Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 9.1. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ : Страхування : Бібліотека для студентів

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 9.1. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

магниевый скраб beletage

 

Страхування еідпоеідальності —

це галузь страхування, в якій об'єктом страхування є відпові-

дальність перед третіми юридичними або фізичними особами,

які можуть понести збитки внаслідок будь-якої дії чи бездія-

льностістрахувальника(тобто шкоди, нанесеної страхувальу

ником життю, здоров'ю чи майну третьої особи).

Страхування відповідальності

спрямоване як на захист майнових прав осіб, по-

страяедалих у результаті дії або бездіяльності стра-

хувальника, так і на захист фінансового стану са-

мого страхувальника.

з:

Рівень розвитку страхування відповідальності прямо залежить від

досконалості національних правових інститутів та законодавства,

оскільки в основу цього напрямку страхування покладено норми

нацшнальногота^жнародно'гопр^

Для страхування становить штерес цившьна відповідальшсть, ...

має майновий харакгер і пов'язана з компенсацією завданої шкоди.

Цивільна (цивільно-правова) відповідальність страхувальника виникає як юридичний наслідок невиконання або неналежного виконання ним передбачених цивільним правом обов'язків, через що було порушено суб'єктивн! ЦИВШЬНІ права третьої особи. До страхувальника в штере-сах потерпілого застосовуються встановлені законом або договором санкщї майнового характеру. Йдеться про відшкодування збитків, які реально завдаш трегій особі, та неотриману користь.

Для накладання відповідальності на страхувальника потрібна наяв-

шсть його вини; пртте можливі випадки, коли відповідальшсть на-

стає незалежно від вини та навіть без вини; іноді навіть дія неперебо-

рної сили не звільняє страхувальника, який заподіяв шкоду, від

відповідальності. Це залежить від специфіки діяльності страхуваль-

ника та правових норм, які її регламентують.

Цивільне право засновується на презумпції вини, тому страхувальник вва-жається винним ДОТИ, доки він не доведе своєї невинності, а потерпіла тре-тя особа зобов'язана довести факт здійснення проти неї правопорушення, наявшсть у неї збитків та наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою страхувальника і збитками. Страховикові потрібно враховува-ти, що сам факт заподіяння шкоди вважається протиправним, доки страху-вальникнедоведе, що мав право на дії, які спричинили шкоду. Протиправ-на заподіяна шкода підлягає відшкодуванню в усіх випадках Шкода, спричинена правомфними ДІЯМИ, тдлягає вщшкодуванню лише у випад^

J^

г

ПРИКЛАД

~\

ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ ЗА ШКОДУ, СПРИЧИ-НЕНУ ПРАВОМІРНИМИ ДІЯМИ

Кодексом торговельного мореплавання передбачені зобов'язання щодо розподілу збитків, що звуться тгальною аварією. Згідно з правилам^ про загаль-ну аварш збитки, що виникли під час морського перевезення в результаті щлеспрямованих пошко-дж'ень, здшснен'их^ мехою ряхува'ння судна, фрахху та вантажу, що перевозиться на судні, від спільної для них ^ебезпеі розподшяюхГся м1Ж судном, фрахтом та вантажем пропорційно до їх вартості.

He вимагається наявності вини страхувальника, який заподіяв шкоду,

якщо він є власником джерела підвищеної небезпеки (безумовна, або

сувора відповідальність).

У деяких випадках відповідальність не настає, якщо був злий умисел або необережшсть потерпшого. Так, власник джерела підвищеної небезпеки звільняється від відповідальності, коли доведе, що шкода виникла вна-слідок умислу потерпшого. Здебшьшого відповідальншть зншається, якщо йдеться про дію непереборної сили. Виняток становить Повітря-ний кодекс України, який передбачає відповідальність за особисту шко-ду, спричинену пасажирові під час старту, польоту або посадки літака навіть у разі дії непереборної сили.

.•■'відповідальності страхувальника визначають положення .•••договору страхування відповідальності (перешк

У страхуванні відповідальності розмежовується:

о страхування непогашення заборгованості;

острахування цившьної відпові£альносгі власниюв джерел тдвище-

S^SS™^ нанесення збихку в процесі господарської діяльності та інші види.

(( Договір страхування відповідальності, укпадений страхувальником і Д ' йрахо^ю^о^пашею (схраховиком),'зГищае нас^ед шхереси У страхувальника від фінансових витрат, які можуть бути покладені на нього законом або судом у зв'язку з спричиненими ним збитками третій особі. Тобто страховик страхує ст^ахувальника від майнової відповідальності перед третьою особою, якій страхувальник наніс збиток діями або бездією.

