізму захисту окремої компанії і страхового ринку в щлому, а не як засобу оптимізащї грошових потоків. Саме в цьому напрямку дуже важлива сумісна робота всіх учасників страхового ринку в частині популяризації

ти JpaxL/o вГдшкодування. £ей напря^ схане предмехом pea-лізації майбутніх проектів на телебаченні, радіо та всіх існуючих засобах масової шформащї, які сьогодні організуються Коміте-том інформаційної політики при ЛСОУ.

3.         Стандартизація перестрахових продуктів за основним кла-

українську нетто-місткість найбільш доступною та відомою, a українська брутто-місткість буде значно зростати.

ком. L4 „ідх.д'до'зволить/по-перше1: створити CTpLbSft „Р„-дукт більш гнучким, різноманітним, повним та комплексним, по-дРуге, страхов^ щн&м. матиме автоматичний „ерестрахівий захист як „а внутрішнвому, так і, за „еобхідністю, зовнішньому

-ЗЩ^КІ. , реад^ с_ продуктів та перестрахових операцій;

— можливість одночасного використання такого продукту у всіх структурних підрозділах страхової компанії, особливо у ре-пональних підрозділах, без додаткового погодж^ння умов стра-хування.

У результаті такого співробітництва виграватиме український страховий ринок.

ЩУ„до конкретного д„гР„в„рУ або „б'екта страхуван/я.

py, тому що втрата її призведе до закінчення всього спів-

хового захисту на основі кооперації перестрахових місткостей декшькох компаній всередині ринку

T^J^—t^^^r1 компаиї при шд-

з метою збільшення потоків перестрахуванга, які надходять ВІД перестраховиків-нерезидентів.

Стабільність і прозорість українського перестрахового ринку забезпечить у найближчий час сприйняття та використання його як надійної й стабільної частки світового ринку перестрахування.

 

Перестраховий ринокУкраїни та Росії очима експертів

Українські експерти, які оцінювали вітчизняний ринок пере-страхування, відзначили такі компанії:

ВІТЧИЗНЯНІ:

«ВЕСКО», «УПСК», «Європейський Страховий Альянс», «СГ «ТАС», «Кредо-Класик», «Бусш» - за надійність та опера-тивне виконання своїх зобов'язань;

-          «Європейський Страховий Альянс» — подобається підхід

ПР«Український страховий альянс» - за фшансову надій-ність і стійкість компанії, професіоналізм спеціалістів;

-          «Стройпошс» - за оперативність акцептів та своєчасність

тт^^;^^ї^Т^Ш^, «РОСНО-Укра, на» - залежно від виду страхування та місткості перестраховика наші постійні партнери. ШОЗЕМНІ:

-          «Munich Re» - високі рейтинги фшансової стійкості, ви-

сокий рівень довіри, необхідна місткість, якісний сервіс, профе-

сійний перестрахувальний захист, високий імідж компанії, надій-

ZZXSSSSbg*СВ1Т0В0Г0 ринку ~—3

-          «Transatlantic Re» — високі рейтинги фінансової стійкості, високий рівень довіри, необхідна місткість, якісний сервіс, про-фесіоналізм, виконання своїх зобов'язань;

-          «Swiss Re» — лідер світового ринку перестрахування з ве-ликим досвідом роботи;

-          «PZU S.A.» - надійність, оперативність, якість послуг;

—        «Gen Re» — якісний та професійний перестрахувальний

захист, високий імідж компанії;

-          «Москва Ре» — оптимальне співвідношення «ціна-якість»

(якість навіть більша);

- «SCOR», «Hannover Re» — є закордонним перестрахуваль-ником, який розуміє, чим і як живе його цедент і ринок, на якому працюєцедент.

—        «Росгосстрах», «Ингосстрах» - отужні холдингові компа-

нії з великим досвідом роботи й підготовленими кадрами.

Українські страховики визначили такі основні групи кри-

стійкості, незалежності, стабільності);

-якістьперестрахового захисту (достатня перестрахова міс-ткість, ціна, оперативність щодо виплат та виконання зобов’я-зань);

—        імідж та репутація на ринку (досвід роботи, особисті відно-

сини, високий рівень довіри і відкритості, розумшня проблем це-

дента, взаємність та професіоналізм).