Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІЗАЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ : Страхування : Бібліотека для студентів

9.7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІЗАЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

(3.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страху-вання» передбачає запровадження екологічних напрямків ст:аху-

вання. Зокрема, видами обов’язкового страхування передбачені'

. ст. 7.12 «Страхування цившьної відповідальності оператора ядерної

установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслщок ядерного ін-

•          ст. 7.14 ; «Страхування цивільної відповідальності суб’єктів госпо-дарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах тдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухо-небезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного ха-рактеру»;

•          ст. 7.15 «Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому чисш за шкод^ зГпод.ну довкшлю, здоров’ю людей, за /о»;ю про'

rr7.20 «cTa^r; -л^^^^т^, яка

відповідає за утшіізащю (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власносх^а навколишньо^у природіму середонищГщд час хранс-кордонного перевезення та утишзащї (видалення) небезпечних від-ходів безпосередньо зачіпають страхування екологічних ризиків».

в.

 

Екологічне страхування

різновид страхування цивільної відповідальності вла-сників або корист’вачів об’єктів підвищеної екологіч-

 

Головною відмінною рисою екологічного страхуван-ня є те, що його об’єктом є ризик ЦИВШЬНОЇ ВІДПОВІ-

(страхувальнику) майнових претензій щодо відшко-

дування збитків з боку фізичних або юридичних осіб

згідно з нормами цивільного законодавства.

Страховим випадком

вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі

та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору

обов'язкового страхування.

Необхідшсть запровадження екологічного страхування зумовлюють такі чинники:

■          посилення негативних впливів господарської діяльності

на стан екосистем, що проявляється в зменшенш

біологічного різноманіття в рослинному та тваринному

■створення господарською діяльшстю ситуащй, які

^^SS^SSSSS^™ авар1й Та

іжьіїЛ" та —

■          наявшсть об'єктів та видів діяльності, які є джерелами

підвищеної небезпеки для навколишнього природного

середовища і, як наслідок, для ЖИТТЄДШЛЬНОСТ! та

здоров'я людини тощо.

Суб’єкти ринку екологічного страхування:

держава

підприємства

громадянин—власник

населення

страхові компанії

Оскшьки збитки, спричинені техногенними аваріями і катастрофами,

можуть бути непомфно великими, світова практика екологічного

страхування використовує лімітування цивільної відповідальності за

заподіяну шкоду.

Захист від екологічних ризиків може здійснюватися не тільки через страху-вання відповідальності, а й через майнове страхування (страхування май-нових ризиків при промисловій «озробці родовищ на7ти і газу у випадках, передб'ачених За'коно'м України 5і£ нафт'у і газ» (сг.% ха Ц)) і occW

■SSSSSESSSSSSSs

ризику негативного впливу іонізуючоію випромшювання на їхнє здоров’я за рахунок коштів ліцензіатів (ст. 7.21)) тощо.

Перелік страхового покриття збитків, завданих технологічною аварією, може бути досить різноманітним:

♦          витрати, пов’язані з ліквідацією аварії (очисткою території, відно-вленням процесу виробництва тощо);

♦          недоотримані ;оходи внаслідок пошкодження сільськогосподар-

ТИ^тЦпо^язші з відновленням тварин;

♦♦♦ витрати, пов’язані з очищенням водойм, забруднених внаслідок техногенних катастроф, тощо.

Страхування цившьної відповідальності суб’єктів

господарювання за шкоду, яка може бути заподія-

на пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної

не’езпеки, дозволить уникнути зайвих витрат,

пов'язаних із відшкодуванням прямої шкоди, за-

подіяної третім особам внаслідок пожежі та/або

аварії на об’єкті підвищеної небезпеки та про-

блем, що можуть виникнути в ході перевірок кон-

тролюючими органами.

За договором страхування відшкодов’ -ехьсяшкод^зап^дХжиххю,здоров^

вна’лідок пожеж та/або аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ

 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності

громадян України, що мають у власності чи іншому

законному володшш зброю, за шкоду, яка може бу-

■ запод^на трехш осо& аб'о п майн^внаслідок во'-

лодіння, зберігання чи використання цієї зброї.

С

Страхувальниками можуть бути громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:

z>

■          бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або

■          мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокалібе-рш гвинтівки, комбшоваш рушнищ тощо);

: ==—^s=°=«™, _

ри, гвинтівки, рушнищ, призначеш для використання в спортив-нихщляхтощо);

■          холо,ну зброю (арбалети, л,ки, мисливські ножі, катани, мечі,

вань);

■          пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру

більше як 4,5 мшшетра і швидкістю польоту jym понад 100 мет-

рів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за раху-

нок стиснутих газів).

Страхувальниками можуть бути також громадяни, які на законних

тдставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є

юридичш особи (крш вшськовослужбовщв Збройних Сил та шших

військових формувань, працівників органів внутрішніх справ,

прокуратури, суду та шших правоохоронних органів тд час виконання

[ службових обов’язків).

Страхуванню підлягають

майнові інтереси, що не суперечать законодавству,

пов’язані з відшкодуванням страхувальником

заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну

фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння,

зберіганнячивикористаннязброї.

Страховими ризиками, в результаті яких настає цившьно-правова

відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата

працездатності фізичної особи, а також пошкодження (знищення)

майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння,

зберігання чи використання зброї.