10.3. ОСОБЛИВОСТІТАФОРМИ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ. ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

1. Ризик невиплати страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за договором страхування, може бути ним застрахований цілком або частково в іншого страховика (страхо-2.ків) за укладеним з останнш договором перестрахування.

цьому останньому договорі перестрахувальником

3.         При перестрахуванш відповідальним перед страхувальником за ос-новним договором страхування за виплату страхового відшкодування або страхової суми залишається страховик за цим договором.

4.         Можливо посшдовне укладання двох або кшькох договорів пере-страхування.

5.         Перестрахування у страховика-нерезидента здшснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перестрахові операціїу кожному окремому випадку мають свої особли-еості, що дозволяє їхрозрізняти за:

а) частками участі перестрахувальників у договорі:

б)ставкамипремії;

в) власним угриманням перестраховика:

і перестрахувальника в сис-

Як„^™„^іїїг;гг"

Необхідність використання послуг брокера зумовлена специфікою

:s;™H™HTa;

.веденняпереговорів: • розподіл ризиків.

ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ БРОКЕРА

Брокер готує всю потрібну шформащюдляпропозищїі

способом. Після розміщення

пропозиції брокер готує пе-

рестраховувальнийдоговір.

Після його підписання за-

безпечує необхідний доку-

ментообіг.

 

Відносинистраховиків

із перестрахування регулюються Договорами,

що укладаються між ними.

 

ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

передбачає передавання повністю або частково страховий ризик (групу

страхових ризиків певного виду) цедентом іншій стороні —

перестраховику, який в свою чергу приймає на себе зобов'язання

вщшкодувати цеденту відповідну частину сплаченої страхової

Цедент (перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про

перестрахування, залишається відповідальним пертд страхувальником у

повному обсязі згідно з договором страхування.

При настанні страхового випадку перестраховик несе відповідальність згідно з узятими на себе зобов'язаннями з перестрахування.

 

С

Об’єкт ~~7\    '           майнова ситуація відповідного       "X

договору ( ^С            страхового товариства, яке )

перестрахування V^ ^^        виступає

С

Елементи [ '^^           ризик, ^Ч

договору ( •< страховий платіж, страхове )

перестрахування

СТАНДАРТИЗОВАНИИ ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ У ТЕКСТОВІЙ ЧАСТИНІ:

зазначення сторін договору: цедента і перестраховика

V\        відшкодування          V

обов'язки сторін, які пов'язані з цедуванням і прийняттям ризику

обсяг частки участі перестраховика у покритті збитків цедента

дозвіл цедента щодо можливості використання послуг інших перестраховиків для виконання прийнятих зобов'язань перед

Додаток до стандартизованого договору включає:

SS5, ^ДІЛГ^В, ^ч~ма=ьІ ХХаГності перестраховика в абсолютному виразі або у відсотках, величину та спосіб розрахунку комісшної винагороди перестраховика частку участі

Процедура укладання договору перестрахування та пов'язаних з цим взає-морозрахунюв залежить від того, мдноситься даний договір до активного чи пасивного перестрахування.

/ договір пасивного перестрахування передбачає отримання контраліменту

страховиками, які віддають частину ризиків зі свого портфеля у пере-страхування. Цедент прагне отримати найвипдншп для себе умови до-говору пасивного перестрахування, а саме отримати максимально мож-ливу кошсійну винагороду та участь у прибутках перестраховиків.

Основний принцип пасивного перестрахування — передача відносно створюються умови розширення контактів на ринку перестрахування.

договір активного перестрахування

п™аУх;РаГя7о1говор1в>я1п          ' ^

укладеш прямими страховкми або часткою, яка передається від шших перестраховиків. Розглядаючи пропозищю (оферту) щодо активного пе-рестрахування, перестраховик застосовує ретельну селекщю (вибір) ри-зиюв Основою тя селекції є шформащя стосовно позицш цедента на страховому ринку, а також репутація брокера, через якого надійшла пропозищя укласти договір. Акцепт оферти та визначення умов пере-іахування залежать від вибраної системи перерозподшу ризику, обся-гу покриття і Р1вня максимальної відповідальшсгі перестраховика щодо даного страхового випадку.

пропорційна фор-

мапроведеншГпе-

| ВИДИ ДОГОВОРІВ |

залежно від системи

ником і перестрахо-

непропорційна фор-

мапроведенняпере

страховувальнихопе-

 

передбачає часткову участь сто-рін у розподілі відповідальності. Відповідно до узгодженої частки участі в договорі між сторонами розподшяютьсястраховіпреміїі

полягаевтому.щов^шкодування, яке надається перестраховиком, ви-значається тільки розміром збитку і

не залежить від страхової суми, a

тому не має пропорщйного розподі-

лу відповідальност! за окремим ри-

зиком і оригінальною премією.

