Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ I ОРГАНІЗАЦІЇ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ I ОРГАНІЗАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Основою будь-якої організації та її головним ресурсом є людський потенціал.

Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкуре-нтні можливості фірми і є найважливішим чинником створення конкурентних переваг. У зв'язку з цим йде орієнтація на високо-кваліфіковану й ініціативну робочу силу, безперервність проце-су збагачення знань і кваліфікації, гнучкість організації праці, делегування відповідальності зверху вниз, партнерські відноси-ни між учасниками діяльності.

Одним з найважливішж завдань стратегічного управління є гармонізація ефективного відношення співробітника до жит-тєдіяльності організації

1

3

Взаємодія людини з організаційним оточенням

Людина, що вступає у взаємодію з організаційним оточен-

ням, отримує від нього стимулюючі впливи       

Людина під впливом цих стимулюючих впливів здійснює

певні дії         

Дії, які здійснює людина, приводять до виконання нею пев-них робіт і одночасно впливають на організаційне оточення

Під організаційним оточенням розуміють my частину організації, зякою людина стикається під часроботи. Церобо-че місце та безпосереднє оточення, а також виробничий про-філь фірми, їі становище в галузі, положення на ринку, розмір організації, місце розташування, керівництво, організаційна структура, правила поведінки та внутрішній розпорядок, умови праці, система оплати праці, система соціальнж гарантій, фі-лософія фірми, норми спілкування, трудові стосунки, колеги тогцо.

            Проблеми входження людини в організацію      

Проблема адаптації людини до нового оточення, що вима-гає взаємодії обох сторін: і людини і організаційного ото-чення

Проблема концепції або зміни поведінки людини

Проблема змін та модифікацій в організації у зв'язку з ка-

дровим "поповненням"       

Входження людини в організацію - це особливш, дуже складний і надзвичайно важлтий процес, який завжди супрово-джується вирішенням декількох проблем

Три завдання, які має вирішити організація при входженні до неї нового працівника

Зруйнувати старі поведінські норми людини, що входить

до колективу 

Зацікавити її в роботі та досягненні цілей організації

Закріпити в ній нові норми поведінки

Основні характеристики організації для вивчення людиною, що входить до неї

 

1          Місія та основні цілі орга-нізації     2          Припустимі та переважні засоби, що можуть викори-стовуватися для досягнен-ня цілей організації

3          Імідж, який має і намага-ється створити організація       4          Принципи, правила та но-рми, що діють в організації

5          Обов’язки, які бере на себе людина, вступивши в пев-ну роль в організації   6          Поведінські стандарти, яких має дотримуватись людина, що виконує певну роль

Чотири типи адаптації при засвоєнні працівником норм та цінностей організації

 

1          Спростування (не прий-маються ніякі норми та цінності)         2          Конформізм (приймаються всі норми та цінності)

3          Мімікрiя (основні норми та цінності не прийнято, але дотримуються нео-бов’язкові норми та цінно-сті, що маскує неприйнят-тя основних норм та цін-ностей)            4          Адаптивний індивідуалізм (обов’язкові норми та цін-ності прийнято, нео-бов’язкові приймаються частково або не прийма-ються повністю)

Реакція на стимулюючі впливи охоплює сприйняття цих впливів людиною, їх оцінку і свідоме чи підсвідоме прийняття рішення гцодо зворотних дій.

1

 

            ^         

Людину підбирають для ви-

конання певноїроботи, фун-

кції

Вивчення роботи

            ^ZL    

Робота чи функція підби-

рається під людину

Визначення можливостей та намагань людини

 

—        Описання роботи

Визначення кваліфікаційних

вимог

Відбір кандидатів за кваліфі-каційними вимогами

Призначення людини на пе-вну роботу (посаду)

Закріплення за людиною місця в організації

Підбір роботи, що відпо-

відає можливостям та мі-

сцю людини

Включення людини до

групи і закріплення за нею

роботи відповідно до за-

вдань групи

Два підходи до встановлення взаємодп людини та організацп