6. СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Санація та банкрутство - це методи антикризового управління підприємством

У роботі щодо запобігання і усунення кризових явищ у біз-несі особливого значення мають запобігаючі ознаки потенційно-го банкрутства. Якщо банкрутство реально передбачити, підп-риємство буде спроможне зробити щось для його запобігання.

Для запобігання краху компанії слід

            ураховувати такі кількісні фактори:

 

невелика величина показника щодо руху коштів до загаль-них зобсш язань;

 

незначний доход на інвестиції;

 

мала рентабельність;

 

нестабільний прибуток;

 

високий показник відношення постійних затрат до загальних затрат тощо

Під неспроможністю (банкрутством) підприємства розу-міється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи - суб'єкта підприємницької дія-льності - задовольнити у встановлений для цього термін пред'явлення до нього з боку кредиторів, вимоги і виконати зо-бов 'язання перед бюджетом.

Банкрутства бажано уникати, але якщо воно неминуче, то його не варто боятися. Нерідко банкрутство є єдиним засобом врятувати підприємство від остаточного занепаду, внести в справу свіжий струмінь нових ідей, яким не було місця при ко-лишньому порядку.

Фінансова усталеність не зводиться тільки до платоспромо-жності. Для досягнення і підтримки фінансової стабільності ва-жливі не стільки абсолютні розміри прибутку, скільки показни-ки рентабельності.

Характерні причини фінансової кризи підприємства і банкрутства

-          скорочення попиту,

-          утрата керованості фірмою,

-          зниження обсягів діяльності,

-          високі витрати обігу і виробництва (шлях до їхнього скорочен-ня - усунення втрат від нераціонального використання робочого часу, плинності кадрів, скорочення управлінських ресурсів, продаж і ліквідація збиткових виробництв тощо),

-          політична нестабільність заважає налагодженню усталених партнерських зв'язків (у т.ч. з інофірмами),

-          надмірна інфляція, що відбувається в Україні,

-          конфлікти у вищому керівництві підприємства,

-          трудові конфлікти,

-          втрата найбільш значимих клієнтів           

Перелік основних видів втрат у підприємницькій діяльності

-          Матеріальні втрати, що виявляються в непередбачених додат-кових витратах або прямих втратах устаткування, майна, проду-кції, сировини і т.д.

-          Трудові втрати, що являють собою втрати робочого часу, спричинені випадковими, непередбачуваними обставинами (простої)        

-          Фінансові втрати - це прямий грошовий збиток. Це можуть бути непередбачені платежі, виплати штрафів, утрати коштів, недоотримання грошей з передбачених джерел, при неповер-ненні боргів, грошовий збиток у зв'язку з інфляцією, зміна ва-лютного курсу гривні     

-          Втрати часу існують тоді, коли процес підприємницької діяль-ності йде повільніше, ніж було намічено           

-          Спеціальні види втрат мають місце у вигляді нанесення збитку здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, прести-жу (іміджу) підприємства тощо 

-          Втрати в комерційному підприємництві, пов'язані із зміною закупівельної ціни товару       

-          Втрати в процесі обігу (транспортування, зберігання) або втра-ти якості, споживчої цінності товару, що призводять до знижен-ня її вартості         

-          Непередбачені мита, відрахування, штрафи         

-          Додаткові витрати   

-          Зниження ціни, по якій реалізується товар, порівняно з проект-ною  

-          Обмеження об'єму реалізації зумовлене падінням попиту або потреби в товарі, витисненням його конкуруючими товарами

-          Ризик втрати частини активу підприємства наслідок розкра-дань (може бути знижений за рахунок установлення сигналізації на складах, поліпшення діючої системи контролю за збережен-ням матеріальних цінностей)    

Тривожні ознаки, що вказують на можливе погіршення становища підприємства

•          Підвищення відносної частки дебіторської заборгованості підприємства

•          Заборгованість перед службовцями фірми

•          Негативні дані про матеріальні запаси (затоварення)     

Тривалість окремих фаз та етапів кризової ситуації ви-значається її типом, джерелами та причинами, а також фактора-ми несподіваності загрози та розмірами збитків. 3 цих позицій можна відзначити, що загальним завданням менеджменту кри-зових ситуацій є недопущення чи пом'якшення етапу шоку від настання кризи, скорочення тривалості етапу відкочування на-зад та прискорена адаптація й стабілізація ситуації.