Договором страхування відповідальності визначається лише гранична

сума відшкодування — ліміт відповідальності, яку бере на себе

і сіраховик при скоєнні страхувальником шкоди третш особам.

Позови за договором страхування відповідальності потенційно можуть бути подані протягом кількох років, а отже, це може статися тоді, коли сірахувальник страхуватиметься вже в шшого страховика. Через це по-стають труднощі з визначенням «еідпоеідального» за такими претензія-ми страховика. Тому важливо, які саме принципи покладено в основу

Z==irr™ —■ —'"" ™

Якщо період між спричиненням шкоди та фактом її виявлення незначний,

то договір укпадається на основі події — «occurencepolicy».

Якщо такий період може бути надто тривалим (наприклад, у разі страху-

вання відповідакності за фармацевтичш препарати), то доцільшше уюіас-

ти договір на підставі заявлених позовів — «claims-madepolicy».

Страхування відповідальності здійснюється, як правило, на підставі по-дії\ Це означає.що страховик несе відповідальшсть за шкоду, яка є нас-лідком події, що настала протягом дії договору. При цьому причиною виникнення такої події може бути діяльність страхувальника до початку дії договору страхування. Якщо збитки стали очевидні після закінчення терміну страхування, але подія відбулася ще в момент дії договору, то ці збитки також покриваються страховиком зпдно зі строком позовної да-вності.

Страхування відповідальності здійснюється, як правило, на тдстам події. Це означає, що страховик несе відповідаль-ність за шкоду, яка є наслідком події, що настала протягом дії договору При цьому причиною виникнення такої події може бути діяльшсть страхувальника до початку дії догово-рустрахування.

Якщо збитки стали очевидні після закінчення терміну стра-хування, але подія відбулася ще в момент дії договору, то ці збитки також покриваються страховиком зпдно зі строком позовної давності.

Останнім часом поширилися договори на підставі поданих позовів. Іноді їх називають ще договорами за умовою «поданих вимог». Страховий захист поширюється на позови (обставини), які вперше висуваються (заявляються) страховикові під час дії договору страхування, тобто незалежно від дати нанесення шкоди. Щоб уникнути позовів, що є наслідком попередніх подій, страховики застосовують ретроактивну дату. Шкода, спричинена до щєї дати, покриттю не тдлягає. Договори на оснЬві заявлених ПОЗОВІВ часто мі-стять умову про продовжений період подання позовів — «extended report¬ing period». Страхувальник має захист на обумовлений перюд (наприиад, кшькароків), але лише стосовно позовів, спричинених обставинами, повід^ омленими страхувальником страховикові до дат закшчення договору стра-хування.

/^

У національних законодавствах можуть міститися положення, що впливають на визначення «відповідального» страховика. Наприклад, суди США розробили систему «потрійноїумоеи». Згідно з щєю системою позивач може сам зазначити, який з перюдів - час нанесення шкоди, час виявлення шкоди або період між ними — найбі-льше відповідає його випадку.

За наявності страхового поліса відшкодування збитків постраж-

^ssss^sssr^{не —ь В1Д пла"

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Суми компенсацій можуть бути дуже значними (збитки часто

/ Страховою подією при страхуванні відповідальності вважається факт / настання відповідальності страхувальника, який може бути \ / встановлений судовими органами або добровшьно визнаний самим \

страхувальником. V Шдгрунтям для об'яви настання страхового випадку є рішення суду \ про стягнення суми збитку з застрахованого на користь потерпілого. /

X.

у

 

L

£

Відшкодування збитків постраждалим гарантується страховою компанією та не залежить від фінансового стану страхувальника. Таке страхування захищає також і фінансовий стан самого

вїї^ГпГяГГ-Гр=^^^^

 

1. При шдписанш договору страхування відповідальності відомі дві особи: стра-хувальник та страховик, а отримувач є

2. He відома величина збитку (встанов-люється максимальна межа страхової відповідальності).

3.cr„Z3„Txn,Z™r^

вання.

4. Захищають, переусім, інтереси страху-вальника, проте в неменшш мірі й пост-раждалого. Страхування відповідальнос-ті в певній мірі знижує відповідальність самих ст).ахувальників (винуватщв по-

5. Наявність міцної служби в страхових компашях для в^служ^ання їІравиль-ності страхових випадків та судових рі-

шень.

