Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. ВКЛЮЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ВКЛЮЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

магниевый скраб beletage

Маркетинг - це виявлення потреб, формування попиту на продущію; це організація постачань товарів і послуг; це забез-печення рентабельної діяльності підприємства.

            Головні цiлi маркетингової діяльності       

1)         забезпечити оптимальну пропорційність між попитом і про-позицією продукцiї визначеного виду й асортименту завдяки гнучкому реагуванню на динаміку попиту і маневруванню на-явними ресурсами

2)         формування системи договірних і ринкових відносин із всі-ма елементами і структурами споживання як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні   

3)         вплив на торговельно-технологiчний (виробничий) процес з метою стимулювання, відновлення й удосконалювання асор-тименту і поліпшення якості продукції, що випускається

4)         активний пошук нових ринків збуту         

Маркетинг служить для того, щоб необхідна ринку продукція

за оптимальними цінами доходила до покупця, якому вона по-

трiбна.           

Сутність маркетингу полягає в тому, що робити і прода-вати потрібно тільки me, гцо необхідно ринку, а не нав'язувати покущеві me, що вже зроблено.

Стратегічне управління

Маркетинг

 

Включення маркетингу в стратегічне управління підприємством

Перш ніж почати справу, підприємець повинен бути впев-нений, що його продукція комусь потрібна в певній кількості; повинен знати ємність свого ринку, а також конкурентів, що працюють на цьому ринку. Саме з цією метою здійснюється дослідження ринку, Ринок звичайно поділяється на визначені частини за різного роду ознаками, зокрема, демографічними -віком, статтю, рівнем освіти, національним менталітетом, міс-цем проживання тощо. На ринку ведеться пошук однорідних за своїм поводженням груп споживачів, що й розглядаються як окремий ринковий сегмент.

Сегментація ринку є основою і початком розробки стратегії фірми.

Перше базисне завдання маркетингу - сегментація кожного ринку, тобто намагання розділити всіх споживачів кожного ці-кавлячого фірму ринку на досить великі групи. Кожна група пред'являє особливі істотно відмінні вимоги до характеристик товару (послуг). Виділивши потім найкращі для фірми сегменти, можна переходити до докладного дослідження „нестачі" не спо-живача взагалі, а саме того, який характерний для даного сегме-нта. Паралельно фірма визначає і вивчає своїх конку-рентів - їхнє загальне положення на ринку, фінансову і комер-ційну діяльність, товари, ціни тощо. Окремий вид досліджень на даному етапі - вивчення галузевих тенденцій. Підприємству важ-ливо вчасно зрозуміти, в якому напрямі розвиваються технологія і вироби, що відіграють основну роль у галузі, щоб як мінімум не відстати, а краще випередити ці тенденції.

Виявлення про-

блеми та форму-

вання цілей дослі-

дження

Вибір джерел

первинної та

вторинної інфо-

рмації

 

Подання отриманих результатів

 

Етапи проведення маркетингового дослідження

Оцінювання нових товарів і послуг (процес створення нового асортименту для фірми) - аналітичне завдання маркетингу з синтезу інформації, поглядів, припущень прогнозів.

Центральне завдання аналітичного маркетингу дженняринку.

дослі-

обір експертів

            Поставка завдання   

I

Виявлення думки кожного експерта

I

Виявлення переважної думки

Виявлення крайнього судження

Дослідження причин розходження думок

I

Інформування експертів про результати

I

Аналіз експертами думок колег і результа-

            тів опраиювання      

Виявлення переважаючої думки

Конструктивна критика вiдхилених думок Отримання результатів аналізу

Алгоритм використання методу «Дельфі» при проведенні маркетингового дослідження

Дві основні цілі, на які орієнтовані завдання маркетингу

1.         Продати максимально можливу кількість товарів фірми, за-

безпечуючи при цьому необхідну прибутковість її діяльності

2.         Доставити споживачеві максимум задоволення, постійно

формуючи і розвиваючи в ньому прагнення купувати товар і

користуватися послугами фірми не тільки сьогодні, але й у пе-

рспективі      

            Дві цілі комунікацій маркетингу     

1.         Спонукати споживача придбати товар і скористатися послу-гами вашої фірми        

2.         Сформувати в споживача стійке позитивне реноме фірми

Дві базисні маркетингові стратегії

1.         Стратегія ціни. Вибір цієї стратегії залежить від виду товарів і послуг та позиції покупця

