Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗ В ЕКОНОМІЦІ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

2. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗ В ЕКОНОМІЦІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Криза - це необхідна фаза в житті будь-якої системи, ко-ли потенціал попередньої минулої динаміки вже вичерпано і система або переходить в якісно новий стан, або гине, замінюється новою, більш прогресивною.

Висновки з загальної теорії криз

1.         Кризи неминучі та повсюдні         

2.         Кризи прогресивні (циклічні кризи), тому що виконують функцію:

 

•          руйнівну - підривають та заміщують елементи системи, які вже віджили

•          створюючу - відбирають ті елементи розвитку, які акумулю-ються, переходять у майбутнє

3.         Кризи багатостадійні,в своєму життєвому циклі проходять

етапи:

•          прихований латентний період, коли протиріччя домінуючої системи накопичуються, але ще не помітні; новий цикл уже фо-рмується, але ще не взмозі суттєво впливати на траєкторію роз-витку;

•          період обвалу, різкого загострення всіх протиріч застарілого циклу розвитку, його протиборство зі зміцнілим новим;

•          період депресії, коли попередня та нова системи на короткий час зрівнюються за потужністю, і зріють передумови для виходу з кризи

•          період пожвавлення, швидкого витіснення відживших еле-ментів системи, які вже віджили, та стрімкого поширення і стве-рдження нової системи.

 

4.         Кризи багатогранні і неповторні, але піддаються класифікації

5.         Кризи взаємодіють, поглиблюючи одна одну, створюючи ре-зонансний ефект       

6.         Кризи кінцеві і в решті-решт закінчуються           

 

КРИЗИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

1.3а об’єктами           2. За три-валiстю      1 3. За масшта-бами 4. За харак-

тером і гли-

биною розпо-

всюдження

           

 

Способуви-робництва         Поточнi,Корот-| кострокові (4-5 років)      1 Індивідуальні          Циклiчно-повторюванi

           

           

           

 

Виробничих

сил     

           

           

 

                       

 

           

            Нерегулярнi

Робочої сили Середньостро-кові(одинраз на8-10років)  Локальні        

 

Засобів виро-бництва         

           

            Випадковi

Енергетичної бази   

           

           

 

           

           

           

 

                       

 

           

            Кризи зростання

Форм органі-

заціївироб-

ництва           Інвестиційні

(одинразза20 років)  Регіональні 1 

 

           

                        Кризи розпаду

Виробничих відношень      

            1

 

           

Власності       Довгострокові

(один раз за

40-60 років),

затяжнi           Національні   Ьольовані

Обміну          

           

           

 

           

           

            Кумулятивні

Розподілу      

           

           

 

           

           

           

 

Структури вiдтворення                    Резонансно

взаємодіючіз

іншими

 

            Кризи способу виробництва

(один раз за декількасто-

літь), вiковi     Світові

(глобальні)    

 

           

           

           

 

Окремих

сфер

вiдтворення  

           

           

 

Класифікація криз в економіці

Як правило, криза проходить дві фази: різкого погіршення ситуації (шок і відкат назад) і постійної стабілізації положення (адаптація і оволодіння обставинами).

 

ПараметріГ    “Шок"  “Відкочування назад”

1.ЦІлевстановлен-ня та планування         Відсутнє         Короткострокове. В межах дня чи ти-жня

2. Стиль керівницт-ва та прийняття рі-шень        Неефективний. Неспроможний      Авторитарний

3. Міжособистісні контакти Розрив. Фрагментарні          Переважання захи-сних реакцій

4. Міжгрупові від-носини    Припинені     Відчуження

5. Ділове спілку-вання         Випадкове     Ритуальне. Дотримання фор-мальних контактів

6. Вирішення про-блем        Відсутнє         Механічне

7. Структура орга-нізації      Хаос. Безлад  Традиційна.

Загальноприйнята.

Ізольована

Фаза 1: "шок" та "відкочування назад"

 

^^ Етапи ПараметріГ            "Адаптація”    „Оволодіння ситуацією”

Цілевстановлення та планування   В межах конкрет-них цілей Всеосяжне Інтегроване

Стиль керівництва та прийняття рі-шень Партисипативний Кооперативний           Орієнтований за цілями

Міжособистісні контакти та відно-сини    Пошук контактів        Спільна робота

Між групові відно-сини       Основані на взає-модопомозі         Координація Синергізм

Ділове спілкування   За необхідністю         Осмислене Узгоджене

Вирішення проблем проблем          Творче            Гнучке

Структура органі-зації          Експериментальна Пошук нових шля-хів та методів       Органічна

Фаза2: "Адаптація”та "оволодіння ситуацією"

Найбільший практичний вплив на підприємства

            здійснюють такі види кризових ситуацій 

1.         Незадовільні наслідки розвитку різних політичних процесів та тенденцій, своєчасно не врахованих керівництвом підпри-ємства

2.         Вихід несподіваних урядових законів та постанов; помилки і прорахунки в діяльності менеджерів і спеціалістів через їх недостатню компетентність чи відсутність чіткої системи управління 

3.         Ситуації відкритого невдоволення працівників внаслідок неконтрольованого зростання соціального напруження, по-гіршення психологічного клімату         

Класифікація кризових явищ в Україні

            на рівні підприємства дає змогу розрізняти         

1.         Стратегічні кризи, пов'язані з радикальними порушеннями нормальної виробничої та збутової діяльності на підставі існую-чого технологічного процесу - кризи занепаду;

2.         Кризи як зриви в досягненні певних окремих цілей функціо-нування фірми - кризи зростання

3.         Кризи як банкрутство і повна втрата здатності до виживання в нестабільній ситуації - кризи ліквідації           

Початковим моментом у розпізнаванні симптомів кризи є уявлення про нормальну ситуацію. Саме на фоні характеристик такої ситуації існуючі відхилення можна розглядати як свідчен-ня особливої надзвичайної, нестандартної ситуації в двох аспек-тах:

1.         як нові - благоприємні можливості

2.         як кризові явища.

Діяльність підприємства являє собою неминучий перехід від

однієї з цих ситуацій до іншої в такій послідовності:       

-          потенційна криза     

-          прихована криза

-          реальна криза