Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК ТА РОЛЬ ВИПАДКУ В РЕАЛІЗАЩЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

5. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК ТА РОЛЬ ВИПАДКУ В РЕАЛІЗАЩЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

            Розподіл ризиків за характером

2. Комерційніризики - це мож-ливість втрат, що виникають внаслідок несприятливих, непе-редбачуваних змін кон’юнктури ринку і погіршення інших умов здійснення підприємницької діяльності

1. Політичніризики - ха-

рактеризуються неможливі-стю математичного оціню-вання ймовірності настання несприятливих подій та ду-же великими розмірами; не-сприятливі події відбува-ються внаслідок певних дій органів влади, управління, інших державних інститутів, а також народних мас

Ризикова ситуація в діяльності менеджера визначається су-купністю різноманітних обставин та умов, що створюють пе-вний стан у діяльності менеджера, коли відсутність однозна-чної результативності прийнятого та реалізованого управлін-ського рішення обсш язкова.

У ризиковій ситуації доцільно враховувати

•          Імовірність отримання бажаного результату       

•          Імовірність настання небажаних наслідків в результаті вибо-ру альтернативи управлінського рішення та його реалізації

•          Імовірність фактичного відхилення від поставлених цілей

•          Можливість оцінити наслідки управлінського впливу

•          Ступінь досягнення мети діяльності підприємства         

•          Фактичні розміри відхилень від прогнозованого стану підп-риємства

Ризик в управлінні може розглядатися як характеристика цілес-прямованої діяльності суб'єкта управління в умовах невизначе-ності, за яких існує імовірність відхилення від досягнення пос-

тавлених цілей.

Ризик в управлінні є засобом усунення системою менеджменту підприємства невизначеності, засобом практичного вирішення протиріччя у разі альтернативного розвитку протилежних тен-денцій в конкретних умовах діяльності.

Критерієм ризикозахищеності підприємства є фінансова ста-лість.

Балансова модель фінансової сталості:

О + 3 + Г = Д + СР + КР + кз,

де О - основні засоби та вкладення; 3 - запаси та витрати;

Г - грошові засоби, короткострокові фінансові вкладення, інші активи;

Д - джерела власних засобів;

СР - середньострокові, довгострокові позики та залучені засоби;

КР - короткострокові позики;

КЗ - кредиторська заборгованість та позикові кошти.

 

Ухилення від ризику

Мінімізація ризику

Диверсифікація ризику

Нівелювання ризику

Лімітування ризику

Типові риси ризику у менеджменті

 

Характеристики ризику       Характеристика

Суперечливість         -          Ризик, зорієнтований на отримання

значущих длясуб'єктаринку резуль-

татів, створює передумови для розви-

тку підприємництва, ділових та особи-

стісних якостей менеджерів, сприяє

пошуку нових рішень

-          Ризик виявляється у взаємодії

об’єктивно існуючих ризикових дій та

їхнього неадекватного суб'єктивного

оцінювання менеджерами, що може

призводити до негативних результатів

Альтернативність     - Конкретний зміст ситуації ризику має різну складність і може бути виріше-ний завжди різними засобами

Правомірність           -          Ризик повинен відповідати значущо-

сті мети, для якої він обраний (при

цьому мета не може бути досягнута

іншими, неризикованими діями)

-          Ризик не повинен переходити до на-

вмисного отримання збитків

- Об'єктом ризику не повинні бути чинники, що впливатимуть на життє-здатність підприємства, працівників

-          Ризик не повинен бути джерелом

протиріччя між діяльністю підприємс-

тва та нормативно-правовою базою країни

Невизначеність         - Відображення об'єктивності ризику в менеджменті, коли система управління функціонує в умовах, які не можуть бути визначені повністю

