Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ФІРМИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

6. СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Санація та банкрутство - це методи антикризового управління підприємством

У роботі щодо запобігання і усунення кризових явищ у біз-несі особливого значення мають запобігаючі ознаки потенційно-го банкрутства. Якщо банкрутство реально передбачити, підп-риємство буде спроможне зробити щось для його запобігання.

Для запобігання краху компанії слід

            ураховувати такі кількісні фактори:

 

невелика величина показника щодо руху коштів до загаль-них зобсш язань;

 

незначний доход на інвестиції;

 

мала рентабельність;

 

нестабільний прибуток;

 

високий показник відношення постійних затрат до загальних затрат тощо

Під неспроможністю (банкрутством) підприємства розу-міється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи - суб'єкта підприємницької дія-льності - задовольнити у встановлений для цього термін пред'явлення до нього з боку кредиторів, вимоги і виконати зо-бов 'язання перед бюджетом.

Банкрутства бажано уникати, але якщо воно неминуче, то його не варто боятися. Нерідко банкрутство є єдиним засобом врятувати підприємство від остаточного занепаду, внести в справу свіжий струмінь нових ідей, яким не було місця при ко-лишньому порядку.

Фінансова усталеність не зводиться тільки до платоспромо-жності. Для досягнення і підтримки фінансової стабільності ва-жливі не стільки абсолютні розміри прибутку, скільки показни-ки рентабельності.

Характерні причини фінансової кризи підприємства і банкрутства

-          скорочення попиту,

-          утрата керованості фірмою,

-          зниження обсягів діяльності,

-          високі витрати обігу і виробництва (шлях до їхнього скорочен-ня - усунення втрат від нераціонального використання робочого часу, плинності кадрів, скорочення управлінських ресурсів, продаж і ліквідація збиткових виробництв тощо),

-          політична нестабільність заважає налагодженню усталених партнерських зв'язків (у т.ч. з інофірмами),

-          надмірна інфляція, що відбувається в Україні,

-          конфлікти у вищому керівництві підприємства,

-          трудові конфлікти,

-          втрата найбільш значимих клієнтів           

Перелік основних видів втрат у підприємницькій діяльності

-          Матеріальні втрати, що виявляються в непередбачених додат-кових витратах або прямих втратах устаткування, майна, проду-кції, сировини і т.д.

-          Трудові втрати, що являють собою втрати робочого часу, спричинені випадковими, непередбачуваними обставинами (простої)        

-          Фінансові втрати - це прямий грошовий збиток. Це можуть бути непередбачені платежі, виплати штрафів, утрати коштів, недоотримання грошей з передбачених джерел, при неповер-ненні боргів, грошовий збиток у зв'язку з інфляцією, зміна ва-лютного курсу гривні     

-          Втрати часу існують тоді, коли процес підприємницької діяль-ності йде повільніше, ніж було намічено           

-          Спеціальні види втрат мають місце у вигляді нанесення збитку здо