Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

3. СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Торговельна націнка

Оптова оцінка

постачальника

(закупівельна

ціна)

Витрати обігу фірми

Прибуток фірми

Податок на прибу-ток

Податок на до-дану вартість та

інші збори за

рахунок товаро-

обігу

Ціна реалізації товарів у компанії "X"

Склад оптової ціни реалізації товарів в компанії "X"

Повна вартість продукту (інформація для опрацювання цінової стратегії)

 

Оінфації

пов'я іані з

постачальин-

ками    Опсрації, іцо продукують внутрішні витртатк       Операції, що пов'я іаиі І

просуваммям товару до

кіііиевого споживача

[Іріілбання

матеріалів, кчімн.іикчушчн

х (включаючи

ШВНІШНЬОСКОН

ОМІЧПІ (Еі'я 1KII     Виробііицтво

продукції та

іІІИІ'И іані )

ННМ Um'pau ії           Маркетингта ібут      Обс J іу гову в а и 11 я споживачів

(включаючи «ІКІІІІІІІІІ ІВ'ЯІКИ)    Загальні

адміністратн шіі омерації      Прибуток       Оптпві

днсірнб'югор

и та мережа

ділерів І'олдрІбиа

торгівля

1          2          3          4          5          6          7

Сировината маіеріал», ком-плектуючі і запчастини (включаючи імпорт)        Забезпечешя виробничого процесу та роботи облад-нання     Діяльність по

оріанізації

продажу         Торговий та офісний сервіс Набір робочої сили та нав-чання    Фінансове та бухгалтерсь-ке обслуго-вування       Усі витрати та надбавки до вартоеті збоку дист-риб'юторів, оптових та роадрібних продавців, чия діяльиість проштовхує товар до кінцевого спожи-вача

Енергія           [цформація та

оброблсиня

даних  Реклама          Оброблєшія інформації         Допгшога по безробіттю та

імші внплати  ill         

 

Зовиішиі траис-портиі гшслуги       Збирання та упакування      Маркетингові доеліджеішя   Післяпродажний еервіс  Зовнішиі ІВ'ЯЗКИ     Puhlik relation             

 

г^       

■^        I 1

і ї 5 8 3 9

я о с

Г*> X >,         * =

і- н

S щ

— v     ЕЕ

S

1          н

X 4J X

= 2

В 2 a

Е =; rt             

in         IX S

о.

S

1 і                    Е

L

— ДЗ

3- П     S □

П

Q         Поставка та оснаіцення загального призначення 2

ї "S ■-,§ 3 9

- S a

§ g .S3 ■a- S я

11 II

-г         а

І 1

■Я Ш X

й" 5. 8 Р а       І §.ц

о >■ Е 5.

S В a <L> «

— <-> Я " з*

fill!

Ill 11

5 ч х <u 5 Ачг a 2 £

Н О Ь Ч =ч     6

в

n s н 2 =

і = га

и - Ч

б S 1    і-Р;

1 *

^ S      

•"-.       a

*          Q.

X £»

н »

*          £          Відрядження та представ-ництво  1

>.

С         Дилерські та дист-

риб'юторські витрати           .9 «a

3 „ — Е

^ т I К fl ? И 3 ш

||І 11

« р CD м г

«* з 3 о 5

Н аі с с н        

г:          Е X

х 'J

1 р 11  73

X ^ "1 ш          Q         о

8 1       Ц         s

o

||

5 5

-          о

g Е ї

Hi

IIP

— — Л

к х н

й г У

о -- 5   і

0          Прийом та технІчна ек-спертиза    — і х X О £ X X a

.2 и к

I Е 1 1 Є

1 ї. * 1В

f— а с о Он               

Принципи ціноутворення в умовах різних моделей ринк;

Характерні I   Види ринків

особливості   Чиста кон-ку-ренція Монопо-

лістична

конкуренція   Олігополія      Чиста мо-нополія

Базисна ціна  Складається на ринку          Складається на ринку за групами ана-логічних то-варів Складається на ринку або встанов-люється на основі таєм-ного зговору (картельна угода)           Відсутня

Коригування базисної ціни Відсутня         Коригується зарівнем конкуренто-спроможності            Відсутня            Відсутня

Предмет (сфера) еко-номіч-ного аналізу    Оптиміза-ція обсягів виробниц-тва за ціною що склалася            Пошук інтер-валу зміни продажної ціни    Рівень сере-дніх витрат та задовіль-ного еко-номічного прибутку        Рівень сере-дніх витрат та справед-ли-вого прибутку

Умови при-йнятності результатів економіч-ного аналазу          РК=МС =

AC

Q = f(P*)         Рмк>Асшп> МС

QMK =/(РМК)

при МС = MR           Р„=АС-задовільний економічний прибуток

Qo = f(Po)       РМ0=МС-

суспільно-

оптимальна

ціна

Рмс = AC що

забезпечує

справед-

ливий при-

буток

Qua = f(Puc)

Державні регулювання        Відсутня         Відсутня         Антитрес-тівські зако-ни     Антимоно-польні зако-ни

Рк, Рмк, Ро, Рмс - переважний рівень ціни в умовах чистої конку-ренції, монополістичної конкуренції, олігополії та чистої моно-полії відповідно;

QK, QMK, QO, QMC - обсяг виробництва виробів при заданому пере-важному рівні ціни в умовах чистої конкуренції, монополістич-ної конкуренції, олігополії та чистої монополії відповідно.

 

Управління попитом ^^ Договірна робота

\. і

            Реклама          ТТітт   ова політика 

           

                       

           

            І           k                      І           k         

           

            —►    [формування та реаліза-^

ція товарного асорти-

менту  <—     

           

                                  

                                  

Взаємозв'язок елементів комерційної стратегії торговельного підприємства

 

Формування товарного                   Реалізація товарного

асортименту              асортименту

І           k                                                        

                        [Регулювання товарного]               

            асс       )ртимеь          іту                  

Взаємозв'язок елементів формування тареалізаціїтоварного асортименту комерційного підприємства

 

Стратегія формування товарного асортименту на майбутній період