Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ШДПРИЄМСТВОМ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

4. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ШДПРИЄМСТВОМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Антикризові заходи слід здійснювати, коли фінансові ре-зультати функціонуючого на ринку підприємства становлять загрозу виживанню та самому існуванню підприємства.

 

Етапи та чинники антикризового управління

Роль антикризового управління

            в системі оздоровлення підприємства      

•          Головна мета антикризового управління - забезпечити міцне положення на ринку і стабільно стійкі фінанси підприємства за будь-яких економічних, політичних, соціальних катакліз-мів        

•          У його межах застосовуються такі управлінські інструменти, які в специфічних умовах опинилися найбільш ефективними у вирішенні усіх поточних завдань підприємства, а не тільки в усуненні тимчасових фінансових ускладнень       

•          Суть антикризового управління - прискорена і дійова реак-ція на існуючі зміни навколишнього середовища на основі раніше ретельно розробленої системи альтернативних варіа-нтів управлінських рішень           

•          В основі антикризового управління лежить процес постій-них та послідовних нововведень в усі ланки та галузі діяль-ності підприємства 

•          Антикризове управління націлює на те, що навіть у складній господарській ситуації, в якій опинилося підприємство, мо-жна ввести в дію такі управлінські механізми, які б дали б змогу підприємству вибратися із труднощів з найменшими втратами

Стратегічне антикризове управління має починатися не з аналізу балансу підприємства і здійснення надзвичайних заходів щодо запобігання фінансової неспроможності, а моменту вибору місії підприємства, вироблення концепції і мети його діяльності, формування і підтримки на достатньому рівні стратегічного по-тенціалу підприємства, здатного забезпечувати протягом трива-лого часу його конкурентну перевагу на внутрішньому і зовніш-ньому ринках.

Кризові явища в економіці підприємства характеризується

•          наявністю загрози високо пріоритетним цілям та цінностям;

•          ефектом раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи

•          гострим дефіцитом часу для реагування на загрозу

 

Технологія вирішення проблем вумовах кризового функціонування фірми

            Причини виникнення кризових ситуації

•          Недостатній рівень знань щодо передбачення кризи

•          Певний рівень відчуження в функціонуванні соціально-політичних господарсько-економічних, культурно-психологічних механізмів        

•          Випадкові відхилення, прорахунки чи помилки (інженерні, управлінські, політичні, історичні і т. ін.).           

Характерною особливістю сприйняття кризових ситуацій є їх оперативна мінливість під дією нової інформації, прийнятих рішень та результатів їх виконання, а також під впливом зміни психологічного клімату в міру досягнення взаємних поступок при вирішенні конфліктних ситуацій тощо.

Забезпечити успіх у бізнесі може загальновідома тріада "люди - продукт - прибуток ", головне з яких - люди.

Найважливіші принципи, якими рекомендується

            керуватися менеджерам для виходу з кризи        

Доброзичливе ставлення до всіх працюючих на підприємстві

Відповідальність менеджерів усіх рівнів за успішну діяльність

підприємства

Комунікації (горизонтальні та вертикальні) як усередині, так і

за межами підприємства    

Створення атмосфери відкритості, чесності, довіри до людей

Сприяння реалізації талантів працівників і прагнення до пос-тійного удосконалювання як особистої роботи, так і роботи пі-дприємства

Якщо стратегія підприємства не перетворюється для пер-соналу в привабливий стимул, то в керівників, крім матеріально-го, залишаються лише примусові важелі - покарання, накази та інші адміністративні заходи, гцо в сучасних умовах усе частіше виявляються марними.

Ill

Підприємнщтва без ризику не буває. Найбільший прибуток, як правшо, приносять ринкові операціїз підвищеним ризиком.

Приймати на себе ризик підприємця змушує невизначеність гос-подарської ситуації, невідомість умов політичної й економічної обстановки і перспектив зміни цих умов. Чим більша невизначе-ність господарської ситуації при ухваленні рішення, тим вища міра ризику.

Ризики можна розподілити на такі групи

-          економічний ризик - це ризик втрати конкурентної позиції пі-дприємства внаслідок непередбачених змін в економічному ото-ченні фірми, наприклад зростання цін на енергоносії, зростання відсоткових ставок за кредити     

-          політичний ризик - ризик понесення збитків або зниження прибутку внаслідок відсоткових ставок за кредити         

-          виробничий ризик - ризик невиконання планових обсягів робіт або збільшення витрат, зумовлені такими подіями, як аварії та збої устаткування    

-          фінансовий ризик - ризик пов'язаний із здійсненням операцій з фінансовими активами

Питання для аналізу ризику

-          Де зосереджені основні джерела ризику? 

-          Які імовірності нанесення тих або інших збитків, пов'язаних з окремими джерелами ризику?        

-          Наскільки великі збитки, якщо реалізується гірший сценарій?

-          Наскільки ці збитки порівнянні з витратами на реалізацію про-екту підприємницької діяльності? 

-          Які дії дозволять знизити ризик або зовсім уникнути його?

Будь якерішення ґрунтується на інформації.

 

Класифікація ризику