Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 2 НАВЧАЛЬНI ТЕСТИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

Додаток 2 НАВЧАЛЬНI ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

магниевый скраб beletage

1.         Проставьте ранги (визначте послідовність дій) при оп-

рацюванні принципів стратегічного планування фірми:

A.        Аналіз потенціалу фірми з точки зору визначення її сильних

та слабких боків.

Б. Аналіз перспективних напрямків наукових досліджень на дослідно-конструкторських і технологічних розробок.

B.        Вивчення цільових ринків, на яких реалізується продукція

(товари, послуги) фірми.

Г. Вибір ефективної організаційної структури управління фірмою.

2.         Позначте знаком «-» (мінус) неправильне висловлюван-

ня:

1.         Аналіз середовища є правильним кроком у стратегічному управлінні.

2.         Покупці та постачальники є частиною конкретного середо-вища організації.

3.         Стратегія допомагає визначити місію та цілі організації.

4.         Стратегічне управління зорієнтоване на довгострокову пер-спективу.

5.         Стратегія розвитку ринку передбачає збільшення його частки за рахунок посилення контролю за конкурентами.

6.         Стратегія описує шлях досягнення мети, але не визначає ре-зультатдіяльності.

7.         Аналіз слабких та сильних сторін фірми здійснюється для вивчення її зовнішнього середовища.

8.         Особистість керівника впливає на вибір стратегії.

9.         Стратегія обирається після проведення в організації відповідних змін.

3. Проаналізуйте (визначте послідовність дій) роботу по аналізу пропозицій фірми в конкурентній боротьбі під час стратегічного планування:

А. Визначення перспективних сегментів ринку, на яких фірма має реалізувати свою продукцію, товари, послуги.

Б. Визначення можливостей щодо підвищення продуктивності

за рахунок поліпшення конкурентних стратегій у тих видах

діяльності, наяких спеціалізується фірма. В. Визначення переваги споживчих якостей товарів (послуг)

фірми порівняно з конкурентами. Г. Вивчення найважливіших параметрів і тенденцій розвитку

товарних ринків.

4.         Проаналізуйте види робіт, що зазначені в тесті, і дайте

пояснення обраному порядку.

Уявіть собі, що Вас запросили на відому фірму «Топтранс» проконсультувати її в галузі стратегічного управління. Ви маєте провести всебічне обстеження. 3 чого Ви почнете свою роботу? Пронумеруйте наведені роботи за черговістю:

-          з аналізу фінансового стану фірми;

-          з вивчення цілей фірми;

-          з досконального аналізу діяльності вищого керівництва;

-          з вивчення становища та поведінки фірми на ринку;

-          з аналізу структури фірми і системи взаємодії та комунікації її підрозділів;

-          з аналізу людського потенціалу фірми і системи управління програми.

5.         У чому полягає основна функція стратегічного плану-

вання в системі подвійного управління?

A.        У створенні економічного потенціалу для майбутньої

діяльності фірми.

Б. У забезпеченні прибуткової поточної діяльності.

B.        В оптимізації витрат і результатів під час реалізації фірмою

інноваційних проектів.

Г. В оптимізація лінійних та штатних повноважень керівництва фірми під час побудови ефективної оргструктури управління.

6.         У чому полягає принципова різниця між «стратегічним»

та «ринковим» мисленням керівника підприємства?

A.        Керівник, що володіє стратегічним мисленням, не обме-

жується роботою на одних і тих самих ринках, з одними й

тими самими категоріями споживачів чи групами товарів.

Б. Керівник, що володіє стратегічним мисленням, під час побу-дови організаційної структури підприємства орієнтується на-самперед на інноваційну реакцію організації.

B.        Керівник, що володіє стратегічним мисленням, працюючи з

постійною групою товарів і орієнтуючись на конкретні групи

споживачів, докладає зусиль для опанування новими ринка-

ми збуту.

Г. Керівник, що володіє стратегічним мисленням, не боїться по-новлювати асортимент товарів (послуг) для підтримки стійких позицій фірми на вже опанованих національних та світових ринках.

7.         За яких обставин необхідно збільшити управлінський по-

тенціал для реалізації фірмою стратегічних планів?

А. При зростанні важливості стратегічних робіт і збільшенні

суми стратегічного бюджету. Б. При орієнтації керівництва фірми на активне реактивне

управління.

