Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ФІРМИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

2. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Поняття місії фірми

В широкому розумінні місія - це філософія і призначення,

сенс існування організації   

У вузькому розумінні місія фірми - це сформульоване ви-

значення того, для чого і з якої причини фірма існує, саме

існування фірми, що виявляє її відмінності від багатьох по-

дібних

Задоволення споживача є місією і метою будь-якого бізне-

су (П. Друкер)           

Місія фірми - виживання на ринку в довгостроковому пері-оді

Місія висвітлює, чим є фірма і якою вона намагається бути,

визначає її відмінності від подібних          

Елементи формування місії фірми

 

Правильно сформульована місія фірми має бути логіч-ною і відповідати на питання:

                       

                        Хто ми є і які цілі нашоїроботи?

                       

 

                       

                        Кого ми обслуговуємо?

                       

 

                       

                        Які товари і послуги ми виробляємо для своїх клієнтів?

                       

 

                       

                        В чому наша специфіка?

                       

 

                       

                        В чому наші переваги?

                       

 

Відповіді на ці питання дадуть змогу:

-          усвідомити, яким бізнесом треба займатися

-          сформулювати глобальну ціль (місію) фірми

Визначення місії фірми

Етапи  Ключові питання для визначення місії

1          Яку продукцію (товари, послуги) виробляє (чи виробля-тиме) фірма?

2          Хто є основними споживачами і яка продукція їм потрі-бна?

3          Чому вони купуватимуть ваші товари (послуги)?

4          На яких ринках (сегментах ринку) планується оперува-ти?

5          Як планується задовольняти потреби потенціальних клі-єнтів?

6          Які існують конкурентні переваги?

Характеристика станутааналіз розвитку галузі

Аналіз конкурен-

тного середови-

ща

Аналіз конкурен-

тів та їх можли-

вих дій

 

Аналіз макроото-чення

Загрози Можливості

Оцінка конку-

Ірентноїпозиції

фірминаринку

Аналіз використання потенціаду фірми

Сильні сторони

Слабкі сто-рони

 

Аналіз нововве-день та інновацій

Стратегічне завдання

Рівень амбiцiй вищого керів-ництва

Пріоритетні цілі вироб-ничого розвитку фірми

Інформаційна модель управління виробничою діяльністю фірми з вшначення пріоритетних цілей та завдань

На діяльність організації, на визначення її місії і страте-гії впливають інтереси людей.

            Чинники опрацювання місії (за Ф. Котлером)    

Історія фірми, в процесі якої опрацьовано філософію фір-

ми, сформовано її профіль і стиль діяльності, визначено

місце на ринку тощо

2

Стиль поведінки і спосіб діяльності власників і менедже-рів фірми

Стан середовища життєдіяльності фірми

5

Ресурси, які може задіяти фірма для досягнення своїх ці-лей

Відмінності і особливості фірми, що виділяє ії серед ін-

ших

Носії інтересів, що впливають на місії організації

1          Власники організації, що створюють її задля використан-ня результатів діяльності організації для вирішення своїх життєвих проблем

2          Співробітники організації, які своєю працею забезпечу-ють ії життєдіяльність, створюють і реалізують продукт і просувають та перероблюють ресурси, що отримують за свій труд компенсацію і вирішують за допомогою цієї компенсації свої життєві проблеми

3          Споживачi продукту, що віддають їй свої ресурси (часті-ше за все гроші) в обмін на продукт, і якi задовольняють цим продуктом свої потреби (вирiшують проблеми)

4          Ділові партнери організації (контрагенти)

5          Місцеве співтовариство, що формує соціальне і екологіч-не середовище життєдіяльності організації

6          Суспільство в цілому (насамперед в особі державних інве-стицій, що взаємодіють з організацією в поточній, право-вій, економічній, морально-етичній сферах макрооточен-ня), що отримує від організації частину створеного нею багатства для забезпечення суспільного благополуччя і розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспі-льства користується і сама організація

