Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.2. МЕТОДИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ : Страхування : Бібліотека для студентів

10.2. МЕТОДИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

За методом передавання ризиків у перестрахування і за оформленням правових відносин сторін перестрахувальні операціїподіляються на: І.Факультативні.

?.^=;.<ндГ6"Й„Рн,„06„,™РИ„.Ф«ї„та™н,.

ФАКУЛЬТАТИВНИИ МЕТОД ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

характеризується повною свободою сторін договору перестрахування. Пе-

рестрахувальник має право передавати ризики або лишати їх на власнш

відповідальності, а перестраховик має право прийняти ризики чи відмови-

тися від них. При факультативному перестрахуванн! кожний ризик переда-

ється окремо. Голоена особлиеість цього методу перестрахуеання поля-

гає в можливості індивідуальної оцінки ризику.

 

a

ПЕРЕВАГИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО МЕТОДУ:

. у можливості вибору для компанії-цедента якомога сприятливі-

. у використанні цедентом перестрахування в тих випадках, коли відповідальність спртвді може зашкодити фінансовій стійкості

c^:z£:z"^zv™свою діяльшсть у сфері

Особливістю факультативного перестрахування є можливість регулювання страховиком (цедентом) розміру власного утримання.

ВЛАСНЕ УТРИМАННЯ — економічно обґрунтована частина с^^^д.^а^м™ залишає

цю суму визначають:

окремо за страховим полісом I за одним ризиком I за групою ризиків

Власне утримання встановлюється в абсолютній сумі або у відсотках стра-хової суми об'єкта. У ст. 30 Закону України «Про внесення змш до Закону України «Про страхування» передбачена вимога щодо обов'язкового укла-дання договору перестрахування в тому разі, коли страхова сума за окре-мим об'екТом%^нГпЄревиЩуеУо%'суми с^лаченогсГстахухно'го фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів.

 

Практичні рекомендації, які потрібно враховува-ти при визначенні ліміту власного утримання:

 

*          Обсяг премії. Чим бшьший обсяг зібраної премії при незначному відхи-

ленні від загальної кількості ризиків, тим вищий ліміт власного утримання.

*          Середня дохідність або середня збитковість за окремими видами

страхування, за об'єктами. Чим вищою буде дохідність і нижчою збитко-

тим бшьшим може бути рівень власного утримання.

*          Розмір витрат на ведення справи. Якщо витрати з ведення справи за окремими видами страхування досить великі, страховик (цедент) при вста-новленні нижньої межі власного утримання може перекласти більшу час-тину цих витрат на перестраховиків.

*          Територіальний розподіл застрахованих об’єкіів. Чим більший розпо-діл, тим меншою буде кумуляція збитків і більшим можна встановити влас-не утримання.

*          Кваліфікація і практичний досвід спеціалістів страховика (цедента). Правильна оцінка ризику, визначення максимально можливого збитку, встановлення адекватного розміру комісії і необхідного розміру передавань впливає нарозмір власного утримання.

Для кожного виду ризиків (груп ризиків) страхові компанії складають таб-лиці лімітів власних утримань, які часто коригуються.

Порядок укладання перестраховувального договору на факультативній основі:

 

Укладання Договору про співробітництво з факультативного пе-рестрахування між перестрахувальником та перестраховиком.

Визначення схеми роботи, прав та обов'язків сторін на основі до-говору, який не міститьданих про ризики.

Шдписання угоди, відповідно до якої перестраховик не зо-бов'язаний приймати ризики від страховика на перестрахування.

4

Коли у страховика з'являється ризик, який він бажає перестраху-вахи зУгД з Договором про іробшшцт, з факульх^ног'о перестрахування, він надсилає перестраховику ковер-ноту.

 

Повідомлення перестраховиком страховика (цедента), яку частку вш приймає в факультативне перестрахування після вивчення ін-формащї щодо ризику. Підтвердження робиться телефоном, фак-сом або відправленням тдписаної котї пропозищї із зазначетням своєї частки.

