Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e2a74809abf3b4841d20f56a851ce051, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. ПОНЯТТЯ I СУТШСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ПОНЯТТЯ I СУТШСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Стратегія (грец.) - мистецтво полководця.

Термін «стратегічне управління» введено у вжиток на межі 60-70 років XX cm. для підкреслення різнщі між поточним управлінням нарівні виробництва (торговельно-технологічного процесу) і керівнщтвом, гцо здійснюється на вигцому рівні управління фірмою.

Розробкою питань стратегічного управління займалось бага-то авторів: Грангер (1971), I. Ансофф (1972), Шендел і Хаттен (1972), Ірвін (1974) таін.

Визначення стратегічного управління

 

Шендел і Хаттен       Стратегічне управління - процес визначення і встановлення зв'язку між фірмою та її оточен-ням, що складається з реалізації обраних цілей і досягнення бажаного рівня стосунків з оточен-ням через розподіл ресурсів, що дозволяє ефек-тивно і результативно функціонувати фірмі та її підрозділам

Хіггенс           Стратегічне управління - процес управління з метою здійснення місії фірми через управління взаємодією фірми з її оточенням

Пірс і Робін-сон         Стратегічне управління - набір рішень і дій по формулюванню і виконанню опрацьованих для досягнення цілей фірми

М. Туленков  Стратегія - це встановлена на достатньо трива-лий період сукупність норм, орієнтирів, напря-мів, сфер, засобів і правил діяльності, що забез-печують зростання і високу конкурентоспро-можність організації, які зміцнюють позиції на ринку, підвищують здатність до виживання в конкретній ситуації

Стратегічне управління - це управління організацією, яке спирається на людський потенціал як на основу організації, яке орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, гцо відповіда-ють збуренням з боку оточення і дозволяють досягти конкуре-нтних переваг, і це дає можливість організації виживати в дов-готерміновій перспективі і досягти при цьому своїх цілей.

О. Віханський

„ Стратегія організації - це набір правил для отримання рішення".

Дж. О’Шонессі

3 погляду наукового аспекту проблеми єдності в розумінні сутності стратегії вченими не досягнуто.

Так, М. Мескон визначає стратегію як дієвий всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здій-снення місії організації та досягнення її цілей. А.П. Градов - як правила вибору стратегічних зон господарювання, зон стратегі-чних ресурсів та правила взаємодії з групами стратегічного впливу. А.Н. Люкшинов - як набір правил та прийомів, за допо-могою яких досягаються основні цілі розвитку господарюючого суб'єкта. Н. Туленков - як встановлених на достатньо довго-строковий період сукупність норм, орієнтирів, напрямів, сфер, засобів та правил діяльності, які забезпечують зростання і висо-ку конкурентну спроможність організації, що зміцнюють позиції на ринку і підвищують спроможність до виживання в конкрет-ній ситуації. Р.А. Фатхутдінов - як програму, план, генеральний курс об'єкту управління по досягненню ним стратегічних цілей у будь-якій сфері діяльності. В.П. Савчук, С.І. Прилипко, Є.Г.