8.6. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 

Загрузка...

У світовій практиці страхування технічних ризиків включає:

• страхування будівельного підприємця від усіх

страхування всіх монтажних ризиків:

страхування машин:

страхування електронних пристроїв.

СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ШДПРИЄМЦЯ ВІД УСІХ РИЗИКІВ

Страхувальники:

•          будівельні пїдприємці, що здійснюють проект, включаючи всіх

Об'єкти страхування:

. ж„тло„ будинки та „„„торськ, 6уд,,ш, ш.арн,, школи, те.трн;

•          мости, дамби, греблі, іригаційні та дренажні споруди, канали,

порти.

Страхові випадки. Усі збитки, завдані застрахованим предметам протягом дії договору страхування внашпдок аваршної події, підлягають відшкодуванню, якщо лише вони не пов'язані з випадками, зазначеними в умовах страхування чи в полісі.

Страхова сума. Страховою сумою, на яку страхуються будівельні роботи, є договірна вартість будівництва, включаючи вартість наданих забудовником будівельних матерташв або виконаних ними робіт. Для розробки тарифу страховик повинен ознайомитися з підрядним договором на виконання будівельних робіт. Згідно з Порядком визначення вартості будівництва, що здшснюється на тертторії України, до договірної ціни можуть включатися витрати зі страх^вання ризиків/що забезпечують захист майнової защкавленості учасників контракту, у розмірах, що визначені замовниками, але не більше як 2 % від вартості будівництва.

СТРАХУВАННЯ BOX МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ

Страхувальниками можуть бути всі сторони, для яких монтаж об'єктапов'язанийзризиком:

•          виробник чи постачальник монтажного об'єкта:

•          фірми, яким доручено виконати монтаж; .покупедьмонтажногооб'єкта;

. кредитор.

Об'єкти страхування, як правило, монтаж та пробний пуск усіх

видів машин, механізмів, конструкщй.

Страхові випадки. Страхування всіх монтажних ризиків

відшкодуванню, якщо лише вони не пов'язаш з винятками,

зазначенимивпошсі

Страховою сумою є вартість установок згідно з договором про

постачання, включаючи витрати з перевезення, митний збір,

інші збори та витрати з монтажу.

Страхові тарифи. У страхуванні всіх монтажних ризиків

використовують лише посібники з тарифікащї, які при

пров^деншГасових страхових операцш пер^бачаю'хь звичай'ш

ризики, ступінь яких не збільшений. Тому премію 3 кожного

конкретного ризику доводиться обчислювати окремо 3

урах^ванням особливих умов відповідного випадку.

СТРАХУВАННЯ МАШИН

Об’єкти страхування. у рамках страхування машини можуть бути застраховані всі машини, апарати, механічне обладнання й установки. Страхові випадки. Цей вид страхування являє собою страхування машин від аварій, котре покриває збитки, що виникали несподівано й

Страховою сумою є вартість машин, які підлягають страхуванню. Страхове відшкодування — це вартість відновлення машин у межах страхової суми чи ліміту відповідальності за кожним об'єктом. Страхова премія. Ставки премій у страхуванш машин визначаються

випадків у цій галузі.

СТРАХУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

Страхувальниками електронних пристроїв можуть бути

власники або наймач! електронних систем

Об'єкти страхування. У рамках майнового страхування

електронних пристроїв можуть бути застраховані всі електронні

системи.

Страхові випадки. За своєю природою страхування електронних

при'строїв е «страхування в1Д ав'арГй» на б5 с^ахування & уС1х

ризиків. Воно покриває всі збитки, що виникають раптово й

несподівано. Щ матеріальш збитки мають торкнутися реальної

вартості застрахованого предмета, через що настає потреба його

ремонтучизамши.

^ггтгСТрГ;г„„ює вартість — пристроїв'які

Страхове відшкодування — це вартість відновлення пристроїв у межах страхової суми чи ліміту відповідальності за кожним об'єктом.

S^JST^X^^^^^^користуються

СТРАХУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ

Страхування тісно пов'язане з підприємницькою діяльністю, яка не можлива без ризику. За допомогою страхування створюються певні фшансов: гаран'хп схкльносх: й прибух2во£ виробницхва на випадок насхання всіляких несприяхливих сихуацій, у якій рано чи пізно до певної міри опиняєхься кожна підприємницька схрукхура, включена в мінливий непередбачений ринковий мехашзм. Страхування є не тшьки спосіб

Для підприємця виняткового значення

набуває страхування від політичних ризиків,

комерщйних: правових, техшчних небезпек, воно

ж сприяє у^орядкуванню фшансових та

юридичних взаємозв'язюв М!Ж різними

суб'єктами ринку.

Мета підприємницької діяльності:

отримання прибутку, особливо великого значення набуває

ФАКТОРИ ВТРАТИ (НЕОТРИМАННЯ) ПРИБУТКУ

 

Різні порушення нормального виробничого процесу внаслідок

Зміна ринкової кон'юнктури, попршення або ж полшшення умов виконання контрактів постачальниками чи відмову споживачів від замовленої продукції.