(           ^

Ковер-нота містить так\ інформацію: вид страхування; територію

ч          J

—Л     НЕДОЛІКИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО МЕТОДУ:

в.

 

•          без згоди перестраховика перестрахувальник не може змінити умови страхування;

•          великі витрати з оформлення факультативного перестрахування, особливо в разі неодноразової факультативної пропозищі? .тривашсхГоформлен'ня факульхіхивного пер^трахування впли-ває на можливість укладання договору або навіть відмови від ньо-го;

•          вивчення кожного ризику і часте проведення перестрахувань дає певну інформащю конкурентам про андеррайтерську політику

•          неможливість автоматичного поновлення факультативного по-криття.

I Комісія y факультативному перестрахуванні встановлюється нерегулярно. I

Факультативні договори перестрахування укладаються на період дії оригінального полісу.

Факультативна цесія здійснюється в усіх галузях страхування.

ОБЛІГАТОРНИИ МЕТОД ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

передбачає обов'язкове віддавання перестрахувальником раніше узгодженої

частини ризику за всша покриттями. Перестраховик також обов'язково має

приймати ці частини ризиків згідно з умовами договору.

^J        ПЕРЕВАГИ ОБЛІГАТОРНОГО МЕТОДУ:

. у договорі обшгаторного перестрахування обов'язково визнача-

ються ліміти відповідальності, термін дії договору, перестрахову-

вальна премія, перестраховувальна комісія, обмеження щодо по-

криття.схемарозрахунюв;

.Ру можливосх^ м'атГушверсальний характер, хобхо викорисхову-

ло розробленню системи договорів у різних галузях і видах страху-вання;

ховиківсвіту;

•          у рівномірному розподілі ризиків (перестраховик упевнений у тому, що ризики як бшьш, так і менш сприятливі, будуть розподі-

•          автоматичності приймання ризиків, що потребує значно менших витрат, пов'язаних з обробкою ртякш, скороченні часу на андер-райтинг;

•          можливості розвитку довгострокових відносин між сторонами: .гаранхп тдх'римки "перестра'ховика, яка надае бшьпй своб'оди цеденту щодо проведення страхових операцій, розширення бізнесу.

(В облігаторному перестрахуванні перестрахувальник має система-тично висилати перестраховикові бордеро-премії і бордеро-збитки.

Бордеро-премії — перелік

Бордеро-збитки — пере-

 

бордеро-премія містить такі дані: номер оригі-

бордеро-збитки містить такі дані: номер оригі-

 

а

НЕДОЛІКИ ОБЛІГАТОРНОГО МЕТОДУ:

. коли ризик, що підлягає перестрахуванню, не підпадає під умови обшгаторного договору або страхова сума за ризиком перевищує ЛШІТ відповідальност! за договором, тоді може виникнути потреба в додатковому договорі факультативного перестрахування; .договф обліахорно^пер'естрахування ч'астіе ^ладаеться на невизначений термін з правом взаємного розірвання шляхом повідомв.

ФАКУЛЬТАТИВНО-ОБЛІГАТОРНИЙ МЕТОД ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

надає можливість компанії-цедент передавати чи залишати в себе ризики або їх частину. Перестраховик зпдно з таким методом перестрахування

зобов'язаний прийняти обумовлеш договором ризики.

Отже, факультативність передбачається для страховика (цедента), а облі-

гаторність — для перестраховика.

Факультативно-облігаторне перестрахування використовується особлУиво великих, небезп'ечних'ризіах^у раз: можливої к^уляцп збитків, коли вичерпана місткість пропорційних договорів.

ОБЛІГАТОРНО-ФАКУЛЬТАТИВНИИ МЕТОД ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 

За обшгаторно-факультативним договором перестраховикові надається можливість відбирати вигідніші ризики, що небажано для незалежного страховика (цедента), оскільки може порушити баланс його страхового