Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. ВИМОГИ ЩОДО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

10.4. ВИМОГИ ЩОДО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про страхування» забороняється

виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими переве-зеннями, комерщйною авіащєю, запуском космічних ракет і фрах-том (включаючи супутники) у разі, якщо об'єктом с^грахування є майнові штереси, пов'язаш з товарами, які транспортуються, та/або

ням товарів;

перестрахування:

страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції

пуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники) у разі, якщо об'єктом страхування є майнові штереси, пов'язаш з товара^ ми які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони

 

■ I

;™Г^==Г^=Г ™щйш послтоцш"

Перестрахування ризиків за межами країни зумовлює відплив валюти у ви-гляді перестрахувальних премій за кордон України, а також неможливість здійснення контролю за діяльшстю пертстраховикїв-нерезидентів з боку державних наглядових органів України. Це, у свою чергу, вимагає від зако-нотворців застосовувати особливі вимоги до перестрахування ризиків у не-

резидентів.

ОСОБЛИВІ вимоги ДО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ

У НЕРЕЗИДЕНТІВ ВІДПОВІДНО

ДО ІСНУЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і_

вимог щодо здшсніня пер^рахування у с'трахови'ка (перестра'хови'ка)

нерезидента» від 4 лютого 2004 р. № 124)/

Зпдно з цим Положенням укладання договорів перестрахування за

межами України з перестраховиками-нерезидентами дозволяється

тільки в разі, якщо:

1)         законодавством країни, в якій зареєстровано перестраховика-нерези-дента, п;редбачений державний нагляд за страховою (перестраховою) дія-

2)         страх'овик (перестраховик) нерезидент провадить безперервну страхову (перестрахову) діяльшсть не менше шж три роки до дати у^адення дого-воруперестрахування;

3)         відсутш факти порушення страховиком (пЄрЄстраховиком)-нЄрезидЄнтом законодавства про страхову і перестрахову діяльність і з питань запобіган-ня та протидії легалізащї (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-хом, та боротьби з тероризмом країни його реєстрації.

S          N

Для укладення договору перестрахування із страховиками (перестра-

хГиками)-нЄрезидРЄУнТа12 у£по пер Д,ахових бро^в -

нерезидентів їх постійні представництва подають страховикам (цеден-

там, перестрахувальникам) засвідчеш в установленому порядку копії

таких документів:

-свідоцтва про державну реєстрацію постійного представництва пере-страхового брокера-нерезидента в Україні як платника податку;

—        документа, що тдтверджує взяття на обшк в оргаш державної податко-воїслужби;

—        свідоцтва про включення до державного реєстру страхових і перестрахо-вих брокерів.

(Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 2 грудня 1994 р. №334/94)

Згідно з цим Законом суми доходів нерезидентів, отриманих у вигляді стра-

хових пр'емш в1Д перес^рахування риз^в на хери^орп Украіи, оподатГ

вуються за ставкою 15 %, на відміну від тих самих доходів резидентів, що

оподатковуютьсязаставкоюЗ%.

Але слід зверщти veazv, що дана норма поширюється лише на тих пере-

резидентом країни, з якою укладена така угода, то його дохід оподаткову-ється у країні його реєстрації згідно з законодавством цієї країни.

Зазначена ситщція, в якій доходи нерезидентів у вигляді перестрахову-вальних премій оподатковуються за більшою ставкою, ніж доходи рези-дентів, істє не тільки е Україні, а наприклад, у Росії та Білорусі, а також убагатьохкраїнах далекого зарубіжжя.

3 огляду на те, що в Україні щорічно більше 50 % пересграховувальних пре-мій сплачується нерезидентаСу^азана норма закону є дуже акгуальною.

N         ^

Особливість проведення розрахунків з перестрахування ризиків у пере-

(Положення «Про застосування іноземної валюти в страховій

діяльності», затверджене Постановою Правління НБУ

від 11 квітня 2000 р. № 135).