2.         Преференційна (пільгова) стратегія. Вона припускає зміша-ний маркетинг, що ставить підприємство по одному або декіль-кох пунктах у положення, що вигідно відрізняє його від конкуре-нтів. Конкуренція, широкий вибір товарів на ринку, швидке від-новлення їхньої номенклатури постійно ставлять перед підприєм-ством питання, як покупець сприйме той або інший товар, які причини успіху або невдачі товару           

Дві стратегічні проблеми аналітичного маркетингу

1.         Знайти цікаві, вигідні для підприємства можливості збуту його товарів і послуг та розвитку діяльності взагалі

2.         Передбачати найбільш великі небезпеки, що підстері-гають фірму на ринку зараз і в перспективі  

Завдання розробки стратегії - серцевина маркетингу. Аналіз і оцінювання дають основу ринкових рішень фірми, а виконавчі за-вдання їх реалізувати. Стратегічні завдання маркетингу - це насампе-ред вибрати найкращі можливості ринкового поводження фірми.

Чотири основні інструменти, за допомогою яких фірма може найбільш ефективно досягати своїх цілей на ринку

товари і послуги

- ціни

система збуту

реклама

Варіюючи товарним асортиментом і його відновленням, умі-ло використовуючи в різних ринкових ситуаціях цінову політику, гнучко розвиваючи систему збуту, змінюючи рекламу фірма до-сягає успіху в споживачів і перемагає конкурентів.

Кожне підприємство, незалежно від розмірів і характеру діяльності, завжди вирішуватиме три комплексні завдання ма-ркетингу.

Функціональні завдання маркетинг;

Аналiтико-

оцiнювальні

завдання

I           Завдання розробки

стратегії

II         Виконавчі

завдання

III

1.Сегментаціярин-

ку і вибір влас-

них(«своїх») сегме-

нтів

2. Дослідження спо-

живачiв

3.Вивченняконку-

рентiв

4.         Вивчення галузе-

вих тенденцій

5.         Вивчення загаль-

но-економічних

тенденцій

6.         Дослідження ри-

нку, включаючи

коньюнктурнi до-

слiдження

7.         Оцінювання но-

вих товарів і послуг

8.         Аналіз і оціню-

вання маркетингу у

фірмі    1.Розробкатовар-

ної стратегії

2. Розробка цінової

стратегії

3.Розробка рек-

ламної стратегії

4.         Розробка страте-

гії збуту

5.         Розробкаринко-

вої стратегії фірми     1.Товарнийрух

2.         Збут

3.         Комунікативні

завдання:

-          реклама

-          паблик рiлейшнз

-          особисті продажі

4.         Сервіс

Оцінювання нових товарів і послуг (процес створення нового асортименту для фірми) - це синтезуюче аналітичне завдання маркетингу, гцо може бути успішно реалізоване тільки на підс-тавіякісногорішення всіх попередніх завдань.

 

ВИЩА КЕРІВНА ЛАНКА

J         

 

                                   і           1                      1

Управління фінансами                     Управління кадрами            Управління маркетингом                Управління виробництвом

J                                                        

 

            і .. і

Збутові опе-рації       Реклама й сти-

мулювання

збуту   Збирання інформа-

ції та маркетингові

дослідження  Планування асортименту

+                     III

Організація робіт

торговельної кан-

тори                Реклама          Довідково-бібліотечна

служба            Визначення

асортименту

продукції

т                      чг іг лг

Організація робіт

торговельного

персоналу      Стимулювання

праці торгове-

льних працівни-

ків       Інформаційна служба           Визначення

характеристик

виробів

1Г 1     '                       w                     w

Шдготовкатор-

говельного пер-

соналу            Стимулюван-

ня споживчо-

го попиту       J          Службадос-

іідження рин-

ку                    Визначення

характеристик

упаковки

і           і                                              т

Планування збуту     Налагодження

зв'язків з гро-

мадськістю                 Визначення ціни

1                                             т

Розробкаторго-

вельних бюджетів

та завдань                  Визначення вимог

до технічного об-

слуговування

Функціональні завдання маркетингу у фірмі

У цілому взаємозв'язок завдань маркетингу виглядає так: спочатку вирішують аналітико-оцінні завдання, а на підставі цієї інформації розроблюють і координують основні стратегії, що по-тім і реалізують у процесі здійснення виконавчих завдань.