Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Менеджерам необхідно вміти передбачати результати вті-лення прийнятих управлінських рішень, оцінювати ступінь ри-зику ведення конкретного бізнесу, виявляти конкурентну пере-вагу підприємства, розробляти стратегію розвитку, формувати та реалізовувати програми, які сприяють досягненню довготер-мінових цілей підприємства.

Дисципліна "Стратегічний менеджмент" передбачає набут-тя студентами теоретичних знань та практичних навичок з пи-тань методології стратегічного планування та управління, ство-рення гнучких систем управління в умовах адаптації підпри-ємств до складних, динамічних, важкопередбачуваних умов зо-внішнього середовища.

Головною метою викладання та вивчення курсу "Стратегіч-ний менеджмент" є формування в майбутніх менеджерів уміння формулювати місію та прийнятні варіанти стратегії фірми, пла-нувати конкретні стратегії фірми за такими напрямками, як фі-нанси, маркетинг, торгівля, надання послуг (виробництво), пер-сонал, безпека; контролювати реалізацію стратегій.

Завданням вивчення курсу є поглиблення теоретичних знань та практична підготовка студентів з питань стратегічного управління фірмою, вибору стратегічної позиції в конкурентній боротьбі, вибору i опрацювання організаційної структури фірми i системи управління в умовах стратегічних змін, аналізу i вико-ристання стратегічної інформації.

Курс “Стратегічний менеджмент” передбачає вивчення та-ких тем:

•          Загальна характеристика стратегічного управління.

•          Планування, реалізація та контроль стратегії.

•          Економічна стратегія фірми.

•          Маркетинг у стратегії фірми.

•          Стратегія конкуренції.

•          Стратегія передбачення криз та запобігання банкрутству.

•          Стратегія управління комерційним підприємством.

•          Стратегія використання людського потенціалу та управління персоналом.