Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

 

1          Визначення об'єкта, цілей та завдань прогнозу    ■і         Формування банку

даних про динаміку

об'єкта            «-1

            Дослідження особливостей татенденційдинаміки об'єкта в ретроспективі    

           

           

 

2         

           

            Побудовамоделі

циклічноїдинаміки

об'єкта           

 

           

           

            Формування банку даних про кризи         

 

            Виявлення закономірностей

циклічної динаміки об'єкта,

видів і фаз циклів     

           

           

 

3         

            У         Міждисциплінарні

дослідження, викори-

стання макромоделей

взаємодії систем       

 

4                      Вивчення минулих та про-

гноз майбутніх криз у ритмі

циклічного розвитку

           

           

 

           

           

           

            Накопичення даних

про шляхи виходу 3

кризи 

 

5         

            Аналіз структури минулих

криз і прогноз структури

майбутніх      

           

           

 

           

           

           

            Розрахунок варіантів

виходу з кризи та їх

наслідків        

 

6         

            Виявлення зовнішніх зв'язків і взаємодії криз       

           

           

 

7         

            Вивчення шляхів виходу 3 криз у минулому і прогноз виходу з майбутньої кризи    

            Оброблення даних

про виконання захо-

дів щодо виходу 3

кризи 

 

8         

            Обгрунтування системи заходів по виходу з кризи                                           

9         

            Прогнозування наслідків

виконання заходів щодо

виходу з кризи та їх кори-

гування                     

                                   і           '           і           '          

                        Підсумковий аналіз подолання кризи і     

                                               проноз м        шбутнь           зї кризи                                 

Блок-схема прогнозування криз

Кризові періоди переживають політична та правова сис-теми, культура, ідеологія, екологія, релігія тогцо.

Загальні правила методології

            і технології прогнозування криз     

1.         Визначення мети передбаченя криз (передбачає два

пiдходи):

•          намагання запобiгти кризi, вiдтягнути її початок;

•          намагання своєчасно передбачити кризу, розпiзнати її сутнiсть, активно сприяти усуненню елементiв системи, які вже віджили, скорочуючи тим самим термiн та негативнi наслiдки кризи

 

2.         Визначення сутностi та структури кризи  

3.         Прогноз зовнiшнiх чинникiв взаємодiї криз         

 

3.         Вибiр i ранжування шляхiв виходу з кризи

4.         Аналiз ходу та наслiдкiв криз

Глибинною основою економiчної кризи є кризи: техно-логiчна, освiтнянська, екологiчна; скорочення виробництва за-гострює кризовi потрясiння в соцiально-полiтичнiй сферi, в ку-льтурi та iдеологiї.

Три напрями виходу підприємства з кризової ситуації

1.         Налагодження стійких зв'язків з ринком щодо ресурсного забезпечення та реалізації продукції      

2.         Створення матеріальної основи для підвищення конкурент-ності підприємства (удосконалення технологій, організації управлiння);          

3.         Розвиток соціальної сфери на підставі збiльшення доходiв і прибутку 

Хоча кризи неминучі, менеджери, спираючись на теорію циклічного розвитку, можуть прогнозувати характер і строки кризових потрясінь, які насуваються, обирати найбільш ефек-тивні щляхи подолання та виходу з них, мінімізувати негативні наслідки.

Загальні причини вііникнення кризи в керуванні підприємством

1.         Некомпетентне керiвництво          

2.         Змiни кон’юнктури (попиту та пропозицiї)         

3.         Недостатнiй контроль         

4.         Неефективне планування   

5.         Вiдсутнiсть або неефективнiсть системи прийняття рiшень

6.         Недосконалiсть маркетингової роботи     

7.         Неузгодженнiсть дiй окремих функцiональних пiдроздiлiв

8.         Брак фiнансових ресурсiв    

9.         Високi витрати виробництва та обiгу       

Заходи щодо виходу з кризи

А.        Оперативні

1.         Лiквiдування збиткiв

2.         Виявлення та залучення резервiв

3.         Залучення фахiвцiв

4.         Кадровi змiни

5.         Вiдстрочка платежiв

6.         Отримання кредитiв

7. Змiцнення трудової, технологiчної та виконавської дис-циплiни

Б.         Стратегічні

1. Аналiз та оцiнювання: потенцiалу, виробничих програм, доходiв, iнновацiй

2. Розробка концепцiї оздоровлення (санацiї): фiнансової, маркетингової, технiчної (технологiчної), управлiнської, iнвестицiйної дiяльностi

3.         Опрацювання конкретних планiв заходiв

Для кожного підприємства існує межа зростання обсягів діяльності. При цьому одні й ті самі процеси можуть як сти-мулювати розвиток, так і гальмувати його.

 

Практикауправління кризовими ситуаціями на підприємстві

 

Управління крюовими ситуаціями на підприємстві

Перелік проблем для вирішення в умовах кризового функціонування фірми

1.         Своєчаснiсть управлiнських впливiв.       

2.         Нiвелювання неприпустимих вiдхилень фктичних параметрiв системи вiд заданих (плану, нормативу, програми).    

3.         Проблеми розпiзнавання та iдентифiкацiї передкризових си-туацiй.    

4.         Проблеми запобiгання кризи.        

5.         Проблеми життєдiяльностi фiрми у кризовому станi.     

6.         Проблеми виходу з кризи та лiквiдацiї її наслiдкiв.          

7.         Методологiчнi проблеми антикризового управлiння.    

8.         Фiнансово-економiчнi проблеми антикризового управлiння.

9.         Правовi проблеми антикризового управлiння.    

10.Соцiально-психологiчнi проблеми антикризового управлiння.

11.Проблеми прогнозування криз.

12.Розробка управлiнських рiшень в умовах ризику.

13.Аналiз та оцiнка кризових ситуацiй.    

14.Iнновацiнi стратегiї поведiнки у кризi. 

15.Конфлiктологiчнi проблеми антикризового управлiння.

16.Маркетинг поведiнки в умовах невизначеностi.        

17.Добiр, оцiнка та мотивацiя персоналу в умовах кризи.         

18.Iнвестицiйне проектування.