ЗАГАЛЬШ РИСИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Види страхування, які належать до цієї галузі страхування, мають

комплексний характер, оскільки більшість полісів страхування від-

повідальності забезпечують одночасний страховий захист ЯК ЖИТТЯ 1

здоров'я третьої особи (об'єкти особистого страхування), так і її

майна (об'єкти майнового страхування).

Всі види страхування відповідальності групуються таким чином:

1.         Страхування цивільної відповідальності фізичних осіб (виникає на ос-нові загальних законів; типовим є: страхування відповідальності власни-ків автотранспорту).

2.         Страхування і^Йя^ькоІ^щ^відаІ^Г юридичних осіб пов'язане з еколопчним забрудненням (непостшним, випадковим, нена-вмисним); ризиком радюактивного забруднення (в багатьох країнах-обов'язкове); вущовідальшсть, пов'язана з вибухом.

3.         Страхування прІЙЇ^ від^ЙаГьно^Гір^Івників (на Заході-відповідальшсть лікарів, медсестер, пртщвників судово-правової системи, пошцейських). У стр^альника^нен бути сх'раховиі шхерес, syuo,'-лений наявністю судової системи, яка суворо карає за нанесення профе-сійного збитку.

4.         Страхування від^в&^ост"ПЙ^вор^^шж підприємствами: з

XI

 

Страхування відповідальності ґрунтується на таких видах страхування:

♦ страхування відповідальності власників транспортних засобів:

&

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Г

Об’єктом страхування є цивільна відповідальність власників транспорт-них засобів за шкоду, заподіяну третш особам внаслідок ДТП, а саме: здо-ров’ю або життю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб.

Страхування відпові,альності перевізників, с,дновласників, власників в обов 'язковій, так і в добровільній формі.

Законодавство більшості розвинутих країн передбачає обов’язкове стра-хування відповідальності власників деяких джерел підвищеної небезпе-ки, найбільш загрозливих внаслідок значного поширення або в’ликих

3 1 січня 1997 р. страхування відповідальності власників транспортних засобів у обов’язковій формі провадиться також в Україні.

 

Регламентується цей вид страхування в Україні Поло-

женням про порядок і умови проведення

обов’язкового страхування цивільної відповідаль-

ності власників транспортних засобів, затвердже-

ним Постановою КМУ від 28 вересня 1996 р.

№ 1175.

Дія Положення поширюється на нерезидентів та резидентів — власників транспортних засобів (автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконстру-йовані на базі автомобілів, мотоцикли всіх ттів, марок і моделей, причепи, наП1впричепи ха мохоколяски), яК1 експлуахухохь на'вулично-дорож'нш м^ режі загального корисхування, за виняхком засобів, власники яких засхра-хували цившьну відповідальність у державах з уповноваженими організащ-ями зі страхування цього виду відповідальності, з якими Моторне (транспортне) страхове бюро уклаІо угоду про взаємте визнання договорів

Суб’єкти обов’язкового страхування цивільної відповідальності влас-ників транспортних засобів

j=E

X страхувальники (гаасники-іранспортнихзасобів);

ш

£1

Моторне (транспортне) страхове бюро —

юридична особа, створенї згідно з чинним законодавством на основі свого Статуту, погодженого з Укрстрахнаглядом та затвердженого у встановлен^у законодавством пор^у. його дія регламен^уеться По-ложенням про Моторне (транспортне) страхове бюро, затвердженим Постановою Кабшету Мішстрів України від 28 вересня 1996 р. № 1175, а з 2001 р. — Законом України «Про внесення змш до Закону України «Про страхування» (ст. 13).

 

Ч_У

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО

є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних за-собів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у Мо-торному (транспортному) страховому бюро є умовою здшснення ді-яльності щодо обов’язкового страхування цившьної відповідальності власників транспортних засобів.

Бюро створене з метою забезпечення платоспроможності страховиків (які отримали право здійснювати обов’язкове страхування відповіда-льності власників транспортних засобів) та здатності їх виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками.

3 метою забезпечення виконання членами Моторного бюро своїх

зобов'язань перед страхувальником і третіми особами при ньому

створюються центрашзоваш страхов! резервш фонди:

 

ГАРАНТІИНІ ФУНКЦІІ МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО БЮРО

-Q

(3=

виконання страхових зобов'язань за страховиків — його членів у разі їх неплатоспроможності

d

виплати із централізованих страхових резервних фондів у межах, передбачених умовами здшснення зазначеного виду обов'язкового

випадках та на умовах, встановлених КабшетомМшістрівУкраїни

забезпечення пільгового страхування для окремих категорій

автовласників за рахунок коштів централізованих страхових

резервних фондів у випадках та на умовах, встановлених Кабінетом

Міністрів України

в.