Ризиковий характер виробництва зумовлений як можливими збитками

від зупинки конвеєра, автоматичних ліній або всього підприємства чи

його підроздшу, так і непередбачуваними насшдками від впровадження

нової техніки й технології.

&

активів, оскільки вимушена перерва у виробництві зумовлюється їх загибеллю або пошкодженням. 3 огляду на це склад страхувальників і перелік страхових випадків у названих видах страхування можуть бути однаковими.

Клієнти можуть укладати договори або за обома видами страхування, або за одним з них. Економічно виправданим є одночасне укладання тдприємцем договорів із страхування майна та страхування від вимушених простоїв. Для страховиків укладання двох названих договорів страхування дозволяє більш меншими втратами розрахувати збиток у випадку стихшного лиха або настання іншого страхового випадку.

г

к_

До страхової відповідальності у випадку непередбаченої зупинки

виробництвавходять:

втрати від простою, зумовленого перервами в електро-

і газопостачанні, неподачею води, стисненого повітря тощо,

причинами яких є аварії, що сталися не в страхувальника,

а у відповідних його постачальників.

~\

Особливість страхування від простоїв у

виробничому процесі:

розмірзбитку значною мірою залежить від

тривалості змушених зупинок виробництва.

Для визначення обсягу страхового відшкодування важливо встановити тривалість відповідальності страхової оргашзащї, тобто період часу, протягом якого діють її зобов'язання щодо відшкодування збитків від

У світовій практиці найбільш поширеним є встановлення такої відповідальності на період тривалістю до одного року.

 

я 1

У договорах страхування збитків від простою здебільшого передбачається й встановлення деякої межі, перевищення якої зумовлює виникнення

 

До збитку, що підлягає страховому відшкодуванню від простою, входять такі елементи:

^SS^SS^Z^^^виробництва,не

 

Узв'язкузтим,Щодругийскладовий

елемент величини збитку, як правило,

найбільш значний, можна вживати

визначення страхування упущеного

прибутку(доходу).

SaSSSS BL з^енГнТсхи SS Го^^іуТаГя виробничий процес, чи його зупинено. Обчислюючи щ витрати, встановлюють ту їхню частину, що проявляється лише в умовах зупинки виробництва і не залежить від постійних витрат.

внаслідок простою, на норму прибутку, розраховану на одиницю продукції. »си, я,а могл, 6ут„ .„гото.лена у „ипмцг нормчьного „иробничого

Для страхування підприємницької діяльності застосовуються загаль-ні обмеження відповідальності страховика (порушення страхуваль-

ПРИЧИНИ ЗУПИНКИ ВИРОБНИЦТВА

 

зміна

шкодженихак-тивів

T,S=Pf

сурсів для подолан-

цевої влади

^ГвлГ

вальних

робіт

При страхуванні підприємницької діяльності ставки платежів встанов-люються у відсотках до грошової оцінки валової продукції, яка випус-калась до настання страхового випадку. Можливе й використання сере-

дніх ставок за видами діяльності чи галузями з коригуваннямїх

стосовно конкретних підприємств. Тут необхідне врахування загального

техніко-економічного стану їхнього майна, чіткості та організації виро-

бництва, господарських зв'язків, міри ймовірності виникнення втрат.

Вивчення цих ЧИННИКІВ може бути в одних випадках підставою для

зниження страхових платежів, а в інших — для підвищення їх. Залежно

стання страхових випадків протягом декшькох років, і цей перюд не претендував на страхове відшкодування. Навпаки, в разі частих або ве-ликих збитків на деяких виробництвах дощльно підвищувати для них ставки страхових платежів.

Певні особливості є у страхуванні ризиків, пов'язаних із

впровадженням у виробництво нової техніки та технологій.

Ці ризики залежать від певних напрямів страхування.

I НАПРЯМ

II НАПРЯМ

 

Страхування самої техніки,

технолопчнихшшйтощо

на випадок загибелі, зупиненнячипорушення

збитківГпов'язанихіз страховимиоб'єктами.

Страхування від раптових

н^спр'ияхливихн1!™.

впровадженнянауково-техшчнихі

технологічних новинок, від аварій

та руйнування цих новинок. Йдетьсяпроопосередковашзбитки

Т^д=вТв™у7Гй

одержувати протягом деякого часу запланованийобсягприбутку.

За наведеними напрямами страхування здійснюється як окремо, так і в комплексі.

Страхування нової техніки та технологій стосується ризиків, пов'язаних з їх експлуатацією.

активів і зупинення виробництва.

