Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

5. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Стратегія управління персоналом - це сукупність взає-мопов'язаних управлінських процесів, що логічно випливають один з одного при стійкому зворотному зв'язку і взаємному впливі кожного процесу на всі інші процеси та на їх сукупність в цілому.

 

            Примушення                         Доцільність

           

                                  

 

            Мінімізація    

           

            Оптимізація

 

           

                                  

 

            Малий період планування  

           

            Довгостроковий період планування

 

           

                                  

 

            Результати    

           

            Засоби та результати

 

           

                                  

 

            Кількість        

           

            Якість

 

           

                                  

 

            Негнучкість   

           

            Гнучкість

 

           

                                  

 

                                  

            Автономність

            Залежність                

           

 

           

                       

 

           

                       

Характеристика двох підходів доуправління персоналом

фірми, що викликали необхідність появи стратегічного

управління ним

Ha більшості вітчизняних підприємств у працівників немає фундаментальної мотивації для ефективної діяльності, вони не беруть на себе всю повноту відповідальності за прийняття і ре-алізацію управлінських рішень, не ототожнюють себе з кампанією. Саме це й зумовлює необхідність розробити страте-гію управління персоналом і використати людський потенціал.

На вибiр перспективних цiлей (стратегії) управлiння персоналом впливає:

•          стратегія розвитку фірми;

•          зовнішнє середовище; . внутрішнє середовище;

•          організаційне оточення (в т.ч. конкуренти).

Види стратегій управління персоналом

Вид стра-

тегії орга-

нізації  Стратегія управління персоналом  Характерні риси стратегії

Стратегія підприєм-ництва Прийняття на роботу           Характерна для організацій, які роз-вивають нові напрями діяльності, вкладають кошти з високою часткою фінансових ризиків. Для реалізації цієї стратегії потрібний новаторський персонал з гнучким мисленням, який брав би на себе відповідальність за управлінські ризики, згодний був працювати і в позаурочний час і вмів працювати в групах. Набирається переважно з числа молодих людей, новаторів, що володіють високим потенціалом і компетенцією. Оцінка здійснюється переважно за індивіду-альними результатами і слабкофор-малізована (або зовсім нефор-малізована)

 

            Винагорода    Здійснюється у вигляді залучення

працівників до участі в реалізації

стратегії і розробки управлінських

рішень.

Створюється високий рівень мотива-

ції праці в реалізації стратегії.

 

            Можливості зростання та індивідуаль-ного розвит-ку    Стратегія грунтується на високих індивідуальних можливостях особис-тості. Підвищення кваліфікації зао-хочується різними способами.

251

 

Вид стра-

тегії орга-

нізації  Стратегія управління персоналом  Характерні риси стратегії

Стратегія

динамічного

зростання       Розвиток компетенції           Передбачаються зміни цілей і струк-тури організації. Завдання полягає в тому, щоб знайти баланс між необ-хідними змінами і стабільністю. Кваліфікація та відданість фірмі є факторами успіху фірми. Працівники повинні вміти адаптуватися до змін, швидко набувати необхідну компе-тенцію для вирішення відповідних завдань.

 

            Прийняття на роботу           Спеціалістів приймають на роботу, вибираючи з найбільш здібних пра-цівників.

Головне - залучити високо-компетентних спеціалістів, які фірмі дійсно необхідні.

 

            Винагорода    Грунтується на оцінці індивідуальної праці та ефективній роботі в групі, аналізі групової поведінки. Оцінка працівників більш формалізо-вана, але фактор відданості фірмі має важливе значення.

 

            Розвиток компетенції           Компетенція працівників забезпечу-

ється постійним підвищенням квалі-

фікації.

Здійснюється реальна можливість

професійного просування спеціаліс-

тів.

Розвиток персоналу повинен відпові-

дати цілям розвитку фірми

252

 

Вид стра-

тегії орга-

нізації  Стратегія управління персоналом  Характерні риси стратегії

Стратегія прибутку               Організація знаходиться на стадії зрілості і розраховує одержувати по-стійний прибуток за рахунок нових товарів, освоєння технологій при на-лагодженому виробництві. Основна задача - виробляти більше продукції і мінімізувати витрати. Ме-та управління - жорсткий контроль, усунення непевності та невизначено-сті

 