Складові формування місії

1          Цільові орієнтири фірми, що визначають завдання діяль-ності і мету такої діяльності в довгостроковій перспективі

2          Сфера діяльності фірми (який продукт і на якому ринку фірма пропонує покупцям)

3          Філософія фірми (цінності і вірування, що існують в орга-нізації)

4          Можливості і способи функціонування фірми, що визна-чають, у чому її сила і можливості для виживання в перс-пективі, яким способом і за яких технологій, техніки і ноу-хау фірма виконує свою роботу

Цілі формування місії

 

1. Місія дає суб'єктам зовнішнього середовища загальне уяв-лення про те, що являє собою фірма, до чого вона прагне, які засоби готова використовувати в своїй діяльності, яка її філо-софія. Сприяє формуванню і закріпленню іміджу фірми в сві-домості суб'єктів оточення

2. Вона сприяє єднанню спів-робітників фірми і створенню

духу тому що: З.Вона створює можливість для вдосконалення управління тому що:

2.1. Висвітлює для співробіт-ників єдину мету і призначен-ня фірми   3.1. Є базою для встановлення цілей фірми, забезпечує їх не-суперечливість, допомагає опрацюванню стратегії, ви-значає напрям і припустимі межі функціонування фірми

2.2. Сприяє співробітникам в ідентифікації себе з фірмою і виступає відправною точкою в їх діяльності    3.2. Дає загальний підхід до розподілу ресурсів фірми і створює базу для оцінки їх використання

2.3. Сприяє встановленню здо-рового психологічного кліма-ту в колективі фірми    3.3. Розширює для працівника сенс і зміст його діяльності, що впливає на використання заходів мотивації

Поняття про цілі фірми

 

1          Цілі - це конкретний стан окремих характеристик органі-зації, досягнення яких є для неї бажаним і на це націлена їїдіяльність

2          Ціль - це бажаний стан об'єкту в майбутньому

3          Ціль - це вихідна точка планування діяльності фірми

4          Ціль - це кінцевий стан, якого фірма сподівається досягти в певний момент майбутнього, це ідеальне уявлення про майбутні межі фірми

Сфери встановлення цілей

Доходи фірми            Робота з клієнтами   Потреби і

добробут

співробіт-

ників   Соціальна

відповідаль-

ність

1.1.Прибут-    2.1.ІІІВИД-    3.1.Змінив      4.1. Допомо-

ковість (обсяг кість обслу-    організації і     га суспільст-

прибутку, рен-          говування      управлінні в   ву

табельність,   клієнтів           показниках,    4.2. Обсяг

доход на акцію          2.2. Культура що встанов-   благодійності

тощо)  обслугову-     люють за-      4.3. Терміни

1.2. Становище         вання  вдання за       проведення

на ринку (час-           2.3. Кількість  сторонами     благодійних

тка ринку, об-            скарг з боку    організацій-   акцій

сяг продажу,  покупців         них змін         4.4. Безпека

частка ринку  2.4. Застосо-  3.2. Людські   споживачів і

відносно кон-            вані до фірми ресурси (про-            суспільства

курента, частка          штрафні сан-  гули і неви-    4.5. Еколо-

окремих про- кції контра-    ходи на ро-    гічна безпека

дуктів у зага-  гентів  боту, плин-    життєдіяль-

льному обсязі            ність кадрів,   ності фірми

продаж тощо)                        підвищення   

1.3.Продук-                кваліфікації    

тивність (ви-             працівників) 

трати на оди-                        3.3. Система 

ницю продук-                       мотивації       

ції, обсяг про-                        3.4. Поліп-    

дукції на оди-            шення умов   

ницю часу, ма-                     праці  

теріалоєм-                            

ність, віддача з                                 

одиниці виро-                                 

бничих потуж-                                

ностей тощо                         

Продовження табл.