Ч_У

ВИДИ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ 31 СТРАХУВАННЯМ НОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 

збитки спричинились випадковою           чи

професійнішіі ділми працівників, які мали

У випадку страхування від технічних чи технологічних ризиків не покриваються збиіки від стихшних природних явищ, вибухів, пожеж, оскшьки щ страхов! випадки включено у відповідальність за страхуванням основних та оборотних фондов тдприємств. Як і при укладанш шших договорів страхування, не підлягають відшкодуванню збитки від військових дій, страйків, конфіскації нової техніки. Правом страхової організащї є об'єднання в одному договорі за бажанням

^^^^ціг^ґ^з^^"^РЮИК1В та

Коли страховий випадок стосується технічних об'єктів і технологій, розмежовують повну загибель і частков! пошкодження. Частковим є такий збиток, коли застраховані активи лише до певної міри втратили свою цінність, а вартість відновлення їх менша від ціни придбання та монтажу на підприємстві

стану пошкодженого майна. Однак, якщо вартість його відновлення перевищує ціну придбання (включно із затратами на монтаж), то фіксується повна загибель техніки чи устаткування. Це зумовлює необхцщість відшкодування їхньої первісної ціни.

Внаслідок пошкодження або зруйнування основних фондів можливі й непрямі збитки, які також підлягають страхуванню. Для його організації

~™и^=»Ж ид 36ИІК,В' зАв~

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ

Страхування від простоїв у виробництві розраховане на відшкодуван-ня збитків, що обчислюються на основі сертднього рівня прибутку-Однак застосування нової техшки й технолопй за деякими винятками (екологічний результат, соціальні ефекти) сприяє збільшенню норми прибутку для страхувальника. Тому його втрати внаслідок невиявле-них дефектів техшчних засобів чи технології, зниження ефекгивносгі їхнього потенщалу можуть значно перевищувати звичайш збитки, ви-

Гд==у=

СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ

При страхуванні будівельно-монтажних ризиків страховик несе відповіда-льність за ймовірні збитки клієнта, пов'язані з непередбачуваними подіями при будівницгві, реконструкції чи кпітальному ремонті будавель та споруд. Гі'ри цУьому на сІхуван^приймаюхься як ко^плексне будавництво, £ і окремі об'єкти, що входять до його складу

Страхоее покриттярозповсюджується на:

тимчасовіспоруди: ■складитазапасиматеріашв: обладнання будівельного майданчика: будівельні машини як власника, так і його підрядників та субпідря-

витрати на розчистку території після настання страхового випадку.

 

За договором страхування покриваються страхові ризики

пожежа та задимлення (включаючи збитки, спричинені мірами пожежогасіння)

влучення блискавки

хімічний чи фізичний вибух

особами)

пошкодження водою внаслідок виходу з ладу комунальних систем, проникнення води з інших приміщень

стихійні лиха (буря; град; тиск снігового шару; зсув, обвали, лавини;

просідання грунту, затоплення грунтовими водами; повінь, паводок,

злива, циклон, землетрус)

 

брак внаслідок прояви неспритності, необережності, зловмисності,

збитки, що сталися під дією води або інших засобів гасіння, використовувались для пожежогасіння

інші страхові випадки у відповідності зі стандартами CAR Munich Re, зокрема:

 

/ 001Х

Страйки, безладдя та громадянські безладдя

Взаємна відповідальність (розширене 002/ страхування відповідальності перед третіми особами)

 

Z!

003^™Х"™ех™

004O

Розширене технічне обслуговування

 

Понаднормові та нічні роботи і перевезення

швидкштю

кВЄЛИКОЮ

Г 007/повітряні перевезення

^         

!x008v

Спорудження в сейсмічно небезпечних зонах

 

113 ^3

Зберігання за межами будівельного майданчиі

100 ^

Випробування машин та устаткування

102X

X

Підземні кабелі, труби та інші споруди

107 ^

Побутові містечка та склади підрядника

108^уДівельнатехніка, обладнання

та машини

 

, „ротипожежні засоби та протипожежна 112< безпека на будівельних майданчиках (особливі ови)

113^

Перевезення по внутрішніх шляхах сполучення

118^>оботи по бурінню водозабірних свердл^Г

*S^CZ^^ 120^ібрація

Територіальне покриття може бути розширене на збитки, понесені на території:

I

складських

1=Г

збиток, нанесений наявному ,ідГ^ьТдПГ4™„я

програмі страхування майна)

Р?™Г

складов

уівах страхува^ня, як кшц'ева даха покр'итхя. Першд покритхя може бухи збільшено у випадку перенесення термінів здачі будівництва (але не більше 90 днів).

Відповідальність страхової компанії закінчується по тих об'єктах, які прийнят! в експлуатащю (чи після закшчення термшу тсля пускових

Страховою сумою є лшіт відповідальності (агрегатний

ЛШІТ страхування), що базується на економшно

обґрунтованій та погодженій сторонами сумі.

Чинники базового тарифу по страхуванню будівельно-монтажних

ризиків

-Д^місцезнаходження будівельного майданчика: -і-технічні параметри об'єкта будівництва (габарити, спосіб будів-ництва, будівельні матеріали);

Ф

перюд будівництва, тривашсть термшу техшчного обслу-говування; геологічна характеристика будівельного майданчика (тип ґрунту: JL наявність водойми; дзеркало ґрунтових вод тощо); Т"~метеорологічні умови; ±навколишн10бі; ^У^репутація субпідрядників будівельних робіт.

(3

Тариф по страхуванню будівельно-монтажних робіт становить 0,15—0,45 % від контрактової вартості підрядних робіт.

(2

J