 

Основні причини ma чинники виникнення кризових ситуацій та банкрутства

Якісні фактори, що передбачають банкрутство

•          Незадовільна система фінансової звітності та нездатність контролювати витрати

•          Неспроможність підприємства отримувати відповідне фі-нансування та значні кредитні обмеження на будь-яке отри-мане фінансування 

•          Нездатність погасити прострочені зобсш язання тощо   

Санація відноситься насамперед до антикризових заходів комерційнж фірм. Водночас реалізація підприємством антик-ризових заходів створює об'єктивні передумови для його рефо-рмування та залучення інвестицій.

Першочергові заходи фінансового оздоровлення

•          Встановлення режиму жорсткого контролю за всіма витра-тами підприємства, особливо матеріальних ресурсів грошо-вих коштів та адміністративно-управлінських витрат 

•          Зміна організаційно-управлінської структури підприємства, скорочення апарату управління, централізація контрольно-планових функцій      

•          Негайна відмова від збиткових та розширення прибуткових видів виробництва, скорочення трудових ресурсів у разі не-можливості їх перепрофілювання       

•          Поліпшення системи та організації бухгалтерського обліку, нормування та контроль за використанням ресурсів

Методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства фірми

1

3

Система фінансових коефіцієнтів

Соціальні узгоджуючі (тестові) показники загрози банкрут-

ства (модель Альтмана, модель Тафаєра-Тішоу)  

Суб’єктивні показники та критерії загрози банкрутства

1

3

Значення діагностики банкрутства фірми

Банкрутство певного суб’єкту господарювання має суттєві

негативні наслідки не лише для його власників, а й для ши-

рокого кола господарських партнерів, робітників і держави

в цілому у зв’язку з порушенням розбалансованістю макро-

економічноїрівноваги          

Від об’єктивності оцінки ступеня ймовірності банкрутства підприємства залежність його інвестиційна привабливість, вартість, що також може негативно відбиватися на економі-чних інтересах держави

Розробка ефективної методології діагностики ймовірності

банкрутства сприятиме об’єктивнішому оцінюванні життє-

здатності підприємств, доцільності їх санкцій для віднов-

лення нормальної життєдіяльності як в інтересах самого пі-

дприємства, так і держави в цілому          

Оцінювання причин розвитку кризи (встановлення причин втрати платоспроможності фірми)

1 Політичні, економічні, кліматичні форс-мажорні обставини

Отримання одиничних збитків на операціях із катастрофіч-

ним або неприпустимим рівнем ризику   

Стабільна збитковість окремих видів діяльності (операцій-

ної, фінансової, інвестиційної)       

Помилки керівництва, персоналу, або їхні навмисні дії що-до заподіяння шкоди підприємству та призведення до банк-рутства

1

3

Система оціночних показників для аналізу потенційного банкрутства

Показники, що характеризують стан платоспроможності

фірми 

Показники оцінювання причин розвитку кризи та банкрутс-тва фірми

Показники, що характеризують наслідки розвитку кризи та визнання підприємства банкрутом у судовому порядку

Показники, що характеризують можливості виходу підпри-ємства з кризи

Діагностика кризових ситуацій на стану банкрутства

 

І

Процес виникнення кризових ситуацій та банкрутства пов'язаний також з характером життєвого циклу підприємства.

 

А, Б, В, Г - точки кризових ситуацій

Життєвий цикл, кризові ситуацп та банкрутство підприємства

Оцінювання наслідків розвитку кризи та визнання підприємства банкрутом

1

3

5

Оцінювання боргових зобов'язань фірми (їх обсяг, склад,

графік погашення, причини та характер виникнення)    

Оцінювання можливості укладення угод із кредиторами

(мирові угоди, угоди на мораторій, угоди на відкладення

терміну, угоди про знижку тощо) або отримання їх допомо-

ги для нормалізації бізнесу  

Оцінювання можливості покриття зобов'язань за рахунок наявних активів у цілому та по окремих чергах кредиторів