Згідно з цим Положенням для здійснення розрахунків з перестраховиками-

нерезидентами за договорами перестрахування страховики повинні нада-

вати уповноваженим банкам такі документи:

1) копію ліцензії органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за

страховою діяльністю (надається одноразово), засвідчену печаткою страхо-

вика;

2)z^™^4^r^=ja аб°документа про його пов"

3) один із трьох таких пакетів документів: догоеір про перестрахування

або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також підтвер-дження про прийняття ризику в перестрахування (ковер-нота); договір про

нерезидентом (бордеро) або шший документ згідно з договором про пере-стртхування, який оформляється страховиком; договір про перестрахуван-«* абЬ свідоцтво про перестрахування (сертифікат, пошс), а також рахунок-фактуру (інвойс).

JT

Якщо договори перестрахування укладають-

зaдoroїї^IISS^SвзryмDBI,

(3

/. Копії свідоцтва про включення страхового брокера до державного реєстру страхових брткерів (надається одноразово), засвщченої печат-

1ТоїйалщЄ0нзії страховика, який передає ризики в перестрахування, засвідченої його печаткою (надається одноразово).

3.         Копії ліцензії перестраховика-нерезидента або документа про його повноваження, засвідченої печаткою страхового брокера.

4.         Договір про надання страхових брокерських послуг (брокерська уго-да), у якому визначається порядок здійснення розрахунків через відпо-відного страхового брокера.

5.         Договір комісії або договір доручення, укладений між пере-

страхувальником-резидентом та страховимброкером.

6.         Один із трьох таких пакетів документів:

d

а) договір про перестрахування або свідоцтво про перестраху-страховиків та їх частки ризиків;

б) договір про перестрахування або свідоцтво про перестраху-вання (сер'хиїжах'полТс)іхакож примфник схрах'ового^оці ва (пошса, сертифіката) і зв1Ту перед нерезидентом (бордеро) або шший документ зпдно з договором про перестрахування (раху-нок-фактура (інвойс) або дебет-нота);

в) страхове свідоцтво (ковер-нота) про підтвердження розмі-піення ризишв у перес^анн^зазначе/ням шфор'мацп щодо відповідних перестраховиків та їх частки ризиків, а також рахунок-фактуру (інвойс) або дебет-ноту.

необхідно пам'ятати, що:

( по-перше, 1

при укладанні договорів перестрахування за участю страхових посередни-ків-брокерів Ллойду страховики повинні вимагати у зазначених брокерів копії відповідних свідоцтв про їхні повноваження;

Г по-друге, J

страхові брокери-нерезиденти можуть надавати посередницькі послуги з перестрахування ризиків на території України у нерезидентів на підставі доРрДь^рЄсТрРахУвальник1вРрЄзиРдЄнТ1вРлиШЄУчЄрРез посхшш предсхав-ництва (філії) в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники пода-тків відповідно до законодавства України та включеш до реєстру страхо-вих або перестраховувальних брокерів;

[ по-третє,

оскільки власником доходів у вигляді перестраховувальних премій є не страхові брокери, а саме перестраховики, брокери повинні надати підтве-рдРження пРро пРоширення наРпЄ^сТраховикРв-нЄРрезидЄнТ1в положень в1Д-повідних міжнародних угод України про уникнення подвійного оподатку-вання, тобто надати доіументи, які засвідчують, резидентом якої країни є перестраховик. Якщо перестраховик не є резидентом країни, з якою укла-дена шжнародна угода про уникнення подвійного оподаткування або це не можна пГдхверд^хи на ^ав: певних дохумшгів, відпойгі перестра-ховувальні премії (за відрахуванням комісійної винагороди страховому брокеру) оподатковуються в Україні за ставкою 15 % у джерела їх виплати зарахуноктакихвиплат;

[ по-четверте,

у разі коли обсяги страхових платежів, які передаються в перестрахування нерезидентам, перевищують 50 % їх загального розміру, отриманого з по-чатку календарного року, перестрахувальник подає до Уповноваженого органу декларащю за звітний період за формою, встановленою Кабшетом Мініс^рів України. У декларації страховик (перестраховувальник) зо-

та про перестраховиків-брокерів, їншу шформащю, визначену Кабшетом Мшістрів України. Уповноважений орган може проводити тематичш пе-ревфки страховиюв на шдставі аналіз? поданих де^арацш.