Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Абревіатура SWOT походить від перших літер англійсь-ких слів Strengths (сили), Weaknesses (слабкості), Opportunities (можливості), Threats (загрози).

            Поняття про SWOT-аналіз 

1.         SWOT-аналіз - це один з основних етапів стратегічного пла-нування, результати якого є основою для прийняття управлінсь-ких рішень у різних функціональних зонах підприємства (мар-кетинг, виробництво, фінанси, НДДКР, трудові ресурси, управ-ління персоналом)   

2.         SWOT-аналіз - це основа генерування альтернативних страте-гій розвитку підприємства, що грунтується на проведенні спіль-ного вивчення зовнішнього оточення і внутрішнього середови-ща підприємства

3.         SWOT-аналіз - це дослідження сильних і слабких сторін кон-курентоспроможності фірми, можливостей та загроз, характер-них для конкретних умов її діяльності для виявлення максима-льної кількості стратегічних проблем і наступного опрацювання стратегій      

4.         SWOT-аналіз - це, по-перше, виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, по-друге - встановлення взаємозв'язків між ними для подальшого використання при фо-рмуванні стратегії організації     

Генерування альтернативних стратегій розвитку підпри-ємства на підставі SWOT-аналізу здійснюють спеціалісти від-ділу економічного аналізу та прогнозування, або спеціаліст зі стратегічного менеджменту. Проте вибір стратегії є преро-гативою вигцої ланки керівнщтва підприємства. SWOT-аналіз виступає основою для генерування стратегій підприємства.

 

Emanu SWOT- аналізу в процесі вибору стратегії підприємства

Особливості SWOT-аналізу як управлінського

            інструменту  

1.         Він є начальним етапом стратегічного планування для біль-шості фірм          

2.         Він є складовим етапом у процесі опрацювання стратегії фі-рми         

3.         Він є інформаційною основою для формування стратегічних проблем і альтернативних стратегічних рішень у фірмі           

4.         Він передбачає спільне вивчення зовнішнього і внутрішньо-го середовищ фірм       

5.         Він передбачає встановлення парних комбінацій між загро-зами, можливостями в зовнішньому оточенні, з одного боку, і сильними та слабкими сторонами фірми - з іншого           

6.         У центрі його уваги - чинники, що найбільше впливають на конкурентну позицію і конкурентні переваги фірми        

7.         Він передбачає таку послідовність дослідження чинників

оточення: відстежування змін чинника -> аналіз стану чинника

—> виявлення характеру впливу чинника на фірму —> прогнозу-

вання можливих наслідків впливу чинника на фірму в перспек-

тиві    

8.         У ньому широко застосовуються експертні оцінки         

9.         Він передбачає обов'язкову бальну оцінку чинників макро-середовища, безпосереднього оточення і внутрішнього середо-вища фірми  

Зразковий перелік можливостей і небезпек зовнішнього се-редовища

Можливості:

Вихід на нові ринки або сегменти ринку. Можливості розширення виробництва, збуту. Можливість вертикальної інтеграції.

Прискорення росту ринку товарів номенклатури підприємс-тва.

Зменшення конкурентного тиску. Статичність конкурентного середовища. Можливість виходу на зовнішній ринок. Розвиток ринкових відносин.

Стабільність у суспільстві.

Можливість використання новітніх технологій, обладнання.

Збільшення частки трудових ресурсів з вищою освітою на ринкуробочоїсили.

Зниження податкових ставок.

Збільшення курсу національної валюти.

Зростання доходів населення.

Зниження темпів інфляції.

Введення в дію сприятливого Закону України для підприє-мців.

Сприятливі природні фактори.

Послаблення позицій постачальників. Загрози:

1.         Спад виробництва товарів номенклатури підприємства.

2.         Високі податкові ставки.

3.         Сповільнення зростання ринку товарів номенклатури підприємства.

4.         Зниження курсу національної валюти.

5.         Нестабільність у суспільстві.

6.         Поява нових конкурентів.

7.         Посилення конкурентного тиску.

8.         Значний ступінь зміни потреб, смаків і вподобань по-купців.

9.         Несприятливі демографічні зміни.

10.Посилення позицій (торгової сили) покупців і постача-льників.

11.Несприятлива політика уряду.

12.Моральне старіння діючої технології в сфері функціо-нування підприємства.

13.Скорочення доходів споживачів.

14.3більшення темпів інфляції.

15.Введення в дію несприятливого Закону України для пі-дприємців.