За характером наявної інформації

            ризики можна розподілити на

ті, що трапляються часто,

-          передбачувані,

-          непередбачувані      

Типові відомі (передбачувані) ризики

-          He виконання робіт до наміченого терміну          

-          Ризики одержання штрафів

-          Утрати частини матеріальних ресурсів у наслідок розкрадань

-          Ризики невиконання договорів на постачання сировини, мате-ріалів

-          Ризик зниження трудового потенціалу внаслідок звільнення працівників      

Непередбачувані ризики - потенційні загрози нанесення збит-ку, щодо яких не можна спрогнозувати ні час настання, ні ймові-рні масштаби наслідків, пов'язані з їхньою можливою реалізаці-єю. Ці ризики, пов'язані з такими подіями, як зміни в політичній обстановці, в банківській та грошово-кредитній політиці.

Страхування ризику невиконання зобов’язань містить у собі

-          збиток у зв'язку з несвоєчасністю оплати санкцій за договором, укладеним страхувальником;

-          збиток партнерам за окремими договорами, у зв'язку з невико-нанням своїх зобов'язань самим страхувальником     

Основна мета управління ризиком - зменшення фактичного від-хилення від досягнення мети підприємства в результаті обрання ризикової альтернативи і недопущення втрат від ризику.

Блок-схема моделі поведінки системи управління в умовах ризику

 

Критерії рюикозахищеності підприємства

Характеристика зон ризику підприємницької діяльності

 

Назва зони     Безризи-         Зона    Зона    Зона не-         Зона ка-

ризику            кова    припус-          критич-          при-пус-        та-

            зона підп-      тимого            ного ри-         тимого            строфіч-

            ри-      ризику            зику     ризику            ного ри-

            ємництва                                          зику

Можливі        Втрати не       В обсязі          В обсязі          В обсязі          У розмі-

фінансові        очіку-  плано-            планових       власного        рах, біль-

втрати            ються  вого при-бутку          доходів           капіталу          ших за власний капітал

Доход

Лінія співвідношення ризику і доходу

 

Співвідношення рівнів ризику та доходу в господарській діяльності

 

Рівні    Вірогідність збитків

збитків            Близька

до

нуля    Низька            Невелика        Середня         Велика            Близька

до

оди-

ниці

Незначні         Прийняття ризику    Прийняття ризи-

ку або створення

запасів чи резер-

вів

Малі    Створення резервів, запасів

Помірко-вані  Створення

резервів,

запасів            Зовнішнє

страхування

чи розподіл

ризику            Уникнення ризику

Середні          Зовнішнє страхування чи розподіл ризику            Уникнення ри-зику

Великі Зовнішнє страхування

чи розподіл

ризику            Уникнення ризику

Катас-трофічні          Зовнішнє стра-

хування чи роз-

поділ ризику  Уникнення ризику

Можливірішення щодо вибору методу управління ризиком

Управління ризикозахищеністю підприємства

 

Умови виникнення ризику в управлінні

 

Зміст основних етапів оцінювання рівняризиків підприємства

 

Блок-схема процесу управлінняризиком в підприємстві

Концепція "Управління ризиком” включає:

•          Виявлення наслідків діяльності суб'єктів ринку в ситуації ризику

•          Вміння реагувати на можливі негативні наслідки ризикових рішень   

•          Розробку та здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані та/або компенсовані імовірні негативні результати ризику

Основна мета управління ризиком - зменшення фактичного відхи-лення від досягнення мети підприємства в результаті обрання ри-зикової альтернативи і недопущення втрат від ризику.

Види комерційних ризиків

1. Внутрішні ризики - ви-

никають внаслідок конкуре-нтної діяльності підпри-ємств; їх характеризують:          2. Зовнішні ризики - не

пов'язані з безпосередньою дія-льністю підприємців, їх клієнтів та контрагентів; до них відно-сяться:

1.1.      Рівень собівартості про-

дукції,їїякістьтанадій-

ність

1.2.      Умовизбуту

1.3.      Допродажний та післяп-

родажний сервіс

1.4.Якістьреклами

1.5. Технічний рівень осно-

вних виробничих фондів І.б.Рівеньзабезпеченості

обіговим капіталом 1.7. Співвідношення влас-

них та позичених коштів 1.8.Відбірклієнтури 1.9. Професійний рівень ка-

ДРІв    2.1.      Стихійні природні явища

2.2.      Техногенні катастрофи

2.3.      Зловмисні дії третіх осіб

2.4.      Інфляційні процеси

2.5.      Політичні події

2.6.      Розвиток нових технологій

2.7.      Зміни моди та попиту

189

 

                        Експертиза управлінського рішення та комерцій-                       

            ної операції з урахуванням фактора ризику          

            і          

            Виявлення ризикових подій і         

            притаманних видів ризику 

                        \                      

            Оцінювання рівня ризику ^

 

                                   1                                

 

Систематичні                        Експертні                   Метод бального

методи                       методи                       оцінювання ризику

                                   1                                

            Оцінювання можливих фінансових витрат         

            підприємства при настанні ризикового випадку

            1         

            Аналіз співвідношення ризику та доходів, оціню-          

            вання можливостей покриття фінансових витрат          

^^""^ Чи можна вважати ^^^^

            <Г ризик виправданим J^>\           

Так                  і доцільним                Hi

                        \                                              \                      

            Прийняття управлінського              Відхилення управлінського

            рішення                      рішення         

            1                                

            Розробка системи заходів з 

            профілактики ризику та      

            його мінімізації                                                                                

Процес управління комерційнимризиком

 

Аналіз ризику під час прийняття управлінських рішень

(логічний процес)

Уточ-

нення

рішення

 

Логічний процес аналізуризику під час прийняття стратегічних управлінських рішень

Принципи розробки стратегії управління ризиком

1. Принципи системності - передбачає необхідність компле-ксного підходу до вивчення, оцінювання та впровадження за-ходів по контролю за ризиком, усвідомлення взаємо-пов’язаності та взаємообумовленості ризиків, з якими стика-ється торговельне підприємство у своїй діяльності; врахування чинника ризику при розробці інших функціональних стратегій управління підприємством

2. Принципи обґрунтованості - передбачає необхідність об-ґрунтування заходів щодо управління ризиком, врахування не-обхідності поєднання суб’єктивної оцінки та інтуїції ризик-менеджера з об’єктивною інформацією, що необхідна для ви-вчення та оцінювання ризику

3. Принципи економічності - передбачає оцінювання кошто-рису витрат на управління ризиком та його порівняння з мож-ливими втратами підприємства у випадку ризикових подій

4. Принципи послідовності - зумовлює необхідність дотри-мання при розробці та реалізації стратегії управління ризиком певної послідовності (програми) дій для найбільш ефективного її проведення

5. Принципи гнучкості стратегії управління ризиком - пе-

редбачає можливість та необхідність постійного оперативного коригування розробленої стратегії і тактики ризик-менеджменту у зв’язку з постійною зміною чинників, що зумо-влюють ризики діяльності підприємства

Три групи ризиків по стадіях кругообігу коштів

1

3

Ризики інвестування капіталу в основі та оборотні засоби, в

науково-технічну продукцію та цінні папери; ризики непо-

вернення кредитів; ризик фінансових гарантій   

Ризик втрат і збитків від стихійних лих, катастроф, непра-вомірних дій третіх осіб, перерв у діяльності з форс-мажорних обставин

Ризики неплатежів, експортних кредитів, крадіжок продук-

ції та грошей 

Чинники, що впливають на рівень політичних ризиків

 

1

2 3

5

7 8 9    Політичне та економічне становище країн

 

            Потенційні можливості країни

 

            Рівень розвитку промисловості, сільського господарства та інфраструктури

 

            Обсяг внутрішнього валового продукту

 

            Обсяг і структура внутрішньої та зовнішньої державної за-боргованості

 

            Своєчасність погашення займів

 

            Рівень інфляції

 

            Обсяги зовнішніх інвестицій

 

            Географічне положення