            Прийняття на роботу           Здійснюється з використанням стан-дартних процедур та правил. Відби-раються тільки ті спеціалісти, в ком-петенції яких зацікавлена фірма -вузько спрямований відбір. Набира-ється персонал, уже готовий до вико-нання своїх обов'язків. Участь в управлінні не є необхідністю і не за-охочується, але якщо знижуються прибутки, або погіршується якість продукції , тоді застосовують інші форми залучення працівників до ви-рішення проблеми

Стратегія ліквідації                Вибирають організації, в яких основ-ні напрями діяльності в занепаді з погляду одержання прибутку, поло-ження на ринку, якості продукції. Персонал негативно ставиться до впровадження такої стратегії через майбутнє скорочення штату. Велике значення мають заходи соціального захисту працівників у вигляді пошу-ку способів скорочення зайнятих (перехід на неповний робочий тиж-

253

 

Вид стра-

тегії орга-

нізації  Стратегія управління персоналом  Характерні риси стратегії

                        день, скорочений робочий день, пра-цевлаштування звільнених працівни-ків на інших фірмах за рахунок даної організації, внутрішні переміщення)

            Винагороди   Участь персоналу в розробці і реалі-зації рішень не передбачається, набір спеціалістів не здійснюється. Здійснюються виключно у відповід-ності з посадовими окладами, ніяких інших форм стимулювання не перед-бачається.

Оцінка спеціалістів грунтується на критеріях необхідності скорочення цілих напрямів діяльності. Відбира-ються працівники високої кваліфіка-ції для підтримки випуску продукції. Має велике значення, коли фірма зо-бов’язана працевлаштувати звільне-них спеціалістів

5. Стратегія зміни курсу       Підвищення кваліфікації       Застосовується в організаціях, які

ведуть боротьбу за швидке збільшен-

ня обсягів прибутку, за освоєння но-

вого або розширення існуючого рин-

ку.

Ця стратегія передбачає зміну всієї

системи управління і відносин в ор-

ганізації.

Участь кожного працівника в пошуку

нових рішень стає дуже важливим

254

 

Вид стра-

тегії орга-

нізації  Стратегія управління персоналом  Характерні риси стратегії

            Прийняття на роботу           Здійснюється пошук кваліфікованих спеціалістів на основні робочі місця. Організація шукає необхідних спеці-алістів серед своїх працівників, оці-нюючи і розвиваючи їх потенціал. Внутрішній підбір кадрів дає можли-вість бажаючим взяти участь у роз-витку нових напрямів діяльності

 

            Підвищення кваліфікації       Розвиток нових компетенцій та підви-щення кваліфікації мають велике зна-чення тому, що організація планує зміну курсу, виходячи з внутрішніх резервів. Свої працівники опановують нові на-прями діяльності, здійснюється просу-вання по службі і розвиток кар'єри. Залучається персонал до управлінсь-коїдіяльності.

 

            Винагорода    Матеріальні винагороди працівників не передбачаються.

Стратегічне управлінням персоналом складається з таких елементів:

•          визначення загальної стратегії       

•          планування потреби організації у персоналі з урахуванням

діючого кадрового складу

•          залучення, відбір та оцінювання персоналу         

•          підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка

•          система просування по службі ( управління кар’ єрою)

•          звільнення персоналу         

•          побудова та організація робіт, у тому числі визначення ро-бочих місць, функціональних і технологічних зв’язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці         

•          політика заробітної плати та соціальних послуг  

•          управління витратами на персонал

Стратегією управління персоналу є забезпечення ефекти-вностіроботи організації людських ресурсів та усунення недо-ліків за такими критеріями:

■          виконавчість;

■          задоволеність працівників;

■          довгострокова відсутність на робочому місці; прогули;

■          плинність;

■          кількість конфліктів;

■          кількість скарг;

■          кількість нещасних випадків;

■          стабільність.

Стратегічне управління персоналом передбачає:

1.         Допомогу організації в досягненні її мети;

2.         Ефективне використання майстерності і можливостей праців-ників; 

3.         Забезпечення організації висококваліфікованими та зацікав-леними працівниками; 

4.         Бажання до найбільш повного задоволення працівників своєю роботою, до їх найбільш повного самовираження;       

5.         Розвиток та підтримка на високому рівні якості життя, яке робить бажаною роботу в цій організації;           

6.         Зв’язок управління персоналом з усіма працівниками;  

7.         Допомога у формуванні та збереженні морально-

психологічного клімату в колективі;         

8.         Управління рухом до взаємної користі особистостей, органі-

зації та суспільства на основі економічних інтересів.