8.         При переважані дивізіональної структури організації

управління фірмою.

Г. При орієнтації керівництва фірми на конкурентну реакцію.

8. У яких фірмах матрична підструктура проекту як основна організаційна форма може забезпечити найвищу ефек-тивність?

A.        У фірмах, що спеціалізуються на випуску високотехно-

логічної продукції.

Б. У фірмах, що спеціалізуються на наукових дослідженнях, дослідно-конструкторських та технологічних розробках.

B.        У фірмах, що зорієнтовані переважно на виробничу реакцію.

Г. У фірмах, що зорієнтовані на управління на плановій основі.

9.         У якому випадку необхідно впроваджувати матричну

структуру організації управління фірмою?

A.        Коли проявляється неузгодженість лінійних і штабних пов-

новажень при організації фінансового контролю за

діяльністю фірми.

Б. Коли фірма в своїй діяльності дотримується виробничої ре-акції.

B.        Коли фірма потребує пріоритетного фінансування

інноваційних проектів.

Г. Коли організація управління фірмою орієнтується на комбінацію різних типів реакцій.

10.       Який тип реакції організації найбільше відповідає

функціональній структурі управління фірмою?

A.        Стратегічнареакція.

Б. Виробничареакція.

B.        Інноваційна реакція.

Г. Конкурентна рекція.

11.       Яке завдання в довгостроковому і стратегічному плану-

ванні має вирішувати аналіз позиції фірми в конкурентній

боротьбі?

A.        Визначення перспективних сегментів ринку, на яких фірма

має реалізувати свою продукцію.

Б. Визначення можливостей щодо підвищення результативності роботи за рахунок поліпшення конкурентних стратегій у тих видах діяльності на яких фірма спеціалізується.

B.        Визначення переваг споживчих властивостей продукції

фірми порівняно з основними її конкурентами.

Г. Вивчення найважливіших параметрів кон'юнктури світових товарних ринків.

12.       Якими мають бути дії фірми при появі слабких сигналів

щодо змін у зовнішньому середовищі її діяльності?

А. Необхідно терміново прийняти контрзаходи, спрямовані на

запобігання несприятливим впливам. Б. Необхідно дочекатися моменту коли слабкі сигнали поступо-

во посиляться.

В. При слабких сигналах необхідно дослідити ту сферу зовнішнього середовища, де виникає нестабільність.

Г. При слабких сигналах необхідне зниження стратегічної вразливості фірми.

13. У який момент починається реакція на вііникнення мож-ливої загрози змін у зовнішньому середовищі при орієнтації керівництва фірми на основне управління?

A.        До появи загрози несподіваних змін у зовнішньому середо-

вищі діяльності фірми.

Б. У ході здійснення надзвичайних заходів по ліквідації загрози змін зовнішнього середовища діяльності фірми.

B.        У момент, коли вплив змін стає безсумнівним.

Г. При зниженні прибутків від основної діяльності фірми.

14.       Для яких ситуацій необхідне зростання системи

управління на основі гнучких екстрених рішень?

A.        Для ситуацій, коли перед фірмою починають виникати не-

сподівані ситуації, але своєчасно їх передбачити і визначити

відповідну реакцію на них можливо.

Б. Для управління на основі екстраполяції минулого досвіду діяльності фірми.

B.        Для випадків, коли методи стратегічного управління стають

неефективними.

15.       У чому полягає головна відмінність планового

управління від реактивного?

A.        Запізнення в реакції організаційної системи при плановому

управлінні значно менші, ніж при реактивному.

Б. Реактивна система управління ефективна тільки при функціональній організаційній структурі.

B.        Система планового управління має більш стійкий характер.

Г. Планова система управління ефективна при поєднанні

інноваційної та конкурентної реакції організації.

16.       Який принцип покладено в основу функціональної

структри організації управління фірмою?

A.        Об'єднання видів діяльності за їх технологічною подібністю.

Б. Досягнення збалансованості діяльності фірми на національ-

них та міжнародних товарних ринках.

B.        Єдність сегмента ринку, на якому реалізується певна група

товарів чи послуг.

Г. Об'єднання в лінійну управлінську структуру виробництва з різними технологічними параметрами.

17.       Який тип реакції організації найбільше мірі відповідає

функціональній структурі управління?

