Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ : Страхування : Бібліотека для студентів

1.4. ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ

Z>

 

С

РИЗИКОВА

полягає в передаванні страховикові за пе-вну плату матеріальної відповідальності за

або договором страхування.

 

с

ПРЕВЕНТИВНА

полягає в зменшенні ймовірності виплат шляхом зменшення ймовірності страхового випадку. 3 цією метою страховик може за-стосувати фінансову та правову превенцію.

 

Г 3

ЗА ОЩАДЖУВАЛЬНА

~^:™ZT^^ZZ:Z

 

с

РОЗПОДІЛЬНА

полягає в розподіш на правовш основі

втрат та збитків від страхових випадків

між страховиками, страхувальниками, за-

 

с

ЗАХИСНА

полягає у:

-захисті страхувальника від майнових

втрат і збитків, що виникли в результаті

=S3r-

-виконанш часових і кшькісних умов щодо виплати страхового відшкодування.

 

с с

ІНВЕСТИЦІЙНА

СТАБІЛІЗ УЮ ЧА

"V^1-1 полягає в створенні умов для формування J^^ та поповнення рин^ вшьного капггалу

збитків.

 

МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

полягає в створенні умов для міжнарод-

===

економічних угод.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ            /

Майновий економічний інтерес

Пов'язаний із зацікавленістю юридичних і фізичних осіб у збе-реженні об'єктів власності, життя та здоров'я при настанні не-сприятливих подій або нещасних випадюв. Вщшкодовуються лише конкретні збитки конкретної особи. Основні риси економічного inmepecv:

-          повинен піддаватися фшансово-економічшй оцшщ:

—        повинен виникати на законних підставах;

 

Найвищий ступінь довіри сторін

Розкриття суттєвих обставин про об'єкг сірахування, що дозволили б зробити висновки про ступінь ризику, про шпередні збитки, наявність шпшх сірахових пошсів Якщо вшшкає збиток і шчинаєг^я розслі-дування обставин його виникнення та буде виявлено, що страхуваль-ник не повщомив чого-небудь суттєвого про об'єкг сірахування, дш договору може буги припинено, а збиток не відшкодовано.

 

Причинно-наслідковий зв'язок подій

Полягає у визначенш факгичної причини настання збитку Причо-му, деякі причини призводить до сграхової виплати, а інші — ні.

 

Контрибуція

Право страховика звернутися до інших страховиків, які несуть відповідальність перед одним і тим самим страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків.

 

Відшкодування фактичних збитків

Страхове віїшкод™Г-РвиХ™ ^^^  страхо-

ви^ом у межах схра^ової суми за дошворами майнового cxjaxy-вання і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

 

Право страховика на регресні вимоги, які страхувальник може мати до wix сторш, котрі повністю або частково відповідають за збитки, претензії, за якими було оплачено страховиком.

Диеерсифікація ризикіе

Поширення активності с^рахових товариств за рамки основного / \ бізнесу. Законодавством багатьох країн світу можливості дивер-сифжаціїобмежеш.

 

Страхове відшкодування —

сума,щовиплачується

страховикомдляпокриття цього

збитку.

Збиток страхувальника — це його випадку.

Прямий збиток — це втрати основних і оборотних фондів, фізична

шкода, заподіяна персоналу, фізична шкода і майновий збиток третім

особам (населенню й організаціям).

SKS^rx^^^KS&S^S

Відшкодовується, як правило, не весь

збиток. Майже завжди є частина, яка не

відшкодовується, це — франшиза

 

ФРАНШИЗА -

МШ™я™^

Умоена (інтегральна)

означає, що страховик не несе відповідальності за збиток,

■raSSEr

Безумоена (ексцедентна)

/ означає, що страховик виплатить

\           нафраншизу.

Франшиза зазначається в договорі, а її величина впливає нарозмір

страхового відшкодування. Вона може бути встановлена

в абсолютних і відносних величинах до страхової суми або

у відсотках до збитку.

Франшиза та страхова сума, як і набір ризиків, що страхуються,

основні ціноутворюючі фактори у страхуванні.

СКЛАДНИКИ ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ

перелік об'єктів страхування:

порядок визначення розмірів страхових сум та виплат:

страхові ризики;

виключення із страхових випадків і обмеження страхування;

строк та місце дії договору страхування:

•          порядок укладення договору страхування: права та обов'язки сторін;

•          дії страхувальника у разі настання страхового

.перешк документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

•          порядок і умови здійснення страхових виплат:

•          строк прийняття рішення про здійснення або відмову вздійсненністраховихвиплат;

•          причини відмови у страховій виплаті або виплаті страховоговідшкодування;

умови припинення договору страхування:

порядок вирішення спорів;

страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;

•          страхові тарифи та методика їх розрахунку за договорамисіхуванняжиття;

•          особливі умови.

Праеила страхування розробляються страховиком для кожного еиду

страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому

органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду

страхування.

ЕТАПИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКА I СТРАХУВАЛЬНИКА

 

'           1.Переговорищодо укладання договору страхування.                

                        [Я       

            2. Повідомлення всієї необхідної інформації ді забезпечення ефективного страхового захисту        

                       

                        3. З'ясування причини настання страхового випадку.   

                        4. Розрахунок і виплата страхового відшкодування.

ФОРМИ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН

Двосторонні

Тристоронні

 

Страховик і страхувальник,

якийодночасноє

застрахованим

Страховик,

Інші форми

 

Декілька страховиків

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

4аховикадоіншого.