ДОГОВОРИ ПРОПОРЦІЙНОІ ФОРМИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 

Квотний договір перестрахування

Згідно з квотним договором перестрахування перестрахувальник зо-бов'язується передавати перестраховикові частку в усіх ризиках певного виду, а перестраховик зобов'язується приймати її. Частка участі в пере-

ти відповідальності за договором

<z

Ця форма перестрахування використовується:

коли компанія починає вести страхову діяльність в новому для неї виді страхування, за яким не існує чіткихстатистичних даних: коли компанії потрібна фінансова підтримка з огляду на збільшення об-сяпв бізнесу (фор^ування резервів, участь у витратах на ведення справи

коли необхідно спростити адміністративні витрати в тих видах страху-вання, де існує великий обсяг відпомдальності і відносно стабшьні стра-ховісуми.

 

Переваги квотного договору перестрахування

Недоліки квотного договору перестрахування

 

•          на власному утриманні страхо-вика лишається така частина від-повідальності, яка відповідає його фшансовимможливостямГ

•          квотний договір не потребує ве-ликих витрат з його обслугову-вання;

•          при автоматичності передання ризиків страховик звшьняється мд зобов'язань передавати інфо-

^z:„гіТугдре™урТ

гулюванні збитків, поновленні абоанулюваншполїсів);

•          результати квотних договорів

більш збалансовані й стійкі.

• за договором передаються всі ри-зики: великі і малі. Коли б цедент мав змогу утримувати на своїй від-повідальності маш ризики, у нього була б можливість залишати за со-

лімітів виповідальносгі пересіа-ховика в деяких випадках змуиіує здійснювати додаткове перестра-

ефекту кумулящї         ризиків;

пов'язаного з одним і тим самим страховим випадком.

 

ексцедентний договір перестрахування

 

складніший вид пропорщйного перестрахування. Такий вид перестра-хування використовується в тих випадках, коли застраховаш ризики іс-тотно відрізняються за страховими сумами. За договором ексцедента суми перестраховик отримує визначну частку в усіх договорах, що пе-ревищуевласнеутриманняцедента.

Ексцедент за договором — це величина, кратна власному утри-манню цедента. Сума ексцедента виражається в кілька разів збі-льшеному розмірі власного утримання.

(           ^

Власне утримання на певному рівні в ексцедентному перестраху-ванні називають лінією (часткою). Місткість ексцедентного до-говору складається із суми власного утримання цедента і покрит-тя перестраховика.

Для покриття всього ризику буває недостатньо одного ексцедентного договору, тому, крш договору першого ексцедента, укладаються дого-вори другого, третього і наступних ексцедентів.

<>=

Недоліки ексцедентного договору перестрахування

Перееаги ексцедентного договору перестрахування

•          можливість компанії-цедента встановлювати ліміт власного

•          цедент при старанному визна-ченні суми власного у^имання залежно від характеристик за-страхованих   досяг-ти не тільки обмеження своєї від-повідальності, а й якісної зміни страхового портфеля.

 

•          передбачається необхідність об-робки кожного ризику— його ви-вчення, визначення вущовідної ча-стки в ексцедентному договорі, групування ризиків тощо. Тому витрати з обслуговування ексцеде-нтних договорів значно вищі, ніж з обслуговува/няквохнихдого'вор.;

•          віднесення потенційно існуючої можливості передавання перестра-ховикам більш небезпечних ризи-ків при диференційованому влас-ному утриманні.

Як правило, у квотних та ексцедентних договорах передбачається тантьєма.

квотно-ексцедентнии договір перестрахування —

передбачає "встановлення ексцедента залежно від визначеної частки (квоти) власного утримання. А понад рівень утримання використову-ється ексцедент-ліміт відповідальност! перестраховиків, що фпссується в абсолютному вираженні.

Квотно-ексцедентний договір використовують у тому разі, коли компашя розширює свій бізнес у новому для неї виді страхування, тобто цедент може точно обчислити ефект збільшення квотного утримання.

Всім договорам пропорційного перестрахщання властива хара-

кшерна ocolueiLb: йш, та п£мп і орипнальними полн/ми

розподіляються між цедентом і перестраховиком у відповідній про-

порції і прив'язані до страхової суми.

Схеми розподілу за квотним, ексцедентним та квотно-ексцедентним договорами перестрахування представлені у додатку Ж.

 

ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПРОПОРЦІИНОГО ПЕ-РЕСТРАХУВАННЯ —

визначений період

ліміту відповідальності за дого-вором

 

У НЕПРОПОРЦІЙНИХ ДОГОВОРАХ

утримання цедента називають першим збитком, франшизою,

пріоритетом. Відповідальність перестраховика — покриттям.

Відповідальність за непропорційним договором установлюється

в абсолютній сумі (договір ексцедента збитку)

у відсотках (договір ексцедента збитковосіі)

ОСОБЛИВОСТІ НЕПРОПОРЦІЙНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ:

•          страховик може захиститися від великих збитків, що впливають на його

•£?£%££££% и ™=Р™ z?:z

ночас зростає потреба в підготовчш роботі;

•          тантьєма в договорах цієї форми, як правило, не передбачається:

феля з одного або кількох видів страхування за рік.

НЕПРОПОРЦІЙНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ПРЕДСТАВЛЕНЕ

ДОГОВОРОМ ЕКСЦЕДЕНТА ЗБИТКУ ТА

ДОГОВОРОМ ЕКСЦЕДЕНТА ЗБИТКОВОСТІ

 

Згідно з договором ексцедента збитку механізм перестрахування вступає в д1Ю ход, кол/остаточна сума збихку' за засхрахов^ ри^иком пер^и-щує межу обумовленої в договорі суми у разі насхання схрахового випадку У разі недостатньої місткості першого ексцедентного договору у договорі ексцедента збитку, як і в договорі ексцедента суми, застосовують другий, третшінаступшексцеденти.

Але спосіб розподшу відповідальності в ексцедентних договорах непропо-рційного перестрахування відмінний від того, який характерний для пропо-рщйного ексцедентного покриття. На відмшу від договорів ексцедента су-ми, де перестраховики беруть участь у всіх і в кожному збитку незалежно від його розміру, у договорах ексцедента збитку перестраховики відшко-довують лише тізбитки,які перевищують встановлений страховиком (це-дентом) пріоритет.

Розподіл відповідальності між цедентом і перестраховиком згідно з договором ексцедента збитку:'

 

J^

премія, призначена перестрахо-вРикамзаРдоговоромекРсцЄдРЄнТа збитку, частіше розраховується в певних відсотках відносно річної сумибрутто-преміїзапортфелем страхувань, що підлягає захисту.

">

оскільки до початку дії договору можебутивідоматшькисумаочь куваної премії, то спочатку сплачу-єтьсяповшстюабочасткововизна-

ЧЄНпо^Гм7П7рЇЇ^аТи^ 3

J

Результати договорів по закінченні кожного року розглядаються і прово-

дяться переговори між сторонами стосовно розмірів ставок премій або лі-

м1Т1в по^риххя'на насхупій строк. Догово'ри е^цеденха зб^тку досихь

прибуткові для перестраховиків. Частіше вони укладаються в результаті ві-

ропдного прогнозування можливості настання ДУЖЄ великих збитків.Збит-

ки можуть виникати внаслідок одного випадку або кумуляції ризиків.

Дватшшпокриттязпдно з договором ексцедента збитку:

ризикований ексцедент збит-ку — WXL (working exess of loss)

катастрофічний ексцедент збит-ку — CXL (catatroph exess of loss)

 

Основою договору ризикованого ексцедента збитку єодиничний ри-зик. Договір в умовах певного ви-падку (вибух, ризик від вогню) ви-користовується стшьки, скшьки існує окремих ризиків, що призво-дять до збитюв, обсяг яких пере-вищує пріоритет.

У таких видах страхування не зав-жди можна визначити сам ризик (якщо це вимоги третіх осіб), тому

не за ризиком, а за цілим випадком.

В основі катастрофічного ексцеден-та збитку лежить захист від ку-муляції збитків в разі настання од-ного випадку (ДТП, авіакатастро-фа, стихійне лихо). Зрозуміло, що цей вид захисту потребує точного визначенняви/адку^увхаких договорах застосовується «пого-динне» застереження, яке обмежує час виявлення страхового випадку (у годинах, днях) Перестрахуваль-ник фжсує час початку страхового

Ризикований ексцедент збитку та катастрофічний ексцедент збитку можуть

доповнювати один одного. У цьому виді договору покриття поширюється

на збитки за ризиком і за випадком, де немає змоги

запобігпі «умулящї!

ffi

ДОГОВІР ЕКСЦЕДЕНТА ЗБИТКОВОСТІ —

це договір перестрахування, який покриває не окремі збитки або їх сукуп-ність, а певний вид страхування або весь страховий портфель цедента.

іа:

Характерна ознака договору ексцедента збитковості полягає в тому, що перестраховик бере участь у відшкодуванш збитюв лише у випад-ках, коли збитковість за певний строк перевищує обумовлений догово-ром перестрахування відсоток. Цей договір не гарантує отримання прибутку для страховика (цедента), а лише захищає його від надзви-чайновеликихвтрат.

Перестраховики несуть відповідальшсть у встановленому розмірі, на-приклад у відсотках збитковості або в максимальному розмірі збитків, який визначають за результатами останніх років.

a

Особливості, які слід враховувати при укладанні договорів ексцедента збитковості:

• повна довіра перестраховика щодо компанії-цедента, її стра-

тегіївпроведенністрахування;

. це форРма покріД Z призначена для кореляцп в1Дхилень

частотності від норми. Отже, обов'язково мають існувати попе-

редшформиперестрахування;

. прюритет страховика має бути на такому рівні, щоб компанія-

цедент на початку дії договору ексцедента збитковості вже не-

=™в^Гв ^в«ах, коли за окр_ видами страху^вання результати проходження договорів піддаються різ-ким коливанням або існує небезпека, що один чи кілька страхо-вих випадюв можуть негативно вплинути на результати (градо-биття, бурі).

Примітка: непропорційні договори перестрахування є досить мобі-льними, простими в обробці та організації, але водночас і більш зби-тковим;. Хоча пропорщйні договори вин^кли значно раніше, однак тенденщя сьогодні така, що непропорщйш договори набува^ть все бшьшої ваги. Цим пояснюється зростання інтересу страховиків до непропорційних договорів.