A.        Стратегічна реакція.

Б. Виробничареакція.

B.        Інноваційна реакція.

Г. Конкурентна реакція.

18.       Який принцип покладено в основу функціональної

структри організації управління фірмою?

A.        Об'єднання видів діяльності за їх технологічною подібністю.

Б. Досягнення збалансованої діяльності фірми на національних

та міжнародних товарних ринках.

B.        Єдність сегмента ринку, на якому реалізується певна група

товарів чи послуг.

Г. Об'єднання в лінійну управлінську структуру виробництва з різними технологічними параметрами.

Виберіть правильні комбінації відповідей до наведених тестів:

1. Які рішення має прийняти керівництво фірми для ство-рення цілісної системи стратегічного управління?

1.         Ввести систему подвійного управління.

2.         Збільшити чисельність вищого управлінського персоналу

фірми.

3.         Здійснювати стратегічний контроль.

4. Упровадити аналітичну систему прогнозування зовнішнього середовища функціонування фірми.

A.        Тільки друге рішення.

Б. 1, 3 3ішення.

B.        1, 2, рішення.

Г. 1, 4рішення.

2. Які витрати може понести фірма при негативних впливах змін на її виробничу, збутову і господарську діяльність?

1.         Зниження прибутку від основної діяльності.

2.         Збільшення витрат на реорганізацію управлінської структури.

3.         Збільшення витрат на інформаційне забезпечення діяльності фірми.

4.         Витрати на запобігання зниження прибутку і на забезпечення

його зростання.

A.        1, 4 види витрат.

Б. 1, 2, 4 види витрат.

B.        Усі чотири види витрат.

Г. 2, 3 види витрат.

3. Які елементи включає в себе система надзвичайних за-ходів при виникненні стратегічної несподіванки в діяльності фірми?

1.         Комунікаційна мережа зв‘язків, що призначені для надзви-чайних ситуацій.

2.         Перерозподіл обов‘язків вищого керівництва фірми.

3.         Введення в дію мережі оперативних груп по подоланню 4. кризової ситуації.

4.         Моделювання дій оперативних груп у кризових умовах з ме-тою опрацювання ефективних взаємодій.

A.        1, 2, 4елементи.

Б. Усі чотири елементи.

B.        1, 3 елементи.

Г. 1, 3, 4 елементи.

4. Які елементи включає метод вибору стратегії перспек-тивної діяльності фірми?

1. Порівняння перспектив фірми в різних видах діяльності.

2.         Модифікація організаційної структури управління фірмою.

3.         Установлення пріоритетних видів діяльності фірми.

4.         Розподіл ресурсів між різними видами діяльності для забез-печення майбутньої стратегії.

A.        1, 3, 4елементи.

Б. 3, 4 елементи.

B.        Усі чотири елементи.

Г. 1, 2 елементи.

5.         Які штабні функції управління виділяє I. Ансофф?

1.         Організаційне планування.

2.         Підвищення кваліфікації персоналу.

3.         Інформаційні системи управління.

4.         Маркетингові дослідження.

A.        1, 2, 4функції.

Б. Усі чотири функції.

B.        1, 2, 3функції.

Г. Тільки 1 функцію.

6.         Які функції штабних підрозділів реалізуються в аналізі

варіантів управлінських рішень при інноваційній реакції

організації?

1.         Вивчення кон'юнктури ринку.

2.         Оцінювання технології.

3.         Управління науково-технічними проектами.

4.         Оцінювання ефективності науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

A.        1, 2, 4 функції.

Б. 3, 4 функції.

B.        Усі чотири функції.

Г. 1, 3, 4функції.

7.         Які чинники сприяли появі в дивізіональній структурі

організації управління фірмою нового елемента - «Офісу

головного керівника (хед-офісу)»?

1. Зростання ролі стратегічного управління на рівні всієї кор-порації.

2.         Неефективність дивізіональної структури стосовно нової технології.

3.         Зростання робочих перевантажень вищого керівництва кор-порації.

4.         Переорієнтація більшості фірм на міжнародні товарні ринки.

A.        1, 2, 4фактори.

Б. Тільки 2 фактори.

B.        1, 3 фактори..

Г. 1, 3, 4фактори.