Портфельний аналіз

Місія фірми Цілі фірми

I

Маркетинговий аналіз

SWOT-аналіз

 

Зовнішні чинники

            Демографічні м

3

a          Технологічні  0

ж

г          Економічні     л

Р

0          Політичні       и в

3

и          Конкуренція  0

С

            Природно-     т

            екологічні       і

 

Внутрішні чинники

с          Обсяг 

л          продажу        

a                     

б          Якість С

к          продукту        и

1                      л

с          Частка a

т          ринку 

ь          Прибуток      

Аналіз елементів маркетингу

I

Аналіз споживачів та ринку

3

 

Продукт          -^—    Зміцнення переваг,

нейтралізація недоліків,

використання можливостей,

захист від загроз        —^-    Розподіл

                       

                       

Ціна               

                        Просування

Місце SWOT-аналізу в опрацюванні стратегії фірми

МОЖЛИВОСТІ

A Г P

o

3 И

M A

Л

I

в

Е

Л

и

к

I

ВЕЛИКІ

СПРИЯТЛИВА

(зростання ринку супроводжу-

ється незначним ризиком ви-

никнення загроз)

ПРОБЛЕМНО 3 СПРИЯТЛИВА

(сприятлива ситуація в умовах

значних можливостей та

великих загроз)

МАЛІ

УМОВНО СТАБІЛЬНА

(стабільність справ підтвер-джується незначними загроза-ми і незначними сприятливи-ми тенденціями)

4          СКРУТНА

(ситуація при

незначних

можливостях та при збільшен-

ні загроз)

Типові сишуаціїдля фірми з огляду на можливосші і загрози зовнішнього середовища

 

Типові сшпуації для фірми залежно від співвідношення сильних і слабких її сторін

Орієнтовний перелік характеристик для SWOT-аналізу

            фірми (за Томпсоном-Стріклендом)          

I 1 |      Сильні сторони         I 2 |      Слабкі сторони

1.1.      Видатна компетентність

1.2.      Адекватні фінансові ресу-

13. Висока кваліфікація 1.4.Добрарепутація

ях

1.7. Захищеність від конкуре-

нтного тиску

1.8.Сучас„,тех„олопї

1.12. Надійний менеджмент           2.1.      Відсутність чітких страте-

гічнихнапрямів

2.2.      Слабка конкурентна по-

зиція

2.3.      Застаріле обладнання

2.4.Низькаприбутковість

2д5.ГеГУПРаВЛ1НСЬКИХ

2.6.      Некомпетентність і низька

кваліфікація

2.7.      Поганий контроль за ви-

конанням стратегії

2.8.      Внутрішні виробничі про-

блеми

2.9.      Вразливість щодо конку-

2.1Н0ТТ„ОзьТГкУо„куре„тас„р„-

3 | Можливості 4 | Загрози

3.1. Вихід на нові ринки (сег-3.2.ріширення виробничої

3.4. Додання супутніх продук-

3.5.?==^=у-рентів

3.7.      Прискорення зростання

3.8.      Можливість застосування

кращої стратегії          4.1. Можливість появи нових

4.2.1ЕЬградажтам-

4.3. Гальмування зростання

4.4.Несприятливаполітика

4.5^ростаючий конкурентний тиск

4.6.      Рецесія бізнесового циклу

4.7.      Зміни в попиті споживачів

4.8.      Несприятливі демографі-

чні зміни

4.9.3ростаннявпливупокуп-ців та постачальників

Стратегічні дії фірми, що випливають із SWOT-аналізу

Ситуаціїз         Конкурентна ситуація

огляду на

вплив чин-

ників зов-

нішнього

середовища    Беззастере-

жна

перевага         Перевага за

окремими

показниками  Середня позиція       Слабка позиція

Сприятлива   Інвестування Інвестування, усунення вла-сних слабких сторін            Інвестуван-ня, поліп-шення кон-курентних позицій        Усунення слабкості і рух за лідером

Проблемно сприятлива       Інвестуван-ня, захист від загроз     Зосередження на сильних аспектах, уни-кнення загроз  Селективний розвиток, знаходження ринкових цін, уник-нення загроз          Відхід, вихід 3 ринку

Умовно ста-більна    Підтримка вибіркової діяльності     Підтримка діяльності, усунення сла-бких характе-ристик підп-риємства          Підтримка

життє-

діяльності       Усунення слабкості, рух за лідером

Відхід | Відхід | Відхід | Відхід | Відхід