Прогнозування можливості продовження діяльності після

розрахунку з усіма кредиторами    

Розрахунок і аналіз оціночних показників (міри покриття зобов'язань; обсягу і рівня неконкретних зобов'язань, кое-фіцієнт втрат власного капіталу) після розрахунків з креди-торами; коефіцієнта можливості «заспокоєння» заборгова-ності; коефіцієнта конкуренції боргу; коефіцієнта імовірно-сті порушення справи про банкрутство тощо)

Види платоспроможності

1

3

Грошова - тільки за розрахунок наявних коштів

Розрахункова - за рахунок наявних коштів та можливих (реальних) джерел їх зростання (коштів у \ юзрахунок)

Майнова (ліквідна) - за рахунок усіх видів обігових акти-

вів підприємства (в разі їх умовного продажу)    

Ризик - вірогідність (ймовірність) виникнення збитків або зниження доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

У підприємницькій діяльності ризик неминучий. Чим ви-щий рівень ризику, тим більший у випадку успіху буде прибу-ток.

 

Класична модель санації фірми

Методика оцінки рівня ризику

Для оцінювання рівня ризику використовують формулу Z-фактору Е.Альтмана:

Z-фактор = 0,012х! +0,0144х2+0,033хз+0,006х4 +0,999х5 ,

де: хі - вартість оборотних фондів, поділена на значення рядка балансового звіту "разом активи";

х2 - сума резервів, фондів спеціального призначення, роз-мір цільового фінансування і нерозподіленого прибутку, поділе-на на значення рядка "разом активи" (ЧП/А);

х3 - прибуток до сплати податків і відсотків, поділена на "разом активи" (БП/А);

х4 - ринкова вартість статутного капіталу (число акцій, помножене на поточну котировку), поділена на рядок балансо-вого звіту "разом пасиви" (зобов'язання в цілому);

х5 -обсяг продаж, поділений на "разом активи".

•          Отриманий результат Z-фактора порівнюється з імовірним рівнем ризику, обумовленим даною стратегією;

•          Різниця між фактичним і прогнозованим розміром Z-фактора показує міру впливу ризику на досягнення поста-влених цілей підприємства;

•          Якщо фактичний рівень ризику перевищить прогнозований, то має місце значний (< 1,2) вплив ризику на міру досягнен-ня цілей підприємства;

•          Перевищення (> 1,2) прогнозованого рівня ризику над фак-тичним означає незначний вплив ризику на рівень досягнен-ня цілі.

 

Розмір Z-фактора      Міраризику

<1,8     Дуже висока

1,8-2,7            Висока

2,8-2,9            Середня

<3        Низька

Оцінювання показників, що характеризують можливості підприємства по виходу з кризи

 

1

2 3 4

6

7 8       Оцінювання внутрішніх джерел відновлення плато-спроможності

 

            Можливість зростання обсягів діяльності

 

            Можливе зростання рівня прибутку

 

            Обсяг потенційного залучення банківських та комерційних кредитів

 

            Обсяг і рівень іммобілізації ЛІКВІДНИХ КОШТІВ 3 інших видів обігових та позаобігових активів

 

            Рівень можливої економії постійних та змінних витрат

 

            Потенційний конкурентний статус підприємства

 

            Інтегральний показник інвестиційної привабливості

Передбачити всі несподіванки, що супроводжують коме-рційну діяльність, неможливо, тому завжди існуєризик збитків або недоотримання затанованого прибутку.

Стратегія управління ризиком та запобігання банк-рутству спрямована на оптимізацію співвідношення між при-бутковістю та ризиком для максимізації прибутку та вартості майна підприємства як у поточний час, так і на перспективу та на виживання фiрми у довгостроковому перiодi.

Один з ключовш напрямів роботи менеджера в плані за-безпечення безпеки діяльності полягає в забезпеченні ко-мерційної таємниці. Втрати в цій сфері можуть npueecmu до втрати конкурентоспроможності клієнтури, великих збитків.

Економічна безпека підприємства - це захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища, a також здатність швидко усунути різноваріантні погрози або адаптуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності, вона включає систему заходів, що забеспе-чують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників.

Відповідно до Закону України «Про підприємство», під комерційною таємницею підприємства мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, керуванням фінансами й іншою діяльністю підприємства, що не є державними таємницями, розголо-шення яких може завдати шкоди його інтересам, що є власністю підприємства.