8. Які лінійні функції господарчої діяльності фірми не-обхідно передбачити при проектуванні її організаційної структри управління?

1.         Виробництво і розподіл ресурсів.

2.         Матеріально-технічне постачання.

3.         Науково-дослідні і дослідницько-конструкторські розробки.

4.         Інноваційні та адміністративні проекти.

A.        1, 3, 4функції.

Б. Тільки 1 функція.

B.        2, 3 функції.

Г. 1, 2, 4функції.

9. Відповідальність за які види діяльності в функціональній структурі управління фірмою покладається на функціональних керівників?

1.         Виробництво.

2.         Фінансування виробництва і збуту продукції.

3.         Наукові дослідження та проектно-конструкторські розробки.

4.         Маркетингові заходи.

A.        1, 3, 4 види діяльності.

Б. Усі чотири види діяльності.

B.        1, 2, 4видидіяльності.

Г. 1, 3видидіяльності.

10. Які заходи має провести керівництво фірми, що орієнту-ються на реактивне управління при виникненні загрози не-сподіваних змін у зовнішньому оточенні її діяльності?

1.         Необхідно сформулювати припущення щодо характеру про-блеми, що виникає.

2.         Необхідно здійснити оперативні заходи, що вже приносили успіх у минулому.

3.         Необхідно вибрати оптимальний варіант поєднання стра-тегічної та оперативної реакції.

4.         Необхідно ввести режим економії всіх ресурсів.

A.        1, 4 дії.

Б. 1, 2, 4дії.

B.        1, 3, 4 дії.

Г. 2, 3 дії.

11.       Які чинники визначають колективний опір змінам в ор-

ганізації?

1.         Тривалість періоду впровадження змін.

2.         Ступінь невідповідності культури і структури влади змінам, що насуваються.

3.         Сила культурно-політичної орієнтації у відповідних центрах влади.

4.         Наслідки змін для організації.

A.        2, 3 чинники.

Б. 1, 2, 4чинники.

B.        Усі чотири чинники.

Г. 1, 4 чинники

12.       Які чинники визначають зростання значущості

управлінської реакції фірми на несподівані зміни?

1.         Старіння технологій, які використовує фірма.

2.         Коливання кон'юнктури на національних і світових товарних ринках.

3.         Збільшення навантаження на центральний управлінський апарат фірми.

4.         Можливість опанування нових видів виробництв.

А. 1, 3, 4чинники.

Б. Усі чотири чинники. В. 1, 2, 4чинники. Г. Тільки 2 –й чинник.

13. Які чинники сприяють внесенню вдосконалень у функціональну структуру організації управління амери-канських фірм?

1.         Підвищення рівня мінливості зовнішнього середовища функціонування фірм.

2.         Зростання обсягів виробничої діяльності фірм.

3.         Переважання дивізіональних структур управління фірмами.

4.         Зростання значущості конкурентної та адміністративної ре-акції.

A.        Тільки 1 та 2 фактори.

Б. 1, 3, 4фактори.

B.        1, 2, 4фактори.

Г. 2, 4 фактори.

14. Які елементи вміщує система надзвичайних заходів при виникненні стратегічної несподіванки в діяльності корпо-рації?

1.         Комунікаційна мережа зв'язків, яка призначена для надзви-чайних ситуацій.

2.         Перерозподіл обов'язків вищого керівництва корпорації.

3.         Введення в дію мережі оперативних груп з подолання кризо-вих ситуацій.

4.         Моделювання дій стратегічних груп у кризових умовах до їх фактичного наступу до опрацювання ефективних взаємодій.

A.        1, 2, 4елементи.

Б. Усі чотири елементи.

B.        1, 3 елементи.

Г. 1, 3, 4 елементи.

15. Ha які специфічні особливості японського методу прий-няття рішень зверає увагу I. Ансофф?

1.         Швидкі рішення і тривалий цикл управлінських заходів.

2.         Відповідальність за нову стратегію із самого початку проце-су прийняття рішень.

3.         Ранній початок впровадження рішення, ще до закінчення процесу планування.

4.         Затримка практичного втілення планів.

A.        1, 3, 4особливість.

Б. 1, 3 особливість.

B.        2, 3 особливість.

Г. 1, 2, 4 особливість.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Олександр Миколайович Скібіцький

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Н.П. Манойло

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 05.06.06 Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002