Доходи фірми            Робота з клієнтами   Потреби і

добробут

співробіт-

ників   Соціальна

відповідаль-

ність

1.4.      Фінансові

ресурси (стру-

ктура капіталу,

обсяг обігового

капіталу, рух

коштів, креди-

тні лінії)

1.5.      Виробничі

потужності

1.6.      Розробка,

виробництво

продукту, оно-

влення техно-

логії                           

Вимоги до цілей

 

1.Досяжність 2. Гнучкість    3. Вимірюва-ність     4. Зорієнтова-ність у часі

5.Конкретність          6. Сумісність

(несуперечли-

вість)   7.Прийнятність

(в т.ч. мораль-

но-етична)     8. Письмове

формулю-

вання

Процес установлення цілей

 

№з/п   ФАЗА

1          Виявлення та аналіз тенденцій і змін в оточенні

2          Встановлення цілей для фірми в цілому

3          Побудова ієрархії цілей

4          Встановлення індивідуальних цілей

Правила для встановлення цілей

1.         Якщо цілі не сформульовані або не зрозумілі, то існує небез-пека здійснення дій, що не відповідають цілям фірми   

2.         Якщо цілі чітко визначені, то можливі конфлікти між ними можуть бути усунені в процесі узгодження цілей (досягнення консенсусу        

3.         Чітке визначення критеріїв оцінки діяльності фірми необхід-не в усіх випадках, окрім ситуації, коли формальне їх делегу-вання робиться для пропаганди, що приховує справжні цілі

4.         Основною ціллю фірми є отримання установчого прибутку

5.         Установлення невірних цілей означає вирішення неточно

сформульованих проблем, що може призвести до більшого ма-

рнотратства ресурсів, ніж неефективне вирішення правильно

сформульованої проблеми             

6. Результативність процесу встановлення цілей залежить від того:

6.1.      Наскільки правильно сформульовані цілі

6.2.      Наскільки широко про них інформовано персонал

6.3.      Як стимулюється їх досягнення     

Ще Арістотель говорив: "Благо всюди залежить від до-тримання двох умов:

1)         правильного встановлення кінцевих цілей;

2)         пошуку відповідних засобів, що ведуть до кінцевої мети”,

тобто актуальність проблеми стратегічного управління існу-

вала завжди, змінювалися лише методологічні та методичні

підходи до неї.

Основні помилки при встановленні цілей і причини їх виникнення

№ з/п  Основні помилки

в процесі

цілевиявлення           Причини ВІІНІІКНЄННЯ помилок

1          Установлення не-відповідних цілей          1.1.      Обирається ціль, що виходить

за межі місії фірми, або така, що не

забезпечуєїїреалізації

1.2.      Перетворення засобу досягнен-

ня цілі в саму ціль

Продовження табл.

№ з/п  Основні помилки

в процесі

цілевиявлення           Причини ВІІНІІКНЄННЯ помилок

2          Установлення не-досяжних цілей  2.1.      Оцінювання реальних можли-

востей фірми з точки зору її ресур-

сів

2.2.      Неадекватне оцінювання фір-

мою свого зовнішнього середовища

3          Установлення суперечливих цілей            3.1.      Недостатня компетентність ке-

рівника

3.2.      Невміле використання методу

управління за цілями

4          Вибір неадекватної системи винагород за досягнення цілі         4.1.      Перед виконавцем поставлено

не конкретні цілі

4.2.      Завчасно не узгоджено систему

винагород і ступінь досягнення цілі

Три види стратегічного управління залежно від ступеня не-стабільності зовнішнього середовища (за I. Ансоффом)

1

Управління на основі екстраполяції

Довгострокове планування в умовах невисокого ступеня неста-більності

2

Управління на основі передбачення змін

Стратегічне планування, вибір стратегічної позиції при серед-

ньому ступені нестабільності         

3

Управління на основі гнучких експертних рішень

Ранжування стратегічних завдань, управління за слабкими сиг-

налами; управління в умовах стратегічних несподіванок - усе

це використовується в умовах суттєвої нестабільності зовніш-

нього середовища