            Основні канали витоку інформації

-          через комп'ютерні системи;

-          підслуховування телефонних розмов;

-          використання електроакустичних перетворень в апаратурі;

-          використання візуальної інформації з роздруківок, отриманих з використанням ЕОМ         

Заходи щодо зміцнення економічної безпеки підприємств

1. У рамках технологічної безпеки

-          закриття низькорентабельних і збиткових підприємств;

-          зміна системи оплати праці наукових кадрів;

-          створення нових організаційно-виробничих структур;

-          використання лізингу;

-          активна участь у міжнародних виставках 

2.         Урамках ресурсної безпеки:

-          удосконалювання системи розрахунків;

-          підвищення продуктивності праці;

-          збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження        

3.         У рамках фінансової безпеки:

-          застосування принципу дотримання критичних термінів креди-тування;

-          створення інформаційного центру, щоб постійно мати зведення про борги підприємства;

-          створення соціальної групи фінансових працівників, що пе-

ревіряли б податкові й інші обов'язкові платежі для виявлення

можливої передоплати і виявляли відомості про основні вироб-

ничі фонди, що мало використовуються з метою їхнього по-

дальшого продажу   

4.         У рамках соціальної безпеки:

-          наближення рівня оплати праці до показників розвинутих

країн;

-          підвищення кваліфікації працівників         

Контрольні питання

1.         У чому сутність ризику в управлінні підприємством?

2.         Дайте визначення ризику.

3.         Назвіть види комерційних ризиків.

4.         Назвіть чинники, що впливають на рівень політичних ризиків.

5.         Які Ви знаєте основні принципи розробки стратегії управ-ління ризиком?

6.         Опишіть процес управління комерційним ризиком.

7.         Назвіть оцінювальні показники для аналізу ймовірності бан-крутства.

8.         Які ознаки ризикової ситуації?

9.         Визначте причини, що зумовлюють виникнення невизначе-ності в діяльності підприємства.

10.       Які фактори зумовлюють виникнення ризику в управлінні підприємством?

11.       Дайте характеристику видів ризику, що виникають у діяль-

ності підприємства.

12.       Якими параметрами характеризуються ризикові управлінсь-кі рішення?

13.       Сформулюйте критерії ефективності управлінського рішен-нявситуаціїризику.

14.       Які основні напрями та форми управління ризиком?

15.       Дайте характеристику основних етапів моделі поведінки си-стеми управління підприємства в умовах ризику.

 

16.       Визначте учасників процесу управління ризиком у діяльнос-ті підприємства. Обгрунтуйте відповідь.

17.       Учомусушістьпоняття “ризикозахищеності” підприємства?

18.       Сформулюйте умови підвищення ефективності управління підприємством в умовах ризик’ .

19.       Які відмінності поведінки субєктів управління в “нормаль-ній” та “ризиковій” ситуаціях? Як це впливає на рівень ри-зикозахищеності підприємства?

20.       Що може називатися кризовим явищем у діяльності підпри-ємства?

 

21.       Дайте визначення поняттям кризи і антикризового управ-ління.

22.       Зробіть висновки із загальної теорії криз.

23.       Як класифікуються кризи в економіці?

24.       Опишіть технологію прогнозування криз.

25.       Назвіть загальні причини виникнення кризи в управлінні

підприємством.

26.       Які Ви знаєте основні заходи щодо виходу підприємства з

кризи?

27.       Чим відрізняється антикризове управління від звичайних

прийомів, форм і технологій менеджменту?

28.       Види кризових ситуацій. Умови їх виникнення.

29.       Етапи розвитку кризи.

30.       Етапи подолання кризи. Системи заходів систем управління.

31.       Які причини призводять до виникнення кризи?

32.       Дайте характеристику етапів розвитку кризи в діяльності

підприємства.

33.       Наведіть приклади конструктивної та деструктивної кризи в

діяльності підприємства.

34.       Чому криза є невід’ємною складовою діяльності підпри-

ємств?

35.       Сформулюйте симптоми кризи в управлінні підприємством.

36.       Визначте основні підходи до формування стратегії поведін-

ки підприємства в умовах кризи.

37.       Які складові є обов’язковими для системи антикризового

управління підприємством?

38.       Якими є особливості процесу адаптації підприємства?

39.       За яких умов управління підприємством у кризовому стані

може вважатися оптимальним?