Завдання транспортного бюро

а) укладання та погодження з Уповноваженим органом, що здшснює державний нагляд за страховою діяльністю, угод з уповноваженими оргашзащями шших держав (що здійснюють цей вид страхування) про:

■          взаємне визнання договорів такого страхування;

■          взаємне врегулювання питань з відшкодування збитків;

■          забезпечення виплат сграхового відшкодування третім особам, якщо на-стання страхового випадку спричинене вл^ником транспортного^асобу, засграховіим на херихорі заз'наченої держави, абсХсшім хранспорт^ ного засобу, засграхованим в Україні відповідно до зазначених угод;

б) управління централізованими страховими резервними фондами:

°LZS=^=,=SZ" "™™H<" " -

г) збір необхідної інформації про обов'язкове сграхування цивільної від-повідальносп та шдготовка рішень і пропозищй щодо вдосконалення за-конодавчої та нормативної бази з даного виду сграхування в Україні;

д) розробка форм страхових полісів та договорів:

є) затвердження тарифів:

є) виплата компенсацій страхового відшкодування.

'фінансування виконання гарантшних функщй та завдань МоторногсЛ (транспортного) страхового бюро здійснюється за рахунок коштів центрашзованих страхових резервних фондів, органами управлшня, якимиєцеоб'єднаннястраховиків.

Моторне (транспортне) страхове бюро, за погодженням з Уповноваже-ним о'ргаіом, вста'новлк^единий зр'азок схрахових св1ДоцТв (полнлв, сертифікатів), які є формою договору обов'язкового страхування цивіль-ної відповідальності власників транспортних засобів. Законодавством України Моторному (^ранспортному) страховому бю-ро можуть бути надані права щодо прийняття рішень, які є ^бов'язко'вимЛля страховикГв- члешв м'охорного ('трансп^рхного) страхового бюро в частині уніфікації порядку укладання та виконання договорів обов'язкового страхування цившьної відповідальності ників транспортних засобів.

терпілий або інша особа, що отримала таку компенсацію, має до особи, від-повідальної за заподіяну шкоду.

са«/>>) та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічни-ми уповноваженими організаціями інших країн-членів

Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією-гарантом з відшкодування шкоди:

♦          на території країн-членів міжнародної системи автострахування

«Green с^спр'ичиненої власникРами (користувачами^стро-

ваних в Україш транспортних засобів, якщо таю власники (користу-

вач!) надали відповідним шоземним органам страховий сертифікат

«Green card», виданий від імені страховиків-членів Моторного

(транспортного) страхового бюро;

страхування цивільної відповідальності власників транспортних за-собів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн-членів міжнародної системи автострахування «Green card»;

♦          за шших обставин, на умовах, визначених чинним законодавст-

вом про цивільну відповідальність власників транспортних засобів.

У випадку, коли Моторним (транспортним) страховим бюро відповідно

до прав^л міжнародн'ої сисіи авх'осхрахувіня «Greenyard» було

здшснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або

за власника (користувача) зареєстрованого в Україш транспортного засо-

обсязі.

Систему міжнародних угод «Green card» створено в 1949 р.

її мета— забезпечення ефективного захисту потерпілих внаслідок ДТП, спричине-них транспортними засобами, що зареєстровані за кордоном. Стр£ов4 свідоцтво «Green card» дозволяє пересуватися автомобільними дорогами Європи без необхід-ності страхувати цивільну відповідальність на кожному кордоні. Ціна «Green card» у страховиків різних кра'ін різна. Скажімо, польська «карта» для легкового автомо-біля з терміном дії страхування 1 міс. коштує близько 50 дол, естонська- 80 дол, австрійська— 117 дол.

 

від типу транспортного засобу

 

3~Е

Вартість

«Green card»

залежить

^           «Gr

^V|      за

 

З^Е

від рівня збитковості тощо

у випадку страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні діють два види договорів

 

\

            /

            Звичайний договір уклада-ється з власником транспо-ртного засобу, зареєстрова-ного в Україні або тимчасово ввезеного на ії територію для користуван-ня.          

/                       k

Додатковий договір діє на територі'і

ВШІОВШІО до угод, укладешх Мотор-

вання цивільної відповідальності влас-ників транспортних засобів.

 

Окрім «Green card» є ще «Синя карта» («Dark Ьіие card»), яка поширює свій за-хист тільки на постсоціалістичні кра'іни.