Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. СТРАТЕГІЧНІАСПЕКТИ ШТЕРНАЦЮНАЛІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

4. СТРАТЕГІЧНІАСПЕКТИ ШТЕРНАЦЮНАЛІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

магниевый скраб beletage

 

Стратегія мотиваціїЗЕД

Форми виходу |         Переваги        |           Недоліки

Експорт          •          Збереження конт-

ролю

•          Підтримка вироб-

ництва в країні          •          Вразливість пе-

ред зарубіжними

протекціоністськими

бар’єрами

•          Чутливість щодо

коливань валютних

курсів

Контрактні коопе-раційні угоди:

•          ліцензування

•          франчайзинг  Невисока потреба в інвестиціях     Мінімальний рівень реального контролю

Спільні підприємс-тва         •          Мінімальність ри-

зику

•          Потреба в менших

затратах у разі ство-

рення власної вироб-

ничої філії       •          Необхідність

виконання високо-

деталізованої конт-

рактноїроботи

•          Складність

управління

Створення за ме-жами власної ви-робничої філії •          Забезпечення пов-

ного контролю

•          Локалізація вироб-

ництва           •          Необіхідність

значних інвестицій

•          Можлива непо-

пулярність з полі-

тичної точки зору

Переваги і недоліки різних форм виходу на зовнішній ринок

Визначення інвестицій та інвесторів

Умови ввезення прямих іноземних інвестицій

Заохочення інвестицій

—        Загальні норми режиму

ПИТАННЯ

Переведення платежів

Вимоги до результатів господарської діяльності

| Позбавлення інвестора прав власнос-ті

—        Розв'язання суперечок

Норми поведінки корпорацій

Перелік стратегічних питань, які регулюються в угодах на міжнародному рівні

Збільшення валютних надходжень в країну

ГОЛОВНІ

мотиви

СТВОРЕННЯ

ВІЛЬНИХ

ЕКОНОМІЧНИХ

ЗОНВУКРАЇНІ

— Розвиток експортних виробництв

Технічна модернізація окремих галузей

Розвиток економічно відсталих регіонів

Забезпечення повнішої зайнятості населення

—        Розвиток інфраструктури

Основні мотиви створення вільних економічних зон в Україні

типи

міжнародного бізнесу

 

Типи ma види міжнародного бізнесу

Переваги володіння:

-          розмір

-          міжнародний досвід

-          потенціал розробки диференційних продуктів (О)

Переваги дислокації:

ринковий потенціал інвестиційний ризик (L)

Вибір стратегії входження до зарубіжного ринку:

-експорт

-          ліцензування

-          спiльнi пiдприємства

-          100% інвестиції

Переваги інтерналізації:

контрактовий ризик збереження (7)

Модель "ОЬГ'Дж. Даннінга

Контрольні питання

1.         Дайте визначення поняття "стратегічна зона господарювання (СЗГ).

2.         Як називається процес виділення СЗГ?

3.         Назвіть параметри стратегічної сегментації.

4.         Схарактеризуйте етапи процесу стратегічної сегментації.

5.         Які параметри використовуються для характеристики перспек-тив розвитку СЗГ?

6.         Яка СЗГ вважається привабливою для підприємства?

7.         За якою формулою здійснюється оцінка привабливості СЗГ?

8.         Який інструментарій використовується для оцінювання перс-пектив зростання СЗГ?

9.         Який інструментарій використовується для оцінювання перс-пектив рентабельності СЗГ?

10.       Які матриці (стратегічні базові підходи) використовуються

для вибору стратегічних позицій підприємства в привабливих

сзг?

11.       Схарактеризуйте зміст моделі Мак-Кінзі.

12.       Схарактеризуйте зміст моделі "Shell/DPM".

13.       Схарактеризуйте зміст моделі СПбТУ.

14.       Який структурний підрозділ підприємства здійснює управ-ління набором СЗГ?

 

15.       Назвіть ознаки належності виробничих підрозділів підприємс-тва до СЦГ.

16.       Розкрийте зміст концепції стратегічної гнучкості в управлінн набором СЗГ.

17.       Як саме інтерпретується синергійний ефект?

18.       Які способи використовуються для оцінювання синергійного ефекту в управлінні СЗГ?

19.       Назвіть основні джерела синергійного ефекту в управлінні набором СЗГ.